COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร

รายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต


แสดงหน้าที่  
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43  44 45 46 47 48 49 50 51 52 
ใบอนุญาต นิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต จำนวนวิศวกร
ผู้มีใบอนุญาต
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล(โดยย่อ)
นต.1332 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจทูเจ อินสเปคชั่น เซอร์วิส

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - งานให้บริการการตรวจและทดสอบทางวิศวกรรม
นต.1333 บริษัท ธูว์ บราเดอร์ พาทเนอร์ จำกัด 3 - ให้คำปรึกษา วางแผน ดำเนินการสำรวจและจัดทำรายงนโครงการพัฒนาต่างๆ เพื่อนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอความเห็นชอบโครงการ หรืออนุมัติงบประมาณ
- ออกแบบรายละเอียดด้านวิศวกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม งานด้านวางผังเมือง งานด้านพัฒนาเมือง งานพัฒนาโครงการและงานควบคุมงานก่อสร้าง
นต.1334 บริษัท เอ็ม.ไอ.อี.ซีสเต็มส์ จำกัด 4 - ประกอบกิจการรับเหมาติดตั้งงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ
- ประกอบกิจการรับเหมาติดตั้งงานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย
- ประกอบกิจาการรับเหมาติดตั้งงานระบบไฟฟ้า
นต.1335 บริษัท ปากกาสีน้ำเงิน จำกัด 1 - งานวางโครงการ
- งานออกแบบและคำนวณ
- งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต
- งานพิจารณาตรวจสอบ
- งานอำนวยการใช้
- ผู้รับจ้างก่อสร้าง
นต.1336 บริษัท เค.จี.วิศวกรรม จำกัด 12 - เป็นผู้ให้บริการด้านวิศวกรรมระบบไฟฟ้า เครื่องกล ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบประหยัดพลังงานแบบครบวงจร
นต.1337 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส พี เอส เอ็นจิเนียริ่ง ดีซายน์ แอนด์ คอนซัลติ้ง 2 - ประกอบกิจการค้า ตรวจ ซ่อมแซม บำรุงรักษาซึ่งอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น เครื่องไฟฟ้า เครื่องจักรกลทุกชนิดทุกประเภท ตรวจอาคาร และตรวจรับรองไฟฟ้า ในโรงงานและสถานประกอบการรับออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า ในโรงงานและสถานประกอบการและอาคารทั่วไป และประกอบธุรกิจเกี่ยวกับงานวิศวกรรมทั่วไป
นต.1338 บริษัท เอ็มอีทรานส์ จำกัด 3 - ออกแบบ จัดหา ควบคุมงาน ติดตั้ง และบริการ เครื่องจักรในโรงงานและคลังสินค้า
- ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัยในคลังสินค้า
- การจัดการแลอนุรักษ์พลังงาน
- รับเหมางานเครื่องจักรกล เครื่องกำเนิดไอน้ำหรือไออย่างอื่น ภาชนะรับแรงดันหรือเตาอุตสาหกรรม หม้ออัดก๊าซ เครื่องปรับอากาศหรือเครื่องทำความร้อนฯ
- การจัดการพลังงาน ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัยและงานวิศวกรรม รวมทั้งรับงานเครื่องกลทุกชนิด
นต.1339 บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จำกัด 1 - บริษัทให้บริการงานที่ปรึกษาโดยบริการหลักของบริษัท คือ การวางแผนกลยุทธ์ การศึกษาเบื้องต้น การศึกษาจัดทำแผนแม่บทฯลฯ
- การเจาะสำรวจทางธรณีวิทยาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง
- การออกแบบรายละเอียด การประมาณราคาและจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา
- ให้บริการงานที่ปรึกษาในงานพัฒนาแหล่งน้ำ การเกษตรและการชลประทาน งานระบบประปา งานบำบัดน้ำเสีย งานจัดการขยะและของเสีย งานพลังงาน ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล
- งานวิศวกรรมขนส่ง งานระบบโครงสร้างพื้นฐาน งานวางและจัดทำผังเมือง งานพัฒนาเมืองและภูมิภาค งานควบคุมงานก่อสร้าง และงาน Turnkey
นต.1340 บริษัท ตุ้ยการันตี จำกัด 1 - ตรวจและทดสอบรถใช้ก๊าซปิโตเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง
- ตรวจและทำสอบรถใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง
- ตรวจรับรองความมั่นคงแข็งแรงของรถดัดแปลงสภาพ
- ตรวจและทดสอบภาชนะรับแรงดันและปั่นจั่น
นต.1341 บริษัท ออมนิ โซลูชั่นส์ จำกัด 2 - ให้บริการเป็นที่ปรึกษา ถ่ายทอดความรู้ บริหารจัดการโครงการ และวิเคราะห์ระบบด้านการบริหาร ด้านวิศวกรรมการบินและขนส่ง ด้านวิศวกรรมและการขนส่ง
- ให้บริกาค้นคว้า รวบรวม จัดทำ วิจัย และบริหารระบบข้อมูลทางเทคนิคต่างไ
นต.1342 บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 5 - ออกแบบ ติดตั้ง และให้คำปรึกษา ระบบดับเพลิง ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ จำหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิง สุขาภิบาล ความปลอดภัย ไฟฟ้า และอุปกรณ์ปรับอากาศ
นต.1343 บริษัท สะพัฒน์ โปรเจค จำกัด 6 - ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การสมาชิกให้สมาคมและการค้าหลักทรัพย์
- กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคลหรือสถาบันการเงินอื่นและให้กู้ยืมเงิน หรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่นโดยจะมีหลักประกันหรือก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลักหลังตั๋วเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้ เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิตเครดิตฟองซิเอร์
- ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด
- ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
- ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรมอุตสาหกรรม พานิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ
- ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
- ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรมอุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย
- ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบอุปกรณ์การใช้พลังานลม ระบบโซล่าเซลล์ ระบบพลังงานแสงอาคทิข์ แผงรับแสง อุปกรณ์การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ระบบพลังงานน้ำ ถังน้ำร้อนอุปกรณ์การใช้พลังงานน้ำ ถังหมักก๊าซ กระบบส่ายส่งพลังงาน ระบบท่อส่งพลังงาน ระบบไฟฟ้าพลังงานทดแทน (alternative Energy) พลังงานทดแทนเพื่อผลิตความร้อน (Renewable Heat) พลังงานขยะ พลังงานนิวเคลียร์ พลังงานถ่านหิน พลังงานความร้อนใต้ภิภพ พลังงานความร้อน ความร้อนร่วมพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) แผงเซลล์ เซลล์แสงอาทิตย์ พลังงานจากคลื่นและกระแสน้ำทะเล (Tidal and Current Energy)
- ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าพลังงานลม โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ โรงงานไฟฟ้าพลังชีวมวล ชีวมวล โรงไฟฟ้าพลังงานดีเซล
- ประกอบกิจการค้ากังหันลม อุปกรณ์การใช้พลังงานลม โซล่าร์เซลล์ โซล่าร์เซลล์อินเวอเตอร์ แผงโซล่าเซลล์ ระบบโซล่าเซลล์ อุปกรณ์ควบคุมการชาร์จ (Solar Charge Controller) วัสดุในการผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือช่าง อุปกรณ์ควบคุมการประจุแบตเตอรี่ แบตเตอรี่และอุปกรณ์เปลี่ยนระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ
- ประกอบกิจการบริการ รับออกแบบ ติดตั้งบริหารและควบคุมการก่อสร้าง กังหันลม ระบบพลังงานลม อุปกรณ์การใช้พลังงานลม ระบบโซล่าร์เซลล์ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ แผงรับแสง อุปกรณ์การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ระบบพลังงานน้ำ ถังน้ำร้อน อุปกรณ์การใช้พลังงานน้ำ ถังหมักก๊าซ ระบบสายส่งพลังงาน ระบบส่งไฟฟ้า
- ประกอบกิจการศึกษา วิจัย และพัฒนาพลังงานไฟฟ้า พลังงานลม พลังงานน้ำ รวมตลอดถึงพลังงานทดแทน พลังงานทางเลือกทุกชนิดทุกประเภท
- ประกอบกิจการออกแบบ การก่อสร้าง การบำรุงรักษา การบริหารงานควบคุมงานก่อสร้าง หมู่บ้านชุมชน บ้าน อาคาร สถานที่ทำการ ตลอดจนอาคารโรงงาน ท่าอากาศยาน สถานีขนส่งทางบก ทางน้ำเพื่อการประหยัดพลังงาน (Energy) เพื่อการใช้พลังงานสะอาด (Green Energy)
- ประกอบกิจการเป็นผู้ให้บริการด้านการดำเนินงาน ด้านการเป็นที่ปรึกษาอาคารประหยัดพลังงาน (Energy efficient building) อาคารเขียว (Green Building) อาคารเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (sustainable building)
- ประกอบกิจการบริการออกแบบ จัดหา ติดตั้ง ควบคุมงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับอาคารอัจฉริยะ สิ่งปลูกสร้างทุกประเภท รวมถึงอะไหล่และอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าว
- ประกอบกิจการด้านการตรวจสอบและควบคุมอาคารให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของอาคารให้มีการใช้พลังงานอย่างประสิทธิภาพ ตลอดจนการดการใช้พลังงานภายในและภายนอกอาคาร
- ประกอบกิจการให้บริการสาธารณูปโภค บริการรักษาความปลอดภัย บริการรักษาความสะอาด การกำจัดวัสดุเหลือทิ้ง การจัดการขยะจากการก่อสร้าง
- ประกอบกิจการเพื่อการขายสินค้า และรับจ้างทำของตามวัตถุที่ประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์กรของรัฐ
- บริษัทมีสิทธิออกหุ้นโดยราคาสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่กำหนด
นต.1344 บริษัท แสตนดาร์ด เพอร์ฟอร์แม้นซ์ จำกัด 72 - รับเหมาก่อสร้าง อาคารทุกประเภทคลอบคลุมถึงงานโยธา งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบประกอบอาคาร งานภายนอก งานวิศวกรรมระบบ ทั่วราชอาณาจักร
- งานออกแบบอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง
นต.1345 บริษัท เอสเอ็มอี ไลน์ จำกัด 11 - รับเหมาก่อสร้าง อาคารทุกประเภทครอบคลุมถึงงานโยธา งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบประกอบอาคาร งานภายนอก งานวิศวกรรมระบบทั่วราชอาณาจักร
นต.1346 บริษัท เทคนิป เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 52 - ประกอบกิจการด้านวิศวกรรมที่ปรึกษา ออกแบบ ควบคุมการก่อสร้าง และรับจ้างก่อสร้าง (Lumpsum Turnkey) สำหรับโครงการต่างๆ ในอุตสาหกรรมพลังงาน สำราจและผลิตปิโตรเลียม การกลั่น และปิโตรเคมี เช่น แท่นขุดเจาะน้ำมัน โรงงานปิโตรเคมี และโรงงานอุตสาหกรรมเคมี
นต.1347 บริษัท สิทธิคุณเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 5 - รับเหมางานระบบปรับอากาศ งานระบบสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย
นต.1348 บริษัท ไทย เค็นสะ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - เป็นผู้ตรวจสอบและทดสอบรถติดตั้งระบบก๊าซ LPG/CNG
- เป็นผู้ซ่อมบำรุงรถที่ติดตั้งระบบก๊าซ LPG/CNG
นต.1349 บริษัท ชำนาญกิจ วิศวกรรม จำกัด 8 - ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารพักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งงานโยธาทุกประเภท
- ประกอบกิจการรับเหมางานโครงการสร้างสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้า การสื่อสาร ระบบปรับอากาศและระบบอากาศ งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย
นต.1350 บริษัท เอ็น. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - ออกแบบงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ประปา และเครื่องปรับอากาศในอาคาร
- ติดตั้งงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ประปา เครื่องปรับอากาศ
- ขายอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้า ประปา เครื่องปรับอากาศ
- เพื่อประกอบธุรกิจหรือให้บริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน หรือ การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม จากการใช้และผลิตพลังงาน
นต.1351 บริษัท เอ็ม อี อี จำกัด 14 - รับเหมาติดตั้งและออกแบบงานวิศวกรรม งานระบบประกอบอาคาร
- ระบบไฟฟ้าสื่อสาร ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย
นต.1352 บริษัท จีโอเทค พิลลาร์ จำกัด 4 - ให้บริการด้านเทคนิค วิชาการ งานสำรวจ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ทดสอบ วัสดุและเครื่องมือต่างๆ ด้านวิศวกรรม ออกแบบ ประเมินผล สรุปผล ทำรายงานและควบคุมการดำเนินงานในโครงการพัฒนาต่างๆ ทางด้านสถาปัตยกรรมวิชาชีพ วิศวกรรมทุกแขนงและทุกสาขา
นต.1353 บริษัท เอิร์ธ เอ็นจิเนีย แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

5 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุมบริหารงานด้านก่อสร้าง
นต.1354 บริษัท ออล เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด 1 - ตรวจสอบอาคารตามกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
- ตรวจสอบโครงสร้างอาคารทุกประเภท
- ซ่อมแซมแก้ไขเสริมฐานรากอาคาร แก้ไขอาคารทรุด และยกอาคาร
- ออกแบบ คสบคุมงาน และก่อสร้างงานโยธาทุกประเภท
นต.1355 บริษัท สปายส์ จำกัด 3 - เจาะสำรวจชั้นดิน ให้คำแนะนำและออกแบบระบบฐานรากของอาคารและโครงสร้างต่างๆ
- ควบคุมงานก่อสร้าง งานที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง งานระบบ งานอาคารและโครงสร้างต่างๆ
- คำนวณออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา งานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม สาขาต่างๆ
นต.1356 บริษัท ซีวิล มาสเตอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

5 - ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด
นต.1357 บริษัท แคนดู คอนสตรั๊คชั่น จำกัด 13 - รับเหมาก่อสร้าง
นต.1358 บริษัท เอสทูเอส เอ็นจิเนียริ่ง แมเนจเม้นท์ จำกัด 2 - ตรวจสอบอาคารและรับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม
นต.1359 บริษัท สมาร์ทกริด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 1 - ประกอบกิจการจัดหา จัดทำซอฟแวร์ เพื่อการบริหารจัดการพลังงานทุกประเภท เช่น พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อน พลังงานชีวมวล พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์
นต.1360 บริษัท ไบนารี่พลัส จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - บริหารน้ำ ผลิตน้ำ บำรุงรักษา ซ่อมแซม ปรับปรุง ทั้งหมด ผลิต และจัดจำหน่ายตัวแทนจำหน่าย งานตกแต่งต่อเติมภายนอกและภายใน
- งานก่อสร้างอาคาร บูทแสดงสินค้า ร้านค้า สถานที่ราชการฯ ถนน สะพาน งานโยธาทุกประเภท
นต.1361 บริษัท กรีนโกรว์ เอ็นเนอร์จี จำกัด 10 - ให้คำปรึกษาและแนะนำในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงาน
       
แสดงหน้าที่  
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43  44 45 46 47 48 49 50 51 52