COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร

รายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต


แสดงหน้าที่  
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47  48 49 50 51 52 
ใบอนุญาต นิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต จำนวนวิศวกร
ผู้มีใบอนุญาต
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล(โดยย่อ)
นต.1452 บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน) 31 - ประกอบกิจการจำหน่าย รับติดตั้ง ซ่อมแซม แก้ไข เครื่องกำเนิดไอน้ำ หัวพ่นไฟ เตาเผาขยะ เครื่องทำความร้อน หม้อน้ำ หม้อหุงต้ม เครื่องจักร และระบบอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ
- อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรมทุกชนิด
นต.1453 บริษัท เอลลานนา เอนจิเนียริ่ง จำกัด 3 - รับให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.1454 บริษัท เกียร์นารา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 3 - ตามหนังสือรับรอง 34 ข้อ
นต.1455 บริษัท ที.ทัศ จำกัด 5 - บริการออกแบบ ก่อสร้าง ควบคุมงาน และบริหารงานก่อสร้าง
นต.1456 บริษัท เอกะ จำกัด 39 - รับออกแบบ จัดทำรายการคำนวณ การประมาณราคา และการบริหารจัดการโครงการ
- รับเหมาก่อสร้างทุกชนิด ในงาน โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร โรงพยาบาล โรงไฟฟ้า (สถานีไฟฟ้า)
- งานสาธารณูปโภคต่างๆ และงานระบบทุกชนิด
- การออกแบบ และติดตั้ง ระบบก๊าซธรรมชาติ
- การบริหารจัดการ งานซ่อมบำรุง
นต.1457 บริษัท เออีซี อินดัสเตรียล เซอร์วิส จำกัด 2 - รับบริการด้านวิศวกรรม ออกแบบและควบคุม งานด้านภาชนะรับแรงดัน และงานตรวจสอบทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล
นต.1458 บริษัท งานดินและออกแบบ จำกัด 3 - ประกอบกิจการ ทดสอบและออกแบบงานด้านวิศวกรรมโยธา
- รับบริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้านวิศวกรรมโยธาควบคุมการดำเนินงาน และการจัดการด้านเทคนิค รวมไปถึงการแก้ปัญหาต่างๆของกิจการวิศวกรรมต่างๆทุกชนิด
- เป็นที่ปรึกษาบริหารโครงการ บริหารงานก่อสร้าง และควบคุมงานก่อสร้างตลอดจนการจัดการและบำรุงรักษา
- ประกอบกิจการศึกษาวิจัย รับปรึกษาทางวิชาการ และบริการด้านเทคนิค งานสำรวจศึกษาค้นคว้าวิจัยออกแบบ ประเมินผล สรุปผล
นต.1459 บริษัท อินฟราคอร์ป เอวิเอชั่น จำกัด 2 - ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม
นต.1460 บริษัท นภัทร วิศวกรรม แอนด์ คอนเซาท์แทนต์ 1 - ประกอบกิจการรับตรวจสอบและทดสอบด้านวิศวกรรม บริหารงานออกแบบและบริหารด้านวิศวกรรม ประกอบกิจการงานด้านวิศวกรรม เช่น งานรับเหมาก่อสร้าง
นต.1461 บริษัท สามบี แอนด์ ซี จำกัด 2 - รับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
นต.1462 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่ปรึกษา เอ็นดี กรุ๊ปเวิร์คเมนท์ 1 - รับเขียนแบบก่อสร้าง ออกแบบทั่วไป
- ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน ทดสอบความแข็งแรงของอาคาร รับเหมาก่อสร้างทั่วไป ระบบบำบัดน้ำเสีย
- ออกแบบและเขียนแบบระบบกันซึมของอาคาร
นต.1463 บริษัท สเตเบิ้ล ดีไซน์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด 1 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และออกแบบ,ควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.1464 บริษัท เจนซีสเทค จำกัด 1 - จำหน่ายและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำดับเพลิง และอุปกรณ์ดับเพลิง
- จำหน่ายฉนวนป้องกันไฟสำหรับอาคาร
- ประกอบและซ่อมเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
นต.1465 บริษัท เสิร์ช คอนซัลแทนซี่ จำกัด 2 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.1466 บริษัท ซีเค เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่น จำกัด 1 - ตรวจสอบอาคาร และการจัดการพลังงาน
- กิจกรรมงานวิศวกรรม และการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้อง
- การติดตั้งไฟฟ้า
นต.1467 บริษัท พี.เอ็ม.แพลนเนอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 10 - ประกอบกิจการให้บริการด้านวิศวกรรมงานระบบ รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมและควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.1468 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเอส.ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อาร์คิเทคท์ 4 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม ออกแบบ ควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.1469 บริษัท วอเล่ย์ (ประเทศไทย) จำกัด 73 - ให้คำปรึกษา และออกแบบทางด้านวิศวกรรมทุกประเภท ควบคุมโครงการ ควบคุมก่อสร้าง เกี่ยวกับงานด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม น้ำมัน แก๊ส ปิโตรเคมิคอล โรงกลั่นน้ำมัน โรงแยกแก๊ส และอุตสาหกรรมอื่นๆ ทุกประเภท
- จัดฝึกอบรมความรู้ด้านวิศวกรรมทุกประเภท
นต.1470 บริษัท เอ็มอีอี คอนซัลแตนส์ จำกัด 6 - ให้บริการออกแบบงานก่อสร้างทุกชนิด ควบคุมงานก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้างทุกชนิด
นต.1471 บริษัท บี เจ เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 2 - ประกอบกิจการประกอบตู้แผงวงจรไฟฟ้า และรับเหมางานระบบไฟฟ้า
นต.1472 บริษัท อินเทลแพลน จำกัด 1 - เป็นที่ปรึกษาด้านสถาปัตยกรรมทุกสาขา ด้านวางและจัดทำผังเมืองทุกประเภท ด้านออกแบบพัฒนาเมือง ด้านสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมทุกสาขา
นต.1473 บริษัท อีเอ็กซ์เอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด 7 - ประกอบกิจการบริการวิศวกรรม รวมทั้งออกแบบตกแต่งเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับทางวิศวกรรม
นต.1474 บริษัท เบทเทอร์ สเปซ จำกัด 1 - ประกอบกิจการบริการด้านการสำรวจ และจัดทำข้อมูลในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ให้กับเอกชนและส่วนราชการ องค์กรของรัฐ องค์กรระหว่างประเทศและต่างประเทศ
- ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ สำรวจท ค้นคว้า วิจัย ออกแบบ ประเมินผล สรุปผลและทำรายงานในโครงการพัฒนาต่างๆ
นต.1475 บริษัท แกรนด์อีลิท ซัพพลายส์ 1 - บริการตรวจเช็ค ติดตั้ง ซ่อม และจำหน่ายอุปกรณ์ ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบดับเพลิง ระบบไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์ กล้องวงจรปิด สัญญาณกันขโมย
นต.1476 บริษัท จี.เอ็ม.อี. จำกัด 11 - ดำเนินธุรกิจติดตั้งระบบไฟฟ้า ประปา ปรับอากาศ ในโครงการอาคารสูง
นต.1477 บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 161 - ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
นต.1478 บริษัท เอนเนอร์ยี่ ไพร์ม จำกัด 4 - ประกอบกิจการด้านให้คำปรึกษาและดำเนินการบริหารโครงการ รวมถึงรับประกันผลงานที่เกี่ยวกับทางด้านวิศวกรรม ด้านการวิเคราะห์ทางการเงิน ให้แก่โครงการที่เกี่ยวกับพลังงานทุกชนิดและจัดการพลังงานทุกรูปแบบของผู้ประกอบการผู้ลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชนหรือบุคคลทั่วไปทั้งในและนอกประเทศ
นต.1479 บริษัท ราชพฤกษ์ เพาเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด 6 - รับจ้างเป็นที่ปรึกษา เพื่อสำรวจออกแบบและจัดทำเอกสารประกวดราคาสำหรับงานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้า สำหรับงานภาครัฐและงานบริษัทเอกชนทั่วไป
- รับจ้างเป็นที่ปรึกษา ทำงาน VALUE OF ENGINEERING ทุกด้าน ออกแบบอาคารสำเร็จรูป ทุกชนิด ท่าเรือ สนามบิน สะพานทุกชนิด ขนาดกลาง และขนาดเล็ก
นต.1480 บริษัท เอ็นจิเนียร์ แฟมิลี จำกัด 2 - รับบริการออกแบบด้านวิศวกรรม ควบคุมงานและบริหารงานก่อสร้าง
นต.1481 บริษัท ไทย อับบา จำกัด 2 - บริการงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
       
แสดงหน้าที่  
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47  48 49 50 51 52