COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร

รายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต


แสดงหน้าที่  
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48  49 50 51 52 
ใบอนุญาต นิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต จำนวนวิศวกร
ผู้มีใบอนุญาต
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล(โดยย่อ)
นต.1482 บริษัท ที.พี.บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด 1 - รับบริการตรวบสอบงานวิศวกรรม และงานอำนวยการใช้
นต.1483 บริษัท นพรอยัล จำกัด 4 - บริการออกแบบ ควบคุมงาน งานพิจารณาตรวจสอบ และบริหารงานก่อร้าง
นต.1484 บริษัท 22 คอนซัลแต้นท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด 7 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม
- รับบริการบริหารและควบคุมการก่อสร้าง
- รับบริการสำรวจและประเมินราคา
นต.1485 บริษัท เคซีซี เอ็นจิเนียริ่ง 2014 จำกัด 2 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และงานพิจารณาตรวจสอบการจัดการพลังงาน
นต.1486 บริษัท เอ็น.บี.ซี.ไพล์ เทสท์ จำกัด 3 - ประกอบกิจการรับงานทดสอบวิเคราะห์ดินและงานเสาเข็ม
นต.1487 บริษัท ออทรานส์ จำกัด 3 - ให้คำปรึกษาและวางระบบด้านวิศวกรรมขนส่งและจราจรพร้อมทั้งดำเนินโครงการส่งเสริมความยั้งยืนโดยเน้นคุณภาพและความต้องการของผู้บริการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
นต.1488 บริษัท อยุธยา วิศวอุตสาหกรรม จำกัด 2 - ตรวจสอบรับรองงานด้าน วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมสิ่งเเวดล้อม
- ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
- บำรุงรักษาทางด้าน วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมสิ่งเเวดล้อม
- ออกเเบบและเขียนแบบงานทางด้าน วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมสิ่งเเวดล้อม
- ติดตั้งและปรับปรุงแก้ไขทางด้าน วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมสิ่งเเวดล้อม
นต.1489 บริษัท เอ็มเบค (ประเทศไทย) จำกัด 1
นต.1490 บริษัท เอ็นเอสเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 2 - ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน เขื่อน สะพาน อุโมงค์
- ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน หรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้และผลิตพลังงาน
นต.1491 บริษัท ไมดาส โกลด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1 - ตรวจสอบสภาพความปลอดภัยของรอก ลิฟท์ เครน ภาชนะบรรจุรับความดัน ยานพาหนะ หม้อน้ำ และเครื่องจักรต่างๆ ทุกขนาด ทุกชนิด
- รับจ้างก่อสร้างอาคาร
- ตรวจสอบความปลอดภัยของอาคาร ทุกชนิด ทุกขนาด
- ศึกษาความเป็นไปได้ การป้องกันอุบัติเหตุ การเตรียมความพร้อมรับเหตุการณ์ของโครงการ และการประกอบการ ทุกชนิด ทุกขนาด
นต.1492 บริษัท ฟิวเจอร์ เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1 - ประกอบกิจการจำหน่าย นำเข้า-ส่งออก เครื่องจักร เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ประกอบทุกชนิด
- ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์กรของรัฐ
นต.1493 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟ.พี.อี.เซอร์วิส 1 - ประกอบกิจการให้บริการด้านงานวิศวกรรม
นต.1494 บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด 2 - งานบริหารอาคาร โดยทำแทนเจ้าของ3
นต.1495 บริษัท เวนคอน ซัพพลาย แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด 3 - ออกแบบและคำนวณ
- ควบคุมการสร้างหรือการผลิต
นต.1496 บริษัท ซีเมนส์ จำกัด 21 - ประกอบกิจการจำหน่าย จัดหาผลิตภัณฑ์ ระบบงาน ระบบงานเเบบเบ็ดเสร็จสมบูรณ์
- การให้บริการทางเทคนิคและวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้ง
- การบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ระบบงาน
นต.1497 บริษัท พรอสเพอร์ ไทธรรม์ จำกัด 7 - รับบริการให้คำปรึษาด้านวิศวกรรม และควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.1498 บริษัท นีโอ คอนส์เน็กท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1 - ผู้รับจ้างก่อสร้าง
- ควบคุมการสร้าง
นต.1499 บริษัท แคสแลบ (ประเทศไทย) จำกัด 5 - ประกอบกิจการทางด้านวิศวกรรมทุกประเภท
นต.1500 บริษัท เนเจอรัล ดีไซน์ ทีม จำกัด 2 - รับเป็นที่ปรึกษาด้านพลังงานให้ภาครัฐ และ เอกชน
นต.1501 บริษัท เอเซีย เทสติ้ง อีควิปเม้นท์ จำกัด 1
นต.1502 บริษัท พี เอส เอ็น คอนซัลแทนส์ จำกัด 1 - เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหา ด้านการบริหารงานและเทคนิคทางวิศวกรรม การคำนวน และออกแบบก่อสร้าง เกษตรกรรม สถาปัตยกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม
นต.1503 บริษัท มอนสเตอร์คิว จำกัด 2 - ประกอบกิจการออกแบบงานระบบทางวิศวกรรม และกิจการให้คำปรึกษาและการจัดหาโครงการ
นต.1504 บริษัท อลาดินบ็อกซ์ เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด 3 - รับเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำทางเทคนิค ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ ประเมินผล สรุปผล และทำรายงานในด้านวิศวกรรม ในกิจการใดๆ ให้แก่บุคคล นิติบุคคล ภาคเอกชนทั่วไป รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ องค์กรระหว่างประเทศ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
นต.1505 บริษัท ไอ ซี ที อินโนเวชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 2 - งานบริการ ออกแบบ ควบคุม ก่อสร้าง และตรวจสอบโครงสร้างวิศวกรรม
นต.1506 บริษัท เอนคอนคอนสตรัคชั่น จำกัด 3 - รับบริการให้คำปรึกษา และควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.1507 บริษัท พี-พลัม สตูดิโอ จำกัด 2 - ให้บริการด้านวิศวกรรม งานวางโครงการ, งานออกแบบและคำนวณ, งานพิจารณาตรวจสอบ
นต.1508 บริษัท บีไอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1 - รับบริการออกแบบ ควบคุมงานและบริหารงานด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
- รับเหมาก่อสร้างอาคารและระบบสาธารณูปโภค
- รับบริการสำรวจเพื่อการก่อสร้างและจัดทำแผนที่
นต.1509 บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด 32 - ประกอบกิจการค้า รับติดตั้ง สำรวจ ออกแบบ เดินระบบ ซ่อมเเซม ตลอดจนให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบผลิตน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย จัดการมูลฝอย การจัดการกากอุตสาหกรรม เเละระบบพลังงาน
นต.1510 บริษัท เอ22 เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 3 - ให้บริการศึกษาและออกแบบรายละเอียดด้านวิศวกรรมและให้คำปรึกษาด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้อง
นต.1511 บริษัท ไอบีซี อินดัสเตรียล จำกัด 33 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมและควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
       
แสดงหน้าที่  
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48  49 50 51 52