สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต


แสดงหน้าที่  
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43  44 45 46 47 48 49 
ใบอนุญาต นิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต จำนวนวิศวกร
ผู้มีใบอนุญาต
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล(โดยย่อ)
นต.1332 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจทูเจ อินสเปคชั่น เซอร์วิส 1 - งานให้บริการการตรวจและทดสอบทางวิศวกรรม
นต.1333 บริษัท ธูว์ บราเดอร์ พาทเนอร์ จำกัด 3 - ให้คำปรึกษา วางแผน ดำเนินการสำรวจและจัดทำรายงนโครงการพัฒนาต่างๆ เพื่อนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอความเห็นชอบโครงการ หรืออนุมัติงบประมาณ
- ออกแบบรายละเอียดด้านวิศวกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม งานด้านวางผังเมือง งานด้านพัฒนาเมือง งานพัฒนาโครงการและงานควบคุมงานก่อสร้าง
นต.1334 บริษัท เอ็ม.ไอ.อี.ซีสเต็มส์ จำกัด 3 - ประกอบกิจการรับเหมาติดตั้งงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ งานระบบสุขาภิบาลและอัคคีภัย งานระบบไฟฟ้า
- เป็นที่ปรึกษาทางด้สนระบบวิศวกรรมทุกชนิดและรวมถึงการรับจ้างทำของทุประเภท
- ประกอบกิจการรับซื้อ ขาย เครื่องปรับอากาศ และวัสดุอุปกรณ์ระบบปรับอากาศเก่า รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ระไฟฟ้าก่า
นต.1335 บริษัท ปากกาสีน้ำเงิน จำกัด 1 - งานวางโครงการ
- งานออกแบบและคำนวณ
- งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต
- งานพิจารณาตรวจสอบ
- งานอำนวยการใช้
- ผู้รับจ้างก่อสร้าง
นต.1336 บริษัท เค.จี.วิศวกรรม จำกัด 12 - เป็นผู้ให้บริการด้านวิศวกรรมระบบไฟฟ้า เครื่องกล ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบประหยัดพลังงานแบบครบวงจร
นต.1337 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส พี เอส เอ็นจิเนียริ่ง ดีซายน์ แอนด์ คอนซัลติ้ง 2 - ประกอบกิจการค้า ตรวจ ซ่อมแซม บำรุงรักษาซึ่งอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น เครื่องไฟฟ้า เครื่องจักรกลทุกชนิดทุกประเภท ตรวจอาคาร และตรวจรับรองไฟฟ้า ในโรงงานและสถานประกอบการรับออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า ในโรงงานและสถานประกอบการและอาคารทั่วไป และประกอบธุรกิจเกี่ยวกับงานวิศวกรรมทั่วไป
นต.1338 บริษัท เอ็มอีทรานส์ จำกัด 4 - ออกแบบ จัดหา ควบคุมงาน ติดตั้ง และบริการ เครื่องจักรในโรงงานและคลังสินค้า
- ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัยในคลังสินค้า
- การจัดการแลอนุรักษ์พลังงาน
- รับเหมางานเครื่องจักรกล เครื่องกำเนิดไอน้ำหรือไออย่างอื่น ภาชนะรับแรงดันหรือเตาอุตสาหกรรม หม้ออัดก๊าซ เครื่องปรับอากาศหรือเครื่องทำความร้อนฯ
- การจัดการพลังงาน ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัยและงานวิศวกรรม รวมทั้งรับงานเครื่องกลทุกชนิด
นต.1339 บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จำกัด 1 - ให้บริการหลัก คือ การวางแผนกลยุทธ์ การศึกษาเบื้องต้น การศึกษาจัดทำแผนแม่บท การศึกษาความเหมาะสม การศึกษาและวางแผนป้องกันและลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม
- การเจาะสำรวจทางธรณีวิทยาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง
- การออกแบบรายละเอียด การประมาณราคาและจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา
- ให้บริการงานที่ปรึกษาในงานพัฒนาแหล่งน้ำ การเกษตรและการชลประทาน งานระบบประปา งานบำบัดน้ำเสีย งานจัดการขยะและของเสีย งานพลังงาน ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล
- งานวิศวกรรมขนส่ง งานระบบโครงสร้างพื้นฐาน งานวางและจัดทำผังเมือง งานพัฒนาเมืองและภูมิภาค งานควบคุมงานก่อสร้าง และงาน Turnkey
นต.1340 บริษัท ตุ้ยการันตี จำกัด 1 - ตรวจและทดสอบรถใช้ก๊าซปิโตเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง
- ตรวจและทำสอบรถใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง
- ตรวจรับรองความมั่นคงแข็งแรงของรถดัดแปลงสภาพ
- ตรวจและทดสอบภาชนะรับแรงดันและปั่นจั่น
นต.1341 บริษัท ออมนิ โซลูชั่นส์ จำกัด 3 - ให้บริการเป็นที่ปรึกษา ถ่ายทอดความรู้ บริหารจัดการโครงการ และวิเคราะห์ระบบด้านการบริหาร ด้านวิศวกรรมการบินและขนส่ง ด้านวิศวกรรมและการขนส่ง
- ให้บริกาค้นคว้า รวบรวม จัดทำ วิจัย และบริหารระบบข้อมูลทางเทคนิคต่างไ
นต.1342 บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 5 - ออกแบบและติดตั้งระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ
นต.1343 บริษัท สะพัฒน์ โปรเจค จำกัด 6 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม ควบคุม บริหารงานก่อสร้าง ตรวจสอบ ออกแบบ วางแผนด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน และตรวจวัดพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน
นต.1344 บริษัท แสตนดาร์ด เพอร์ฟอร์แม้นซ์ จำกัด 65 - รับเหมาก่อสร้าง อาคารทุกประเภทคลอบคลุมถึงงานโยธา งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบประกอบอาคาร งานภายนอก งานวิศวกรรมระบบ ทั่วราชอาณาจักร
- งานออกแบบอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง
นต.1345 บริษัท เอสเอ็มอี ไลน์ จำกัด 13 - รับเหมาก่อสร้าง อาคารทุกประเภทครอบคลุมถึงงานโยธา งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบประกอบอาคาร งานภายนอก งานวิศวกรรมระบบทั่วราชอาณาจักร
นต.1346 บริษัท เทคนิป เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 52 - ประกอบกิจการด้านวิศวกรรมที่ปรึกษา ออกแบบ ควบคุมการก่อสร้าง และรับจ้างก่อสร้าง (Lumpsum Turnkey) สำหรับโครงการต่างๆ ในอุตสาหกรรมพลังงาน สำราจและผลิตปิโตรเลียม การกลั่น และปิโตรเคมี เช่น แท่นขุดเจาะน้ำมัน โรงงานปิโตรเคมี และโรงงานอุตสาหกรรมเคมี
นต.1347 บริษัท สิทธิคุณเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 5 - รับเหมางานระบบปรับอากาศ งานระบบสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย
นต.1348 บริษัท ไทย เค็นสะ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1 - เป็นผู้ตรวจสอบและทดสอบรถติดตั้งระบบก๊าซ LPG/CNG
- เป็นผู้ซ่อมบำรุงรถที่ติดตั้งระบบก๊าซ LPG/CNG
นต.1349 บริษัท ชำนาญกิจ วิศวกรรม จำกัด 8 - ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารพักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งงานโยธาทุกประเภท
- ประกอบกิจการรับเหมางานโครงการสร้างสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้า การสื่อสาร ระบบปรับอากาศและระบบอากาศ งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย
นต.1350 บริษัท เอ็น. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 3 - ออกแบบงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ประปา และเครื่องปรับอากาศในอาคาร
- ติดตั้งงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ประปา เครื่องปรับอากาศ
- ขายอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้า ประปา เครื่องปรับอากาศ
- เพื่อประกอบธุรกิจหรือให้บริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน หรือ การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม จากการใช้และผลิตพลังงาน
นต.1351 บริษัท เอ็ม อี อี จำกัด 14 - รับเหมาติดตั้งและออกแบบงานวิศวกรรม งานระบบประกอบอาคาร
- ระบบไฟฟ้าสื่อสาร ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย
นต.1352 บริษัท จีโอเทค พิลลาร์ จำกัด 4 - ให้บริการด้านเทคนิค วิชาการ งานสำรวจ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ทดสอบ วัสดุและเครื่องมือต่างๆ ด้านวิศวกรรม ออกแบบ ประเมินผล สรุปผล ทำรายงานและควบคุมการดำเนินงานในโครงการพัฒนาต่างๆ ทางด้านสถาปัตยกรรมวิชาชีพ วิศวกรรมทุกแขนงและทุกสาขา
นต.1353 บริษัท เอิร์ธ เอ็นจิเนีย แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 5 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุมบริหารงานด้านก่อสร้าง
นต.1354 บริษัท ออล เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด 1 - ตรวจสอบอาคารตามกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
- ตรวจสอบโครงสร้างอาคารทุกประเภท
- ซ่อมแซมแก้ไขเสริมฐานรากอาคาร แก้ไขอาคารทรุด และยกอาคาร
- ออกแบบ คสบคุมงาน และก่อสร้างงานโยธาทุกประเภท
นต.1355 บริษัท สปายส์ จำกัด 3 - เจาะสำรวจชั้นดิน ให้คำแนะนำและออกแบบระบบฐานรากของอาคารและโครงสร้างต่างๆ
- ควบคุมงานก่อสร้าง งานที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง งานระบบ งานอาคารและโครงสร้างต่างๆ
- คำนวณออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา งานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม สาขาต่างๆ
นต.1356 บริษัท ซีวิล มาสเตอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 5 - ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด
นต.1357 บริษัท แคนดู คอนสตรั๊คชั่น จำกัด 13 - รับเหมาก่อสร้าง
นต.1358 บริษัท เอสทูเอส เอ็นจิเนียริ่ง แมเนจเม้นท์ จำกัด 2 - ตรวจสอบอาคารและรับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม
นต.1359 บริษัท สมาร์ทกริด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2 - ประกอบกิจการจัดหา จัดทำซอฟแวร์ เพื่อการบริหารจัดการพลังงานทุกประเภท เช่น พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อน พลังงานชีวมวล พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์
นต.1360 บริษัท ไบนารี่พลัส จำกัด 1 - บริหารน้ำ ผลิตน้ำ บำรุงรักษา ซ่อมแซม ปรับปรุง ทั้งหมด ผลิต และจัดจำหน่ายตัวแทนจำหน่าย งานตกแต่งต่อเติมภายนอกและภายใน
- งานก่อสร้างอาคาร บูทแสดงสินค้า ร้านค้า สถานที่ราชการฯ ถนน สะพาน งานโยธาทุกประเภท
นต.1361 บริษัท กรีนโกรว์ เอ็นเนอร์จี จำกัด 3 - ให้คำปรึกษาและแนะนำในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงาน
       
แสดงหน้าที่  
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43  44 45 46 47 48 49 
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร