COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร

รายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต


แสดงหน้าที่  
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 
ใบอนุญาต นิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต จำนวนวิศวกร
ผู้มีใบอนุญาต
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล(โดยย่อ)
นต.1242 บริษัท ซีเคเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด 1 - งานทดสอบและตรวจสอบแบบไม่ทำลาย
- งานทดสอบและตรวจเพื่อออกใบรับรองความปลอดภัยเครื่องจักร
นต.1243 บริษัท เซนทรี เพาเวอร์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - รับเหมา ติดตั้ง ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล ระบบกำเนิดไฟฟ้าสำรอง และงานระบบด้านวิศวกรรม
นต.1244 บริษัท ไทยซิสเทมเอนไว แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด 7 - ประกอบธุรกิจทางวิศวกรรมทุกชนิด รวมทั้งการให้การวางแผน การศึกษา สำรวจ ออกแบบ ให้คำปรึกษา การบริหารงาน และการควบคุมการก่อสร้าง
- ของกิจการทางวิศวกรรมต่างๆ ทุกชนิด
นต.1245 บริษัท บิซสตาร์ แอสโซซิเอท จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

10 - ประกอบกิจการรับจ้าง ออกแบบ เขียนแบบ ควบคุมงาน รับเหมาก่อสร้างทุกชนิด ภาครัฐ เอกชน
- รับบริการบริหารโครงการก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์
นต.1246 บริษัท สมบัติวิศวกรรม จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ให้บริการรับติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ
นต.1247 บริษัท สยาม พีดี คอนสตรัคชัน จำกัด 2 - ออกแบบ ควบคุมงานและก่อสร้าง
นต.1248 บริษัท อิมพีเรียลไฟร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

8 - จำหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิง ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และระบบสัญญาณแจ้งเตือนเหตุไฟไหม้
- ปรึกษา ออกแบบ ติดตั้งระบบดับเพลิงดังกล่าว รวมถึงการบำรุงรักษา
นต.1249 บริษัท ดีคอน65 จำกัด 2 - ประกอบกิจการรับจ้าง ออกแบบติดตั้ง ดูแลระบบที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า และเครื่องจักรกล ตลอดจนถึงการเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า เครื่องมือ และเครื่องจักรกลต่างๆ
นต.1250 บริษัท มณีกาญจน์ คอนซัลแทนท์ แอนด์ เทสติ้ง จำกัด 1 - ให้บริการกิจกรรมงานวิศวกรรมและการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้อง
- รับออกแบบ ตรวจสอบ ประสานงาน ควบคุม แก้ไข ต่อเติม และทดสอบงานด้านวิศวกรรมทุกชนิด
นต.1251 บริษัท ตะวันนำเสียงกรุ๊ป จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ให้บริการด้านการตรวจสอบ ทดสอบโดยไม่ทำลาย NDT สำหรับงานตรวจสอบรอยเชื่อมรางรถไฟและรางรถไฟรวมถึงงานท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล้ก อาคาร สะพาน ฯลฯ
นต.1252 บริษัท โปรเจค ไดเรคชั่น จำกัด 27 - ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
นต.1253 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาชื่น คอนซัลแตนท์ 2501 1 - รับทำเข็มเจาะ เจาะสำรวจดิน ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม
- ทดสอบงานด้านโยธา และรับปรึกษางานด้านโยธาให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ
นต.1254 บริษัท โปรเฟสชันนัล เอนจิเนียริ่งโซลูชั่น (พี.อี.เอส) จำกัด 1 - บริการให้คำปรึกษางานสำรวจออกแบบการพัฒนาพื้นที่ การปฏิรูปที่ดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน การวางผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะและผังอำเภอ
- บริการให้คำปรึกษางานสำรวจข้อมูลภาคสนามด้านการจราจร
- บริการให้คำปรึกษางานจัดสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และแบบจำลองเสมือนจริงเพื่อการคาดการณ์ปริมาณการเดินทาง ปริมาณการจราจร และระดับการให้บริการในอนาคต
- บริการให้คำปรึกษางานสำรวจออกแบบรายละเอียดถนนโครงการก่อสร้างใหม่และส่วนต่อขยาย
- บริการให้คำปรึกษางานสำรวจออกแบบระบบขนส่งสาธารณะภายในเขตเมืองและระหว่างมือง
- บริการให้คำปรึกษางานระบบการบริหารจัดการด้านจราจรแบบอัจฉริยะ งานจัดทำแผนแนวทางพัฒนาและแก้ปัญหางานด้านคมนาคมและขนส่ง
นต.1255 บริษัท เบสท์ เอ็นเนอร์ยี่ ออดิท จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - งานควบคุมการสร้าง
นต.1256 บริษัท เคทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด - ประกอบธุรกิจบริการรับที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย
นต.1257 บริษัท เคอีแอล 2014 วิศวกรรม จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

4 - ออกแบบ ควบคุม และติดตั้งระบบไฟฟ้า ไฟฟ้าสื่อสาร และระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล
นต.1258 บริษัท วิสิฐนีย์วิศวกิจ จำกัด 5 - รับออกแบบและควบคุมบริหารงานก่อสร้าง
นต.1259 บริษัท ซูเปอร์คอน จำกัด 1 - ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมลงค์และการก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
- รับออกแบบตกแต่งภายใน การติดตั้งส่วนประกอบอาคารและให้คำปรึกษาทางด้านวิศวกรรม
นต.1260 บริษัท ดาต้า มายนิ่ง จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - กิจการบริการด้านวิศวกรรม เป็นที่ปรึกษาด้านงานอุตสาหกรรม ประมูลงานภาครัฐเพื่อรับจ้างทำของ ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง บริหารจัดการ ซ่อมแซม รวมทั้ง ซื้อขาย ให้เช่า เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกประเภท และวัสดุที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง การบริการด้านเทคโนโลยี (ข้อ33,35,39,40)
นต.1261 บริษัท นันทวัน จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

553 - รับเหมาก่อสร้าง สำรวจ ออกแบบ คำนวณ ควบคุม แนะนำ ให้คำปรึกษา ดำเนินงานที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างฯ
นต.1262 บริษัท เดฟินิท เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด 4 - งานออกแบบและคำนวณ งานให้คำปรึกษา
นต.1263 บริษัท วีเอสที ดีไซน์ จำกัด 4 - ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบ เขียนแบบ ทำแบบ ตรวจสอบและเป็นที่ปรึกษาก่อสร้าง ทางด้านวิศวกรรมโยธา และงานระบบของอาคาร และสิ่งก่อสร้างทุกประเภท
นต.1264 บริษัท 4332 คอนซัลแตนท์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - ประกอบกิจการที่ปรึกษาด้านงานวิศวกรรมทุกประเภท งานด้านการอนุรักพลังงาน และพลังงานทดแทน
- ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างฯรวมทั้งงานโยธาทุกประเภท
นต.1265 บริษัท ไทย เค.เอส.เค. จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

4 - ประกอบกิจการออกแบบ ควบคุมงานก่อสร้างด้านวิศวกรรมทุกประเภท
- ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
นต.1266 บริษัท ซีทูเค โซลูชั่นส์ จำกัด 1 - บริการให้บริการปรึกษา ศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ บริหารโครงการ และ ควบคุมการก่อสร้าง ด้านวิศวกรรม ด้านสถาปัตยกรรม และด้านเทคโนโลยีทุกสาขาของงานดด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ และทรัพยกรธรรมชาติ ฯลฯ
นต.1267 บริษัท ซีทีดับเบิลยู เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด 2 - ประกอบกิจการ รับเหมา ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุง ให้คำปรึกษาทางวิศวกรรม และสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวกับงานอาคาร โครงสร้างโยธาต่างๆ เครื่องจักร-เครื่องกลอุตสาหกรรม
- ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ตกแต่งภายใน และงานด้านวิศวกรรมหรือสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องอื่น
- จำหน่ายปลีก นำเข้า-ส่งออก อุปกรณ์ไฟฟ้า โคมไฟ หลอดไฟ ฉนวนป้องกันความร้อน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอื่น
- ประกอบธุรกิจหรือให้บริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน หรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้และผลิตพลังงาน
นต.1268 บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง เมนเทนแนนซ์ โซลูชั่น จำกัด 2 - ให้บริการคำแนะนำการแก้ปัญหางานทางวิศวกรรม ไฟฟ้า,เครื่องกล,โยธา งานอาคารและโรงงาน
- ให้บริการตรวจสอบงานวิศวกรรม ไฟฟ้า และงานเครื่องกล และงานโยธา งานอาคารและโรงงาน
- ให้บริการตรวจสอบอาคารประจำปี งานวิศวกรรมไฟฟ้า,เครื่องกล,โยธา งานอาคารและโรงงาน
- ให้บริการด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน จัดการพลังงานและการอนุรักษ์พลังงานให้บริการ บรรยายจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงาน งานอาคารและโรงงาน
- ให้บริการให้คำแนะนำ การคำนวณ และออกแบบ งานทางวิศวกรรมไฟฟ้า,เครื่องกล,โยธา งานอาคารและโรงงาน
- ให้บริการสอดคล้องตามความประสงค์ของลูกค้า ภายใต้ หลักการ และจรรยาบรรณในวิชาชีพวิศวกรรม
นต.1269 บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

371 - ประกอบกิจการรับจัดและให้บริการ ตาม1-4 ดังกล่าวทั้งหมดที่เกี่ยวเนื่องกับโรงงานสำหรับอุตสาหกรมประเภทต่างๆ เช่น น้ำมันก๊าซปิโตรเลี่ยม เคมีภัณฑ์ ปิโตรเคมีภัณฑ์ เหล็ก และเหล็กกล้า น้ำและทรัพยากรธรรมชาติ กรรมวิธีผลิตอาหาร การถลุงโลหะ กระดาษและเยื่อกระดาษ เภสัชกรรมและการแพทย์ และที่เนื่องกับเครื่องมืออุแกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับโรงงาน เช่นการควบคุมมลภาวะ การควบคุมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และบริการสื่อสารคมนานคม
- 1.1 ให้บริการด้านการเป็นที่ปรึกษาและบริการด้านวิศวกรรมทุกชนิดทุกประเภท
- 1.2 ทำการออกแบบ ประดิษฐ์ ประกอบ จัดหา ตรวจสอบ ส่งมอบ ขายหรือ ซื้อ ให้เช่า และซ่อมแซม ซึ่งเครื่องมืออุปกรณืทั้งชุด อุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิดทุกประเภท
- 1.3 ทำการติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์ทั้งชุด อุปกรณ์และเครื่องจักร และทำงานก่อสร้าง ทุกชนืดทุกประเภท ซื่งโรงงานและเครื่องมืออุปกรณ์อำนวยความสะดวก สำหรับโรงงาน เช่น งาน โยธา งานสถาปัตยกรรม งานเกี่ยวกับไฟฟ้า งานเครื่องบันทึก เครื่องวัด งานทำท่อต่างๆ รวมทั้ง ทำการบำรุงรักษาและปรับปรุงให้ดีขึ้น ตลอดจนทำงานอื่นๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
- 1.4 ให้บริการ ดูแลอำนวยการหรือให้คำแนนะนำปรึกษาในเรื่องการก่อสร้าง การปฏิบัติงาน แลกการบำรุงรักษา ซึ่งโรงงานและเครื่องมืออำนวยความสะดวกสำหรับโรงงาน
นต.1270 บริษัท พีพี แอนด์ แอล เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด 3 - ประกอบธุรกิจหรือให้บริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน หรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้และผลิตพลังงาน
นต.1271 บริษัท บริงโก อีเนอยี่ โซลูชั่น จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ประกอบธุรกิจบริการ ที่ปรึกษา เกี่ยวกับอนุรักษ์พลังงาน หรือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
       
แสดงหน้าที่  
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52