สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.14
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท อรุณ ชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :01/12/2544
วันที่เริ่มใช้ :01/12/2560
วันที่หมดอายุ :30/11/2561
ที่อยู่ :3300/25-28 ถนนพหลโยธิน
:แขวงจอมพล เขตจตุจักร
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10900
โทรศัพท์ :0-2937-3456
โทรสาร :0-2937-3555
E-Mail :acs@arunchaiseri.co.th
Website : www.arunchaiseri.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :43
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 08/10/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร