สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.105
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท นอร์ซีฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :13/05/2545
วันที่เริ่มใช้ :13/05/2561
วันที่หมดอายุ :12/05/2562
ที่อยู่ :121/91 อาคารอาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถ.รัชดาภิเษก
:แขวงดินแดง เขตดินแดง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10400
โทรศัพท์ :0-2642-2445-6, 0-2642-2450-2
โทรสาร :0-2248-6821
E-Mail :nec@norconsult.co.th
Website : www.norconsult.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :19
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 19/02/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร