สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต


แสดงหน้าที่  
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43  44 
ใบอนุญาต นิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต จำนวนวิศวกร
ผู้มีใบอนุญาต
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล(โดยย่อ)
นต.1330 บริษัท ไทย อิงเกอร์ จำกัด 5 - รับเหมาก่อสร้าง
นต.1331 บริษัท จีโอโซลูชั่นส์ จำกัด 2 - บริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมโยธา งานสำรวจและควบคุมงานก่อสร้าง
- ประกอบกิจการงานวิศวกรรมเป็นที่ปรึกษา และ ควบคุมงานวิศวกรรมธรณีเทคนิค และ ธรณีสิ่งแวดล้อม
นต.1332 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจทูเจ อินสเปคชั่น เซอร์วิส 1 - งานให้บริการการตรวจและทดสอบทางวิศวกรรม
นต.1333 บริษัท ธูว์ บราเดอร์ พาทเนอร์ จำกัด 3 - ให้คำปรึกษา วางแผน ดำเนินการสำรวจและจัดทำรายงนโครงการพัฒนาต่างๆ เพื่อนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอความเห็นชอบโครงการ หรืออนุมัติงบประมาณ
- ออกแบบรายละเอียดด้านวิศวกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม งานด้านวางผังเมือง งานด้านพัฒนาเมือง งานพัฒนาโครงการและงานควบคุมงานก่อสร้าง
นต.1334 บริษัท เอ็ม.ไอ.อี.ซีสเต็มส์ จำกัด 3 - ประกอบกิจการรับเหมาติดตั้งงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ งานระบบสุขาภิบาลและอัคคีภัย งานระบบไฟฟ้า
- เป็นที่ปรึกษาทางด้สนระบบวิศวกรรมทุกชนิดและรวมถึงการรับจ้างทำของทุประเภท
- ประกอบกิจการรับซื้อ ขาย เครื่องปรับอากาศ และวัสดุอุปกรณ์ระบบปรับอากาศเก่า รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ระไฟฟ้าก่า
นต.1335 บริษัท ปากกาสีน้ำเงิน จำกัด 1 - งานวางโครงการ
- งานออกแบบและคำนวณ
- งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต
- งานพิจารณาตรวจสอบ
- งานอำนวยการใช้
- ผู้รับจ้างก่อสร้าง
นต.1336 บริษัท เค.จี.วิศวกรรม จำกัด 9 - เป็นผู้ให้บริการด้านวิศวกรรมระบบไฟฟ้า เครื่องกล ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบประหยัดพลังงานแบบครบวงจร
นต.1337 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส พี เอส เอ็นจิเนียริ่ง ดีซายน์ แอนด์ คอนซัลติ้ง 2 - ประกอบกิจการค้า ตรวจ ซ่อมแซม บำรุงรักษาซึ่งอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น เครื่องไฟฟ้า เครื่องจักรกลทุกชนิดทุกประเภท ตรวจอาคาร และตรวจรับรองไฟฟ้า ในโรงงานและสถานประกอบการรับออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า ในโรงงานและสถานประกอบการและอาคารทั่วไป และประกอบธุรกิจเกี่ยวกับงานวิศวกรรมทั่วไป
นต.1338 บริษัท เอ็มอีทรานส์ จำกัด 4 - ออกแบบ จัดหา ควบคุมงาน ติดตั้ง และบริการ เครื่องจักรในโรงงานและคลังสินค้า
- ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัยในคลังสินค้า
- การจัดการแลอนุรักษ์พลังงาน
- รับเหมางานเครื่องจักรกล เครื่องกำเนิดไอน้ำหรือไออย่างอื่น ภาชนะรับแรงดันหรือเตาอุตสาหกรรม หม้ออัดก๊าซ เครื่องปรับอากาศหรือเครื่องทำความร้อนฯ
- การจัดการพลังงาน ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัยและงานวิศวกรรม รวมทั้งรับงานเครื่องกลทุกชนิด
นต.1339 บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จำกัด 1 - ให้บริการหลัก คือ การวางแผนกลยุทธ์ การศึกษาเบื้องต้น การศึกษาจัดทำแผนแม่บท การศึกษาความเหมาะสม การศึกษาและวางแผนป้องกันและลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม
- การเจาะสำรวจทางธรณีวิทยาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง
- การออกแบบรายละเอียด การประมาณราคาและจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา
- ให้บริการงานที่ปรึกษาในงานพัฒนาแหล่งน้ำ การเกษตรและการชลประทาน งานระบบประปา งานบำบัดน้ำเสีย งานจัดการขยะและของเสีย งานพลังงาน ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล
- งานวิศวกรรมขนส่ง งานระบบโครงสร้างพื้นฐาน งานวางและจัดทำผังเมือง งานพัฒนาเมืองและภูมิภาค งานควบคุมงานก่อสร้าง และงาน Turnkey
       
แสดงหน้าที่  
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43  44 
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร