COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร

รายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต


แสดงหน้าที่  
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42  43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 
ใบอนุญาต นิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต จำนวนวิศวกร
ผู้มีใบอนุญาต
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล(โดยย่อ)
นต.1302 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นบีพีแอนด์พี เอ็นยีเนียริ่ง 7 - ให้บริการด้านการจัดการพลังงาน
- บริหารและควบคุมโครงการก่อสร้างอาคารและโรงงาน ขนาดเล็กและขนาดใหญ่
- บริหาร ควบคุม ออกแบบ และประมาณการงบประมาณ งานระบบประกอบอาคารและโรงงาน
นต.1303 บริษัท เอสซีซี2 จำกัด 1 - ตรวจสอบอาคาร
- งานอกแบบ
- งานควบคุมการสร้าง
- ตรวจสอบไฟฟ้า
นต.1304 บริษัท เอ อี พี เอเชีย จำกัด 8
นต.1305 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แซน(เอ็กซ์)ฟา 1 - รับบริการให้คำปรึกษาทางด้านวิศวกรรม และควบคุมงาน บริหารงานก่อสร้าง
นต.1306 บริษัท มัลติ ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 8
นต.1307 บริษัท ไทยเกษม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 2 - รับเหมาก่อสร้าง
- ออกแบบและให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม
นต.1308 บริษัท อัลติเมท คอมเมอร์เชียล จำกัด 2 - รับเหมา ติดตั้ง ระบบไฟฟ้า เครื่องกล เครื่องกำเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า งานระบบทางด้านวิศวกรรม
นต.1309 บริษัท แซน เอ๊กซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1 - รับบริการให้คำปรึกษาทางด้านวิศวกรรม และควบคุมงาน บริหารงานก่อสร้าง รับจ้างก่อสร้าง ออกแบบและคำนวณ
นต.1310 บริษัท ดับบลิวแอล วิศวกรรมและพลังงาน จำกัด 1 - ให้บริการงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม งานวางโครงการ งานออกแบบและคำนวณ งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต งานพิจารณาตรวจสอบ งานอำนวยการใช้
- ให้บริการตรวจสอบ และรับรองการจัดการพลังงาน รวมถึงให้บริการเกี่ยวกับ การอนุรักษ์พลังงาน หรือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการใช้ และการผลิตพลังงาน
นต.1311 บริษัท ธาดาดล จำกัด 3 - รับจ้างและรับเหมาออกแบบ การวางระบบ การติดตั้ง การต่อเติม การซ่อมแซม และการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าเครื่องกล
นต.1312 บริษัท พี.คอนสตรัคชั่น แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

6 - ประกอบกิจการบริการเป็นผู้ออกแบบ เขียนแบบ อาคาร ถนน เขื่อน และงานก่อสร้างอื่นๆ
- ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา และควบคุมงานก่อสร้างทุกชนิด ทุกประเภท
- ประกอบกิจการรับเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร
- ประกอบกิจการบริการควบคุมปริมาณงานและราคาของต้นทุนค่าก่อสร้าง
- ประกอบกิจการบริการออกแบบ รับเหมาติดตั้ง งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล
- ประกอบกิจการงานออกแบบ รับเหมาติดตั้งงานระบบไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม งานระบบปรับอากาศ งานระบบป้องกันอัคคีภัย และงานสุขาภิบาล
- บริการให้คำปรึกษา และรับงานด้านวิศวกรรมทุกสาขา
- ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งทำงานโยธาทุกประเภท
นต.1313 บริษัท เทค-ทรานส์ ไทย จำกัด 2 - ที่ปรึกษางานวิศวกรรมและอื่นๆ
นต.1314 บริษัท ยูโร-โอเรียนเตล คอนสตรั๊คชั่น จำกัด 5 - งานออกแบบรับเหมาก่อสร้าง
นต.1315 บริษัท ทีม อินสเปคเตอร์ จำกัด 1 - รับเหมาก่อสร้างบ้าน อาคาร หอพัก ถังเก็บน้ำ
- รับซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร
- รับออกแบบโครงสร้างบ้าน อาคาร และโรงงาน
- รับตรวจสอบอาคารตามกฎหมาย
นต.1316 บริษัท อาวล์ เอ็นเนอร์จี จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

13 - ให้คำปรึกษาและแนะนำในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงาน
นต.1317 บริษัท กิจการร่วมค้า อาร์เคเดีย และ สเปคตรัม จำกัด 3 - ให้บริการด้านที่ปรึกษางานก่อสร้าง ออกแบบ ก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน และงานก่อสร้างทุกชนิด
นต.1318 บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น คอนซัลเเท้นท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - ประกอบกิจการที่ปรึกษาการอนุรักษ์พลังงาน
- การตรวจสอบและรับรองระบบการจัดการพลังงาน
- การตรวจวัดและวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพหรือสมรรถนะของเครื่องจักรเเละอุปกรณ์
- การจัดอบรมและสัมนาระบบการจัดการพลังงาน
- การตรวจสอบและรับรองงานวิศวกรรม
นต.1319 บริษัท ทีเอ็มอาร์ เทคนิค จำกัด 2 - ประกอบกิจการฝึกอบรมทางการศึกษาการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะทางอุตสาหกรรม
- จัดอบรมทั่วไปและเฉพาะสาขาด้านวิศวกรรม ความปลอดภัย พลังงานและสิ่งแวดล้อม
- ให้บริการระบบสุขาภิบาล การต่อเติมดันแปลงอาคาร ประกอบกิจการจัดทำรายงานการอนุรักษ์พลังงาน
- รายงานการตรวจสอบอาคาร รับปรึกษาการขออนุญาตจัดตั้งโรงงาน ขยายโรงงาน
- รับทำหน้าที่เป็นผู้จัดการสิ่งแวดล้อมและผู้ควบคุมด้านสิ่งแวดล้อมในนามนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา
- ประกอบกิจการับตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยด้านวิศวกรรม
- ความปลอดภัยเรื่องสิ่งแวดล้อมและพลังงาน บริการจัดทำรายการคำนวณและรับรองด้านวิศวกรรมทุกสาขา
- ประกอบกิจการให้บริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน
- หรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้และผลิตพลังงาน
นต.1320 บริษัท ไทยวินเนอร์ ฮิลเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1 - รับเหมางานติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องกล
นต.1321 บริษัท ซีที เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแต้นท์ จำกัด 3 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม ,ออกแบบและคำนวณ, สำรวจและประเมินอสังหาริมทรัพย์ และควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.1322 บริษัท ดิอาคิเท็คส์ แอนด์ เทิร์นคีย์ จำกัด 20 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
- รับออกแบบ
- รับเหมาก่อสร้าง
นต.1323 บริษัท ไทเทเนียม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 2 - ประกอบกิจการด้านฝึกอบรม การให้บริการตรวจสอบการจัดการพลังงาน รับออกแบบติดตั้ง ตรวจสอบ บำรุงรักษา รับรองระบบงานด้านวิศวกรรม
นต.1324 บริษัท สมาร์ทแพลน คอนซัลแตนท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - รับจ้างเป็นที่ปรึกษาทางด้านจราจรและขนส่ง รับทำการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สำรวจเกี่ยวกับปริมาณจราจร และเป็นที่ปรึกษา วิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ทางวิศวกรรม เศรษฐกิจ ของโครงการที่เกี่ยวกับระบบการจราจรและขนส่ง และให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาด้านการบริหารงานและเทคนิคทางวิศวกรรม
นต.1325 บริษัท เสาหลักก่อสร้าง จำกัด 15 - รับเหมาก่อสร้าง/ออกแบบก่อสร้าง
นต.1326 บริษัท เอ็น เอ เอ็น ตรวจสอบและวิศวกรรม จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - รับตรวจสอบสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
- รับตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟ้า
- รับตรวจสอบและทดสอบปั้นจั่นเหนือศรีษะ
- รับตรวจสอบและทดสอบถังลม
- รับตรวจสอบและรับรองอาคาร
นต.1327 บริษัท เทสโก้ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

5 - ให้บริการเป็นที่ปรึกษา และฝึกอบรม ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และบริหารจัดการแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศ
- ประกอบกิจการผลิตและขายไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์ ชีวมวล ชีวภาพ ขยะ พลังงานน้ำ พลังงานลม
นต.1328 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอ็น ออโต้แก๊ส อุดร

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ประกอบกิจการ บริการ ตรวจสอบ ทดสอบ ระบบและอุปกรณ์ของรถยนต์ ยานพาหนะอื่นๆ ที่ติดตั้งระบบใช้แก๊สแอลพีจี และเอ็นจีวี
นต.1329 บริษัท เซอร์คอน จำกัด 3 - ตรวจสอบชั้นดินเพื่องานฐานราก
- สำรวจแนวและตำแหน่งของเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง
นต.1330 บริษัท ไทย อิงเกอร์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

5 - รับเหมาก่อสร้าง
นต.1331 บริษัท จีโอโซลูชั่นส์ จำกัด 2 - บริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมโยธา งานสำรวจและควบคุมงานก่อสร้าง
- ประกอบกิจการงานวิศวกรรมเป็นที่ปรึกษา และ ควบคุมงานวิศวกรรมธรณีเทคนิค และ ธรณีสิ่งแวดล้อม
       
แสดงหน้าที่  
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42  43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53