COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.1126
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เอคเซ็ลเล็นท์ แอนด์ คอนซัลทิง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 15/10/2559
วันที่เริ่มใช้ 15/10/2561
วันที่หมดอายุ 14/10/2562
ที่อยู่ 160/220 หมู่ 3
ต.บึง อ.ศรีราชา
จังหวัด ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ 20230
โทรศัพท์ 09-1883-2408
โทรสาร
E-Mail consulting.ece@gmail.com
Website www.ece-consult.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 3
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 08/12/2561