สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต


แสดงหน้าที่  
: 1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
ใบอนุญาต นิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต จำนวนวิศวกร
ผู้มีใบอนุญาต
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล(โดยย่อ)
นต.183 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีซีเอส คอนซัลแตนทส์

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3
นต.184 บริษัท เอ็นแคด คอนซัลแตนท์ จำกัด 1 - ให้บริการทางวิชาการด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
- การออกแบบเบื้องต้นและการออกแบบรายละเอียด
- การควบคุมและบริหารการก่อสร้าง
นต.185 บริษัท ซัน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนส์ จำกัด 3
นต.186 บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 2 - ให้บริการเป็นที่ปรึกษา
- ให้คำแนะนำ จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงงานวิศวกรรมต่างๆ
- การออกแบบรายละเอียด
นต.187 บริษัท แอล จี เอช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

12
นต.188 บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

15 - จำหน่าย ติดตั้ง ระบบวิศวกรรมประกอบอาคารทุกระบบ
- บริการซ่อมบำรุง บริหาร จัดการ ระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร
นต.189 บริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จำกัด 8 - ทดสอบ/ตรวจสอบถังก๊าซ ถังเก็บ-จ่ายก๊าซ ถังขนส่งก๊าซ ระบบท่อก๊าซ อนุรักษ์พลังงาน
- ประกอบธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน หรือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
- ประกอบธุรกิจและให้บริการเกี่ยวกับสอบเทียบเครื่องมือและเครื่องวัดต่างๆ
นต.190 บริษัท คอสโม เทคโนลอจจิคอล คอนซัลแตนทส จำกัด 4 - เจาะสำรวจดิน ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกเสาเข็ม และพื้นดิน
- ออกแบบแก้ไขการทรุดเอียงของอาคารโรงงาน
- ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของอาคารและรับรองความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร
นต.191 บริษัท ซี โอ ยู จำกัด 18 - รับบริการออกแบบงานสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และงานสถาปัตยกรรม
- สำรวจ ทดลอง ค้นคว้า วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลในการออกแบบ
นต.192 บริษัท อินฟราเนท จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - การศึกษา ค้นคว้า วางแผน วิเคราะห์ วิจัย และให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา
นต.194 บริษัท โปรเจคส์เอเซีย จำกัด 73 - เป็นที่ปรึกษาด้านการก่อสร้าง
- ออกแบบ งานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม ระบบวิศวกรรม
นต.195 บริษัท ไอเอ็มเอ็มเอส จำกัด 10 - ให้บริการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม
นต.196 บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด 3 - ให้บริการด้านวิศวกรรม
- การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธา/โครงสร้าง
- วิศวกรรมสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม การสำรวจ การสำรวจ การประมาณราคา
- ควบคุมการก่อสร้าง การวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน
- การจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ การวางผังเมือง
- งานออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
- เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและมีความพร้อมในการให้บริการ
นต.197 บริษัท ซันยู คอนซัลแตนท์ส (ประเทศไทย) จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

9 - ให้บริการเป็นวิศวกรที่ปรึกษา
นต.198 บริษัท เพอรี่ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด 48 - ให้คำปรึกษางานด้านวิศวกรรมทุกประเภท
- บริหารการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
- รับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าและโรงงานต่างๆ
นต.199 บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด 56 - รับออกแบบงานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมโครงสร้าง งานวิศวกรรมระบบ
- บริหารและควบคุมการก่อสร้างทุกชนิด
- รับบริการงานที่ปรึกษาทางด้านเทคนิค วิชาการ ในงานสำรวจ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์
- ออกแบบประเมินผล ทางด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ผังเมือง ชุมชนเมือง
- รวมทั้งงานด้านการพัฒนาเมือง ทุกแขนงและทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
นต.200 บริษัท พี ที อี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 10 - บริการให้คำปรึกษา และรับงานด้านวิศวกรรมในสาขาคมนาคมขนส่ง อุตสาหกรรมก่อสร้าง
นต.201 บริษัท วิศวกรที่ปรึกษา พี.เอช. 2000 จำกัด 26 - บริการให้คำปรึกษาในการเตรียมและจัดระบบการบริหารงานโครงการก่อสร้าง
- ให้บริการควบคุมงานและบริหารก่อสร้าง
- ให้บริการออกแบบและจัดทำแบบก่อสร้างอาคาร งานวิศวกรรมโครงสร้าง
นต.202 บริษัท เสนา อินเตอร์เนชั่นแนล ดีเวลอปเมนท์ จำกัด 1 - ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม
- ควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง
นต.203 บริษัท โปรเทคโนโลยี่ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - รับเหมาก่อสร้างงานระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบท่อ อาคารต่างๆ
- ตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมจากต่างประเทศ เช่น ปั๊มสูบสารเคมี เครื่องฉีดน้ำ
นต.204 บริษัท เมกก้าเทค คอนซัลแตนท์ จำกัด 4 - ให้คำปรึกษา
- สำรวจ ศึกษา วิจัย วางแผน ออกแบบ ควบคุมการก่อสร้าง
นต.205 บริษัท ศรีอู่ทอง จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

15 - รับออกแบบ คำนวณ ประเมินราคา ประกอบติดตั้ง ซื้อ ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกประเภท
- รับเหมาก่อสร้าง ส่งสายไฟฟ้าแรงสูง สถานีจ่ายไฟฟ้าย่อย อาคารและโรงเรือนทุกชนิด
- ถนน สะพาน โรงงานทุกชนิด กับทางราชการ หน่วยงานของรัฐ และเอกชนทั่วไป
นต.206 บริษัท คอนซัลติ้ง เอนยิเนีย จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

7
นต.207 บริษัท พีพีแอล เอ็นจิเนียร์ส จำกัด 3 - บริการด้านการออกแบบและที่ปรึกษาระบบวิศวกรรมโยธาและโครงสร้าง
นต.208 บริษัท เพอร์เฟ็คท์ เทสติ้ง จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

4 - ตรวจสอบ/ทดสอบคุณลักษณะ การสร้าง การประกอบ คุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพหรือความปลอดภัย
นต.209 บริษัท แอดวานซ์ นาฟ จำกัด 1 - บริการให้คำปรึกษาและฝึกอบรม
นต.210 บริษัท เวิร์ลไวด์ คอนซัลแต้นท์ ออฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ให้คำปรึกษางานวิศวกรรมเครื่องกล อุตสาหการ ไฟฟ้า งานติดตั้งเครื่องจักรหรืออุปกรณ์
- งานออกแบบวิศวกรรม งานวางแผนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม งานด้านพลังงาน
นต.211 บริษัท อี-สแควร์ สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม จำกัด 17 - ให้บริการปรึกษาแผนดำเนินการสำรวจการบริหารโครงการ
- ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียดวิศวกรรมโยธา สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
- ศึกษา/ประเมินผลกระทบทงด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการตลอดจนเสนอมาตรการ ติดตาม ตรวจสอบ
- ดำเนินการก่อสร้าง ควบคุมการก่อสร้าง ควบคุมและทดลองการเดินระบบำบัดน้ำเสีย
นต.212 บริษัท สยาม คอสไซน์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

5
นต.214 บริษัท ที่ปรึกษาพัฒนภูมิ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

8 - ประกอบกิจการสำรวจ ศึกษา วิจัย ออกแบบ ควบคุมการก่อสร้าง
- ให้คำปรึกษาในโครงการต่าง ๆ ทางวิศวกรรม สถาปัตยกรรม
       
แสดงหน้าที่  
: 1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร