COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร

รายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต


แสดงหน้าที่  
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36  37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 
ใบอนุญาต นิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต จำนวนวิศวกร
ผู้มีใบอนุญาต
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล(โดยย่อ)
นต.1122 บริษัท พี แกรนด์ เอ็นเนอร์จี จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ตรวจสอบพลังงาน
- บริหารอาคารชุด
นต.1123 บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 3 - รับออกแบบและเป็นที่ปรึกษาโรงงานอุตสาหกรรม โรงกลั่นน้ำมัน โรงแยกแก๊ส ปิโครเคมิคอล โรงไฟฟ้า ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและกฎหมายไทย
นต.1124 บริษัท มีคอนซัลติ้งกรุ๊ป จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

0 - รับออกแบบและให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม รวมทั้งให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
นต.1125 บริษัท เมทต้า เพาเวอร์เทค จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ขนส่งเครื่องจักร และอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
นต.1126 บริษัท เอคเซ็ลเล็นท์ แอนด์ คอนซัลทิง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - งานด้านให้คำปรึกษาและฝึกอบรมทุกประเภท
- งานด้านการบริการด้ารการตรวจสอบและออกแบบ
นต.1127 บริษัท เอ็นไวร์ สแกน จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ประกอบกิจการรับจ้างทำการกำจัดน้ำเสีย อากาศเป็นพิษ กำจัดสิ่งปฏิกูลขยะมูลฝอย และสิ่งเป็นพิษต่อประชาชน รวมทั้งกำจัดสิ่งแวดล้อมอื่นที่เป็นพิษและเป็นภัยต่อประชาชนทุกชนิด
- ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบก่อสร้างและแก้ไขปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดอากาศเป็นพิษ ระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลและขนะมูลฝอย ระบบกำจัดกากตะกอนจากระบบการผลิตน้ำประปาและระบบบำบัดน้ำเสีย
- ระบบกำจัดกากสารพิษจากกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม รวมทั้งระบบกำจัดสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยแก่ประชาชนทุกชนิด
นต.1128 บริษัท นารา พลัส คอนซัลท์ จำกัด 30 - ประกอบกิจการออกแบบ และให้คำปรึกษาด้านบริหารงานก่อสร้าง
นต.1129 บริษัท จีเอชจีอาร์เอ จำกัด 2 - ที่ปรึกษา และให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานวิศวกรรม งานพลังงาน งานสิ่งแวดล้อม งานเกษตรกรรม งานอุตสาหกรรม
นต.1130 บริษัท เอซีเอ็ม เซอร์วิสเซส จำกัด 1 - ให้คำปรึกษาแนะนำ ฝึกอบรม ศึกษาวิจัย ตรวจประเมิน ตรวจสอบ ทดสอบและให้การรับรอง
นต.1131 บริษัท ออมี จำกัด 2 - จำหน่าย ออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ผลิตตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า
นต.1132 บริษัท เทอรา กรุ้ป จำกัด 2 - จำหน่ายซ่อมบำรุง ออกแบบและติดตั้ง อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
นต.1133 บริษัท พี.พี.เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็ม จำกัด 4 - อำนวยการติดตั้งอุปกรณ์ประกอบอาคารและบริการหลังติดตั้ง และให้บริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน และการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้และการผลิตพลังงาน
นต.1134 บริษัท ซีเอสเอส วิศวกรรมและปรึกษา จำกัด 1 - ให้บริการตรวจสอบความปลอดภัยโรงงานและบำรุงรักษา
นต.1135 บริษัท จีไอเอส กรุ๊ป จำกัด 7 - มีความชำนาญในงานด้านวิศวกรรมต่างๆ ทั้งด้านการจัดจำหน่ายอุปกรณ์ สินค้าเทคโนโลยีอาคาร รวมถึงงานติดตั้งระบบพื้นฐานทั้งทางด้านระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
- ระบบทำความเย็น ระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้า ระบบดับเพลิง ระบบรักษาความปลอดภัย และระบบสื่อสาร พร้อมทั้งงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
นต.1136 บริษัท เมเจอร์ แอร์คอนดิชั่นนิ่ง จำกัด 1 - ประกอบกิจการวิจัย ออกแบบผลิต จำหน่าย บริการติดตั้งและบำรุงรักษา ระบบวิศวกรรมไฟฟ้า และเครื่องกล ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ ระบบประปา ระบบสุขาภิบาล
- ระบบป้องกันอัคคีภัย
- ประกอบกิจการออกแบบ ผลิต จำหน่าย บริการติดตั้งและซ่อมบำรุง เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความร้อน
นต.1137 บริษัท วี.เอส.เค.ไพล์ เทสท์ จำกัด 1 - ประกอบกิจการรับงานทดสอบ สำรวจ วิเคราะห์ดิน เสาเข็ม และรับงานตรวจสอบอาคารทุกชนิด ทุกประเถท ทางด้านวิศกรรมโยธา
นต.1138 บริษัท ล้านนาเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 1 - รับงานตรวจสอบเครื่องจักรในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ทั่วประเทศ
- ตรวจสอบเครื่องจักรในโรงงานนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ
- ซ่อม สร้าง ซื้อ ขาย อะไหล่เครื่องจักร
- งานก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร ทั้งภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ และเอกชน
- ออกแบบ จัดทำ จัดสร้าง ตรวจสอบ งานก่อสร้าง และเครื่องจักร
นต.1139 บริษัท เวสท์คอน จำกัด 20 - ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่ เช่น คอนโดมิเนียม,โรงแรม,หอประชุม อาคารเรียน และสำนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลที่บริษัทฯ จะมีความชำนาญเป็นพิเศษ
นต.1140 บริษัท เอ็นแคร์ อินโนเวชั่น จำกัด 3 - บริการเป็นที่ปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมให้บริการงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม งานออกแบบ เขียนแบบคำนวณ และตรวงสอบ
- รวมถึงการติดตั้งระบบบำบัดมลพิษทุกชนิด
นต.1141 บริษัท โททัล อินทิเกรเทด เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - ให้บริการทางด้านวิศวกรรมครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษาในเบื้องต้น ออกแบบรับจ้างก่อสร้าง ตลอดจนบริหารโครงการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม
- สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
นต.1142 บริษัท เอเซียน เอเลเวเตอร์ จำกัด 4 - ประกอบกิจการทำการค้าสินค้าเครื่องจักร ลิฟท์โดยสาร ลิฟท์บรรทุก บันไดเลื่อน ทางเลื่อน รถไฟฟ้า
นต.1143 บริษัท แอสบิวท์ คอนซัลแตนท์ส แอนด์ ดีไซน์ จำกัด 4 - รับออกแบบบริหารงานก่อสร้าง และควบคุมก่อสร้าง
นต.1144 บริษัท พีที อินเตอร์เทรด แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1 - รับเหมาต่อเติมระบบต่างๆ และตรวจสอบอาคาร
นต.1145 บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด 4 - ประกอบธุรกิจการตรวจเช็คระบบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าในโรงงงานอุตสาหกรรรมและสถานที่ต่างๆด้วยเครื่องเทอร์โมสแกนและระบบอินฟราเรด
นต.1146 บริษัท เอนจิเนียทูอินสเปกเตอร์ จำกัด 2 - ให้บริการและให้คำปรึกษา ออกแบบ และงานตรวจสอบที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ปั้นจั่น ดับเพลิง สิฟต์ เครื่องปรับอากาศ ห้องเย็น และให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรม
- ประกอบกิจการ จัดหาและจำหน่ายเครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์ทางด้านวิศวกรรม
- ประกอบธุรกิจ หรือให้บริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน หรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้และผลิตพลังงาน
นต.1147 บริษัท เซาท์อีสท์ เอเซีย แมเนจเม้นท์ จำกัด 5 - ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม
นต.1148 บริษัท เอ.อี แอนด์ จีโอเทค ดีไซน์ ทีม จำกัด 6 - บริการด้านวิศวกรรมสำรวจออกแบบและคำนวณโครงสร้าง
- บริการรับเหมาก่อสร้าง
- บริการควบคุมงานก่อสร้าง
- บริการเจาะสำรวจและทดสอบทางด้านวิศวกรรม
นต.1149 บริษัท นาราธร14 คอร์ปอเรชั่น จำกัด 1 - รับบริการตรวจสภาพรถใช้ก๊าซ NGV -LPG เพื่อต่อภาษี
- รับซ่อมรถใช้ ก๊าซ NGV -LPG ทุกชนิด
- รับติดตั้งชุดอุปกรณ์ก๊าซ NGV -LPG รถทุกชนิด
- ออกหนังสือใบติดตั้งจากวิศวกรให้กับรถที่ทำการติดตั้งก๊าซ NGV -LPG
นต.1150 บริษัท พีพีแอนด์เอ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอนซัลแตนท์ จำกัด 2 - ประกอบกิจการดำเนินการเป็นวิศวกรโครงสร้าง คำนวณออกแบบงานด้านวิศวกรรมโยธา ควบคุมงานก่อสร้างและงานวิศวกรรมโยธา เป็นหลัก
นต.1151 บริษัท เอฟแอลสมาร์ทโซลูชั่นไลท์ติ้ง จำกัด 1 - เพื่อการตรวจสอบอาคาร ตามที่กฎหมายกำหนด
- เพื่อการตรวจสอบพลังงาน และการจัดการทำแผนพลังงาน ตามกฎหมายกำหนด
- เพื่อการพัฒนา การออกแบบ และคำนวณ วิศวกรรม
- เพื่อการพัฒนาโครงการ วิศวกรรม
       
แสดงหน้าที่  
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36  37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52