สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต


แสดงหน้าที่  
: 1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
ใบอนุญาต นิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต จำนวนวิศวกร
ผู้มีใบอนุญาต
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล(โดยย่อ)
นต.92 บริษัท ร้อจ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด 6 - วิศวกรที่ปรึกษา ศึกษา สำรวจ
- ออกแบบ ควบคุมโคงการ บริหารโครงการ
นต.93 บริษัท เทสโก้ จำกัด 24 - ให้คำปรึกษาและคำแนะนำทางด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
นต.94 บริษัท ไฟร์เทค อินโนเวชั่น จำกัด 7 - รับเหมาก่อสร้าง
- รับบริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด และติดตั้งอุปกรณ์สำหรับยานพาหนะ
- รับบริการสำรวจ ตรวจสอบ ติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ออกแบบคำนวณระบบป้องกันอัคคีภัย
นต.95 บริษัท วิศวกรที่ปรึกษาอาร์เควี จำกัด 5 - เป็นวิศวกรที่ปรึกษาทุกสาขาวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- ออกแบบแปลน แผนผัง และควบคุมการก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง
- ซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร ถนน สะพานและงานโยธา และอื่นๆ
นต.96 บริษัท ร้อจ คอนซัลแตนท์ จำกัด 12 - ให้คำปรึกษา
- ศึกษา สำรวจ ออกแบบ ควบคุมโครงการ บริหารโครงการ
นต.97 บริษัท อินโนเวทีฟ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

9 - ให้บริการด้านวิศวกรรม และการก่อสร้างทุกประเภท
นต.98 บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

9 - ให้บริการด้านวิศวกรรมและการก่อสร้างทุกประเภท
นต.99 บริษัท พาส แอด จำกัด 4 - ให้คำปรึกษา และรับงานด้านวิศวกรรระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศระบายอากาศ ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง
นต.100 บริษัท ไบร์ท แมเนจเม้นท์ คอนซัลติ้ง จำกัด 6 - รับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงาน
- ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร รวมทั้งรับงานโยธาทุกประเภท
นต.101 บริษัท โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด 39 - ให้บริการการสำรวจและศึกษาข้อมูลเบื้องต้น การศึกษาวางแผนหลัก การวางแผน
- สำรวจ ออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างเตรียมเอกสารประกอบแบบก่อสร้าง
- การควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง
นต.102 บริษัท สมาร์ท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแท้นส์ จำกัด 1 - บริการให้คำปรึกษา สำรวจ วิเคราะห์
- คำนวณออกแบบ วางแผนบริหาร
- ควบคุมงานก่อสร้าง รับงานก่อสร้างอาคาร
- ตรวจสอบอาคาร
นต.103 บริษัท ไทยคอนซัลแตนท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 5 - ให้บริการด้านวิศวกรรมในแขนงต่าง ๆ เช่น โยธา ชลประทาน แหล่งน้ำ โครงสร้าง ขนส่ง
- ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ควบคุมการก่อสร้าง
- ออกแบบ
นต.104 บริษัท แซน.อี. 68 คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียรส์ จำกัด 4 - ออกแบบ และก่อสร้างระบบน้ำประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย
- ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา ฝึกอบรมและปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา น้ำบาดาล ระบบบำบัดน้ำเสีย
นต.105 บริษัท นอร์ซีฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 19 - ให้คำปรึกษาทางวิศวกรรม
- ดำเนินงานทางวิศวกรรมโยธา เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ
- คำนวณ ออกแบบ เขียนแบบทางด้านวิศวกรรม
นต.106 บริษัท เมตริก จำกัด 19 - ควบคุมงาน เป็นที่ปรึกษา และรับออกแบบทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
- รับสำรวจทางวิศวกรรม
- ให้บริการด้านบริหารงานก่อสร้างและบริหารโครงการก่อสร้าง
นต.107 บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด 15 - ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมทุกสาขา
- ควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.108 บริษัท เกษมดีซายน์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด 12 - บริการด้านการออกแบบวิศวกรรม สถาปัตยกรรม การทดสอบด้านวิศวกรรม
- ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านวิศวกรรมทุกประเภท
- ประกอบกิจการด้านการบริหารโครงการวิศวกรรมทุกสาขา
นต.109 บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด 35 - ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม
- บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
- สำรวจปริมาณงานก่อสร้าง
- ศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
นต.110 บริษัท พอล คอนซัลแตนท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

7 - ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม
- ประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรมโยธา โครงสร้าง แหล่งน้ำ สิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล
นต.111 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลโพรเจคแอดมินิสเตรชั่น จำกัด 68 - ให้บริการรับจ้างปลูกหรือก่อสร้างทุกชนิด
- ให้บริการรับออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
- ให้บริการควบคุมงานและบริหารงานก่อสร้างทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
- ให้บริการเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ และให้บริการบริหารงานอาคารทุกประเภท
นต.112 บริษัท ซีพีพี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

10
นต.113 บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 17 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.114 บริษัท ศิริดา คอนซัลแตนท์ จำกัด 2 - ให้คำปรึกษา
- ออกแบบ
- บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
นต.115 บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ เอ็นเนอร์ยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 7 - ให้บริการด้านจัดการพลังงานและการอนุรักษ์พลังงานทุกชนิด
นต.116 บริษัท พี.วี.เอส.-95 คอนซัลแต้นซ์ จำกัด 17 - บริการรับเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านวิศวกรรมทุกสาขา
- รับจ้างสำรวจ ออกแบบงานวิศวกรรมทุกประเภท
นต.117 บริษัท กรีนเอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - รับเป็นที่ปรึกษา ออกแบบคำนวณ ควบคุมการก่อสร้าง
- ตรวจสอบวางโครงการเกี่ยวกับการก่อสร้างทุกชนิด
นต.118 บริษัท พาราเม้าท์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - ประกอบกิจการด้านวิศวกรรม รวมทั้งออกแบบ ที่ปรึกษา และคุมงานก่อสร้าง
นต.119 บริษัท วิศวกรที่ปรึกษาไทย จำกัด 13 - บริการให้คำปรึกษาและรับงานทางด้านวิศวกรรมทุกสาขา
- ให้บริการที่ปรึกษาทางด้านการวางแผนแม่บท การศึกษาความเป็นไปได้และเหมาะสมของโครงกา
- บริหารโครงการ ควบคุมงานก่อสร้าง
- ทำรายการคำนวณ สำรวจออกแบบรายละเอียด
นต.120 บริษัท แมเนจเม้นท์ 103 จำกัด 39 - ที่ปรึกษาบริหารโครงการ บริหารงานก่อสร้าง ควบคุมงานก่อสร้าง และตรวจงานก่อสร้าง
นต.121 บริษัท เน็คโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

9 - ให้คำปรึกษา
- ออกแบบ
- ควบคุมงานก่อสร้าง
       
แสดงหน้าที่  
: 1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร