สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.205
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ศรีอู่ทอง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :20/06/2546
วันที่เริ่มใช้ :20/04/2554
วันที่หมดอายุ :19/04/2555
ที่อยู่ :388 อาคาร เอส พี ชั้น 17 ถ.พหลโยธิน
:แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10400
โทรศัพท์ :0-2271-7500
โทรสาร :0-2619-0133
E-Mail :bidding@sriuthong.com
Website : www.sriuthong.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :15
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 23/04/2554
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร