สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.196
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :19/05/2546
วันที่เริ่มใช้ :19/05/2561
วันที่หมดอายุ :18/05/2562
ที่อยู่ :68/95-96 หมู่ 5 ถนนพระรามที่ 2
:แขวงจอมทอง เขตจอมทอง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10150
โทรศัพท์ :0-2877-0394-7
โทรสาร :0-2476-7079
E-Mail :cmsenvi@cms.co.th
Website : www.cms.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :3
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 13/03/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร