สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต


แสดงหน้าที่  
: 1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
ใบอนุญาต นิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต จำนวนวิศวกร
ผู้มีใบอนุญาต
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล(โดยย่อ)
นต.122 บริษัท อุทัย คอนซัลแตนท์ จำกัด 7 - ออกแบบ/ให้คำปรึกษาวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล
- ให้บริการให้คำปรึกษาวิศวกร ปลูกสร้างอาคาร ตึกแถว และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ
นต.123 บริษัท โพเทนเชียล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแท้นส์ จำกัด 3 - รับเหมาก่อสร้างอาคาร และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด
- ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม ประปา สุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม ชลประทาน เครื่องกล อุตสาหการ
- สำรวจ ศึกษา วิจัย ออกแบบ ควบคุมงานก่อสร้าง โครงการต่างๆ ทางวิศวกรรม สถาปัตยกรรม
- ให้คำปรึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
นต.124 บริษัท เอ็ม.วี.เอส. คอนซัลแท้นส์ จำกัด 3 - รับเหมาก่อสร้างอาคาร และงานก่อสร้างอื่นทุกชนิด
- ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม ประปา สุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม ชลประทาน เครื่องกล อุตสาหการ
- สำรวจ ศึกษา วิจัย ออกแบบ ควบคุมงานก่อสร้างโครงการต่างๆ ทางวิศวกรรม สถาปัตยกรรม
- ให้คำปรึกษาและจัดทำรายงานการประมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
นต.125 บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด 43 - คำนวณออกแบบ วิเคราะห์งานด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม
- บริหารโครงการ และควบคุมงานก่อสร้างด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม
นต.126 บริษัท พี ยู แอสโซซิเอทส์ จำกัด 7 - รับเป็นที่ปรึกษา ออกแบบงานโครงสร้างอาคาร
- รับควบคุมงานระบบด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
นต.127 บริษัท เอส เอ็น บี คอนซัลแตนท์ จำกัด 9 - บริการให้คำปรึกษา
- ออกแบบ บริหารงานโครงการ ด้านวิศวกรรมระบบทั้งหมด
นต.128 บริษัท โปร เอ็น เทคโนโลยี จำกัด 15 - ให้บริการทางด้านวิศวกรรม
- ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยและให้คำปรึกษาทางวิชาการ
- ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย
- สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่น
- รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
นต.129 บริษัท ทีดับเบิ้ลยูไอ คอนซัลแตนส์ จำกัด 2 - ให้คำปรึกษา
นต.130 บริษัท ดับเบิลยูเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด 28 - ให้บริการงานด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
- ออกแบบอาคารและโครงสร้างทุกชนิด
- ตรวจสอบ ให้คำแนะนำดูแลงานก่อสร้างและการตกแต่งทุกชนิด
- รับเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำในงานที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง
นต.131 บริษัท บี ซี เอ็ม วิศวกรที่ปรึกษา จำกัด 2 - รับออกแบบงานวิศวกรรมทุกแขนงและงานสถาปัตยกรรม
- รับควบคุมงาน บริหารงานก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม และงานวิศวกรรมทุกแขนง
- รับวิเคราะห์และแก้ไขงานอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีปัญหาการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐ
- รับปรึกษา ให้คำแนะนำ ควบคุมการดำเนินงาน และการจัดการด้านเทคนิค
นต.132 บริษัท พาวเวอร์กริด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 23 - บริษัทที่ปรึกษาด้านพลังงานและระบบส่งไฟฟ้า
นต.133 บริษัท แปลน คอนซัลแตนท์ส จำกัด 40 - ให้บริการที่ปรึกษา
- ควบคุมงานก่อสร้าง
นต.134 บริษัท ที.พี.เอฟ.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 11 - ให้บริการเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง
นต.135 บริษัท แพลนโปร จำกัด 7 - ศึกษาความเหมาะสมหรือความเป็นไปได้ของโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน
- ศึกษาวางแผนด้านการจราจรและขนส่ง
- ศึกษาวางแผนพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะและระบบโครงข่ายถนน/ทางด่วน
- ศึกษาออกแบบและพัฒนาระบบจราจรและขนส่งอัจฉริยะ
- ศึกษาจัดทำแผนพัฒนาเมืองและวางผังเมือง
- สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการจราจรและขนส่ง
- ศึกษาออกแบบด้านวิศวกรรมจราจร ที่จอดรถ
นต.136 บริษัท พีซีบีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 8 - บริการให้คำปรึกษาและรับงานทางด้านวิศวกรรมทุกสาขา ให้คำแนะนำ
- คำนวณ และออกแบบก่อสร้าง/ติดตั้ง
- ควบคุมการก่อสร้าง/ติดตั้ง
- วางแผนแม่บทและแผนงานการบริหาร
นต.137 บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) 12 - ตรวจสอบแนวเชื่อมของระบบท่อแรงดัน โครงสร้างเหล็ก โรงงานภาชนะบรรจุก๊าซและหม้อไอน้ำ
- ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมทุกประเภท
- บริการด้านการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรมด้วยเทคนิคไม่ทำลาย
นต.138 บริษัท สยาม-เทค กรุ๊ป จำกัด 7 - ให้คำปรึกษา วางแผน สำรวจและทำรายงานโครงการพัฒนาต่างๆ
- ออกแบบรายละเอียดงานด้านวิศวกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม
- ควบคุมงานก่อสร้าง
นต.139 บริษัท เอิร์ธ เทค เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

4
นต.141 บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 17 - เป็นวิศวกรที่ปรึกษา
- ควบคุมงานก่อสร้าง
- บริหารงานก่อสร้าง
นต.142 บริษัท ซีด้า จำกัด 14 - ออกแบบงานวิศวกรรม
- บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
- ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เฉพาะในส่วนอาคาร
นต.143 บริษัท อีลีแม็ค จำกัด 10 - รับปรึกษาและออกแบบงานระบบอำนวยความสะดวก
นต.144 บริษัท พี แอนด์ ซิกน่า จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

5
นต.145 บริษัท พรีมา เทคมาร์ค จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - รับจ้างเป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม
- รับบริการออกแบบงานสถาปัตยกรรม และงานวิศวกรรมทุกแขนง
- รับเหมาก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ ถนน โรงงาน ที่พัก สิ่งปลูกสร้างทุกชนิด
นต.146 บริษัท ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท์ จำกัด 6 - ให้บริการ ให้การปรึกษา รับจ้างทำงานด้านวิศวกรรม ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ฯ
นต.147 บริษัท มหานคร คอนซัลแตนท์ จำกัด 4 - ประกอบกิจการสำรวจ ศึกษา วิจัย วางแผน ออกแบบ ควบคุมการก่อสร้าง
- ให้คำปรึกษาด้านต่างๆ ในโครงการทางด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม
นต.148 บริษัท ประสาทคอนซัลแทนท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

4 - ทำการศึกษา เขียนรายงาน ทำการสำรวจ ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างทุกชนิด
- ทำการศึกษาวิจัย และให้คำปรึกษาทางวิชาการด้านวิศวกรรม
นต.149 บริษัท บิลเดอร์ คอนซัลแตนท์ส จำกัด 11 - ประกอบกิจการรับปรึกษาด้านการออกแบบ , ควบคุมงานก่อสร้าง
นต.150 บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

10
นต.151 บริษัท พี ดับบลิว เอช แอล วิศวกรที่ปรึกษา จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

6
นต.152 บริษัท เอ็พทากอน คอนซัลแตนทส์ จำกัด 1 - รับออกแบบทางด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม
- ค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้าง
- เข้าเป็นห้างหุ้นส่วนหรือดำเนินการร่วมกันในกิจการร่วมค้า และหรือในกิจการร่วมทำงาน
- กับผู้ร่วมค้าและหรือผู้ร่วมทำงานอื่นๆ ในการประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษา
- บริหารโครงการ บริหารงานก่อสร้าง รับออกแบบ รับควบคุมงานก่อสร้าง
- ตลอดจนประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารทุกประเภททุกสาขา
       
แสดงหน้าที่  
: 1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร