สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต


แสดงหน้าที่  
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38  39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
ใบอนุญาต นิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต จำนวนวิศวกร
ผู้มีใบอนุญาต
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล(โดยย่อ)
นต.1182 บริษัท แพลนท์ ดีไซน์ จำกัด 4 - ให้บริการทางวิชาชีพวิศวกรรม งานให้คำปรึกษา งานวางโครงการ งานออกแบบและคำนวณ การวางผัง โรงงานและเครื่องจักร งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต งานพิจารณาตรวจสอบ และงานอำนวยการใช้ ตามพรบ.วิชชีพวิศวกรรม
นต.1183 บริษัท แอคเซพท์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแท็นท์ จำกัด 3
นต.1184 บริษัท พียูที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 3 - ประกอบกิจการรับเหมาออกแบบ ติดตั้งโครงข่ายระบบสื่อสาร โทรคมนาคมทั้งระบบ และรับเป็นที่ปรึกษางานทางด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคมททั้งระบบ
- ประกอบกิจการจำหน่ายและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
- ประกอบกิจการโรงงานผลิตประกอบและซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
นต.1185 บริษัท คอมไบน์คอนซัลแท้นท์ จำกัด 14 - ตามหนังสือรับรอง 43 ข้อ
นต.1186 บริษัท ออลสเปคชั่น จำกัด 6 - รับบริการตรวจสอบอาคาร สำนักงาน โรงงาน ป้ายโฆษณา และสิ่งก่อสร้าง ทั้งในและต่างประเทศ
- รับบริการตรวจสอบลิฟต์ รอก เครน หม้อแปลงไฟฟ้า บันไดเลื่อน และทางเลื่อนอัตโนมัติ
- รับบริการซ่อมบำรุง จำหน่าย และสร้างเครื่องจักรและอุปกรณ์ทุกชนิด
นต.1187 บริษัท บีดับเบิลยู โลจิสติกส์ เอนจิเนียริ่ง แอนด์ ดีไซน์ จำกัด 3 - งานออกแบบและเขียนแบบ เครื่องจักร เครื่องมือในอุตสาหกรรม และงานทดสอบทางด้านวิศวกรรม
นต.1188 บริษัท แพค ดีไซน์ จำกัด 5 - ประกอบกิจการออกแบบ เขียนงานด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรร ภูมิสถาปัตยกรรม อุตสาหกรรมตกแต่งภายใน
- ประกอบกิจการรับบริหาร และควบคุมงานก่อสร้างทุกประเภท รวมทั้งรับเป็นที่ปรึกษา และศึกษาให้คำแนะนำเกี่ยวกับงาน
- ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด รับทำงานโยธาทุกประเภท ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
- ประกอบกิจการประมูลงานรับข้างทำของตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล
- ประกอบกิจการพัมนาที่ดิน จัดสรรที่ดิน และจัดทำธุรกิจด้านสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์
นต.1189 บริษัท เอิร์ท เอ๊กซพลอเรชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - ประกอบกิจการด้านการสำรวจและทดลองงานด้านธรรีวิทยา ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม รับปรึกษางานด้านธรณีวิทยา ทุกสาขา รวมถึงให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมและฐานราก
นต.1190 บริษัท พี แอนด์ เอส ดีไซน์ จำกัด 5 - ที่ปรึกษาและออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ
- ที่ปรึกษาและออกแบบระบบพลังงานทดแทน
- รับเหมาก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ
- รับเหมาก่อสร้างระบบพลังงานทดแทน
นต.1191 บริษัท ดี-ซีอีเอ็ม จำกัด 3 - ให้บริการทางด้านวิศวกรรม
นต.1192 บริษัท ยูบีซี เทสติ้ง จำกัด 7 - ประกอบกิจการทดสอบและตรวจสอบสถานที่ใช้ สถานีบริการก๊าซปิโตเลียมเหลว น้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซธรรมชาติ บริการทดสอบตรวจสอบ แบบไม่ทำลายสภาพเดิม
นต.1193 บริษัท เน็กส์ เอ็นจิเนียริ่ง ดีไซน์ จำกัด 5 - ประกอบกิจการบริการเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และสถาปัตยกรรมควบคุม ตามพระราชบัญญัติวิศวกร และพระราลบัญญัติสถาปนิค
- ประกอบกิจการรับบริการเป็นผู้ตรวจสอบดด้านวิศวกรรม และด้านสถาปัตยกรรม ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
- ประกอบกิจการบริการเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ อากาศ และระบบการจัดการมลพิษกากอุตสหกรรม ตามพระราชบัญญัติโรงงาน
นต.1194 บริษัท พี.เอ.เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 1 - ตรวจสอบอาคาร
- การพัฒนาโครงการ
- ผู้รับจ้างก่อสร้าง
- งานควบคุมการสร้าง
- งานออกแบบ
นต.1195 บริษัท เจนเนอเรเตอร์ซิสเต็ม จำกัด 1 - การพัฒนาโครงการ
- ผู้รับจ้างก่อสร้าง
- งานควบคุมการสร้าง
- งานออกแบบ
นต.1196 บริษัท เค.เอส.วิศวกรรม 109 จำกัด 2
นต.1197 บริษัท ทีซัส เอ็กเซลเล้นท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 4 - ผู้รับจ้างก่อสร้าง
นต.1198 บริษัท ซีเอ คอนซัลแตนท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - รับบริการออกแบบและควบคุมการก่อสร้างอาคาร และ สิ่งปลูกสร้าง อื่น ๆ
- เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาในการก่อสร้างอาคาร และ สิ่งปลูกสร้าง อื่น ๆ
นต.1199 บริษัท สแตนดาร์ด เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 3 - เป็นบริษัทรับออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้ได้ที่มีคุณภาพถูกต้องตามหักวิศวกรรมและมาตรฐานต่างๆรวมถึงมาตรฐาน วสท.
นต.1200 บริษัท ทีมวิศว์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 4 - ประกอบกิจการการรับเหมาเป็นปรึกษา เพื่อดูแลและบำรุงรักษางานสถาปัตยกรรมภายในอาคาร งานสถาปัตยกรรมภายนอกอาคาร งานตกแต่งภายในอาคาร และงานโครงสร้างอาคาร
นต.1201 บริษัท เลิศโมติน จำกัด 2 - ออกแบบและคำนวณ
- ควบคุมงานสร้างหรือการผลิต
นต.1202 บริษัท แซน เทค เซ็นเตอร์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

5 - ขาย ถังบำบัดและอุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย
- ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย และงานก่อสร้างอื่นๆ
- รับออกแบบดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย พร้อมให้คำปรึกษา
นต.1203 บริษัท เซลล์ลูล่า บีม (ประเทศไทย)จำกัด 2 - ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทั่วไป งานโยธาทุกประเภท งานโครงสร้างเหล็ก รับออกแบบ ผลิตติดตั้ง โครงเหล็กเซลล์ลูล่าบีม และงานเหล็กทุกชนิด
นต.1204 บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง อินโนเวชั่น ออดิเตอร์ จำกัด 4
นต.1205 บริษัท คิวบิค สเปส จำกัด 3 - งานให้คำปรึกษา
- งานควบคุมงานก่อสร้าง
- การจัดทำผังแม่บท
- การสำรวจ ออกแบบ ศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
- การออกแบบตกแต่งภายใน
นต.1206 บริษัท บอริส จำกัด 3 - การก่อสร้างและการควบคุมงานก่อสร้าง
- การวางแผนโครงการ
- การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
- การสำรวจ และการออกแบบรายละเอียด
นต.1207 บริษัท เจ เอ พี วิศวกรรม จำกัด 2
นต.1208 บริษัท เน็กซ์ สเต็ปส์ ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแท้นส์ จำกัด 4 - ประกอบกิจการรับบริการเป็น ผู้ประกอบวิชาสชีพวิศวกรรมควบคุม และสถาปัตยกรรมควบคุม ตามพระราชบัญญัติวิศวกร และพระราชบัญญัติสถปนิค
- ประกอบกิจการรับบริการเป็น ผู้ตรวจสอบด้านพวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม ตามพระราชบัญญัติวิศวกร และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
- ประกอบกิจการรับบริการเป็น ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ อากาศ และการจัดการมลพิษกากอุตสากรรมตามพระราชบัญญัติวิศวกร และพระราชบัญญัติโรงงาน
นต.1209 บริษัท เอเอส เอ็นเทค จำกัด 4 - ที่ปรึกษาออกแบบ และติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
- ที่ปรึกษาออกแบบ ติดตั้งระบบแห้งลำไย และพืชผลทางการเกษตร
- ออกแบบติดตั้ง และซ่อมบำรุงทางวิศวกรรม
- ที่ปรึกษาออกแบบ ควบคุมงาน และติดตั้งระบบผลิตพลังงานทดแทน
นต.1210 บริษัท มิดเดิลลายน์ คอนซัลแตนท์ส จำกัด 11 - งานควบคุมและบริหารโครงการก่อสร้าง
นต.1211 บริษัท จีโอแมพ เซอร์เวย์ จำกัด 2 - ให้บริการและที่ปรึกษางานำสรวจออกแบบ ศึกษา วางแผน ด้านงานวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และสำรวจจัดทำแผนที่มาตรส่วนขนาดต่างๆ
       
แสดงหน้าที่  
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38  39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร