สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.39
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ฮาลโครว์ (ไทยแลนด์) จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :01/12/2544
วันที่เริ่มใช้ :01/12/2557
วันที่หมดอายุ :30/11/2558
ที่อยู่ :173/14,15,17 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ ถนนสาทรใต้
:แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10120
โทรศัพท์ :0-2679-0070
โทรสาร :0-2679-0071
E-Mail :wiriya.pienchob@ch2m.com
Website : www.ch2m.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :6
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 21/11/2557
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร