สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.287
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :14/03/2548
วันที่เริ่มใช้ :01/06/2561
วันที่หมดอายุ :31/05/2562
ที่อยู่ :252 อาคาร เอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 16-17 ถนนพหลโยธิน
:แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10400
โทรศัพท์ :02-079-5999
โทรสาร :02-615-2991-4
E-Mail :surachai@th.jec.com
Website : www..th.jec.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :98
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 07/05/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร