สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต


แสดงหน้าที่  
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
ใบอนุญาต นิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต จำนวนวิศวกร
ผู้มีใบอนุญาต
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล(โดยย่อ)
นต.971 บริษัท ภู่เจริญ คอนสตรัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 4 - รับบริการควบคุมการดูแลเทสระบบน้ำมันและระบบไฟฟ้าในพื้นที่อันตราย
นต.972 บริษัท สแควร์เทค จำกัด 5 - รับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน
- รับเป็นที่ปรึกษา ออกแบบ เขียนแบบ เขียนแปลน งานก่อสร้างทุกชนิด และวางผังแม่บทโครง
นต.973 บริษัท โกลด์มาร์กเทค จำกัด 4 - ระะบบปรับอากาศประสิทธิภาพสูง
- เทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
- ระบบบริหารจัดการและควบคุมอาคารอัตโนมัติ
- ห้องสะอาด(Clean Room)
- เครื่องทำน้ำเย็น(SMARDT Chiller)
นต.974 บริษัท วาย คอนซัลแทนท์ ดีไซน์ จำกัด 3 - รับออกแบบและคำนวณ
- ควบคุมงาน
- เป็นที่ปรึกษางานด้านวิศวกรรมก่อสร้าง งานระบบภายใน การติดตั้งไฟฟ้า ระบบท่อ ฯลฯ ตล
นต.975 บริษัท ไฟร์แอนด์ไลฟ์เซฟตี้สเปเชียลลิสต์ จำกัด 5 - บริการทดสอบสมรรถนะทางวิศวกรรมของระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบเพื่อความปลอดภัยในอาคา
- ให้บริการวิเคราะห์ปัญหาและปรึกษาแนวทางแก้ไขทางวิศวกรรมของระบบป้องกันอัคคีภัยและร
- บริการบำรุงรักษา ซ่อมแซม และแก้ไขปรับปรุงเกี่ยวกับระบบป้องกันอัคคีภัยทุกประเภท
- ให้บริการจัดทำแผนฉุกเฉิน ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและจำลองสถานการณ์ฉุกเฉินสำหรับการฝึกซ้
นต.976 บริษัท พรีคาส เทรนเนอร์ จำกัด 1 - รับบริการออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง
นต.977 บริษัท ซายโค จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1
นต.978 บริษัท พีคคอนซัลแท้นส์ จำกัด 2 - ประกอบกิจการบริการทางด้านวิศวกรรม งานออกแบบ งานควบคุมการก่อสร้าง และงานอื่นๆ ตาม
นต.979 บริษัท ไทร์ คอนสตรัคชั่น แมนเนชเม้นท์ จำกัด 13 - ให้คำปรึกษา ให้คำแนะนะ ให้บริการ ทำโครงการ ออกแบบ ทำการโยธา ทำการสำรวจ ควบคุมการ
นต.980 บริษัท ชาร์ป โซล่าร์โซลูชั่น เอเชีย จำกัด 5
นต.981 บริษัท เพื่อการบริหารโครงการ จำกัด 2 - รับบริการให้คำปรึกษา ค้นคว้า วิจัย โครงการด้านสิ่งแวดล้อมพลังงาน
- รับบริหารออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างโครงการด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน การประปา
นต.982 บริษัท 504 แอล เค คอนสทรัคชั่น จำกัด 5 - ประกอบกิจการรับเหมาติดตั้งงานระบบประกอบอาคาร ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าสื่อสาร ร
- รับจ้างทำงานโลหะทุกชนิด
- จำหน่ายเครื่องปรับอากาศและจำหน่ายวัสดุ /อุปกรณ์ เกี่ยวกับงานระบบประกอบอาคาร
- งานก่อสร้างทุกชนิด
นต.983 บริษัท ชายน์ อาคิเทคท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

4 - ประกอบกิจการทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมทุกประเภท
- ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด รวมทั้ง อาคาร โรงงาน ถนน สะพาน พัฒนาที่ดิน
- เป็นที่ปรึกษาบริหารโครงการ บริหารงานก่อสร้าง และควบคุมการก่อสร้าง
นต.984 บริษัท 504 แอล เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3
นต.985 บริษัท พุทธานนท์ พิพัฒน์ โฮลดิ้ง จำกัด 5 - งานออกแบบและรับจ้างก่อสร้างวิศวกรรมโครงสร้างและระบบอาคาร,งานด้านสถาปัตยกรรม,งานว
- งานวิศวกรรมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ประเภทบ้าน อพาร์ทเมนท์ คอนโด โรงแรม อาคารส
- งานด้านที่ปรึกษางานวางโครงการ งานออกแบบและคำนวณ งานตรวจสอบอาคาร งานควบคุมการก่อส
- งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและสื่อสาร,งานวิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง งานวิศวกรรมระบบปร
- งานด้านที่ปรึกษา ออกแบบติดตั้ง ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลส์และพลังงานทด
นต.986 บริษัท ซีวิลดีไซน์แอนด์คอนซัลแต้นส์ จำกัด 5
นต.987 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เถ้าแก่น้อยก่อสร้าง

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - รับเหมาก่อสร้างถนน สถานที่ราชการและเอกชน
- งานออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้าง
นต.988 บริษัท จาร์เค็น คอนเซาท์ติ้ง จำกัด 2
นต.989 บริษัท เบ็สเซอร์เท็ค จำกัด 3 - ประกอบกิจการรับให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านการบริหารและเทคนิคทางวิศวกรร
นต.990 บริษัท อินฟินิท แมนเนจเม้นท์ จำกัด 4
นต.991 บริษัท อินเตอร์เฮ้าส์ซิ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 1
นต.992 บริษัท รีล เทสติ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 2
นต.993 บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ คอนเซอร์เวชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด 2 - ที่ปรึกษาพลังงาน ให้กับโรงงานและอาคารอุตสาหกรรม
นต.994 บริษัท ควอนตัมเทค จำกัด 2 - ประกอบกิจการสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมทุกชนิดประเภทและวิศวกรรมผังเมืองทำการออกแบบ คำ
- ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
นต.995 บริษัท โกลบอล อินดัสเตียล เซอร์ติฟิเคชั่น จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1
นต.996 บริษัท ซีนิธ พลัส เทคโนโลยี จำกัด 0
นต.997 บริษัท ทีแอลเอฟ แอซเซ็ท จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

4 - กิจกรรมงานวิศวกรรมและการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้อง
- กิจกรรมงานสถาปัตยกรรมและการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้อง
- กิจกรรมงานธรณีฟิสิกข์ ธรณีวิทยา และ การให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้อง
- การจัดหาน้ำ การจัดการน้ำเสีย และ ของเสียรวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
นต.998 บริษัท คลีนโซลาร์ เอนเนอร์จี จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2
นต.999 บริษัท แอมเพอร์แซนด์ เอซ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

5
นต.1000 บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 34 - รับเหมางานวิศวกรรม
       
แสดงหน้าที่  
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร