COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร

รายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต


แสดงหน้าที่  
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  50 51 52 
ใบอนุญาต นิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต จำนวนวิศวกร
ผู้มีใบอนุญาต
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล(โดยย่อ)
นต.1512 บริษัท ไซท์ แปดสิบสาม จำกัด 7 - ให้บริการออกแบบงานวิศวกรรม ออกแบบสิ่งก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า ประปา ระบบปรับอากาศ สำหรับอาคาร สำนักงานและที่อยู่อาศัย และให้บริการให้คำปรึกษางานด้านวิศวกรรม และทางสถาปัตยกรรมตามหลักของวิชาสถาปนิก
นต.1513 บริษัท ไทย เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จำกัด 1 - รับตรวจสอบอาคาร
นต.1514 บริษัท พาวเวอร์เวล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 2 - ติดตั้งระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
นต.1515 บริษัท คอน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 2 - เป็นที่ปรึกษาโครงการทางด้านวิศวกรรม
- ออกแบบและติดตั้งงานทางด้านวิศวกรรม
- ตรวจสอบงานทางด้านวิศวกรรม
- ซื้อขายแลกเปลี่ยนอุปกรณ์ทางด้านวิศวกรรม
- ออกแบบและติดตั้งงานระบบทางด้านวิศวกรรมรวมถึงงานระบบคอมพิวเตอร์
- ให้บริการตรวจสอบ และรับรองการจัดการพลังงาน รวมถึงบริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานหรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการใช้และผลิตพลังงาน
- ให้บริการ ตรวจสอบ ทดสอบ ออกแบบ ติดตั้ง คำนวณ เซ็นรับรองเครื่องจักร เครื่องมือกล และฝึกอบรม หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจสอบอาคาร ตรวจสอบและติดตั้งระบบภายในอาคาร รวมถึงอุปกรณ์ประกอบของอาคาร ให้คำปรึกษา ชี้แนะ ให้ความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางให้การแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพ
- ออกแบบ ติดตั้ง คำนวณ เซ็นรับรอง งานระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบบท่อ และระบบระบายอากาศ
- ประกอบกิจการจำหน่าย เครื่องจักร เครื่องมือตรวจวัด และอุปกรณ์ด้านวิศวกรรม
- ให้บริการออกแบบ ติดตั้ง คำนวณ ซ่อมบำรุง งานระบบไฟฟ้า รวมถึงอุปกรณ์ประกอบของโรงงานและอาคาร
นต.1516 บริษัท เจเคเอ็น เทคโนโลยี จำกัด 2 - บริการติดตั้ง ให้คำปรึกษา ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ สุขาภิบาล ความปลอดภัยด้านอัคคีภัย
- บริการตรวจสอบอาคาร/โรงงาน ควบคุมตามกฎหมายฯ
- บริการตรวจสอบ การจัดการพลังงาน อาคาร/โรงงาน ควบคุมตามกฎหมายฯ
นต.1517 บริษัท อาร์ไอที เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 5 - บริการทางด้านวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรมและรับเป็นที่ปรึกษางานดังกล่าว
- บริการเกี่ยวกับการตรวจสอบอาคาร
- บริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน หรือการเเก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้งานปละผลิตพลังงาน
นต.1518 บริษัท ซี.ดี.แอ็ดวานซ์ จำกัด 5 - ประกอบกิจการ ออกแบบ ติดตั้งซ่อมบำรุง รับเหมา งานก่อส้าง งานระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบออโตเมชั่น ระบบเครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบเครื่องดับเพลิง ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบซอฟแวร์ ระบบเครื่องจักร และระบบวิศวกรรมอื่นๆทุกประเภท ทั้งในอาคารและนอกอาคาร สำนักงานโรงงานอุตสาหกรรม
นต.1519 บริษัท เอสพีพีเค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 17 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
- รับออกแบบ
- รับเหมาก่อสร้าง
นต.1520 บริษัท โนว์เลดจ์ ไฟร์ อินฟินิตี้ จำกัด 1 - ให้บริการจัดการฝึกอบรมและสัมมนาทางด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม พลังงานเชื้อเพลิง ความปลอดภัย และพัฒนาบุคคลากร
- รับออกแบบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย งานระบบดับเพลิง สุขาภิบาล ไฟฟ้า และปรับอากาศ
- รับจัดทำงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ในด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
นต.1521 บริษัท อีเอสซี เชี่ยวชาญการเวนคืน จำกัด 3 - ประกอบธุรกิจให้บริการสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้ในการเวนคืน
- ประกอบธุรกิจให้บริการรับงานพื้นที่ทั่วประเทศด้วยเครื่องมือสำรวจทุกชนิด เช่น สำรวจเพื่อทำแผนที่ สำรวจเพื่อวางหมุดหลักฐาน สำรวจเพื่อวางแนวเขต
- ประกอบธุรกิจให้บริการจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศในประเทศ
- ประกอบธุรกิจให้บริการออกแบบ อาคาร สิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งงานก่อสร้างอื่นๆ
- ประกอบธุรกิจให้บริการรับทำหลักเขตเวนคืนพร้อมติดตั้ง ทำป้ายประกาศเวนคืนพร้อมติดตั้ง ตรวจสอบเงินค่าทดแทนเพื่ออุทธรณ์
นต.1522 บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 10 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุม บริหารก่อสร้าง ให้แก่ บุคคล คณะนิติบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐทั้งภายในและภายนอกประเทศ
นต.1523 บริษัท เทอร์โมสแกน จำกัด 2 - ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและเครื่องกลด้วยกล้องเทอร์โมสแกน
- ตรวจสอบรับรองระบบไฟฟ้าตามแบบกรมโรงงานและกรมสวัสดิการคุ้มครองแรง กระทรวงแรงงาน
นต.1524 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพีที วิศวกรรมและสำรวจ 1 - บริการสำรวจ,ออกแบบ,งานอาคาร,งานทางสะพาน,งานชลประทาน,งานสำรวจรังวัดหาพื้นที่ขอบเขตโฉนดที่ดิน และงานด้านวิศวกรรมโยธาทุกชนิด
นต.1525 บริษัท นภา สเปเชียล ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด 2
นต.1526 บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ แอ๊ดไวซอรี่ จำกัด 2 - ประกอบกิจการให้บริการงานออกแบบ การให้คำปรึกษา การพิจารณาตรวจสอบ และการควบคุมการสร้างทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม โดยทำแทนเจ้าของโครงการ ในด้านบริหารจัดการโครงการ ดูเเลความเรียบร้อยของโครงการ การรักษาความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้าง การปรับปรุงตกแต่งอาคาร หรือ บริการด้านอื่นๆอันเกี่ยวเนื่องกับบริหารโครงการ
นต.1527 บริษัท จ๊าบ อาคิเตคส์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด 3 - ประกอบกิจการบริการทางด้านสถาปัตยกรรม งานสถาปนิก การออกแบบสิ่งก่อสร้างการทำแบบแปลน การตรวจสอบการก่อสร้าง การวางผังเมืองภูมิสถาปัตยกรรม การควบคุมงานก่อสร้างอาคารและงานสาธารณูปโภค ให้คำปรึกษาแนะนำด้านวิศวกรรมและบริการทางเทคนิคอื่นๆ
นต.1528 บริษัท ที-ลิงค์ จำกัด 11 - ให้คำปรึกษา วางโครงการ ออกแบบและคำนวณ ควบคุมการสร้างหรือการผลิต พิจารณาตรวจสอบ และอำนวยการสร้าง งานท่าเรือ อาคาร บ้านพักอาศัย ระบบไฟฟ้า เครื่องกล โรงแรม และโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด
นต.1529 บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี ภูเก็ต จำกัด 5 - ที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงาน
- ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม
- ที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรอาคาร
- ที่ปรึกษาออกแบบวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและการจัดการด้านอนุรักษ์พลังงาน
- จัดอบรม/สัมมนา
นต.1530 บริษัท อีเอ็นดับบลิวพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 2 - ประกอบกิจการที่ปรึกษาและออกแบบงานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
- ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง งานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
- ประกอบกิจการให้บริการงานสำรวจ รังวัด เพื่องานด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
นต.1531 บริษัท สุพรีม แฟบริเคชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 1 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมและควบคุม
- ให้บริการงานตรวจสอบรับรอง
- งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง
นต.1532 บริษัท สมาร์ท เทอร์มินอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด - ให้บริการ ออกแบบ ก่อสร้าง ปรับปรุง งานด้านวิศวกรรมโครงการ อาทิ เช่น ออกแบบ อาคารสิ่งปลูกสร้าง ก่อสร้างและปรับปรุง อาคารสถานีรถไฟฟ้า และอุโมงค์รถไฟฟ้า
- ให้บริการ งานบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร อาทิเช่น บำรุงรักษาระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า และสื่อสาร ระบบสุขาภิบาล ระบบป้องกันไฟไหม้ เป็นต้น
นต.1533 บริษัท พี เค อี ที จำกัด 4 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.1534 บริษัท ซีทีซีแสตนด์คอนสตรัคชัน จำกัด 3
นต.1535 บริษัท เอ็น แอสเซท จำกัด 1 - รับเหมาก่อสร้าง รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุมบริหารงานก่อสร้าง
นต.1536 บริษัท สีหกาญจน์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 2 - ประกอบกิจการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้างอาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่งอื่นทุกชนิด รวมทั้งงานโยธาทุกประเภท
นต.1537 บริษัท จาค็อบส์ (ประเทศไทย) จำกัด 4 - ประกอบกิจการรับทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรับทำการศึกษาวิจัยและให้คำปรึกษาทางวิชาการ
นต.1538 บริษัท ทูพีเค (ประเทศไทย) จำกัด 3 - รับจ้างก่อสร้างบ้าน/อาคาร
- ควบคุม/ดูแลการก่อสร้าง
- งานออกแบบและคำนวณ
นต.1539 บริษัท สิรธนา เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 3 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมและควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.1540 บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด 23 - ประกอบกิจการ การให้คำปรึกษาและควบคุมดูแลการทำงานของระบบบำบัดมลพิษน้ำ ระบบบำบัดมลพิษอากาศและรพบบการจัดการกากอุตสาหกรรม
- ประกอบกิจการ การให้บริการเต็มรูปแบบในการเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการ ระบบบำบัดน้ำเสีย รับบผลิตน้ำใช้เพื่ออุปโภคและบริโภค ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม และระบบจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
นต.1541 บริษัท โปรเกรส อินเตอร์เทค จำกัด 3 - รับบริการออกแบบ รับเหมา ควบคุม และบริหารก่อสร้าง งานติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ การก่อสร้างห้องคอมพิเตอร์ และการบริการหลังการขาย
       
แสดงหน้าที่  
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  50 51 52