สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต


แสดงหน้าที่  
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  40 41 42 43 44 45 46 47 48 
ใบอนุญาต นิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต จำนวนวิศวกร
ผู้มีใบอนุญาต
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล(โดยย่อ)
นต.1212 บริษัท ศิรวิชญ์(1994) จำกัด 1 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิษวกรรมและควบคุม บริหารงานด้านพลังงาน
นต.1213 บริษัท อินสทรูเม็ค จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - นำเข้าและจำหน่าย เครื่องมือก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทุกชนิดทุกประเภท
- เป็นที่ปรึกษา ติดตั้ง ซ่อมแซม ดูแลรักษา เครื่องมือวัด เครื่องวัดก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในโรงงาน โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
- ค้าและบริการ ติดตั้งท่อส่งก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทุกชนิดทุกประเภท
นต.1214 บริษัท เอ็น.พี.ที. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1 - ประกอบกิจการรับจ้างประกอบและติดตั้งโครงแท่นจานสำหรับระบบปั๊มน้ำ ปั๊มดับเพลิง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำแบบลากจูง และตู้ควบคุมไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกทุกชนิด
นต.1215 บริษัท ไอคอน สมาร์ท จำกัด 1 - รับออกแบบ เขียนแบบ ควบคุมงาน และบริหารงานก่อสร้าง
- รับเหมาก่อสร้างทั่วไป
นต.1216 บริษัท ฟิลโล เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด 1 - รับออกแบบ เขียนแบบ ควบคุมงาน และบริหารงานก่อสร้าง
- รับเหมาก่อสร้างทั่วไป
นต.1217 บริษัท ไดนามิคส์ เทสท์ (ประเทศไทย) จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - ประกอบกิจการรับทดสอบ สำรวจ วิเคราะห์ดิน เสาเข็ม ทางด้านวิศวกรรมโยธา
นต.1218 บริษัท อินเตอร์ วอเตอร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 6 - ให้คำแนะนำปรึกษา และออกแบบระบบประปา ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ และงานฝึกอบรม
นต.1219 บริษัท เอ็นจิโนวา จำกัด 5 - ประกอบกิจกรรมงานวิศวกรรมการทดสอบ การตรวจสอบ การวิเคราะห์ทางเทคนิค
- การรับรอง การฝึกอบรม และให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้อง
นต.1220 บริษัท ไอคอน แพลนนิ่ง จำกัด 2 - ควบคุมบริหารงานก่อสร้าง ออกแบบงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม
นต.1221 บริษัท บี.บี.เค ไพล์เทสติ้ง จำกัด 1 - บริการรับทดสอบมาตรฐานเสาเข็ม
นต.1222 บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด 15 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.1223 บริษัท เพชรสว่าง เช็คกิ้งและการช่าง จำกัด 1 - ให้บริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน หรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้และผลิตพลังงาน
นต.1224 บริษัท โฟร ไนน แมนเนจ จำกัด 6
นต.1225 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประเสริฐ คอนสตรัคชั่น แอนด์ เทสติ้ง 1 - ประกอบกิจการเจาะสำรวจดิน ทดสอบน้ำหนักบรรทุกของดิน ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกเสาเข็มงานวิศวกรรมฐานราก
- ประกอบกิจการการสำรวจ ออกแบบประเมินราคางานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนฟัลท์ติกคอนกรีต สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ประกอบกิจการรับจ้าง เขียนแบบแปลนและออกแบบอาคารต่างๆ
- ประกอบกิจการงานทดสอบความหนาแน่นของชั้นดินในการบดอัดชั้นดินของโครงสร้างถนนและชั้นดินถมต่างๆ
นต.1226 บริษัท ดับบลิว ไพล์เทสติ้ง จำกัด 2 - ประกอบกิจการรับทดสอบเสาเข็ม
- ประกอบกิจการจำหน่ายเสาเข็ม
นต.1227 บริษัท ลูฟเออร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - ออกแบบให้คำปรึกษางานก่อสร้างทางวิศวกรรม
นต.1228 บริษัท แพลนเนอร์26 จำกัด 1 - เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมจราจรและขนส่ง สถาปัตยกรรม รวมทั้งการวางผังเมือง
นต.1229 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทอีสท์ ซอยล์ เทสท์

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - ประกอบกิจการ เจาะสำรวจพื้นดินเพื่อประกอบการพิจารณาออกแบบฐานรากของสิ่งปลูกสร้าง ทดสอบกำลังรับน้ำหนักของเสาเข็มและความสมบูรณ์ของเสาเข็ม
- ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำด้านวิศวกรรม
นต.1230 บริษัท สินธรา จำกัด 4 - ประกิบกิจการรับจ้าง ว่าจ้าง ในการบริหาร และดำเนินธุรกิจปิโตเลียมในลักษณะต่างๆ ทุกชนิด ทุกประเภทฯ
นต.1231 บริษัท ภาคีวิศวกร จำกัด 3 - ออกแบบก่อสร้าง ติดตั้ง ควบคุม บริหารงานโครงการ ให้คำปรึกษา
นต.1232 บริษัท โปรเจคทีม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1 - รับวางระบบไฟฟ้าครบวงจร
- ซื้อขายนำเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกประเภท
- ให้บริการรับเหมาติดตั้ง ออกแบบ ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
- รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง
- ออกแบบรับเหมาติดตั้งระบบโซล่าร์ฯ
นต.1233 บริษัท สร้างเสริมสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - บริการวิศวกรรม ในหลายๆ ด้าน ทั้งด้านโยธา ไฟฟ้า เครื่องกล และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการ สำรวจ ออกแบบ ศึกษาโครงการ บริหารโครงการ
- การบริการให้สอดคล้องตามความประสงค์ของลูกค้า ภายใต้ หลักการณ์ และ จรรยาบรรณ ในวิชาชีพวิศวกรรม
นต.1234 บริษัท ไทยคอนส์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 14 - ให้บริการงานออกแบบ
นต.1235 บริษัท สีมา เอ็นเนอร์ยี่ เซอร์วิส จำกัด 1 - ออกแบบ ตรวจสอบ รับรอง บำรุงรักษา จัดหา ควบคุมงาน บริหารโครงการ ระบบไฟฟ้าและเครื่องกลภายในอาคารและโรงงาน และด้านอนุรักษ์พลังงานและด้านพลังงานทดแทน
นต.1236 บริษัท บางกอกแกรนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 7 - รับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับงานโยธาทุกประเภท
นต.1237 บริษัท ชิน เพาเวอร์เทค จำกัด 2 - เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ ฝึกอบรม ออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้า ส่วนราชการและสถานประกอบการทุกประเภท
นต.1238 บริษัท ภูมิสยาม ก่อสร้าง จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด ออกแบบควบคุมงานสถาปัตยกรรม และงานวิศวกรรมทั่วไป
นต.1239 บริษัท วิศวกรรมที่ปรึกษา หนึ่งแปด จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

4
นต.1240 บริษัท พี เอส ซี เอ็ม จำกัด 6 - บริการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม งานออกแบบ ควบคุมงานและบริหารงานก่อสร้าง
นต.1241 บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) 49 - ตามหนังสือรับรองทั้ง 35 ข้อ
       
แสดงหน้าที่  
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  40 41 42 43 44 45 46 47 48 
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร