COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร

รายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต


แสดงหน้าที่  
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44  45 46 47 48 49 50 51 52 53 
ใบอนุญาต นิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต จำนวนวิศวกร
ผู้มีใบอนุญาต
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล(โดยย่อ)
นต.1362 บริษัท จีเอ็มที คอร์ปอเรชั่น จำกัด 3 - รับเป็นที่ปรึกษา รับจ้าง และรับบริการติดตาม ตรวจสอบ วางแผน สำรวจ วิเคราะห์ ทดสอบ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ออกแบบ ประเมินผล สรุปผลด้านเทคนิคและวิชาการและทำรายงานโครงการต่างๆ ทางด้านธรณีวิทยาทุกแขนง ทุกสาขา และวิชาชีพวิศวกรรมทุกแขนง ทุกสาขา
นต.1363 บริษัท เมกะ ไพ จำกัด 2 - ให้บริการและดำเนินการธุรกิจเกี่ยวกับการทดสอบเสาเข็ม
นต.1364 บริษัท เอสพีที คอนซัลแตนท์ จำกัด 2 - ให้บริการที่ปรึกษาทางวิศวกรรมและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องต่างๆ แบบครบวงจรฝ ทั้งในด้านสำรวจการศึกษาการวางแผนหลัก การศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการ ทั้งใยนด้านวิศวกรรมการวางแผนการใช้ประโยชนน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด การวิเนคราะห์สภาพปัจจุบัน ตลอดจนปัญหาต่างๆของโครงการอย่างละเอียดรอบคอบทุกแง่มุมทั้งนี้เพื่อให้สามารถเสนอเเนะและแผนการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ รววมทั้งยังให้บริการในด้านการออกแบบเบื้องต้นแลพการออกแบบขั้นรายระเอียด การประเมินราคาค่าก่อสร้าง การจัดทำเอกสารประกวดราคาและเอกสารสัญญา การวางแผนการก่อสร้าง การประเมินผลการดำเนินงานโครงการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
นต.1365 บริษัท ฉะเชิงเทรา เอ็นจีวี จำกัด 1 - บริการติดตั้งแก๊สรถยนต์ NGV และ LPG ระบบดูด และระบบฉีดแก๊สในเครื่องยนต์รถสิบล้อและรถยนต์ทั่วไป
- ดำเนินการเป็นผู้ตรวจและทดสอบการติดตั้งเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถที่ใช้ก๊าซ LPG และ NGV เป็นเชื้อเพลิง
นต.1366 บริษัท เมืองไฟฟ้า อีสเทิร์นซีบอร์ด วิศวกรรม จำกัด 1 - ประกอบกิจการให้เช้าเครื่องจักร และ อุปกรณ์สำหรับก่อสร้างตลอดจนประกอบกิจการงานซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรม
- บริการตรวจสอบสภาพอาคาร ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบเเจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบลิฟท์ ระบบบริการในอาคาร
- บริการตรวจสอบการจัดการพลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน
นต.1367 บริษัท โทเทิล เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลายซ์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - ติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ระบบไฟฟ้า
- ออกแบบ จำหน่าย ติดตั้ง และบริการเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารและโรงงาน
- ให้บริการด้านจัดการพลังงานและการอนุรักษ์พลังงานทุกชนิด
นต.1368 บริษัท แปซิฟิก อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 3
นต.1369 บริษัท เคเกรท จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - รับเหมาก่อสร้าง ควบคุมงานก่อสร้างบริหารงานก่อสร้าง
นต.1370 บริษัท ฟอ-รัม อาร์คิเทค จำกัด 3 - เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกแบบ ควบคุมงาน และบริหารงานก่อสร้าง ด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสื่อสารฯ
นต.1371 บริษัท ศุภากร คอนซัลแตนท์ จำกัด 4 - ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับงานก่อสร้างและงานโยธา รวมกึงการวางระบบไฟฟ้า และการสื่อสารทุกประเภท
นต.1372 บริษัท เอ็ม.พี.ซี. ซิสเท็ม จำกัด 1 - เพื่อออกแบบระบบไฟฟ้าทั้งหมดและคำนวณ
- พื่อการติดตั้งระบบไฟฟ้าทั้งหมด และรับรองการติดตั้งระบบไฟฟ้า
- เพื่อการตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยไฟฟ้า
นต.1373 บริษัท แอคคิวเมน คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 4 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม, ควบคุมบริหารงานก่อสร้าง และออกแบบงานด้วนวิศวกรรม
นต.1374 บริษัท เซริ จำกัด 9 - บริการออกแบบงานสถาปัตยกรรม และงานสาขาวิชาชีพวิศวกรรมทุกแขนง
- เป็นที่ปรึกษางานสถาปัตยกรรม และงานสาขาวิชาชีพวิศวกรรมทุกแขนง
- บริหารการก่อสร้าง
- ควบคุมการก่อสร้าง
นต.1375 บริษัท อะควา 46 จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.1376 บริษัท อินฟรา พลัส คอนซัลติ้ง จำกัด 3 - รับให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม วิเคราะห์โครงการ งานออกแบบ งานวางแผน วิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ ของโครงการที่เกี่ยวกับระบบการจราจรและขนส่ง
- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาด้านการบริหารงานและเทคนิคทางวิศวกรรม
นต.1377 บริษัท บิลดิ้ง เทส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1 - บริการทางด้านวิศวกรรม งานเจาะสำรวจดิน งานบริการและควบคุมงานก่อสร้าง งานตรวจสอบอาคาร งานทดสอบเพื่อรับรองคุณภาพต่างๆ เช่น งานทดสอบการรับน้ำหนักและความสมบูรณ์ของเสาเข็ม งานทดสอบโครงสร้าง งานรับเหมาก่อสร้างอาคาร และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ
นต.1378 บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง โซลลูชั่น โพรวายเดอร์ จำกัด 1 - ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา บริหารโครงการ ออกแบบ ควบคุมงาน ให้คำปรึกษาด้านพลังงาน และดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงานทุกประเภท
นต.1379 บริษัท ทริปเปิ้ล อี เอ็นเนอร์ยี่ พลัส จำกัด 1 - จำหน่ายและติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบดับเพลิง ระบบแอร์ ระบบประปา
- จำหน่ายและออกแบบ ติดตั้งระบบเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องทำน้ำร้อนจากแอร์ และอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
นต.1380 บริษัท ทีริช คอนสทรัคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 2 - ให้บริการงานออกแบบด้านวิศวกรรม พร้อมกับงานก่อสร้าง
นต.1381 บริษัท บลู-เทค ไคลเมท จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ออกแบบและติดตั้งงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
นต.1382 บริษัท โอเรียนทอล คอนซัลแตนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - ประกอบธุรกิจบริการให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการวิศวกรรม
- ประกอบกิจการให้บริการทางเทคนิค ด้านวิศวกรรมและการบริหาร การวางแผนการออกแบบ การจัดการก่อสร้าง และการทำสัญญาด้านวิศวกรรมโยธา และอุตสาหการ
นต.1383 บริษัท พัชรศักดิ์ก่อสร้าง จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

6 - ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง เครื่องมือช่าง เครื่องตกแต่งอาคาร
- ประกอบกิจการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
- ประกอบกิจการออกแบบ ควบคุมการก่อสร้าง ฯลฯ
นต.1384 บริษัท เอสยูที โกลบอล จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - ประกอบกิจการให้คำปรึกษา ศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ บริหารโครงการ ควบคุมการก่อสร้างและติดตั้งงานด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีทุกสาขาวิชา
- บริการด้านเทคนิค วิชาการ งานสำรวจ รวมถึงการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลการออกแบบนั้น
- ประกอบกิจการซื้อขาย แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ สั่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศ และส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ในงานวิศวกรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการใช้หลักวิชาการทุกด้าน รวมถึงอะไหล่ อุปกรณ์
นต.1385 บริษัท จี-สเตป จำกัด 1 - รับจ้างออกแบบเขียนแปลน คำนวณแบบ บริหารโครงการ ควบคุมงาน และเป็นที่ปรึกษางานด้านวิศวกรรมทุกประเภท
- รับจ้างติดตั้งงานด้านวิศวกรรมทุกประเภท
นต.1386 บริษัท ช้างเหล็ก จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - รับบริการควบคุมการสร้าง พิจารณาตรวจสอบ รวมถึงงานอำนวยการใช้งานท่อและโครงสร้างเหล็กทุกชนิด
นต.1387 บริษัท เอซีเอสอี กรีน คอนซัลติ้งเอนจิเนียร์ส จำกัด 6 - รับบริการให้คำปรึกษาและออกแบบด้านงานวิศวกรรมระบบ
นต.1388 บริษัท คอมเซิร์ฟ สยาม จำกัด 3 - ออกแบบ ให้คำปรึกษา ขาย ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร
นต.1389 บริษัท วูโคร่ (ประเทศไทย) จำกัด 1 - ให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง วางระบบและบำรุงรักษา ด้านไฟฟ้า การสื่อสารและโทรคมนาคม
นต.1390 บริษัท ขวัญรวี จำกัด 4 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุม บริหารการก่อสร้าง
นต.1391 บริษัท กล้าบุญมี วิศวกรรม จำกัด 1 - รับบริการออกแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง และงานสถาปัตยกรรม
- รับเหมาก่อสร้างอาคาร บ้าน และงานก่อสร้างทุกชนิด
       
แสดงหน้าที่  
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44  45 46 47 48 49 50 51 52 53