สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต


แสดงหน้าที่  
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45  46 47 48 49 50 
ใบอนุญาต นิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต จำนวนวิศวกร
ผู้มีใบอนุญาต
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล(โดยย่อ)
นต.1392 บริษัท 24 เค เอส ดี คอนซัลแต้นท์ จำกัด 3 - ที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง(PMC/CSC)
นต.1393 บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง ดีซายน์ บิวโร จำกัด 5 - ให้บริการงานออกแบบ,คำนวณ งานวิศวกรรม และควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้าง
นต.1394 บริษัท ที.เค.ที เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 1 - บริการตรวจสอบและทดสอบ ระบบและอุปกรณ์ของรถยนต์ ยานพาหนะอื่นๆ ที่ใช้ก๊าซ LPG และ ก๊าซ CNG เป็นเชื้อเพลิง
- เป็นที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงาน และงานตรวจสอบการจัดการพลังงานประจำปี
- ตรวจรับรองความปลอดภัยด้านวิศวกรรมเครื่องกลโรงไฟฟ้า หม้อไอน้ำ เครนหรือปั้นจั่น เหนือศรีษะ และระบบทำความเย็น
- ให้บริการตรวจสอบและรับรองอาคาร
- ตรวจสอบและทดสอบท่ออัดแรงดันสูง ถังอัดแรงดัน ถังบรรจุของเหลวทุกชนิด
นต.1395 บริษัท ซีเคพี เซฟตี้ เอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด 1 - รับบริการตรวจสอบและให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม
นต.1396 บริษัท สยาม โปร เซอร์วิส จำกัด 2 - รับจ้างตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน อบรมและตรวจสอบความปลอดภัย อบรมและตรวจสอบสิ่งแวดล้อม บริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน พร้อมทั้งให้คำปรึกษางานด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมทุกประเภท
- รับจ้างออกแบบ ก่อสร้างติดตั้งซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ พร้อมทั้งงานติดตั้งระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ
นต.1397 บริษัท ศูนย์อาจารย์พงศ์ วิศวกรรม จำกัด 1 - ตรวจรับรองงาน ออกแบบงานด้านวิศวกรรมทุกประเภท
นต.1398 บริษัท แมก คอนซัลแทนท์ จำกัด 3 - รับเหมาออกแบบ ควบคุมงาน และบริหารงานก่อสร้างอาคารและโยธา งานตกแต่งภายในและภายนอกอาคาร งานวิศวกรรมระบบประกอบอาคารทุกประเภท
นต.1399 บริษัท ทรีโซน เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 3 - ให้คำปรึกษาด้านพลังงาน ควบคุมบริหารงานก่อสร้างและตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
นต.1400 บริษัท เคเอ็มเอช เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 1 - ประกอบกิจการให้บริการงานด้านตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟ้า
- ประกอบกิจการให้บริการเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับระบบป้องกันไฟฟ้ากระโชก ระบบสลายประจุฟ้าผ่า ล่อฟ้า และสลายดิน
นต.1401 บริษัท ทีอาร์เค เอ็กซ์เพิร์ท เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 2 - ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย นำเข้า ส่งออก อุปกรร์การก่อสร้าง อุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องจักร ทุกชนิดทุกประเภท
- ประกอบกิจการ บริการให้คำปรึกษา รับออกแบบ ประกอบและติดตั้ง ระบบไฟฟ้า และเครื่องจักร ทุกชนิดทุกประเภท
นต.1402 บริษัท แม็คเอนเนอยี อีโวลูชั่น จำกัด 3
นต.1403 บริษัท นพ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 4 - ออกแบบด้านวิศวกรรม ควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง
นต.1404 บริษัท ไทยแฟบ จำกัด 1 - ประกอบกิจการรับผลิต ประกอบ ตรวจสอบ ซ่อมแซม และติดตั้งอุปกรณ์ชิ้นส่วนของภาชนะรับแรงดันหม้อไอน้ำ และเครื่องจักรอาคาร และโรงงาน
- ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษาในงานด้านวิศวกรรม พลังงาน และอื่นๆ
นต.1405 บริษัท อินฟอร์เมชั่น อินฟราสตรัคเจอร์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด 1
นต.1406 บริษัท พีพีแอนด์พี ดีไซน์ จำกัด 8 - ประกอบธุรกิจให้บริการออกแบบ เขียนแบบ ให้คำปรึกษา คำนวณแบบ ในงานวิศวกรรมทุกสาขา
นต.1407 บริษัท พรีเมียร์ คอนซัลเเทนส์ จำกัด 5 - ให้บริการด้านวิศวกรรม ให้คำปรึกษา วางโครงการ ออกแบบและคำนวณ ควบคุมการสร้างและการผลิต พิจารณาตรวจสอบ อำนวยการใช้ อื่นๆถ้ามี
นต.1408 บริษัท พีที ตรวจสภาพแก๊ส จำกัด 1 - รับบริการติดตั้งและตรวจสอบ ระบบแก๊สแอลพีจี และระบบเอ็นจีวี
- เป็นผู้ตรวจทดสอบภาชนะรับแรงดัน และทดสอบวัสดุไม่ทำลาย (NDT)
นต.1409 บริษัท ไอเดีย ทู อาร์คิเทค จำกัด 1 - ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม รวมทั้งงานก่อสร้างทุกชนิด รับออกแบบและตกแต่งภายนอกและภายในอาคาร รับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย
นต.1410 บริษัท วรนิทัศน์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด 7
นต.1411 บริษัท เฟิสท์เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรั๊คชั่น จำกัด 6
นต.1412 บริษัท โซลูเทค เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด 2 - บริการฝึกอบรมวิชาชีพเทคนิค วิศวกรรมความปลอดภัย
- บริการตรวจสอบ ทดสอบ และรับรองความปลอดภัยเครื่องกล
- ให้บริการทางด้านงานวิศวกรรม
นต.1413 บริษัท อินเตอร์ ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลท์ส จำกัด 4 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรมม และควบคุมบริหารงานก่อสร้าง
นต.1414 บริษัท เอแซพ คอนสตรัคชั่น จำกัด 1 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.1415 บริษัท เอ็นจ์-เพาเวอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด 4 - ให้บริการงานบำรุงรักษาระบบประกอบอาคาร (Service Maintenance)
นต.1416 บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด 104 - รับบริการ ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม ควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง
นต.1417 บริษัท ไทย มารุยามา อินดัสทรี จำกัด 1 - รับเหมาก่อสร้าง รวมถึงวิเคราะห์และออกแบบ ดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดินเหนียวอ่อน
นต.1418 บริษัท พีค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 4 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุม รับติดตั้ง บำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
นต.1419 บริษัท แทคทีม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เคมิคอล จำกัด 2 - รับติดตั้งงานระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบสื่อสารโทรคมนาคม
นต.1420 บริษัท โรจนวิศว์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 6 - รับเหมาก่อสร้างงานระบบสาธารณูปโภค บริการและรับเป็นที่ปรึกษาทางด้านสถาปัตยกรรมทางวิศวกรรม
- บริการเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานอุตสาหกรรม การประปาและสุขาภิบาล
นต.1421 บริษัท ไฮจินิค โซลูชั่น จำกัด 3 - ประกอบกิจการ จำหน่าย ติดตั้ง เขียนแบบ ออกแบบ ตกแต่ง ซ่อมบำรุง ระบบห้องสะอาดและห้องสะอาดปลอดเชื้อ พร้อมอะไหล่
- ประกอบกิจการประมูล เพื่อจ้างเหมาซ่อมบำรุง ทำสินค้า และอุปกรณ์
       
แสดงหน้าที่  
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45  46 47 48 49 50 
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร