COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร

รายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต


แสดงหน้าที่  
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 
ใบอนุญาต นิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต จำนวนวิศวกร
ผู้มีใบอนุญาต
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล(โดยย่อ)
นต.940 บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด 10 - Engineering & System Integration
นต.941 บริษัท 99 พลัส จำกัด 1 - ออกแบบและติดตั้งระบบสายพาน
นต.942 บริษัท สเตเบิล อินเตอร์ จำกัด 1
นต.943 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอดวานซ์ ซอยล์ เทสติ้ง 1 - ประกอบกิจการรบจ้าง เจาะ ขุดสำรวจชั้นดินและวิเคราะห์ผลทดสอบดิน เพื่อหาความยาวเสาเข็ม
- ประกอบกิจการค้าอะไหล่ และ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานเจาะสำรวจชั้นดิน
- ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคาร อาคารพาณิชย์ บ้าน ที่พักอาศัย
นต.944 บริษัท ขอนแก่น ซอยล์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 3 - เจาะสำรวจดิน ทดสอบน้ำหนักบรรทุกของดิน
- ทดสอบน้ำหนักบรรทุกเสาเข็ม งานวิศวกรรมฐานราก
- ทดสอบวัสดุ การรับน้ำหนักบรรทุกก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม
- สำรวจและรังวัดที่ดิน
นต.945 บริษัท เวลอซี เซอร์ทิฟิเคชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2
นต.946 บริษัท บี.เอฟ.ทรานส์ฟอร์เมอร์ กรุ๊ป จำกัด 5 - ประกอบกิจการรับเหมาติดตั้งระบบงานไฟฟ้าแรงสูง ภายในอาคาร โรงงาน จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและรับงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า
นต.947 บริษัท โฮมดีไซน์ 97 จำกัด 3 - ออกแบบ เขียนแบบ อาคารบ้านพักอาศัย อาคารสำนักงาน โรงแรม อาคารสาธารณะทั่วไป คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ฯ
- งานสถาปัตยกรรม และวิศวกรรมโครงสร้างและไฟฟ้า
- งานออกแบบตกแต่งภายใน
- รับเหมาก่อสร้าง ให้คำปรึกษา-แนะนำ งานอำนวยการ ควบคุมงานและบริหารงานก่อสร้าง
นต.948 บริษัท เจร่า พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 5 - ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
- ประกอบกิจการบริหารด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
- ประกอบกิจการให้คำปรึกษาและแนะนำสำหรับกิจการด้านพลังงาน
- ประกอบกิจการให้บริการทางด้านวิศวกรรมและทคนิคสำหรับกิจการด้านพลังงาน
- ประกอบกิจการให้บริการฝึกอบรมการใช้เครื่องจักร เครื่องกล เครื่องมือ และอุปกรณ์สำหรับกิจการด้านพลังงาน
- ประกอบกิจการติดตั้ง บำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องกล และอุปกรณ์สำหรับกิจการด้านพลังงาน
- ประกอบกิจการดูแลและให้บริการแก่บริษัทในเครือ เช่น การบริหารจัดการด้านธุรกิจ การบริหารทรัพยากรบุคคล และการจัดการด้านไอที และรวมถึงการให้บริการจัดหาหรือให้เช่าอาคารสำนักงานหรืออาคารโรงงานให้แก่บริษัทในเครือ
- ประกอบกิจการบริหารให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการประกอบธุรกิจ เช่น กลยุทธ์และการวางแผนทางด้านธุรกิจการวางแผนการเงิน การร่วมลงทุน ซึ่งรวมถึงการตลาด และการส่งเสริมการขาย
นต.949 บริษัท เคียว เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์(ไทยแลนด์)จำกัด 1 - รับผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรที่ใช้ในการอุตสาหกรรมทุกชนิด
- รับบริการเชื่อม กลึง เจีย ขึ้นรูปเกี่ยวกับโลหะทุกชนิด รวมถึงการผลิตวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องจักรและโรงงาน เช่น การทำโมลด์ ทำจิกซ์ เป็นต้น
- รับบริการวางระบบ ซ่อมแซม บำรุงรักษาเกี่ยวกับน้ำ อากาศ และไฟฟ้าทุกชนิด
- รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.950 บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด 6 - ที่ปรึกษาทางวิชาการวิศวกรรมและการลงทุน
นต.951 บริษัท ซิมเพล็กซ์ บิสซิเนส จำกัด 3
นต.952 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราไชศวรรย์ 3 - รับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
นต.953 บริษัท แอคโนเลดจ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 3 - งานออกแบบวิศวกรรม
- งานที่ปรึกษาทางด้านการก่อสร้าง
- งานที่ปรึกษาทางด้านการก่อสร้าง
- งานบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
- งานสำรวจ
- งานให้ปรึกษาด้านวิศวกรรมจราจรและขนส่ง
นต.954 บริษัท คอร์ เทคโนโลยี คอนซัลแต้นส์ จำกัด 6
นต.955 บริษัท ชูบุ อีเลคทริค พาวเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

25 - ให้คำปรึกษาและแนะนำสำหรับกิจการพลังงาน
- บริการทางวิศวกรรมและเทคนิคสำหรับกิจกรรมพลังงานที่ไม่รวมถึงการบริการทางสถาปัตยกรร
- บริการฝึกอบรมใช้เครื่องจักร เครื่องกล เครื่องมือ และอุปกรณ์ สำหรับกิจการพลังงาน
- กำกับดูแลและให้บริการแก่บริษัทในเครือ เช่น การบริหารด้านธุรกิจ การบริหารทรัพยกรบ
นต.956 บริษัท เบคา (ไทยแลนด์) จำกัด 50 - บริการให้คำปรึกษา และรับงานทางด้านวิศวกรรมทุกสาขา
นต.957 บริษัท อาทิตย์ อีแอนด์ซี จำกัด 1 - ที่ปรึกษาและออกแบบทางด้านวิศวกรรม
นต.959 บริษัท ไทย แอบโซลูท อินสเปกเตอร์ จำกัด 1 - ประกอบกิจการรับจ้างตกแต่ง ปรับปรุงอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน โรงแรม หมู่บ้านจัดสรร
นต.960 บริษัท พรีเมียร์ คอนซัลแตนท์ ทีม จำกัด 2 - ที่ปรึกษาด้านบริหารงานก่อสร้าง ออกแบบ และควบคุมการก่อสร้าง
นต.961 บริษัท วิศวกรที่ปรึกษา 535 จำกัด 4 - บริการออกแบบด้านวิศวกรรม เป็นที่ปรึกษา และบริหารงานก่อสร้าง
นต.962 บริษัท พีเมค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 3 - งานออกแบบและคำนวณงานอาคาร
- งานออกแบบและคำนวณงานระบบไฟฟ้า
- งานควบคุมงานก่อสร้างและผลิตอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 8 ชั้น
- งานตรวจสอบอาคาร
- งานให้คำปรึกษา
นต.963 บริษัท พีเอ็ม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 3 - งานควบคุมการก่อสร้างและผลิต อาคาร
- งานตรวจสอบอาคาร
- งานให้คำปรึกษา
- งานออกแบบและคำนวณงานอาคารและระบบไฟฟ้า
นต.964 บริษัท ไอ ที เอส แอดวานซ์ เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1
นต.965 บริษัท มาตรวจ เทคโนโลยี จำกัด 1 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุมบริหารงานไฟฟ้า
นต.966 บริษัท พีพี เซฟตี้ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1
นต.967 บริษัท สตาร์ ซีวิลล์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

6 - บริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุม บริการก่อสร้าง
นต.968 บริษัท ๙นาคราช จำกัด 14
นต.969 บริษัท เอทูพี วิศวกรรม จำกัด 8 - ประกอบกิจการ การทดสอบและตรวจสอบเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง
- ประกอบกิจการเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมทุกประเภท
นต.970 บริษัท ยูทีเค เอ็นจิเนียร์ จำกัด 1 - บริการตรวจสอบอาคาร ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร
- ให้บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้า
- ให้บริการตรวสอบพลังงาน
- ให้บริการงานบำรุงรักษา ซ่อมแซม ออกแบบ ติดตั้ง ระบบไฟฟ้า
       
แสดงหน้าที่  
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52