COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร

รายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต


แสดงหน้าที่  
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34  35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 
ใบอนุญาต นิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต จำนวนวิศวกร
ผู้มีใบอนุญาต
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล(โดยย่อ)
นต.1061 บริษัท แอดวานซ์ อินเตอร์เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 2 - รับบริการออกแบบ และควบคุมการก่อสร้าง
นต.1062 บริษัท ดีเอ็นที อินสเป็คชั่น เซอร์วิส จำกัด 8 - เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำทางด้านวิศวกรรม
- บริการทดสอบและตรวจสอบแนวเชื่อมของระบบท่อแรงดัน โครงสร้างเหล็ก โรงงานบรรจุภาชนะบรรจุก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติและหม้อไอนำ
- บริการด้านการทดสอบและตรวจสอบถังก๊าซหุงต้ม ถังเก็บและจ่ายก๊าซ ถังขนส่างก๊าซระบบท่อก๊าซและอุปกรณ์โดยไม่ทำลายชิ้นงานยเพื่อทดสอบ
- บริการด้านการทดสอบถังเก็บน้ำมันและอุปกรณ์ของคลังน้ำมัน
นต.1063 บริษัท มีคอน เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด 7 - บริการทดสอบและตรวจสอบระบบท่อและถังเก็บน้ำมันใต้ดิน และเหนือพื้นดิน ระบบท่อลำเลียงตรวจสอบระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานีบริการน้ำมันและสถานที่เก็บน้ำมัน
- ทดสอบแบบไม่ทำลาย ทดสอบรถขนส่งน้ำมัน ภายใต้การกำกับดูแลของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
นต.1064 บริษัท บีบีเอ็มที (ประเทศไทย) จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2
นต.1065 บริษัท เอส.เอ.พี.คอนสตรัคชั่น จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - รับออกแบบอาคารทุกชนิด วางผังโครงการ รับเหมาก่อสร้าง ควบคุมงานก่อสร้าง และเป็นที่
นต.1067 บริษัท ออล ควอลลิตี้ แอดวานซ์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

6 - ให้บริการ ที่ปรึกษา ออกแบบ บริหารโครงการ ควบคุมงานวิศวกรรม และรับเหมาก่อสร้าง
นต.1068 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณศิริ คอนสตรัคชั่น 3 - งานออกแบบและคำนวณ
- รับจ้างก่อสร้าง
- ตรวจสอบอาคาร
นต.1069 บริษัท พีทีเอฟ เซอร์วิส จำกัด 14 - รับบริการให้คำปรึกษา ออกแบบ บริหารงานด้านวิศวกรรม
นต.1070 บริษัท เอฟ ไอ เอส เซอร์วิส จำกัด 1 - เพื่อประกอบกิจการ งานตรวจสอบ ตรวจรับรอง ความปลอดภัยระบบไฟฟ้า
- เพื่อประกอบกิจการงานตรวจสอบอาคาร ทุกประเภท
- เพื่อประกอบกิจการ งานตรวจสอบเครื่องจักร เครื่องกำเนิดไอน้ำ และงานวิศวกรรมเครื่องกลอื่นๆ
- เพื่อประกอบกิจการ งานติดตั้งระบบไฟฟ้า เครื่องกล
นต.1071 บริษัท บรีโอเทค จำกัด 1 - จำหน่ายพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉินและป้ายทางหนีไฟ
- จำหน่ายพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบเเจ้งเหตุเพลิงไหม้
- จำหน่ายพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าฝ่า
- จำหน่ายพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบดับเพลิง
- จำหน่ายพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบสำรองไฟ
- งานบริการด้านวิศวกรรม ตรวจสอบ ทดสอบ ซ่อมบำรุงรักษาพร้อมบริการหลังการขาย
นต.1072 บริษัท โพธิศิรินทร์ ไทยคอนซัลแต๊นท์ จำกัด 6 - ประกอบธุรกิจบริการศึกษา สำรวจ และวิเคราะห์ออกแบบรายละเอียดและหรืองานสถาปัตยกรรม และงานวิศวกรรมทุกแขนง
นต.1073 บริษัท ไอเดีย พลัส อาร์คิเทค จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - บริการหลัก รับเหมาก่อสร้าง เพื่อประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด
- รับงานโยธาทุกประเภท
นต.1074 บริษัท เอบีบี จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

133 - ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง จัดจำหน่าย บริการหลังการขาย อุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า และระบบควบคุมอัตโนมัติในภาคอุตสาหกรรม
นต.1075 บริษัท พี.ที.อาร์.คอนซัลแทนท์ จำกัด 3 - ออกแบบทั้งระบบ
- ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม
- รับเหมาก่อสร้าง
- ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท
นต.1076 บริษัท ยูนิบอร์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

4 - รับเหมาก่อสร้างทำเสาเข็มเจาะ
นต.1077 บริษัท บางมด อินสเพ็คชั่น แอนด์ เทสติ้ง จำกัด 3 - ประกอบกิจการบริการทดสอบและตรวจสอบธุรกิจน้ำมัน ตาม พรบ.2542
- ประกอบกิจการบริการทดสอบและตรวจสอบหม้ออัดอากาศ หม้ออัดก๊าซ และเครื่องกำเนิดไอน้ำ
นต.1078 บริษัท สร้างสรรค์ปั้นแต่ง จำกัด 1 - ประกอบกิจการให้บริการตรวจสอบอาคาร และตรวจสอบแบบไฟฟ้า และรับรองทางด้านวิศวกรรมทุกประเภท
- ประกอบกิจการจำหน่ายและติดตั้งรับเหมาก่อสร้างอาคารอาคารพาณิชย์ อาคารที่พัก อาศัยและสถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด
นต.1079 บริษัท วีเอ็มอีซี เอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด 1 - รับบริการออกแบบ ตรวจสอบอาคาร ตรวจสอบการจัดการพลังงาน ตรวจสอบงานวิศวกรรม
นต.1080 บริษัท เอ.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 3
นต.1081 บริษัท เอส.พี.ดีไซน์ ซิสเต็ม จำกัด 3 - ประกอบกิจการให้บริการออกแบบ และที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมทุกประเภท
- ประกอบกิจการให้บริการด้านงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ทุกประเภท
- ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทางด้านวิศวกรรมทุกประเภท
- ประกอบกิจการให้บริการตรวจสอบและควบคุมงานด้านวิศวกรรมทุกชนิด
- ประกอบกิจการห้บริการตรวจสอบควบคุมงานและที่ปรึกษาด้านพลังงานทุกประเภท
นต.1082 บริษัท ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน จำกัด 1 - ให้บริการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน การใช้พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์และคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
- การให้บริการให้คำปรึกษาแนะนำด้านวิศวกรรมการใช้ไฟฟ้ากำลัง และบริการทางเทคนิคอื่น ซึ่งเป็นบริการที่อาศัยความเชี่ยวชาญด้สยวิศวกรรม เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
นต.1083 บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) 7 - ประกอบกิจการนำเข้า จำหน่าย เครนไฟฟ้า ประตูอุตสาหกรรม และโรงงานประกอบโครงเหล็ก
นต.1084 บริษัท เวิลด์ เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด 2 - บริการตรวจสอบระบบความปลอดภัยของหม้อไอน้ำ เครื่องทำความเย็น ลิฟท์ รอก เครนไฟฟ้า อาคาร รวมทั้งอุปกรณ์และระบบโรงงาน
- บริการติดตั้งอุปกรณ์ทางวิศวกรรมและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยทุกประเภท
- บริการตรวจรับรองความปลอดภัย รับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทางด้านวิศวกรรมและการอบรมดานความปลอดภัยทุกประเภท
นต.1085 บริษัท ศิลา จีโอเทคนิค จำกัด 4 - รับจัด หรือรับจ้าง หรือรับบริการ หรือรับเป็นที่ปรึกษา สำรวจ วิเคราะห์ ทดสอบ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ออกแบบ ประเมินผล สรุปผลด้านเทคนิคและวิชาการและทำรายงานโครงการต่างๆ ทางด้านธรณีวิทยา
- ทุกแขนง ทุกสาขา ได้แก่ ธรณีเทคนิค ธรณีวิทยาแหล่งแร่ ธรณีเคมี ธรณีฟิสิกส์ เศรษฐธรณี ธรณีปิโตเลียม ธรณีอุทก ธรณีฐานราก ธรณีวิศวกรรม แร่วิทยา แร่วิชาชีพวิศวกรรมทุกแขนงทุกสาขา
นต.1086 บริษัท ตะวันออก เทคนิคอล เซอร์วิส จำกัด 10 - ให้บริการงานออกแบบ ให้คำปรึกษาและงานตรวจสอบรับรองด้านวิศวกรรมทั่วไป อาทิ หม้อน้ำ หม้อต้ม ถาชนะรับแรงดัน แท็งก์ขนส่งวัตถุอันตราย ถังเก็บและจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงฯ
- ให้บริการทดสอบโดยไม่ทำลาย
- งานรับเหมาก่อสร้าง
นต.1087 บริษัท สุวรรณภูมิ เซอร์วิส จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - ให้บริการซ่อมบำรุงรักษา ตรวจสอบ ติดตั้งและดัดแปลงการใช้ก๊าซสำหรับยานพาหนะ
นต.1088 บริษัท โฮม ดีไซน์ แอนด์ ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - รับจ้างก่อสร้าง
- งานควบคุมการสร้าง
- งานออกแบ
นต.1089 บริษัท ดีเฟรมมิ่ง จำกัด 4 - งานออกแบบและคำนวณ วิศวกรรมโครงสร้าง
นต.1090 บริษัท อีดีเอ คอนซัลแตนท์ จำกัด 3 - ให้คำปรึกษาบริหารโครงการ, บริหารงานก่อสร้างและออกแบบวิศวกรรม
นต.1091 บริษัท เอ็น.อี.อี. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 6 - รับให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม การออกแบบ ควบคุมการบริหารงานก่อสร้างทุกประเภท
       
แสดงหน้าที่  
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34  35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52