COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร

รายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต


แสดงหน้าที่  
: 1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 
ใบอนุญาต นิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต จำนวนวิศวกร
ผู้มีใบอนุญาต
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล(โดยย่อ)
นต.215 บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 19 - เดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า
นต.216 บริษัท สุวรรณภูมิ วิศวกรที่ปรึกษา จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

4 - สำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศ
- เจาะสำรวจดินเพื่อออกแบบ ฐานราก
- ทดสอบ ตรวจสอบคุณภาพวัสดุงานคอนกรีตและงานถนน
- ออกแบบรายละเอียดโครงสร้างงานโยธา งานระบบไฟฟ้า เครื่องจักรกลและสุขาภิบาล
- ออกแบบคลองชลประทาน และอ่างเก็บน้ำ
- ควบคุมการก่อสร้าง
นต.217 บริษัท ทาฟ อินสเปคเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

8
นต.218 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 3536 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ) เป็นรัฐวิสาหกิจด้านพลังงาน มีหน้าที่จัดหาพลังงานไฟฟ้าให้สอดคล้องกับความต้องการและการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น โดยตระหนักถึงภารกิจในการดำเนินการจัดหา และผลิตไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพมั่งคง เชื่อถือได้ เเละมีราคาที่เหมาะสม ภารกิจที่สำคัญ คือ การออกแบบและก่อสร้าง รวมไปถึงการพัฒนาโรงไฟฟ้า และผลิตกระแสไฟฟ้าและควบคุมดูแลระบบสายไฟฟ้าเชื่อมโยงทุกภูมิภาคของประเทศไทยเพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ด้วยทั่วกัน
นต.220 บริษัท อี เอ็ม ไซน์ จำกัด 17 - วิศวกรที่ปรึกษางานรบบวิศวกรรมที่มีความพร้อมในการบริการทั้งหน่อวยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงกิจการห้างร้านค้าสถานประกอบการต่างๆบริษัทพร้อมให้บริการด้านวิศวกรรมทั้งในส่วนของอาคารสูงโรงงานอุตสาหกรรม อาคารขนาดใหญ่แลละอื่นๆ
นต.221 บริษัท โพสท์ จำกัด 3 - ให้บริการงานด้านออกแบบวิศวกรรมโครงสร้าง
นต.222 บริษัท ไบโอฟูเอ็ล จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - ประกอบกิจการบริการ ออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ และเดินระบบ
- เป็นที่ปรึกษา งานศึกษาความเหมาะสมของโครงการ งานสำรวจ ซ่อมบำรุงรักษา ปรับปรุงระบบ
นต.223 บริษัท วี เอ อาร์ เอส จำกัด 13 - ประกอบกิจการจำหน่าย ติดตั้ง ซ่อมแซม ให้คำปรึกษา ระบบโทรศัพท์ ระบบไฟฟ้า
- ระบบการสื่อสาร เครื่องโทรศัพท์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือสื่อสาร
- โทรคมนาคมทุกชนิด รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้น
- รับออกแบบและเป็นที่ปรึกษางานวิศวกรรมโครงสร้างและวิศวกรรมไฟฟ้า
- รับเหมาก่อสร้างระบบส่งและระบบจำหน่ายไฟฟ้า
- รับออกแบบระบบสาธารณูปโภคทุกชนิด
- รับเหมาติดตั้งระบบประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย และสาธารณูปโภคอื่นๆ
- รับเป็นที่ปรึกษาด้านอนุรักษ์พลังงาน
นต.224 บริษัท อาร์คิเทคเชอแรล เอ็นจิเนียริ่ง 49 จำกัด 22 - ประกอบกิจการบริการด้านการออกแบบ การบริหารงานก่อสร้าง การควบคุมงานก่อสร้าง
- การบริหารโครงการทุกประเภท ด้านสถาปัตยกรรมทุกสาขา ด้านวิศวกรรมทุกสาขา
- ด้านการพัฒนาที่ดิน ด้านการพัฒนาโครงการทุกประเภท
นต.225 บริษัท ซี สเปคตรัม จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - งานสำรวจ ศึกษาความเหมาะสม วางแผน ค้นคว้าวิจัย ออกแบบ ควบคุมงานก่อสร้าง และให้คำปรึกษาด้านเศรษฐศาตร์วิศวกรรม และสิ่งเเวดล้อม
- งานพัฒนาเเม่น้ำและทรัพยากรชายฝั่งทะเล
- งานพัฒนาท่าเรือและขนส่งทางน้ำ
- งานพัฒนาทรัพยาการดินเเละน้ำ
นต.226 บริษัท ไอ.เอ.เคมีคอลส์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - ให้บริการวิเคราะห์สิ่งต่างๆในห้องปฏิบัติการ
- รับจ้างให้คำปรึกษา ศึกษาวิจัย ฝึกอบรม รับเหมาก่อสร้าง ปรับปรุงระบบ แก้ปัญหา
- จัดจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์เกี่ยวกับทางด้านสิ่งแวดล้อมและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ให้กับโรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์กรของรัฐ
นต.227 บริษัท เฟลโลว์ เอ็นจิเนียร์ส คอนซัลแตนตส์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2
นต.228 บริษัท สแตรตีเจีย เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ส จำกัด 5 - ให้คำปรึกษาและให้บริการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
นต.229 บริษัท เซ็นเนทเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - ผลิต , ติดตั้งเครื่องจักร
- งานสาธารณูปโภคทุกชนิด
นต.230 บริษัท อินเตอร-คอนซัลท์ จำกัด 6 - ซ่อมแซมฐานรากอาคาร
- แก้ไขปัญหาเรื่องอาคารทรุดหรืออาคารเอียง
- รับตรวจสอบอาคาร
นต.231 บริษัท เอ็ม แอนด์ อี เอ็นจิเนียริ่ง 49 จำกัด 29 - รับออกแบบระบบสุขาภิบาล , ไฟฟ้าและสื่อสาร , ปรับอากาศ และระบายอากาศ
- เป็นที่ปรึกษา ควบคุมงาน และปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียต่างๆ ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
- ประกอบกิจการออกแบบงานทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
นต.232 บริษัท เชนี่ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 7 - ให้บริการงานให้คำปรึกษา ค้นคว้า วางแผน วิเคราะห์ วิจัยและให้คำแนะนำ งานด้านวิศวกรรม
- งานสำรวจและออกแบบ ประมาณราราค่าก่อสร้างและจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา
- งานเจาะสำรวจทางธรณีวิทยาแหล่งวัสดุก่อสร้าง
- งานบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้าง ตลอดจนการจัดการและบำรุงรักษา
- งานสำรวจที่ดิน รังวัดที่ดิน และทำแผนที่ที่ดิน
นต.233 บริษัท แอตแลนติค เอนจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - งานศึกษาวางแผนเบื้องต้น (Preliminary Plan Study)
- งานศึกษาวางแผนแม่บท (Master Plan Study)
- งานสำรวจทางภูมิประเทศ (Topographic Survey)
- งานสำรวจทางธรณีวิทยา (Geotechnical Investigation)
- งานศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study)
- ให้คำปรึกษาเตรียมการประกวดราคา และการประมาณราคา
- งานควบคุมการก่อสร้าง
- งานบริหารโครงการ
นต.234 บริษัท เอ เค จี จำกัด 2 - ให้บริการ ออกแบบเพื่อการติดตั้ง และคำแนะนำเกี่ยวกับระบบปรับอากาศระบายอากาศ ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ระบบไฟฟ้ากำลังและสื่อสาร
นต.236 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี อี ดี คอนส์ 561 2 - ให้คำปรึกษาและรับงานด้านวิศวกรรมทุกสาขาและสถาปัตยกรรมทุกสาขา
- บริการออกแบบทางทางด้านวิศวกรรม และงานสถาปัตยกรรม
- บริการเจาะสำรวจดิน ทดสอบน้ำหนักบรรทุกของดิน ทดสอบน้ำหนักบรรทุกเสาเข็มและงานทางด้านวิศวกรรมโยธาทุกประเภท
- บริการสำรวจดินและรังวัดที่ดิน
- บริการบริหารโครงการทั้งงานก่อสร้างและงานวางแผนการตลาด
- ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
- ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคและสินค้าเบ็ดเตล็ดทุกชนิด
นต.237 บริษัท เนเชอรัล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด 15 - ออกแบบ เขียนแปลน คำนวณแบบ
- บริหารโครงการ ควบคุมงาน
- ให้คำปรึกษางานด้านวิศวกรรมทุกประเภท
- ติดตั้งงานด้านวิศวกรรมทุกประเภท
นต.238 บริษัท วรนิทัศน์ จำกัด 22 - รับเหมาก่อสร้าง
นต.239 บริษัท เอ กรุ๊ป คอนซัลแตนท์ จำกัด 11 - รับบริการศึกษาสำรวจ และวิเคราะห์ออกแบบรายละเอียดงานสถาปัตยกรรมและงานวิศวกรรมทุกแ
- เป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการเกี่ยวกับวิศวกรรม
- ควบคุมการดำเนินงานก่อสร้าง
นต.240 บริษัท บี.เอส.วาย. คอนสตรัคชั่น จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

25 - รับเหมาก่อสร้างอาคาร โรงงาน โกดัง ศูนย์กระจายสินค้า และ Warehouse
นต.242 บริษัท ซีวิล เทค ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 20 - รับปรึกษา คำนวณงาน ออกแบบแปลน แผนผัง งานก่อสร้างอาคาร บ้าน แฟลตและงานโยธาทุกชนิด
นต.243 บริษัท คอร์เนอร์สโตน แมเนจเม้นท์ จำกัด 7 - เป็นที่ปรึกษาการจัดโครงการก่อสร้าง และวิศวกรรมทุกประเภท
- พัฒนาและควบคุมโครงการก่อสร้างและวิศวกรรม
- ให้คำปรึกษา วิเคราะห์ตรวจสอบ ควบคุมโครงการก่อสร้าง
นต.244 บริษัท ควอลิเทค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

10
นต.245 บริษัท โกลเด้น แพลน จำกัด 1 - ประกอบกิจการบริการเป็นที่ปรึกษาและออกแบบและวิจัยระบบควบคุมการจราจรทางน้ำ และทางบก ศึกษาวิจัยความเป็นไปได้ของโครงการต่างๆเป็นที่ปรึกษาสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และงานด้านเศรษฐศาสตร์ทุกประเภท
นต.246 บริษัท ดีซีเอส แอสโซซิเอทส์ จำกัด 3 - ออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคาร
- ให้บริการด้านการตรวจสอบอาคาร
- ให้บริการด้านการบริหารจัดการโครงการ
นต.247 บริษัท วรมันแอนด์แอสโซซิเอทศ์ คอนซอลแทนส์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - ประกอบกิจการรับปรึกษา จัดการให้คำแนะนำ เกี่ยวกับด้านวิศวกรรมโยธา
- รับทำการเจาะสำรวจชั้นดิน ออกแบบ คำนวณฐานรากอาคาร
       
แสดงหน้าที่  
: 1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53