COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.218
ชื่อนิติบุคคล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 08/09/2546
วันที่เริ่มใช้ 08/09/2562
วันที่หมดอายุ 07/09/2563
ที่อยู่ 53 ถ.จรัญสนิทวงศ์ หมู่ 2
ต.บางกรวย อ.บางกรวย
จังหวัด นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ 11130
โทรศัพท์ 0-2436-3000
โทรสาร 0-2436-3090
E-Mail
Website www.egat.o.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 3536
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 21/06/2562