สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต


แสดงหน้าที่  
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42  43 
ใบอนุญาต นิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต จำนวนวิศวกร
ผู้มีใบอนุญาต
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล(โดยย่อ)
นต.1300 บริษัท เคเจพี พลัส เทคโนโลยี จำกัด 2 - ประกอบกิจการให้บริการ ตรวจสอบ และรับรองการจัดการพลังงาน แบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน การจัดการความปลอดภัย กระบวนการผลิต อาคารตามกฎหมาย หม้อน้ำหรือหม้อต้ม ปั่นจั่น ลิฟต์ เครน ระบบ ทำความเย็น ระบบป้องกัน และงับอัคคีภัย ระบบไฟฟ้า
นต.1301 บริษัท เค ซี วิศวกรรม และ บริการ จำกัด 2 - งานตรวจสอบการจัดการพลังงานประจำปี
- งานตรวจสอบอาคาร
นต.1302 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นบีพีแอนด์พี เอ็นยีเนียริ่ง 1 - ให้บริการด้านการจัดการพลังงาน
- บริหารและควบคุมโครงการก่อสร้างอาคารและโรงงาน ขนาดเล็กและขนาดใหญ่
- บริหาร ควบคุม ออกแบบ และประมาณการงบประมาณ งานระบบประกอบอาคารและโรงงาน
นต.1303 บริษัท เอสซีซี2 จำกัด 1 - ตรวจสอบอาคาร
- งานอกแบบ
- งานควบคุมการสร้าง
- ตรวจสอบไฟฟ้า
นต.1304 บริษัท เอ อี พี เอเชีย จำกัด 8
นต.1305 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แซน(เอ็กซ์)ฟา 3 - รับบริการให้คำปรึกษาทางด้านวิศวกรรม และควบคุมงาน บริหารงานก่อสร้าง
นต.1306 บริษัท มัลติ ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 10
นต.1307 บริษัท ไทยเกษม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1 - รับเหมาก่อสร้าง
- ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม
นต.1308 บริษัท อัลติเมท คอมเมอร์เชียล จำกัด 2 - รับเหมา ติดตั้ง ระบบไฟฟ้า เครื่องกล เครื่องกำเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า งานระบบทางด้านวิศวกรรม
นต.1309 บริษัท แซน เอ๊กซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 3 - รับบริการให้คำปรึกษาทางด้านวิศวกรรม และควบคุมงาน บริหารงานก่อสร้าง รับจ้างก่อสร้าง ออกแบบและคำนวณ
นต.1310 บริษัท ดับบลิวแอล วิศวกรรมและพลังงาน จำกัด 1 - ให้บริการงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม งานออกแบบและคำนวนด้านเครื่องกล และให้บริการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
นต.1311 บริษัท ธาดาดล จำกัด 2 - รับจ้างและรับเหมาออกแบบ การวางระบบ การติดตั้ง การต่อเติม การซ่อมแซม และการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าเครื่องกล
นต.1312 บริษัท พี.คอนสตรัคชั่น แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด 6 - ประกอบกิจการบริการเป็นผู้ออกแบบ เขียนแบบ อาคาร ถนน เขื่อน และงานก่อสร้างอื่นๆ
- ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา และควบคุมงานก่อสร้างทุกชนิด ทุกประเภท
- ประกอบกิจการรับเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร
- ประกอบกิจการบริการควบคุมปริมาณงานและราคาของต้นทุนค่าก่อสร้าง
- ประกอบกิจการบริการออกแบบ รับเหมาติดตั้ง งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล
- ประกอบกิจการงานออกแบบ รับเหมาติดตั้งงานระบบไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม งานระบบปรับอากาศ งานระบบป้องกันอัคคีภัย และงานสุขาภิบาล
- บริการให้คำปรึกษา และรับงานด้านวิศวกรรมทุกสาขา
- ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งทำงานโยธาทุกประเภท
นต.1313 บริษัท เทค-ทรานส์ ไทย จำกัด 2 - ที่ปรึกษางานวิศวกรรมและอื่นๆ
นต.1314 บริษัท ยูโร-โอเรียนเตล คอนสตรั๊คชั่น จำกัด 3 - งานออกแบบรับเหมาก่อสร้าง
นต.1315 บริษัท ทีม อินสเปคเตอร์ จำกัด 1 - รับเหมาก่อสร้าง ตรวจสอบอาคาร
นต.1316 บริษัท อาวล์ เอ็นเนอร์จี จำกัด 13 - ให้คำปรึกษาและแนะนำในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงาน
นต.1317 บริษัท กิจการร่วมค้า อาร์เคเดีย และ สเปคตรัม จำกัด 2 - ให้บริการด้านที่ปรึกษางานก่อสร้าง ออกแบบ ก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน และงานก่อสร้างทุกชนิด
นต.1318 บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น คอนซัลเเท้นท์ จำกัด 2 - ประกอบกิจการที่ปรึกษาการอนุรักษ์พลังงาน
- การตรวจสอบและรับรองระบบการจัดการพลังงาน
- การตรวจวัดและวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพหรือสมรรถนะของเครื่องจักรเเละอุปกรณ์
- การจัดอบรมและสัมนาระบบการจัดการพลังงาน
- การตรวจสอบและรับรองงานวิศวกรรม
นต.1319 บริษัท ทีเอ็มอาร์ เทคนิค จำกัด 2 - ฝึกอบรมทางการศึกษาเพิ่มพูนความรู้ ทักษะทางอุตสาหการ จัดอบรมทั่วไป
- จัดทำรายงานการตรวจสอบอาคาร รับปรึกษาการขออนุญาตจัดตั้งโรงงาน
- รับตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยด้านวิศวกรรม ความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
- บริการจัดทำรายการคำนวณและรับรองด้านวิศวกรรมทุกสาขา
- ให้บริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน หรือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้และผลิตพลังงาน
นต.1320 บริษัท ไทยวินเนอร์ ฮิลเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1 - รับเหมางานติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องกล
นต.1321 บริษัท ซีที เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแต้นท์ จำกัด 3 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม ,ออกแบบและคำนวณ, สำรวจและประเมินอสังหาริมทรัพย์ และควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.1322 บริษัท ดิอาคิเท็คส์ แอนด์ เทิร์นคีย์ จำกัด 17 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
- รับออกแบบ
- รับเหมาก่อสร้าง
นต.1323 บริษัท ไทเทเนียม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 2 - ประกอบกิจการด้านฝึกอบรม การให้บริการตรวจสอบการจัดการพลังงาน รับออกแบบติดตั้ง ตรวจสอบ บำรุงรักษา รับรองระบบงานด้านวิศวกรรม
นต.1324 บริษัท สมาร์ทแพลน คอนซัลแตนท์ จำกัด 3 - รับจ้างเป็นที่ปรึกษาทางด้านจราจรและขนส่ง รับทำการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สำรวจเกี่ยวกับปริมาณจราจร และเป็นที่ปรึกษา วิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ทางวิศวกรรม เศรษฐกิจ ของโครงการที่เกี่ยวกับระบบการจราจรและขนส่ง และให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาด้านการบริหารงานและเทคนิคทางวิศวกรรม
นต.1325 บริษัท เสาหลักก่อสร้าง จำกัด 10 - รับเหมาก่อสร้าง/ออกแบบก่อสร้าง
       
แสดงหน้าที่  
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42  43 
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร