COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร

รายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต


แสดงหน้าที่  
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50  51 52 
ใบอนุญาต นิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต จำนวนวิศวกร
ผู้มีใบอนุญาต
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล(โดยย่อ)
นต.1542 บริษัท วีแปลน จำกัด 3 - ประกอบกิจการออกแบบ ระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบเน็ตเวิร์คคอมพิวเตอร์ ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบไฟฟ้าเครื่องกล ระบบปรับอากาซ ระบบสุขาภิบาลและสาธารณูปโภคอื่นๆ ออกแบบระบบจำหน่ายไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้า สถานีจ่ายไฟฟ้าย่อย รับเป็นทีปรึกษางานวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมเครื่องกล ที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงานและแหล่งพลังงานรูปแบบอื่นทุกรูปแบบ ให้บริการด้านควบคุมงานที่ปรึกษาโครงการ และบริหารงานก่อสร้างอาคาร
นต.1543 บริษัท ซีวิลดีซายน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลเเท็นท์ จำกัด 3 - บริการด้านรับเป็นที่ปรึกษา ออกแบบ ควบคุมงานระบบและรับเหมาติดตั้งงานระบบ
นต.1544 บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด 2 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม การศึกษา การสำรวจ การออกแบบ และให้คำแนะนำทางด้านสถาปัตยกรรมและซิศวกรรมทุกสาขา
- ประกอบกิจการบริการรับเป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมเพื่อบริหารโครงการ บริหารงานก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้างในโครงการทุกประเภททุกสาขา การจัดการด้านการสำรวจและจัดทำแผนที่ตลอดจนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับออกแบบ
นต.1545 บริษัท พี.เอ็ม.ดีไซน์ จำกัด 1 - รับบริการจ้างออกแบบอาคาร
นต.1546 บริษัท เดวา โพรไวด์ดิ้ง จำกัด 11 - งานออกแบบและคำนวณ และงานให้คำปรึกษา
นต.1547 บริษัท พีเอ็มซีเอ็ม คอนซัลเเทนต์ จำกัด 7 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมและควบคุมการสร้าง
นต.1548 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด 20 - ประกอบกิจการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมตรวจสอบอาคาร ด้านพลังงาน งานระบบวิศวกรรมและงานวิศวกรรมอื่นๆ ทุกประเภท
นต.1549 บริษัท เซฟตี้ ไซน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 1 - ตรวจสอบอาคาร
- ตรวจระบบไฟฟ้า
- ออกแบบ-คำนวณทางวิศวกรรม
นต.1550 บริษัท เอ็กซ์เพิร์ท ซอยล์ เซอร์วิส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1 - ประกอบกิจการงานเจาะสำรวจสภาพชั้นดิน งานวิศวกรรมปฐพี งานวิศวกรรมโยธา
นต.1551 บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) 299 - บริการออกแบบและรับเหมาก่อสร้าง
นต.1552 บริษัท เอ็ม เจ เมเนจเม้นท์ (ประทศไทย) จำกัด 3 - ตรวจสอบโครงสร้างอาคาร
- ออกแบบก่อสร้าง
- ที่ปรึกษาโครงการก่อสร้าง
นต.1553 บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) 14
นต.1554 บริษัท ออโรส จำกัด 3 - ให้คำปรึกษาด้านการออกแบบผังเมือง โยธาธิการ คมนาคม โลจิสติกส์ การตลาดและการขายต่างๆแก่ภาครัฐและเอกชน ให้บริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการคมนาคม ขนส่ง และให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมควบคุมบริหารงานก่อสร้าง
นต.1555 บริษัท ออเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด 3 - รับเป็นที่ปรึกษางานด้านการศึกษาเกษตรและพัฒนาชนบท งานศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบทางด้านสิ่งเเวดล้อม งานสำรวจสภาพภูมิประเทศ ธรณีวิทยาและฐานราก งานออกทางด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมงานบริหารโครงการการควบคุมการก่อสร้าง งานปฎิบัติการเเละบำรุงรักษาด้านการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานระบบประปา ระบบสุขาภิบาล ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบรวบรวมน้ำเสีย งานด้านพลังงานและอุตสาหกรรม
นต.1556 บริษัท อินสเปคตรัม เทคนิคอล เซอร์วิส (ไอทีเอส) จำกัด 1 - ให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ ติดตั้ง และแก้ไขระบบไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องเคหภัณฑ์ เครื่องจักร อาคารที่พักอาศัย การป้องกันทางอัคคีภัย รวมทั้งธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ประกอบธุรกิจให้บริการ ดูแลรักษา ป้องกันโรค เกี่ยวกับด้านสัตวแพทย์
- ประกอบธุรกิจจัดหา พร้อมติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วนำแสงและระบบไฟฟ้าสื่อสาร
- ประกอบธุรกิจหรือให้บริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน หรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการและการผลิตพลังงาน
นต.1557 บริษัท ทรีนิตี้ พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด 3 - ให้บริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม ควบคุมบริหารงานก่อสร้าง รวมถึงงานออกแบบและคำนวณทางด้านวิศวกรรม
นต.1558 บริษัท ทีอีซี คอนซัลเเตนท์ จำกัด 2 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม ออกแบบและควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.1559 บริษัท เซฟตี้ เอ็นจิเนียร์ริ่ง แอนด์ อินสเปคชั่นส์ จำกัด 1 - ตรวจสอบ ทดสอบ ซ่อมบำรุงรักษา ประเมิน ออกแบบ ฝึกอบรม
- ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล สิ่งแวดล้อม โยธา เคมี อัคคีภัย ความปลอดภัย ตรวจประเมินรับรอง การจัดการพลังงาน และจำหน่ายอุปกรณ์
นต.1560 บริษัท ฟังก์ชั่น เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด 2 - ให้บริการเป็นที่ปรึกษาจัดระบบอาคาร ตกแต่งถายใน สถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ ที่ปรึกษาออกแบบงานวิศวกรรมระบบ จัดการระบบ จัดระเบียบ ทำความสะอาด ตรวจสอบ ทดสอบ สร้างปรับปรุง ให้บริการบำรุงรักษา ซ่อมเเซมอุปกรณ์ แก้ไข อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์งานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมปรับอากาศ วิศวกรรมสื่อสาร
นต.1561 บริษัท แอท ลาร์ช เอ็นเทอร์ไพร์ส จำกัด 3 - ประกอบกิจการรับเหมา ติดตั้ง ประกอบ รับจ้าง ออกแบบ ซ่อมบำรุง รับเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำตรวจสอบ สร้างระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบสุขาภิบาล ระบบดับเพลิง ระบบดับเพลิงอัตโนมัติทุกประเภท ระบบสัญญาณเตือนภัย และให้บริการเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล และอุปกรณ์อะไหล่ทุกชนิด
นต.1562 บริษัท ทีซัส ซีวิล คอนสตรัคชั่น จำกัด 4
นต.1563 บริษัท ไทยซีเมนต์คอลัมน์ จำกัด 3 - เพื่อปรับปรุงคุณภาพดินทางวิศวกรรมเพื่อเพิ่มกำลังรับน้ำหนักของชั้นดินเพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวของดินและเสถียรภาพความลาดชัน โดยปรับปรุงฐานรากเพื่อเพิ่มbearing capacity ของชั้นดินอ่อน
นต.1564 บริษัท เอดี ดีไซน์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1 - ประกอบกิจการที่ปรึกษา ให้บริการด้านการคำนวณ ออกแบบ เขียนแบบ ประเมินราคาก่อสร้าง รวมทั้งรับจัดทำสัญญา และจัดเตรียมเอกสารประกอบสัญญา เพื่อการประกวดราคา
- งานก่อสร้างและควบคุมงานด้านต่างๆ คือด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสำรวจ วิศวกรรมโครงการ วิศวกรรมการขนส่ง วิศวกรรมแหล่งน้ำ วิศวกรรมชลประทาน
นต.1565 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 3 - ประกอบกิจการให้บริการศึกษา วิเคราะห์ปละประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการและกิจการรมต่างๆ
- ประกอบกิจการรับปรึกษา ออกแบบวิศวกรรมโครงสร้าง รับเหมาก่อสร้าง ยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคารต่างๆ
- ประกอบกิจการให้บริการตรวจสอบ ติดตามผล ออกแบบและเดินระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบการจัดการมูลฝอย และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- ศึกษา ออกแบบ วิจัยและจัดการเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย อากาศ ของเสีย พร้อทั้งรับควบคุมดูแลระบบดังกล่าว ตลอดจนรับจ้าง หรอืรับบริการทางด้านเทคนิค วิชาการ ในงานสำรวจ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ ประเมินผลสรุปผลและทำรายงานในโครงการพัมนาต่างๆทางด้านสถุาปัตยกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมทุกแขนง และทุกสาขา (โยธา โครงสร้างขนส่งชลศาสตร์ สมุทรศาสตร์ อุทกศาสตร์ การพัฒนา แหล่งน้ำ อุตสาหกรรม เคมี ไฟฟ้า สำรวจเครื่องกล เหมืองแร่สุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม) รวมไปถึงการปรับปรุงแก้ไขโครงการนั้นๆ ให้ได้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพดีที่สุดและประหยัดที่สุด และการป้องกันความสูญเสียทรัพยากร โดยมีขอบเขตครอบครอง
- ประกอบกิจการรับจ้างเจาะสำรวจทดสอบดิน บนบกและในทะเล ทดสอบการรับน้ำหนักของดิน ทดสอบความสมบูรณ์และการรับน้ำหนักของเสาเข็ม ตรวจสอบอาคาร
นต.1566 บริษัท ศรีสวัสดิ์ตรังก่อสร้าง จำกัด 2 - สำรวจ ออกแบบ ก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า รวมถึงงานเจาะสำรวจดิน
นต.1567 บริษัท เซฟ ซีรี่ส์ จำกัด 1 - ประกอบธุรกิจรับเหมาและออกแบบงานระบบประกอบอาคาร ที่พักอาศัย สถานที่ทำการและงานก่อสร้างทุกชนิด
นต.1568 บริษัท สหวิศวกรรม แอนด์ แมชชีน ดีไซน์ จำกัด 2 - ตรวจสอบระบบความปลอดภัยของ หม้อไอน้ำ เครื่องทำความเย็น ลิฟท์ รอก เครน ไฟฟ้า อาคาร รวมทั้งอุปกรณ์และระบบของโรงงาน
- ให้บริการติดตั้งอุปกรณ์ทางวิศวกรรมและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยทุกประเภท
- ให้บริการตรวจรับรองความปลอดภัย รับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทางด้านวิศวกรรม
- ซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมทุกชนิด
นต.1569 บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) 32 - รับเหมาก่อสร้างงานฐานราก เสาเข็มเจาะแบบกลม เสาเข็มเจาะแบบเหลี่ยม งานกำแพงกันดินระบบไดอาแฟรมวอลล์ เสาเข็มซีเมนต์ การปรับปรุงคุณภาพดิน และงานโยธาทั่วไป
นต.1570 บริษัท เอ็นเนอยี่ แอสเซท พลัส จำกัด 1 - พิจารณาตรวจสอบ และรับรองการจัดการพลังงาน
นต.1571 บริษัท เพาเวอร์ เทคนิกส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 3 - รับบริการออกแบบ,จัดหา , ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าอาคาร ไฟฟ้าสำรองเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบป้องกันอัคคีภัยและระงับเหตุฉุกเฉิน ระบบน้ำประปาและสุขาภิบาล
       
แสดงหน้าที่  
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50  51 52