COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร

รายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต


แสดงหน้าที่  
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 
ใบอนุญาต นิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต จำนวนวิศวกร
ผู้มีใบอนุญาต
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล(โดยย่อ)
นต.1212 บริษัท ศิรวิชญ์(1994) จำกัด 2 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิษวกรรมและควบคุม บริหารงานด้านพลังงาน
นต.1213 บริษัท อินสทรูเม็ค จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - นำเข้าและจำหน่าย เครื่องมือก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทุกชนิดทุกประเภท
- เป็นที่ปรึกษา ติดตั้ง ซ่อมแซม ดูแลรักษา เครื่องมือวัด เครื่องวัดก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในโรงงาน โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
- ค้าและบริการ ติดตั้งท่อส่งก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทุกชนิดทุกประเภท
นต.1214 บริษัท เอ็น.พี.ที. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1 - รับงานทางด้านวิศวกรรม และควบคุม ประกอบ ติดตั้ง ระบบปั๊มน้ำ ปั๊มดับเพลิง รับทำแท่นฐานเครื่องยนต์ปั๊มน้ำ ทำตู้ควบคุมเครื่องยนต์ปั๊มน้ำดับเพลิง ปั๊มน้ำต่างๆ ให้บริการบำรุงรักษา และทดสอบการทำงานปั๊มน้ำดับเพลิง
นต.1215 บริษัท ไอคอน สมาร์ท จำกัด 1 - รับเหมาก่อสร้างทั่วไป
นต.1216 บริษัท ฟิลโล เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด 1 - ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทั่วไป
นต.1217 บริษัท ไดนามิคส์ เทสท์ (ประเทศไทย) จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - รับให้บริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม
นต.1218 บริษัท อินเตอร์ วอเตอร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 7 - ให้คำแนะนำปรึกษา และออกแบบระบบประปา ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ และงานฝึกอบรม
นต.1219 บริษัท เอ็นจิโนวา จำกัด 6 - ประกอบกิจกรรมงานวิศวกรรมการทดสอบ การตรวจสอบ การวิเคราะห์ทางเทคนิค
- การรับรอง การฝึกอบรม และให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้อง
นต.1220 บริษัท ไอคอน แพลนนิ่ง จำกัด 3 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.1221 บริษัท บี.บี.เค ไพล์เทสติ้ง จำกัด 1 - บริการรับทดสอบมาตรฐานเสาเข็ม
นต.1222 บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด 15 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.1223 บริษัท เพชรสว่าง เช็คกิ้งและการช่าง จำกัด 1 - ให้บริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน หรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้และผลิตพลังงาน
นต.1224 บริษัท โฟร ไนน แมนเนจ จำกัด 6
นต.1225 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประเสริฐ คอนสตรัคชั่น แอนด์ เทสติ้ง 3 - ประกอบกิจการรับจ้าง เขียนแบบแปลนและออกแบบอาคารต่างๆ
- ประกอบกิจการเจาะสำรวจดิน ทดสอบน้ำหนักบรรทุกของดิน ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกเสาเข็มงานวิศวกรรมฐานราก
- ประกอบกิจการการสำรวจ ออกแบบประเมินราคางานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนฟัลท์ติกคอนกรีต สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ประกอบกิจการงานทดสอบความหนาแน่นของชั้นดินในการบดอัดชั้นดิน ชั้นดินถม และโครงสร้างถนน
- ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร และงนก่อสร้างอื่นๆ ทุกชนิด รับทำงานโยธาทุกประเภท
นต.1226 บริษัท ดับบลิว ไพล์เทสติ้ง จำกัด 2 - ประกอบกิจการรับทดสอบเสาเข็ม
- ประกอบกิจการจำหน่ายเสาเข็ม
นต.1227 บริษัท ลูฟเออร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - ออกแบบให้คำปรึกษางานก่อสร้างทางวิศวกรรม
นต.1228 บริษัท แพลนเนอร์26 จำกัด 1 - เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมจราจรและขนส่ง สถาปัตยกรรม รวมทั้งการวางผังเมือง
นต.1229 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทอีสท์ ซอยล์ เทสท์

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - ประกอบกิจการ เจาะสำรวจพื้นดินเพื่อประกอบการพิจารณาออกแบบฐานรากของสิ่งปลูกสร้าง ทดสอบกำลังรับน้ำหนักของเสาเข็มและความสมบูรณ์ของเสาเข็ม
- ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำด้านวิศวกรรม
นต.1230 บริษัท สินธรา จำกัด 6 - ประกิบกิจการรับจ้าง ว่าจ้าง ในการบริหาร และดำเนินธุรกิจปิโตเลียมในลักษณะต่างๆ ทุกชนิด ทุกประเภทฯ
นต.1231 บริษัท ภาคีวิศวกร จำกัด 3 - ออกแบบและติดตั้ง ก่อสร้างให้คำปรึกษา งานระบบสิ่งแวดล้อม อาทิ ระบบบำบัดน้ำเสีย, ระบบบำบัดมลพิษอากาศ, ระบบน้ำใช้อุตสาหกรรม
- ซ่อมบำรุงดูแลควบคุมการทำงานให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม
- ออกแบบเครื่องจักรกล จำหน่ายอุปกรณ์ในอุตสาหกรรม
นต.1232 บริษัท โปรเจคทีม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุมบริหารงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
นต.1233 บริษัท สร้างเสริมสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - บริการวิศวกรรม ในหลายๆ ด้าน ทั้งด้านโยธา ไฟฟ้า เครื่องกล และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการ สำรวจ ออกแบบ ศึกษาโครงการ บริหารโครงการ
- การบริการให้สอดคล้องตามความประสงค์ของลูกค้า ภายใต้ หลักการณ์ และ จรรยาบรรณ ในวิชาชีพวิศวกรรม
นต.1234 บริษัท ไทยคอนส์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 12 - ที่ปรึกษาบริหารงานในระหว่างก่อสร้าง แะบริการงานออกแบบ
นต.1235 บริษัท สีมา เอ็นเนอร์ยี่ เซอร์วิส จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ออกแบบ ตรวจสอบ รับรอง บำรุงรักษา จัดหา ควบคุมงาน บริหารโครงการ ระบบไฟฟ้าและเครื่องกลภายในอาคารและโรงงาน และด้านอนุรักษ์พลังงานและด้านพลังงานทดแทน
นต.1236 บริษัท บางกอกแกรนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 7 - รับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับงานโยธาทุกประเภท
นต.1237 บริษัท ชิน เพาเวอร์เทค จำกัด 2 - ประกอบกิจการให้บริการเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ ฝึกอบรม ออกแบบ ติดตั้งตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า ส่วนราชการและสถานประกอบการทุกประเภท
นต.1238 บริษัท ภูมิสยาม ก่อสร้าง จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด ออกแบบควบคุมงานสถาปัตยกรรม และงานวิศวกรรมทั่วไป
นต.1239 บริษัท วิศวกรรมที่ปรึกษา หนึ่งแปด จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

4 - ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษาและรับออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมทุกประเภท
นต.1240 บริษัท พี เอส ซี เอ็ม จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

6 - บริการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม งานออกแบบ ควบคุมงานและบริหารงานก่อสร้าง
นต.1241 บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) 51 - ตามหนังสือรับรองทั้ง 35 ข้อ
       
แสดงหน้าที่  
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52