สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.115
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ เอ็นเนอร์ยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :10/06/2545
วันที่เริ่มใช้ :04/07/2561
วันที่หมดอายุ :03/07/2562
ที่อยู่ :475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 12 ถ.ศรีอยุธยา
:แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10400
โทรศัพท์ :0-2201-3466-7
โทรสาร :0-2201-3465
E-Mail :arthit@eei.co.th
Website : www.eei.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :7
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 03/07/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร