COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร

รายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต


แสดงหน้าที่  
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 
ใบอนุญาต นิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต จำนวนวิศวกร
ผู้มีใบอนุญาต
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล(โดยย่อ)
นต.1092 บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - ประกอบกิจการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม สำรวจข้อมูล สำรวจและออกแบบการศึกษาโครงการเชิงเศรษฐ์ศาสตร์ การจัดทำโครงการบริหารงานก่อสร้าง งานจัดการสิ่งแวดล้อมฯ
นต.1093 บริษัท เอสเค เอ็นดีที แอนด์ อินสเป็คชั่น จำกัด 1 - ประกอบกิจการให้บริการตรวจสอบ และทดสอลงานในวงการอุตสาหกรรมทุกประเภท รวมถึงการตรวจสอบโดยไม่ทำลายสภาพ (NDT)
นต.1094 บริษัท ดีเคพี เอ็นจิเนียริ่ง (2556) จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - ออกแบบติดตั้งระบบท่อส่งแก๊ส-ท่อส่งน้ำมัน แทงค์น้ำมัน แทงค์แก๊ส
- นำเข้า จำหน่าย อุปกรณ์ปั๊มน้ำมัน และอุปกรณ์ปั๊มแก๊ส ทำระบบภายใน-ภายนอก แก๊ส-น้ำมัน
- รับเหมาก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุงอาคารพาณิชย์-อาคารที่พักอาศัย ฯลฯ
- จำหน่ายอุปกรณ์ออิเล็กทรอนิกส์และเครื่องเสียงทุกชนิด
- ติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์
นต.1095 บริษัท เอ็บคอนส์ กรุ๊ป จำกัด 1
นต.1096 บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 12 - ผลิต ซ่อมแซม จำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า
นต.1097 บริษัท ฟอร์เวิร์ด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนส์ จำกัด 1 - ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นทึ่ปรึกษาและให้คำแนะนำ ออกแบบ วางแผน และการบริการทางด้านวิศวกรรมอื่นทุกชนิดทุกโครงการ เช่น วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมโรงงาน
นต.1098 บริษัท วัชรากร มาเนจเมนต์ จำกัด 2 - เป็นทีปรึกษาด้านอนุรักษ์พลังงาน
นต.1099 บริษัท เอ็น คอนส์ แอนด์ บิลท์ จำกัด 7 - ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารโรงงาน อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ บ่อบำบัดน้ำเสีย และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
นต.1100 บริษัท พลังงาน ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - เป็นที่ปรึกษาการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
- จัดการฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
- ประมูลงานและรับเหมาทำของและติดตั้งเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
- แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้และการผลิตพลังงาน
- บริการตรวจวัดวิเคราะห์สภาวะการทำงาน
- จัดการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน
- ตรวจสอบอาคาร
นต.1101 บริษัท เซฟตี้ โปรเฟสชั่นแนล จำกัด 6 - เป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบถังก๊าซหุงต้ม ถังเก็บและจ่ายก๊าซ ถังขนส่ง ระบบท่อก๊าซและอุปกรณ์สำหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว ก๊าซธรรมชาติอัด
- ประกอบกิจการเป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่าย และอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้อง กับ ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ทุกชนิดประเภท
นต.1102 บริษัท เพาเวอร์ลิงค์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 6 - ให้บริการติดตั้งระบบไฟฟ้า-เครื่องกล พร้อมบริการออกแบบและให้คำปรึกษา
นต.1103 บริษัท เอ็ม ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 25 - ธุรกิจบริการ จัดหา รับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร
นต.1104 บริษัท โปรเกรส ดีไซน์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 3 - ให้บริการงานออกแบบวิศวกรรมประกอบอาคาร
นต.1105 บริษัท เสสิตโกลว์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - ประกอบกิจการให้บริการตรวจสอบการจัดการพลังงาน การให้คำปรึกษาเกี่ยกวับการจัดการและอนุรักษ์พลังงาน
- ให้บริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน หรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้และการผลิตพลังงาน
- งานทดสอบสมรรถนะและประสิทธิภาพเครื่องจักรอุปกรณ์โรงงานและอาคาร
นต.1106 บริษัท ไทย นิปปอน แพล้น จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร,โรงงาน
- ประกอบกิจการออกเเบบเครื่องจักร
- ประกอบกิจการจัดซื้อ จัดหา เครื่องจักร
นต.1107 บริษัท บี เอ็น เอ็น ดีไซน์แอนด์คอนซัลแตนท์ จำกัด 3 - งานที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมโยธา
นต.1108 บริษัท ซี แอนด์ ซี อินเตอร์เนชั่นแนล เวนเจอร์ จำกัด 4 - เป็นบริษัทที่ปรึกษาที่ให้บริการคำปรึกษาสำหรับวางแผน ออกแบบ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคตลอดจนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆรวมถึงการให้คำปรึกษาด้านบริหารและจัดการ ซึ่งบริการแบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้แก่ บริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์ และบริหารจัดการ บริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ การสื่อสาร บริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับวิศวกรรม และเทคโนโลยี
นต.1109 บริษัท เอเอสจี เอ็กซ์เซลเลนท์ จำกัด 4 - บริการให้การทดสอบท่อน้ำมันตลอดจนระบบไฟฟ้าภายในสถานีบริการน้ำมัน
นต.1110 บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

6 - ออกแบบและผลิตเครื่องจักร
นต.1111 บริษัท ซี จี แอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 4 - ประกอบกิจการให้บริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับพลังงานสิ่งเเวดล้อม และ ภาวะสึกกร่อน รวมทั้งให้บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการก่อสร้างและด้านการค้า
นต.1112 บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด 2 - บริการตรวจสอบการจัดการพลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน ควบคุมให้คำปรึกษาแนะนำด้านการบริหารจัดการ
- บริการติดตั้ง ตรวจวัดการใช้พลังงานในเครื่องจักร ตรวจวัดค่าการทำงานของระบบ Chiller
- เป็นผู้รับเหมาด้านการจัดการพลังงาน
นต.1113 บริษัท รัชเดช ชุมพร คอนสตรั๊คชั่น จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
นต.1114 บริษัท ไพโอเนียร์ คอนซัลท์ จำกัด 1 - วิเคราะห์โครงการ ออกแบบ ควบคุมงาน เขียนแบบแผนผัง รับปรึกษาเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ประมาณราคา สำรวจรังวัด รวมตลอดถึงเป็นวิศวกรที่ปรึกษา
นต.1115 บริษัท เอส วาย ดีไซน์ จำกัด 4 - รับเหมาก่อสร้าง ออกแบบโครงสร้าง คำนวณแบบโครงสร้างฯ
นต.1116 บริษัท มี มอร์ บิสซิเนสเซส จำกัด 3 - ประกอบกิจการให้บริการ งานตรวจสอบ งานตรวจวัด รับรองการจัดการพลังงานรวมทั้งการตรวจสอบและรับรองเกี่ยวกับงานวิศวกรรมควบคุมทุกประเภท
- งานบริการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
- งานฝึกอบรม ด้านวิศวกรรม พลังงาน อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และระบบมาตรฐานต่างๆ
นต.1117 บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง เทสติ้ง เซอร์วิส จำกัด 2 - ตรวจสอบอาคาร
- งานควบคุมการสร้าง
- งานออกแบบ
- งานทดสอบทางวิศวกรรม
นต.1118 บริษัท เอส.เอ็น.ที.คอร์ปอเรชั่น จำกัด 4 - ตรวจสอบอาคาร ระบบดับเพลิง ติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยให้กับโรงงาน อาคาร
- ผู้ตรวจสอบระบบการจัดการพลังงาน
- ที่ปรึกษาอนุรักษ์พลังงานจัดทำระบบจัดการพลังงาน
- ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ระบบควบคุมมลพิษ
- ตรวจสอบเครน ลิฟต์ ฝึกอบรมความปลอดภัยในการใช้เครน ตรวจสอบหม้อน้ำ
- ติดตั้งะบบเครื่องจักรกล ระบบไฟฟ้าให้กับโรงงานอุตสาหกรรม
นต.1119 บริษัท เอกปรานต์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - รับเหมาก่อสร้าง
- ออกแบบ-คำนวน
- ควบคุมการสร้าง
- บริหารงานก่อสร้าง
นต.1120 บริษัท เอส ที เอส ทดสอบเสาเข็ม จำกัด 4 - ให้บริการและดำเนินการธุรกิจเกี่ยวกับการทดสอบเสาเข็ม
นต.1121 บริษัท เออีซี อินสเพคชั่น เซอร์วิส จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรัษา และแก้ไขอุปกรณ์ภายในอากาศยาน
- ประกอบกิจการธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษา ตัวแทน นายหน้า เกี่ยวกับงานซ่อมแซมท่าอากาศยาน
- ประกอบกิจการธุรกิจให้บริการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย
       
แสดงหน้าที่  
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53