COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร

รายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต


แสดงหน้าที่  
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46  47 48 49 50 51 52 
ใบอนุญาต นิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต จำนวนวิศวกร
ผู้มีใบอนุญาต
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล(โดยย่อ)
นต.1422 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูจันผา 4 - วางโครงการ สำรวจ ออกแบบ ควบคุมงาน และบริหารงานก่อสร้าง เจาะสำรวจดิน
นต.1423 บริษัท ดับบลิว บาลานซ์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุมบริหารงานก่อสร้าง
นต.1424 บริษัท เคอีดี จำกัด 5 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.1425 บริษัท เกียร์ 22 เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด 2 - รับบริการตรวจสอบและรับรองรายงานการจัดการพลังงานประจำปี
- รับบริการตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยหม้อไอน้ำประจำปี
- รับบริการอำนวยการใช้หม้อไอน้ำประจำปี
- รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมและควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.1426 บริษัท แอดวาน วอเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - ออกแบบ, ก่อสร้าง,ติดตั้ง,ระบบบำบัดน้ำเสีย และถังบำบัดน้ำเสีย
นต.1427 บริษัท เอ็น ไอ ที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

5 - บริการตรวจสอบและทดสอบ ระบบและอุปกรณ์ของรถยนต์ ยานพาหนะอื่นๆ ที่ใช้ก๊าซ LPG และ CNG เป็นเชื้อเพลิง
- เป็นที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงาน และงานตรวจสอบการจัดการพลังงานประจำปี
- ตรวจรับรองความปลอดภัยด้านวิศวกรรมเครื่องกล หม้อไอน้ำ เครนหรือปั้นจั่น เหนือศรีษะ และระบบทำความเย็น
- ให้บริการตรวจสอบและรับรองอาคาร
- ตรวจสอบและทดสอบท่ออัดแรงสูง ถังอัดแรง ถังบรรจุของเหลวทุกชนิด
- ให้บริการด้านการจัดการพลังงานและอนุรักษ์พลังงานทุกชนิด
- ออกแบบ จำหน่าย ติดตั้ง และบริการเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารโรงงาน
- ประกอบกิจการที่ปรึกษาการอนุรักษ์พลังงาน
- การตรวจสอบและรับรองระบบการจัดการพลังงาน
- การตรวจสอบและรับรองงาน
- ประกอบกิจการการให้บริการ ตรวจสอบ และรับรองการจัดการพลังงาน แบบอาคารอนุรักษ์พลังงานวิศวกรรม
นต.1428 บริษัท เวก้า คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ให้คำปรึกษางานวิศวกรรมโยธา
นต.1429 บริษัท นรา คอนซัลท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 1 - ตรวจสอบอาคาร
- งานควบคุมการสร้าง
- งานออกแบบ
นต.1430 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตรัคเจอร์ไลน์ 06

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

4
นต.1431 บริษัท ดีไนน์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 4 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม ของโครงการ ออกแบบและคำนวณควบคุมการสร้าง พิจารณาตรวจสอบ อำนายการใช้ บริหารงานก่อสร้าง และระบบปรับอากาศ
นต.1432 บริษัท สเตบลี่ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

4 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม ควบคุมงาน บริหารงานก่อสร้าง และงานออกแบบ
นต.1433 บริษัท เอโอ สตีล จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

6 - ประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับเหล็ก ประกอบ ติดตั้ง และงานเหล็กทุกประเภท
- ประกอบกิจการรับออกแบบ ผลิตติดตั้ง โครงเหล็ก เซลล์ลูล่า บีมและเหล็กทุกชนิด
นต.1434 บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) 11 - เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทสายไฟ หลอดไฟ อุปกรณ์ส่องแสงสว่าง อุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้า
- ให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบงานโทรคมนาคม
- ให้บริการจัดหาและรับเหมาติดตั้งระบบไฟลาม (Fire Protection System)
นต.1435 บริษัท เมก้า แพลนเน็ต จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - ประกอบกิจการจำหน่าย ออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา และให้บริการระบบต่างๆเกี่ยวกับระบบดับเพลิง เครื่องดับเพลิง สายดับเพลิง ระบบสัญญาณเตือนภัย เครื่องสัญญาณเตือนภัย
- ระบบปั๊มอากาศสำหรับอุตสาหกรรม ระบบลม ระบบเครื่องปั่นไฟ ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า ระบบพัดลม รับออกแบบก่อสร้าง อาคาร สิ่งปลูกสร้างถนน สะพาน และระบบสาธารณูปโภคทุกชนิด
นต.1436 บริษัท แอ็บโซลูท โซลูชั่น จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - ให้บริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุม บริหารงานก่อสร้าง ระบบงานด้านบริหารขนส่ง งานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงงานวิจัยและพัฒนา
นต.1437 บริษัท เอส เอฟ โกลว์ เอนเนอร์ 2 - ประกอบกิจการให้บริหารเกี่ยวกับงานการจัดการและอนุรักษ์พลังงาน การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้และการผลิตพลังงาน
- บริการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน รวมถึงงานตรวจและทดสอบสมรรถนะประสิทธิภาพเครื่องจักรอุปกรณ์ในโรงงานและอาคาร
นต.1438 บริษัท ชูศักดิ์ วิศวกรรม จำกัด 1 - เสาเข็มเจาะแบบ Drg..Process...Bred
- เจาะสำรวจชั้นดิน
นต.1439 บริษัท ดับบลิว ซอยล์เทสติ้ง จำกัด 1 - ประกอบกิจการทดสอบดิน และทดสอบเสาเข็ม
นต.1440 บริษัท ทิพ เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 4 - ประกอบธุรกิจบริการทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม รวมไปถึงวิศวกรรมปละปรึกษาด้านความปลอดภัย
- ตรวจสอบแบบแปลนการติดตั้งและควบคุมการติดตั้ง ตรวจทดสอบ วิเคราะห์และจัดทำรายงานความปลอดภัยในการใช้งานของหม้อน้ำหรอืหม้อต้มที่ใช้ของเหลวที่เป็นสื่อนำความร้อน
นต.1441 บริษัท สมาร์ทลิงค์ ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

4 - ให้บริการ ออกแบบ ติดตั้งและบำรุงรักษา งานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม และ งานระบบประกอบอาคาร
- ให้คำปรึกษาและตรวจสอบงานระบบประกอบอาคาร
นต.1442 บริษัท เรืองมณีเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1 - ควบคุมงานก่อสร้าง ออกแบบ และรับจ้างก่อสร้าง
นต.1443 บริษัท แอด คอนเนคชั่น จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - ประกอบกิจการขายส่ง ขายปลีกอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกประเภท และให้บริการรับเหมาติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกประเภท
นต.1444 บริษัท ไออาร์พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - พิจารณาตรวจสอบและทดสอบหม้อน้ำและหม้อต้ม และภาชนะรับแรงดัน
- งานซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน หม้อน้ำและหม้อต้ม ภาชนะรับแรงดัน
- งานพิจารณาการทดสอบปั่นจั่นและซ่อมบำรุง
นต.1445 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจเอ็มพี เซ็นเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง 1 - ให้บริการตรวจสอบการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุม
นต.1446 บริษัท เบสท์ โปร วิศวกรรม จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ควบคุมงานก่อสร้างหน่วยงานราชการและเอกชน
- ผู้รับจ้างงานก่อสร้างทั่วไป
- งานออกแบบอาคาร สำนักงาน และที่พักอาศัย
นต.1447 บริษัท วิศวกรรมละเอียด จำกัด 1 - ให้บริการออกแบบและคำนวณ ควบคุมติดตั้ง และบริการพิจารณาตรวจสอบ ทดสอบทางวิศวกรรม
นต.1448 บริษัท ไข่มุข ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 6 - รับเหมาก่อสร้าง
- ออกแบบอาคาร
- ตกแต่งภายใน
- ออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์
นต.1449 บริษัท ดีที เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - งานทางด้านออกแบบ งานตรวจสอบ งานให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม งานด้านอบรม
นต.1450 บริษัท รีเจนท์ อินสเปคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1 - งานบริการด้านวิศวกรรม
นต.1451 บริษัท ปันดีวิศวกรรมบริการ จำกัด 10 - รับบริการออกแบบ งานให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม งานควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง และงานรับจ้างก่อสร้าง
       
แสดงหน้าที่  
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46  47 48 49 50 51 52