COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.253
ชื่อนิติบุคคล บริษัท วินด์ชิลล์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 08/03/2547
วันที่เริ่มใช้ 08/03/2562
วันที่หมดอายุ 07/03/2563
ที่อยู่ 159/16 ถ.กาญจนาภิเษก หมู่ 17
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10170
โทรศัพท์ 0-2885-2995
โทรสาร 0-2885-2998
E-Mail sales@windchill.co.th
Website www.windchill.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 8
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 05/03/2562