COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร

รายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต


แสดงหน้าที่  
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37  38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 
ใบอนุญาต นิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต จำนวนวิศวกร
ผู้มีใบอนุญาต
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล(โดยย่อ)
นต.1152 บริษัท ยูนิตี้ แมเนจเม้นท์ แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด 2
นต.1153 บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี จำกัด 9
นต.1154 บริษัท ลือชาฤทธิ์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

4 - ก่อสร้าง และ ควบคุม
- ออกแบบ
นต.1155 บริษัท เอช ทู โอ คอนซัลท์ จำกัด 4 - ให้บริการด้านวิศวกรรมในแขนงต่างๆ เช่น วิศวกรรมแหล่งน้ำ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมชลศาสตร์
- โครงสร้าง ขนส่งและทางหลวงงานสำรวจ ด้านสิ่งแวดล้อมงานศึกษาความเหมาะสม ประมานราคาค่าก่อสร้าง วิศวกรรมไฟฟ้า และเครื่องกล งานควบคุมการก่อสร้าง
- งานระบบประปาและสุขาภิบาล
นต.1156 บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) 64 - ผลิตจำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์งานระบบควบคุมและจ่ายไฟฟ้า สวิตซ์บอร์ดไฟฟ้า รางสายไฟ โคมไฟ และระบบส่องสว่าง ระบบควบคุมอัตโนมัติ การจัดการด้านพลังงานและบริการหลังการขายอย่างครบวงจร
นต.1157 บริษัท เอส.เอ็น.เทสติ้ง ซิสเต็ม จำกัด 4 - ตรวจสอบและทดสอบท่อและถังน้ำมันใต้ดินภายในสถานีให้บริการน้ำมัน
- เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน (ท่อและถังนำมันใต้ดิน)นิติบุคคล
- ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ปรับปรุงสถานีบริการน้ำมันและงานก่อสร้างอาคารทุกชนิด
นต.1158 บริษัท ยูเรกาออโตเมชั่น จำกัด 7 - ประกอบกิจการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกลอัตโนมัติ จำหน่าย ให้คำปรึกษา
นต.1159 บริษัท เอส.โอ.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแทนส์ จำกัด 1 - ประกอบกิจการรับซ่อมอาคารทรุด เอียง และยกอาคารที่เกิดจากการทรุดตัว โดยใช้เสาเข็มเหล็ก เสาเข็มเจาะ เสาเข็มอื่นๆ
- ประกอบกิจการรับออกแบบ ปรึกษา และควบคุมการก่อสร้างทุกชนิด
นต.1160 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เมกา อีโคโนโลยี 2 - ออกแบบและติดตั้งระบบประกอบอาคาร
- ผู้ตรวจสอบและรับรองรายงานการจัดการพลังงาน
นต.1161 บริษัท ชลนวัต จำกัด 2 - ให้บริการและให้คำปรึกษาในงานด้านทรัพยากรน้ำ
นต.1162 บริษัท ยูเอ็มไอ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 4 - ดำเนินธุรกิจด้านวิศวกรรมระบบหล่อเย็น ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ออกแบบระบบห้องสะอาด (Clean Room) ระบบเครื่องทำน้ำเย็น
- งานเฟอร์นิเจอร์ Built In งานตกแต่งอาคาร
นต.1163 บริษัท เอสทูอาร์ คอนซัลติ้ง จำกัด 2 - รับบริการให้คำปรึกษาและออกแบบทางด้านวิศวกรรมจราจร
นต.1164 บริษัท เอ็นเนอร์จีเนียส จำกัด 1 - ประกอบกิจการ ผลิต จำหน่าย และติดตั้ง ระบบประหยัดพลังงาน ระบบไฟฟ้า ในโรงงานอุตสาหกรรม อาคาร บ้านเรือน
- ให้คำแนะนำ สารประหยัดพลังงาน และการเพิ่มผลการผลิต สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร
- ประกอบกิจการ บริหาร ให้เช่าเครื่องมือ อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน เครื่องมืออุปกรณ์วัดพลังงาน ฯลฯ
- ประกอบกิจการ ให้บริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน หรือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม จาการใช้และการผลิตพลังงาน
- ประกอบกิจการ ให้บริการเกี่ยวกับ การให้คำปรึกษา ISO9001, ISO14001, ISO26000, ISO50001 และมาตรฐาน ISO อื่นๆ และให้บริการรับรอง ISO9001, ISO14001, ISO26000, ISO500
นต.1165 บริษัท เทคนิคัล โซลูชั่น จำกัด 3 - ประกอบกิจการนำเข้าจำหน่ายสารเคมี ใส้กรอง สารกรองน้ำ ปั๊ม วาล์ว เครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ในงานอุตสาหกรรม
- ประกอบกิจการคำนวน ออกแบบประกอบติดตั้งเครื่องกรองระบบน้ำบริสุทธิ์ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบหมุนเวียนน้ำกลับมาใช้ใหม่
- รวมถึงโครงสร้างโรงเรือนและจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
- ประกอบกิจการคำนวน ออกแบบประกอบติดตั้งระบบคูลลิ่งทาวเวอร์ บอยเลอร์ ชินเลอร์ รวมถึงจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
- ประกอบกิจการออกแบบ ติดตั้งโครงสร้างโรงเรือน และอาคารบ้านพักที่อยู่อาศัย
นต.1166 บริษัท ยูทีเอส อาร์ช จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - งานให้คำปรึกษา งานวางโครงการ งานออกแบบและคำนวณ
นต.1167 บริษัท เอส เอช อี อี แอดไวเซอร์ จำกัด 1 - ประกอบกิจการให้บริการฝึกอบรม ตรวจสอบ ออกแบบและใคำปรึกษาทางด้านอาชีวอนามัยรับบวิศวกรรมความปลอดภัย วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
- ประกอบกิจการให้บริการจัดทำรายงานและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านอาชีวอนามัยระบบวิศวกรรมปลอดภัย วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
นต.1168 บริษัท กลุ่มพระยา จำกัด 7 - ออกแบบอุปกรณ์ทางด้านวิศวกรรม
- ติดตั้ง สร้างอุปกรณ์ทางด้านวิศวกรรม
- บำรุงรักษาอุปกรณ์ทางด้านวิศวกรรม
นต.1169 บริษัท อินฟรา พลัส จำกัด 4 - ประกอบกิจการการบริการทางด้านการวิจัยและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานวิศวกรรมทุกประเภทโดยครอบคลุมการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน สะพาน และงานสาธารณูปโภคต่าง ๆ
- ประกอบกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา เป็นผู้จัดจำหน่ายนายหน้า ตัวแทนในการจำหน่ายสินค้าที่ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นส่วนประกอบ
นต.1170 บริษัท ทองทวีสินวิศวกรรม จำกัด 2 - ออกแบบก่อสร้างควบคุมระบบบริหารงานก่อสร้าง ติดตั้งและทดลองเดินระบบประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย งานก่อสร้างทั่วไป
นต.1171 บริษัท เอ็นทีซี ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุมบริหารงานไฟฟ้ากำลัง
นต.1172 บริษัท พิพงพร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 2 - รับติดตั้งงานระบบบไฟฟ้าและควบคุมงาน
นต.1173 บริษัท ไทย ทรานซิท โซลูชั่นส์ จำกัด 2 - ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาทางผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย
- ประกอบธุรกิจให้รับเป็นทีปรึกษา และให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาด้านการบริหารงาน และเทคนิคการสถาปัตยกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และการลงทุน การเงิน และการธนาคาร ตลอดจนปัญหาและเทคนิคเกี่ยวกับการผลิต การตลาด รวมทั้งการทำงานร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาต่างประเทศ
- ประกอบธุรกิจรับเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำ หรือรับทำการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจการบริหารบุคคล ความสัมพันธ์ด้านแรงงาน และการจัดระบบงาน รวมทั้งการออกแบบ และกำหนดขอบข่ายของโครงการ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิตการตลาดและการจัดจำหน่าย
- ประกอบธุรกิจการรับให้คำแนะนำ รับทำการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ การบริหารบุคคล ความสัมพันธ์ด้านแรงงาน และการจัดระบบงานรวมทั้งการแบบเลยกำหนด ขอบข่ายของโครงการ
นต.1174 บริษัท อินโดจีน เสาเข็มเจาะ จำกัด 2 - ประกอบกิจการให้บริการขุดเจาะเสาเข็ม วางฐานราก และก่อสร้างอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นต.1175 บริษัท สิงห์ดำ พี.ดี ซอยล์ เทสท์ จำกัด 1 - การคำนวณออกแบบงานพิจารณาตรวจสอบและทดสอบตามมาตรฐานโยธาธิการและผังเมือง
นต.1176 บริษัท เพียง อิสระ จำกัด 3 - รับออกแบบ
- งานให้คำปรึกษา
- งานวางโครงการ
นต.1177 บริษัท อินเตอร์ วอเตอร์ ทรีทเม้นท์ จำกัด 7 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
- ประกอบกิจการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ จัดหาวิทยากรให้คำแนะนำ คำปรึกษาเกี่ยวกับความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และความนรู้ด้านชลประทาน
- ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษาด้านระบบประปา
- ประกอบบกิจการเป็นที่ปรึกษาด้านระบบน้ำเพื่อการเกษตร
- ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษาด้านระบบปนรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล และผิวดิน
- ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษาด้านระบบบำบัดน้ำเสีย
- ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษาด้านระบบ สูบน้ำเพื่อการเกษตร และชลประทาน การอุตสาหกรรม การประปา และสุขาภิบาล
นต.1178 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอส.อี โคราช 1 - ให้บริการตรวจรับรองระบบการจัดการพลังงานและตรวจรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า
นต.1179 บริษัท เทคนิคอล ทีม จำกัด 5 - ประกอบธุรกิจรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำ ศึกษาโครงการ บริหารโครงการ จัดทำหลักสูตร การอบรม ฝึกอบรม เกี่ยวกับพลังงาน การอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
นต.1180 บริษัท ภูฟ้า อินสเปคชั่น จำกัด 1 - ให้บริการตรวจสอบอาคารประเภทอาคารสูง อาคารที่พักอาศัยรวม โรงแรม โรงงาน และสถานบริการ
นต.1181 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีมอิเล็คทริคเอ็นจิเนียริ่ง 8
       
แสดงหน้าที่  
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37  38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53