COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.1482
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ที.พี.บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 17/01/2562
วันที่เริ่มใช้ 17/01/2562
วันที่หมดอายุ 16/01/2563
ที่อยู่ 70/4 หมู่ 8
ต.บางละมุง อ.บางละมุง
จังหวัด ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ 20150
โทรศัพท์ 08-5439-0066
โทรสาร
E-Mail
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 1
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 19/11/2561