COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร

รายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต


แสดงหน้าที่  
: 1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 
ใบอนุญาต นิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต จำนวนวิศวกร
ผู้มีใบอนุญาต
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล(โดยย่อ)
นต.153 บริษัท เอส เอส เค เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 4 - ออกแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง
- ที่ปรึกษางานวิศวกรรมโครงสร้าง
นต.154 บริษัท อลานา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 8 - คำนวณ ออกแบบ เขียนแบบ คำนวณราคาก่อสร้าง
- ออกแบบและควบคุมการติดตั้งเครื่องจักรกล อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานก่อสร้าง
- ประกอบกิจการด้านการบริการวิศวกรรมวางแผนและวิเคราะห์โครงการ การศึกษาด้านความเหมาะสมของโครงการ
- ประกอบกิจการด้านการออกแบบด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม การตกแต่งภายใน มัณฑนศิลป์ และงานสถาปัตยกรรมอื่นๆ ทุกชนิด
- ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำแก้ไขปัญหาทางด้านกฎหมาย ทางด้านบัญชี พาณิชยกรรม เกษตรกรรม การประมง การป่าไม้ อุตสาหกรรมต่างๆ
- ประกอบกิจการด้านบริการการบริหารงานก่อสร้างด้านวิศวกรรม สาขาต่างๆ ทุกชนิด
นต.155 บริษัท ไดนามิค เอ็นยิเนียริ่ง คอนซัลแตนทส์ จำกัด 57 - บริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมและควบคุมบริหารงานก่อสร้าง
นต.156 บริษัท ดอร์ช คอนซัลท์ เอเซีย จำกัด 2 - การบริการทางด้านวิศวกรรมที่ปรึกษาของงานด้านสาธารณูปโภค
- ควบคุมการก่อสร้าง ควบคุมโครงการ และวางแผนบำรุงรักษา
- งานสำรวจดินและแร่ธาตุทุกชนิด
นต.157 บริษัท แอลฟ่า จีโอเทค จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - รับทำการสำรวจ เจาะทดสอบและวิเคราะห์ดิน วัสดุก่อสร้าง สินแร่ ทรัพยากรธรรมชาติ
- สำรวจ รังวัดที่ สอบเขตที่ดินทำแผนที่ต่างๆ แบ่งแยกหรือรวมที่ดิน
- สำรวจข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับงานสนามในวิศวกรรม สถาปัตยกรรม เกษตรกรรม
- ทำแผนที่ต่างๆ ภาพถ่ายทางอวกาศ ภาพถ่ายดาวเทียม
นต.158 บริษัท โมเดอร์น เทคโนโลยี คอนซัลแตนทส์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

9 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม
- ควบคุมบริหารงานก่อสร้าง
นต.159 บริษัท เมโทรโปลิแตน เอ็นยิเนียริ่ง คอนซัลแตน จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

6 - บริการให้คำปรึกษาและออกแบบทางด้านวิศวกรรม
- บริการควบคุมงานก่อสร้าง
นต.160 บริษัท ฤทธา จำกัด 487 - รับเหมาก่อสร้างงานโยธาทุกประเภท เป็นที่ปรึกษาและออกแบบด้านวิศวกรรม ออกแบบและดำเนินการก่อสร้างอาคารและโรงงานและระบบเครื่องกล ควบคุมดูแลงานก่อสร้างอาคารโรงงานและระบบเครื่องกล
นต.161 บริษัท เอเบิล คอนซัลแตนท์ จำกัด 3 - ให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงาน พลังงานทดแทน พลังงานในรูปแบบอื่น เเละเป็นที่ปรึกษางานประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆการตลาดและบริการองค์กร
- ประกอบกิจการเป็นบริษัทจัดการพลังงานให้บริการในด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนที่ให้บริการครบวงจรโดยให้คำปรึกษา การเสนอโครงการ การบริหารโครงการการออกแบบทางด้านวิศวกรรมวิเคราะห์การใช้พลังงานติดตั้งอุปกรณ์และจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับโครงการอนุรักษ์พลังงานทดแทน
นต.162 บริษัท มอท แมคโดนัลด์ (ประเทศไทย) จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

4 - เป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการ ที่ปรึกษาทางด้านเทคนิคอุตสาหกรรมและวิศวกรรม
- วิเคราะห์เชิงธุรกิจ และรับจัดการการเขียนทางเทคนิคอุตสาหกรรมและวิศวกรรม
- และจัดการหรือจัดองค์กรใหม่แก่ธุรกิจใดๆ
- กระทำการเป็นที่ปรึกษาแก่บุคคล สำนักงาน บริษัท องค์กร ตัวแทน หรือผู้มีอำนาจอื่น
- ก่อสร้าง บำรุงรักษา เปลี่ยนแปลง ทำให้เพิ่มขึ้น รื้อถอน เคลื่อนย้าย
- หรือเปลี่ยนแทนที่อาคาร โรงงาน เครื่องจักร และสิ่งก่อสร้างทุกประเภท
- รวมถึงรับทำงานดังกล่าวให้แก่ส่วนราชการ หรือเข้าร่วมกับบุคคล สำนักงาน หรือบริษัท
- ในการกระทำดังกล่าว
นต.163 บริษัท สยามเยนเนอรัล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 6 - ที่ปรึกษางานด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม สำรวจข้อมูล สำรวจและออกแบบ
- การศึกษาโครงการเชิงเศรษฐศาสตร์ การจัดทำโครงการ การบริหารโครงการ
- บริหารงานก่อสร้าง งานจัดการสิ่งแวดล้อม งานวิเคราะห์และวิจัย
- งานวิเคราะห์สมรรถนะของอาคารและสิ่งปลูกสร้างทั่วไป
นต.164 บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง ดีไซน์ คอนซัลแตนส์ จำกัด 20 - ออกแบบ ที่ปรึกษาควบคุมงาน และบริหารงานก่อสร้าง
นต.165 บริษัท ฟรอนเทียร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ส จำกัด 8 - ให้บริการด้านวิศวกรรมที่ปรึกษา การคำนวณออกแบบ เยนแบบ
- ประมาณราคาค่าก่อสร้าง รับจัดทำสัญญา จัดทำเอกสารประกอบสัญญา เอกสารประกวดราคา
- ควบคุมการก่อสร้าง
นต.166 บริษัท ปภพ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

10 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.167 บริษัท ออเรคอน คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 100 - บริการให้คำปรึกษาและให้บริการด้านวิศวกรรม
นต.168 บริษัท เอส พี เอ็น อิเลคทริค จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

6 - รับติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ และหม้อแปลงไฟฟ้า
- บริการซ่อมบำรุง-ปรับปรุงระบบไฟฟ้าต่างๆ
นต.169 บริษัท เอเออี แอนด์ คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียร์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

16
นต.170 บริษัท ปภพ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - วิศวกรรมและสถาปัตยกรรมของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ และอื่นๆ
นต.171 บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด 3 - ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมพลังงาน
- ปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงาน
- จัดการด้านพลังงาน
- ตรวจสอบการใช้พลังงาน
นต.172 บริษัท อินเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง มาเนจเมนต์ จำกัด 2 - เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงาน การผลิต การตลาด และจำหน่าย
- บริการทางด้านกฎหมาย บัญชี วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การโฆษณา
- รับฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยด้านการทำงาน การประหยัดพลังงาน
- แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้และการผลิตพลังงาน วิชาการอื่นๆ
- ประกอบกิจการการประมูลรับจ้างทำของ
- รับปรึกษา ออกแบบ จำหน่าย ติดตั้ง และบริการเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการอนุรักษ์พลังงาน
- อุปกรณ์ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้และการผลิตพลังงาน งานด้านคุณภาพต่างๆ
นต.173 บริษัท เพาเวอร์เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนซัลแตนท์ จำกัด 4 - ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า เดินสายไฟฟ้า
- ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ
- ให้คำปรึกษาแนะนำวิศวกรรม
นต.174 บริษัท วอร์นส์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด (เลิกกิจการ)

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

34 - ให้คำปรึกษาและรับงานด้านวิศวกรรมทุกสาขา
นต.175 บริษัท ฟีเนสส์ ซอยล์ เทสติ้ง จำกัด 6 - ให้คำปรึกษาและรับงานด้านการแก้ไขอาคารทรุด
- ให้คำปรึกษาและรับงานด้านวิศวกรรมทุกสาขา
นต.176 บริษัท เอเชีย คอนซัลแตนท์ จำกัด 7 - บริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม ศึกษา วิเคราะห์ สำรวจ ออกแบบ และควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.177 บริษัท วายพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 3 - ออกแบบรายละเอียด
- ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมชลประทาน แหล่งน้ำ และโยธา
- เป็นที่ปรึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
นต.178 บริษัท ว๊อต จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - ประกอบกิจการศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ วิจัย คำนวณและออกแบบ
- เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ บริการงานด้านการบริหารและเทคนิคด้านวิศวกรรมสถาปัตยกรรม
- ประเมินผลกระทบบของโครงการที่เกี่ยวข้อง
นต.179 บริษัท เคเคที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 3 - ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำงานด้านบริหารและเทคนิคทางด้านวิศวกรรม
- คำนวณ การออกแบบ ควบคุมการก่อสร้าง และรับคบคุมงานด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
- รับทำการตรวจสอบ ทดสอบเสาเข็ม และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ เพื่อให้ได้มาตรฐาน
- รับคำนวณออกแบบ จัดพิมพ์รูปแบบ และควบคุมแก้ไขแบบ ให้ได้มาตรฐาน
- รับควบคุมงานทางด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
- รับทำการรังวัด สำรวจที่ดิน ทำแผนที่ที่ดิน ตลอดจนพัฒนาและปรับปรุงที่ดินและอาคาร
นต.180 บริษัท สก็อต วิลสัน เคอร์แพตทริก (ประเทศไทย) จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

22 - ประกอบกิจการวิศวกรที่ปรึกษา
- ออกแบบ วางแผน กำกับดูแล และจัดการบริหารงานทางด้านวิศวกรรมก่อสร้าง
นต.181 บริษัท พี.พี.เอส.เอ็น จำกัด 28 - รับจ้างออกแบบ
- ให้คำปรึกษา
- ควบคุมงานก่อสร้าง
นต.182 บริษัท สหพรพรหม จำกัด 3 - ที่ปรึกษาด้านการบำบัดน้ำเสียและของเสียอุตสาหกรรม และของเสียชุมชน
- ออกแบบรวมก่อสร้างระบบควบคุมมลพิษทางน้ำ
- บริหารโครงการจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย
- ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ทดสอบและทดลองเดินระบบ
       
แสดงหน้าที่  
: 1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53