COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร

รายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต


แสดงหน้าที่  
: 1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 
ใบอนุญาต นิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต จำนวนวิศวกร
ผู้มีใบอนุญาต
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล(โดยย่อ)
นต.92 บริษัท ร้อจ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด 6 - วิศวกรที่ปรึกษา ศึกษา สำรวจ
- ออกแบบ ควบคุมโคงการ บริหารโครงการ
นต.93 บริษัท เทสโก้ จำกัด 24 - ให้คำปรึกษาและคำแนะนำทางด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
นต.94 บริษัท ไฟร์เทค อินโนเวชั่น จำกัด 7 - ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุงใช้ และการจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรพย์สินใดๆตลอดจนดอกผลของทรัพย์สิน
- ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- เป็นนายหน้าตัวเเทน ตัวเเทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจประการ
- กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และกู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม
- ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวเเทนทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด วัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ
- ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร พาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโงค์ แลละงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด
- ประกอบกิจการโรงเเรม ภัตตาคาร บาร์ ไนต์คลับ
- ปรกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า
- ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด
- ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยเเพร่สถิติ
- ประกอบธุรกิจทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี วิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
- ประกอบกิจการบริการด้านค้ำประกัน
- ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษา
- ประกอบธุรกิจบริการ
- ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน
- ประกอบกิจการจัดสร้างและจำหน่ายภาพยนตร์
- ประกอบกิจการบริการซ่อมแซม
- ประกอบกิจการซักรีดเสื้อผ้า ตัดผม แต่งผม เสริมสวย
- ประกอบกิจกนารรับจ้างถ่ายรูป
- ประกอบกิจการประมูลเพื่อจ้างทำของ
- ประกอบกิจการให้คำปรึกษา
- ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด
- ประกอบกิจการบริการสำรวจ
- ประกอบบริการผลิตสินค้า นำเข้าสินค้าโฆษณา ประชาสัมพันธ์สินค้า
นต.95 บริษัท วิศวกรที่ปรึกษาอาร์เควี จำกัด 5 - เป็นวิศวกรที่ปรึกษาทุกสาขาวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- ออกแบบแปลน แผนผัง และควบคุมการก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง
- ซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร ถนน สะพานและงานโยธา และอื่นๆ
นต.96 บริษัท ร้อจ คอนซัลแตนท์ จำกัด 12 - ให้คำปรึกษา
- ศึกษา สำรวจ ออกแบบ ควบคุมโครงการ บริหารโครงการ
นต.97 บริษัท อินโนเวทีฟ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

9 - ให้บริการด้านวิศวกรรม และการก่อสร้างทุกประเภท
นต.98 บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

9 - ให้บริการด้านวิศวกรรมและการก่อสร้างทุกประเภท
นต.99 บริษัท พาส แอด จำกัด 4 - ให้คำปรึกษา และรับงานด้านวิศวกรรระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศระบายอากาศ ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง
นต.100 บริษัท ไบร์ท แมเนจเม้นท์ คอนซัลติ้ง จำกัด 8 - รับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงาน
- ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร รวมทั้งรับงานโยธาทุกประเภท
- ประกอบกิจการ ธุรกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน
- ประกอบธุรกิจบริการด้านการฝึกอบรมสัมมนา และการถ่ายทอดความรู้ด้านสถาปัตยกรรม และวิศวกรรม ทุกประเภท ทุกสาขา (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
- ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาด้านพลังงาน และการอนุรักษ์พลังงาน
นต.101 บริษัท โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด 39 - ให้บริการการสำรวจและศึกษาข้อมูลเบื้องต้น การศึกษาวางแผนหลัก การวางแผน
- สำรวจ ออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างเตรียมเอกสารประกอบแบบก่อสร้าง
- การควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง
นต.102 บริษัท สมาร์ท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแท้นส์ จำกัด 1 - งานวิศวกรที่ปรึกษา ออกแบบและคำนวณ วิเคราะห์และทดสอบ ตรวจสอบอาคาร และบริหารโครงการ
นต.103 บริษัท ไทยคอนซัลแตนท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 5 - ให้บริการด้านวิศวกรรมในแขนงต่าง ๆ เช่น โยธา ชลประทาน แหล่งน้ำ โครงสร้าง ขนส่ง
- ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ควบคุมการก่อสร้าง
- ออกแบบ
นต.104 บริษัท แซน.อี. 68 คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียรส์ จำกัด 4 - ออกแบบ และก่อสร้างระบบน้ำประปา น้ำสะอาดเพื่อใช้ดื่มและใช้บริโภค
- ประกอบกิจการออกแบบและก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียในโณงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และขนาดย่อม โรงงาน อาคารชุด บ้านเรือนที่อยู่อาศัย ให้เป็นน้ำดื่ม เพื่อปล่อยลงในแม่น้ำลำคลองต่างๆ ไม่ให้เกิดมลภาวะและอากาศเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
- ประกอบกิจการตรวจสอบ ให้คำปรึกษาฝึกอบรมและปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา น้ำบาดาล น้ำดื่ม และน้ำที่ใช้เพื่อการบริโภคด้วย
- ประกอบกิจการตรวจสอบ ให้คำปรึกษาฝึกอบรมและปรับปรุงระบบน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม อาคารชุด และบ้านเรือนที่อยู่อาศัยทั่วไป
- ประกอบกิจการจัดทำรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและงานวิจัย
นต.105 บริษัท นอร์ซีฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 19 - ให้คำปรึกษาทางวิศวกรรม
- ให้บริการรับเป็นผู้จัดการและเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำแก่บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล องค์การของรัฐและรัฐวิสาหกิจ ทั้งในและนอกราชอาณาจักรเกี่ยวกับวิศวกรรม
- ทำการติดต่อและทำความตกลงกับกรทรวง ทบวง กรม จังหวัด อำเภอ เทศบาล เจ้าพนักงาน เพื่อขอรับสิทธิ์ใบอนุญาตสัมปทาน หรือสิทธิพิเศษที่จำเป็น เพื่อประโยชน์ต่อการประกอบกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
- จัดตั้งสาขาในประเทศไทย เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ทั้งปวง หรือข้อใดข้อหนึ่งดังระบุในหนังสือบริคณห์สนธินี้
- กู้ยืมเงิน และรับสินเชื่ออื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้สินเชื่อแก่ลูกค้าหรือบุคคลอื่นใดโดยไม่มีข้อกำหนดตามที่บริษัทเห็นสมควรไม่ว่าโดยมีประกันหรือไม่กตาม (ยกเว้นการรับจำนองสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์)
- จัดหาเงินตราไทย และเงินตราต่างประเทศเพื่อเป็นทุนเพิ่มเติม สำหรับดำเนินกิจการของบริษัท
- เช่าอลังหาริมทรัพย์ และจัดให้ได้มาและทรงสิทธิอาศัย สิทธิเหนือพื้นดิน และสิทธิเก็บกินในอสังหาริมทรัพย์ ถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามที่กฎหมายพึงอนุญาต
- ซื้อ เช่า ให้เช่า จำนำ รับจำนำ เช่าอสังหาริมทรัพย์และจำนองอสังหาริมทรัพย์ตามที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้
- คำประกัน ความรับผิด หรือการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือคณะบุคคล โดมีการประกันหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนค้ำประกันคนต่างด้าว ซึ่งเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร หรือ เดินทางออกนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายคนเข้าเมืองและกฎหมายภาษีอากร เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการองบริษัท และค้ำประกันตามกฎหมายศุลกากร
- ค้ำประกนหรือวางหลักประกันกับเจ้าหน้าที่ตำรสจหรือองค์กรที่มีอำนาจอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำสัญญาประกันเพื่อใหปล่อยตัสกรรมการ เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของบริษัทซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาในการกระทำความผิดทางอาญาใดๆ จากการควบคุม โดยมิได้ทำเป็นการค้า
- บริษัทมีสิทธิออกหุ้นในราคาสูงกว่ามูลค่าของหุ้นที่ตั้งไว้
- นำเข้า พัฒนา จัดจำหน่าย ให้บริการจัดการระบบ และฝกอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ อุปกรร์คอมพิวเตอร์ และชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ และประกอบกิจการในการป้อนข้อความ บันทึกข้อมูลแผนที่ และรายละเอียดภูมิประเทศหรือรายละเอียดอื่นๆ ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลอดจนประกอบกิจการรับจ้างซ่มเครื่องคอมพิวเตอร์ และแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์
- ให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านคมนาคมขนส่ง และดำเนินงานทางวิศกรรมสาขาโยธา เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ เหมืองแร่ สิ่งแวดล้อมคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมอื่นๆ รวมถึงงานสถาปัตยกรรม ในด้านการคำนวณ ออกแบบ เขียนแบบ ควบคุมการก่อสร้าง ควบคุมการติดตั้ง ติดตั้ง บริหารระบบ คำนวณราคา รวมทั้งรับจัดทำสัญญา และเตรียมเอกสารประกิบสัญญาเพื่อการประกวดราคาและให้บริการวางแผน พัฒนาและวิเคราะห์โครงการและการศึกษาด้านความเหมาะสมของโครงการ พร้อมทั้งให้การบริการฝึกอบรมในงานด้านวิศวกรรม
- ให้บริการส่งออก ข้อมูลทางด้าน รายการคำนวณ ออกแบบ เขียนแบบทางด้านวิศวกรรม
- ประกอบวิชาชีพ หรือได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรทควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร หรือเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก เป็นผู้ตรวจสอบสภาพอาคารและตรวจสอบอุปกรณ์ประกอบอาคาร ตามที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมอาคาร สำนักควบคุมและตรวจอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง หรือสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
นต.106 บริษัท เมตริก จำกัด 18 - ควบคุมงาน เป็นที่ปรึกษา และรับออกแบบทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
- รับสำรวจทางวิศวกรรม
- ให้บริการด้านบริหารงานก่อสร้างและบริหารโครงการก่อสร้าง
นต.107 บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด 17 - ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมทุกสาขา
- ควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.108 บริษัท เกษมดีซายน์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด 11 - บริการด้านการออกแบบวิศวกรรม สถาปัตยกรรม การทดสอบด้านวิศวกรรม
- ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านวิศวกรรมทุกประเภท
- ประกอบกิจการด้านการบริหารโครงการวิศวกรรมทุกสาขา
นต.109 บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด 51 - ให้คำปรึกษาทางด้านวิศวกรรมและงานบริหารงานและควบคุมงานก่อสร้างโครงการในทุกสาขา รวมทั้งวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมจราจร และขนส่ง จักรกล เคมี โครงสร้าง ทะเล อุตสาหกรรมอิเลคโทรนิคและไฟฟ้าและโทรคมนาคม
- ให้บรการสำรวจปริมาณงานก่อสี้างและประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
- ศึกษาผลกระทบต่อสิ่งเเวดล้อม จัดทำรายงานประเมินผลกระทบ ตรวจสอบวิจัย และปรับปรุงสิ่งเเวดล้อม ศึกษาและจัดทำแผนที่ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)
- รับปรึกษาทางวิชาการและวิชาการธรณีศึกษา และบริการด้านเทคนิค งานสำรวจ ศึกษา ค้นคว้าวิจัย ออกแบบ ประเมินผล สรุปผล และทำรายงานในโครงการพัฒนาต่างๆด้านสถาปัตยกรรม ออกแบบและวางผังและวิศวกรรมทุกแขนง และทุกสาขาให้กับเอกชน ส่วนราชการองค์การของรัฐ องค์กรระหว่างประเทศ และ ต่างประเทศ
นต.110 บริษัท พอล คอนซัลแตนท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

7 - ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม
- ประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรมโยธา โครงสร้าง แหล่งน้ำ สิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล
นต.111 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลโพรเจคแอดมินิสเตรชั่น จำกัด 73 - ให้บริการรับจ้างปลูกหรือก่อสร้างทุกชนิด
- ให้บริการรับออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
- ให้บริการควบคุมงานและบริหารงานก่อสร้างทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
- ให้บริการเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ และให้บริการบริหารงานอาคารทุกประเภท
- ให้บริการประเมินค่าทรัพย์สินทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทุกประเภท
นต.112 บริษัท ซีพีพี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

10
นต.113 บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 23 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.114 บริษัท ศิริดา คอนซัลแตนท์ จำกัด 2 - ให้บริการด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจร เช่น ออกแบบ บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง ด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม รวมทั้งระบบต่างๆ เช่น วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้บริการด้านพลังงาน เช่น อนุรักษ์พลังงาน
นต.115 บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ เอ็นเนอร์ยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

7 - ให้บริการด้านจัดการพลังงานและการอนุรักษ์พลังงานทุกชนิด
นต.116 บริษัท พี.วี.เอส.-95 คอนซัลแต้นซ์ จำกัด 16 - บริการรับเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านวิศวกรรมทุกสาขา
- รับจ้างสำรวจ ออกแบบงานวิศวกรรมทุกประเภท
นต.117 บริษัท กรีนเอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - รับเป็นที่ปรึกษา ออกแบบคำนวณ ควบคุมการก่อสร้าง
- ตรวจสอบวางโครงการเกี่ยวกับการก่อสร้างทุกชนิด
นต.118 บริษัท พาราเม้าท์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - ประกอบกิจการด้านวิศวกรรม รวมทั้งออกแบบ ที่ปรึกษา และคุมงานก่อสร้าง
นต.119 บริษัท วิศวกรที่ปรึกษาไทย จำกัด 13 - บริการให้คำปรึกษาและรับงานทางด้านวิศวกรรมทุกสาขา ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ซึ่งมีอยู่ 11 ข้อ ธุรกิจหลักจะดำเนินงานเกี่ยวกับการให้บริการที่ปรึกษา ทางด้านการวางแผนแม่บท การศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของโครงการทางด้านเศรษฐกิจและวิศวกรรมศาสตร์ทำการสำรวจภาคสนาม เก็บรวบรวมข้อมูลประถมภูมิและทุติยภูมิ เพื่อใช้ในงานสำรวจออกแบบรายละเอียด ทำรายการคำนวณ ประเมินราคาก่อสร้างและดำเนินการของโครงการการบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้าง ทางด้านสาธารณูประการ งานถนน ทางหลวง ทางรถไฟ งานระบบการขนส่งมวลชนด้วยรถไฟ รถไฟฟ้า ทางด่วน งานด้านโครงสร้าง งานสะพาน อาคารขนาดใหญ่ โรงงานอุตสาหกรรม งานพัฒนานิคมอุตสาหกรรม งานสนามบิน งานระบบการประปา ระบายน้ำ ระบบรวบรวมและกำจัดน้ำเสีย งานดินและฐานราก เขื่อนอ่างเก็บกักน้ำและงานระบบชลประทาน งานที่ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการ การจัดรูปแบบโครงสร้างองค์กรการบริหารงาน
นต.120 บริษัท วันแมเนจเม้นท์ จำกัด 32 - ที่ปรึกษาบริหารโครงการ บริหารงานก่อสร้าง ควบคุมงานก่อสร้าง และตรวจงานก่อสร้าง
นต.121 บริษัท เน็คโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

9 - ให้คำปรึกษา
- ออกแบบ
- ควบคุมงานก่อสร้าง
       
แสดงหน้าที่  
: 1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52