สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.136
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท พีซีบีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :19/08/2545
วันที่เริ่มใช้ :19/08/2561
วันที่หมดอายุ :18/08/2562
ที่อยู่ :518/3 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ นอธ ชั้น 6 ถ.เพลินจิต
:แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10330
โทรศัพท์ :0-2251-8802, 0-2254-8382
โทรสาร :0-2253-7369
E-Mail :pcbk@pcbk-world.com
Website : www.pcbk-world.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :8
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 18/06/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร