COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร

รายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต


แสดงหน้าที่  
: 1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 
ใบอนุญาต นิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต จำนวนวิศวกร
ผู้มีใบอนุญาต
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล(โดยย่อ)
นต.122 บริษัท อุทัย คอนซัลแตนท์ จำกัด 8 - ออกแบบ/ให้คำปรึกษาวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล
- ให้บริการให้คำปรึกษาวิศวกร ปลูกสร้างอาคาร ตึกแถว และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ
นต.123 บริษัท โพเทนเชียล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแท้นส์ จำกัด 3 - รับเหมาก่อสร้างอาคาร และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด
- ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม ประปา สุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม ชลประทาน เครื่องกล อุตสาหการ
- สำรวจ ศึกษา วิจัย ออกแบบ ควบคุมงานก่อสร้าง โครงการต่างๆ ทางวิศวกรรม สถาปัตยกรรม
- ให้คำปรึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
นต.124 บริษัท เอ็ม.วี.เอส. คอนซัลแท้นส์ จำกัด 4 - รับเหมาก่อสร้างอาคาร และงานก่อสร้างอื่นทุกชนิด
- ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม ประปา สุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม ชลประทาน เครื่องกล อุตสาหการ
- สำรวจ ศึกษา วิจัย ออกแบบ ควบคุมงานก่อสร้างโครงการต่างๆ ทางวิศวกรรม สถาปัตยกรรม
- ให้คำปรึกษาและจัดทำรายงานการประมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาด้านการผลิต พัฒนา ให้เช่า ให้บริการและจัดจำหน่ายซอฟท์แวร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- ประกิบกิจการการค้า สายพานส่งกำลัง สายพานลำเลียง อุปกรณ์ส่งกำลัง
นต.125 บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด 48 - งานศึกษาเบื้องต้น การจัดทำแผนแม่บท และศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
- การสำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศ ทดสอบงานด้านปฐพีกลศาสตร์ และการเจาะสำรวจฐานราก
- การคำนวณและออกแบบรายละเอียด ตลอดจนวิเคราะห์งานด้านวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม จัดเตรียมเอกสารประกอบสัญญา ประมาณราคา และเอกสารเพื่อการประกวดราคา
- บริหารโครงการให้เสร็จสมบูรณ์ และควบคุมงานก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม ตรวจสอบติดตามและประเมินผลโครงการ
- การศึกษาวิเคราะห์ด้านการเงิน เศรษฐกิจ การลงทุนและความเป็นไปได้ของโครงการ
- การศึกษา และวางแผนป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม มลภาวะและระบบนิเวศวิทยา
นต.126 บริษัท พี ยู แอสโซซิเอทส์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

7 - ประกอบกิจกรรมรับเป็นที่ปรึกษา และรับออกแบบงานโครงสร้างอาคาร และ ควบคุมงานระบบทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และเครื่องกล
นต.127 บริษัท เอส เอ็น บี คอนซัลแตนท์ จำกัด 7 - บริการให้คำปรึกษา
- ออกแบบ บริหารงานโครงการ ด้านวิศวกรรมระบบทั้งหมด
นต.128 บริษัท โปร เอ็น เทคโนโลยี จำกัด 12 - ให้บริการทางด้านวิศวกรรม
- ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยและให้คำปรึกษาทางวิชาการ
- ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย
- สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่น
- รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
นต.129 บริษัท ทีดับเบิ้ลยูไอ คอนซัลแตนส์ จำกัด 2 - ให้คำปรึกษา
นต.130 บริษัท ดับเบิลยูเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด 31 - ประกอบกิจการให้บริการเกี่ยวกับงานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม การออกแบบอาคารที่พักอาศัย โรงแรม อาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ คอนโดมิเนียม อาพาร์ตเม้นท์ โรงงาน และดำเนินการอันเกี่ยวกับการออกแบบอาคารโครงสร้างทุกชนิด ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ สนามกีฬา และการก่อสร้างทุกชนิด
- ประกอบกิจการให้บริการตรวจสอบ ให้คำแนะนำดูแลงานก่อสร้าง และการตกแต่งทุกชนิด
- ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำในงานที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง การบริหารงานพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม
- ประกอบธุรกิจให้บริการรับเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม การออกแบบอาคาร ที่พักอาศัย โรงแรม อาคาร สำนักงาน อาคารพาณิชย์ คอนโดมิเนียม อาพาร์ทเม้นท์ โรงงาน รถไฟ รถไฟฟ้า และงานคมนาคมขนส่งทุกประเภท ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบอาคารและโครงสร้างทุกชนิด ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ สนามกีฬา และการก่อสร้างอื่นทุกชนิด
- ประกอบธุรกิจบริการและรับเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ วางแผน ออกแบบโรงไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อยทุกชนิดทุกประเภท รวมทั้งระบบส่งจ่ายและระบบจำหน่ายไฟฟ้าและงานไฟฟ้าหลักทุกประเภทตลอดจนการดำเนินการ จัดให้มี ติดตั้ง ก่อสร้าง จัดการ พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษา ขยาย เปลี่ยนแปลง ซ่อมแซม และดำเนินการใดๆ อันเกี่ยวข้องโรงไฟฟ้า สถานีไฟฟ้าย่อย และสิ่งอำนวยความสะดวกซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการหรือใช้โรงไฟฟ้าและสถานีย่อยดังกล่าว
- ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
- เข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนในกิจการร่วมค้า (Joint Venture) กับบุคคล หรือนิติบุคคลตลอดจนองค์การใดๆทั้งของภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและนอกประเทศเพื่อประโยชน์ของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจให้บริการและรับเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับงานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมทุกประเภท ไม่ว่ากิจการร่วมค้านั้นๆ จะมีวัตถุประสงค์เดียวกับบริษัทหรือไม่ก็ตาม
นต.131 บริษัท บี ซี เอ็ม วิศวกรที่ปรึกษา จำกัด 2 - รับออกแบบงานวิศวกรรมทุกแขนงและงานสถาปัตยกรรม และงานสาขาวิชาชีพวิศวกรรมทุกแขนง รวมถึงการสำรวจ ทดลองค้นคว้า วิเคราะห์ และวิจัยให้ได้มาซึ่งข้อมูลเพื่อการออกแบบนั้นๆ
- รับควบคุมงาน บริหารงานก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม และงานวิศวกรรมทุกแขนง
- รับวิเคราะห์และแก้ไขงานอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีปัญหาการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานหรือเกิดจากการใช้งานผิดประเภทเป็นต้น
- รับปรึกษา ให้คำแนะนำ ควบคุมการดำเนินงาน และการจัดการด้านเทคนิค รวมทั้งการค้นคว้าทดลอง วิเคราะห์วิจัย ในกิจการใดๆแก่บุคคลทั้งในและนอกประเทศ รวมทั้งองค์การระหว่างประเทศต่างๆ
- รับบริการด้านการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ หาข้อมูล ประเมินผล เพื่อนำมาศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สถาปัตยกรรม และวิศวกรรมในโครงการธุรกิจต่างๆทั่วไป
นต.132 บริษัท พาวเวอร์กริด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 20 - บริษัทที่ปรึกษาด้านพลังงานและระบบส่งไฟฟ้า
นต.133 บริษัท แปลน คอนซัลแตนท์ส จำกัด 42 - ให้บริการที่ปรึกษา
- ควบคุมงานก่อสร้าง
นต.134 บริษัท ที.พี.เอฟ.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 11 - ให้บริการเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง ในด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม
นต.135 บริษัท แพลนโปร จำกัด 6 - งานศึกษาความเหมาะสมหรือความเป็นไปได้ของโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วยการศึกษาออกแบบด้านวิศวกรรม การประมาณค่าใช้จ่ายในการลงทุน การวิเคราะห์และประเมินผลโครงการด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน เป็นต้น
- งานศึกษาวางแผนด้านการจราจรและขนส่งในเมืองและภูมิภาค
- งานศึกษาวางแผนพัฒนาระบบโครงข่ายถนนและทางด่วน
- งานศึกษาและวางแผนพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ
- งานศึกษาออกแบบและพัฒนาระบบจราจรและขนส่งอัจฉริยะ (Intelligent Transport System)
- งานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาเมืองและวางผังเมือง
- งานสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการจราจรและขนส่ง อาทิ การสำรวจปริมาณจราจร การสำรวจความเร็วในการเดินทาง การสำรวจจุดเริ่มต้น-จุดปลายทางของการเดินทาง เป็นต้น
- งานศึกษาคาดการณ์ปริมาณจราจรและปริมาณผู้โดยสาร
- ศึกษาพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลโครงการ
- ศึกษาและออกแบบระบบวิศวกรรมจราจร รวมถึงการจัดทำแผนการจัดการจราจรระหว่างการก่อสร้าง
- งานศึกษาผลกระทบด้านการจราจร อันเนื่องมาจากโครงการพัฒนาที่ดินในเชิงพาณิชย์ต่างๆ เช่น โครงการก่อสร้างศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน และอาคารชุดพักอาศัย เป็นต้น
- งานศึกษาและออกแบบที่จอดรถ รวมถึงแนวทางการจัดการจราจรภายในพื้อนที่โครงการ
นต.136 บริษัท พีซีบีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 8 - บริการให้คำปรึกษาและรับงานทางด้านวิศวกรรมทุกสาขา ให้คำแนะนำวางแผนแม่บทและแผนงานการบริหารการบริหารงนและเทคนิคทางวิศวกรรม ด้านต่างๆ การคำนวณและออกแบบติดตั้ง เกษตรกรรม สถาปัตยกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การลงทุน การเงินและการธนาคาร ตลอดจนปัญหาและเทคนิคเกี่ยวกับการผลิตและการตลาด
-
นต.137 บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) 13 - ตรวจสอบแนวเชื่อมของระบบท่อแรงดัน โครงสร้างเหล็ก โรงงานภาชนะบรรจุก๊าซและหม้อไอน้ำ
- ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมทุกประเภท
- บริการด้านการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรมด้วยเทคนิคไม่ทำลาย
นต.138 บริษัท สยาม-เทค กรุ๊ป จำกัด 7 - ให้คำปรึกษา วางแผน ดำเนินการสำรวจแะจัดทำรายงานโครงการพัฒนาต่างๆ เพื่อนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอความเห็นชอบโครงการ หรืออนุมัติงบประมาณ งานศึกษาแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสม
- ออกแบบรายละเอียด งานด้านวิศวกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาโครงการ และงานควบคุมงานก่อสร้าง
นต.139 บริษัท เอิร์ธ เทค เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

4
นต.141 บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 19 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมควบคุม บริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมจราจร และด้านสิ่งแวดล้อม
นต.142 บริษัท ซีด้า จำกัด 20 - ออกแบบงานวิศวกรรม
- บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
- ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เฉพาะในส่วนอาคาร
นต.143 บริษัท อีลีแม็ค จำกัด 10 - รับปรึกษาและออกแบบงานระบบอำนวยความสะดวก
นต.144 บริษัท พี แอนด์ ซิกน่า จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

5
นต.145 บริษัท พรีมา เทคมาร์ค จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - รับจ้างเป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม
- รับบริการออกแบบงานสถาปัตยกรรม และงานวิศวกรรมทุกแขนง
- รับเหมาก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ ถนน โรงงาน ที่พัก สิ่งปลูกสร้างทุกชนิด
นต.146 บริษัท ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท์ จำกัด 7 - ให้บริการ ให้การปรึกษา รับจ้างทำงานด้านวิศวกรรม ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ฯ ในด้านต่างๆ อันประกอบด้วย วิศวกรรมแหล่งน้ำ วิศวกรรมโครงสร้าง กรมชลประทานฯ
นต.147 บริษัท มหานคร คอนซัลแตนท์ จำกัด 4 - ประกอบกิจการสำรวจ ศึกษา วิจัย วางแผน ออกแบบ ควบคุมการก่อสร้าง
- ดำเนินและติดตามประเมินผลโครงการและคำปรึกษาด้านต่างๆในโครงการทางด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรมอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม พัฒนาเมือง ชุมชนและชนบท สิ่งแวดล้อมองค์กรและบริหารเศรษฐศาสตร์และการเงินเป็นต้น
นต.148 บริษัท ประสาทคอนซัลแทนท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

4 - ทำการศึกษา เขียนรายงาน ทำการสำรวจ ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างทุกชนิด
- ทำการศึกษาวิจัย และให้คำปรึกษาทางวิชาการด้านวิศวกรรม
นต.149 บริษัท บิลเดอร์ คอนซัลแตนท์ส จำกัด 11 - ประกอบกิจการรับปรึกษาด้านการออกแบบ , ควบคุมงานก่อสร้าง
นต.150 บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

10
นต.151 บริษัท พี ดับบลิว เอช แอล วิศวกรที่ปรึกษา จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

6
นต.152 บริษัท เอ็พทากอน คอนซัลแตนทส์ จำกัด 1 - ประกอบกิจการรับออกแบบทางด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม รวมทั้งออกแบบตกแต่งแจะจัดหาเครื่องตกแต่งภายใน
- ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง
- ประกอบกิจการค้าที่ดิน ทำการจัดสรรที่ดินและบ้าน
- ประกอบกิจการซื้อขาย ให้เช่า สังหาริมทรัพย์ และ อสังหาริมทรัพย์ ทุกชนิดทุกประเภท
       
แสดงหน้าที่  
: 1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53