สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต


แสดงหน้าที่  
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
ใบอนุญาต นิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต จำนวนวิศวกร
ผู้มีใบอนุญาต
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล(โดยย่อ)
นต.940 บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด 10 - Engineering & System Integration
นต.941 บริษัท 99 พลัส จำกัด 1 - ออกแบบและติดตั้งระบบสายพาน
นต.942 บริษัท สเตเบิล อินเตอร์ จำกัด 1
นต.943 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอดวานซ์ ซอยล์ เทสติ้ง 1 - ประกอบกิจการรบจ้าง เจาะ ขุดสำรวจชั้นดินและวิเคราะห์ผลทดสอบดิน เพื่อหาความยาวเสาเข็ม
- ประกอบกิจการค้าอะไหล่ และ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานเจาะสำรวจชั้นดิน
- ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคาร อาคารพาณิชย์ บ้าน ที่พักอาศัย
นต.944 บริษัท ขอนแก่น ซอยล์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 3 - รับเจาะสำรวจดิน-ทดสอบน้ำหนักบรรทุกของดิน ทดสอบน้ำหนักบรรทุกเสาเข็ม งานวิศวกรรมฐ
- ทดสอบน้ำหนักบรรทุกเสาเข็ม งานวิศวกรรมฐานราก
- ทดสอบวัสดุ
นต.945 บริษัท เวลอซี เซอร์ทิฟิเคชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2
นต.946 บริษัท บี.เอฟ.ทรานส์ฟอร์เมอร์ กรุ๊ป จำกัด 5 - ประกอบกิจการรับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง ภายในอาคาร โรงงาน
- ประกอบกิจการกิจการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า และ รับงานด้านบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า
- ประกอบกิจการจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า และเครื่องปรับอากาศ
- ประกอบกิจการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า
- ประกอบกิจการ ประกอบผลิต จำหน่าย เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
- ประกอบกิจการการติดตั้งระบบประปา
นต.947 บริษัท โฮมดีไซน์ 97 จำกัด 9 - บริการทางด้านวิศวกรรม, สถาปัตยกรรม
- รับเหมาก่อสร้าง
นต.948 บริษัท เจร่า พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 5
นต.949 บริษัท เคียว เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์(ไทยแลนด์)จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - รับผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรที่ใช้ในการอุตสาหกรรมทุกชนิด
- รับบริการเชื่อม กลึง เจีย ขึ้นรูปเกี่ยวกับโลหะทุกชนิด รวมถึงการผลิตวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องจักรและโรงงาน เช่น การทำโมลด์ ทำจิกซ์ เป็นต้น
- รับบริการวางระบบ ซ่อมแซม บำรุงรักษาเกี่ยวกับน้ำ อากาศ และไฟฟ้าทุกชนิด
- รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.950 บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด 6 - ที่ปรึกษาทางวิชาการวิศวกรรมและการลงทุน
นต.951 บริษัท ซิมเพล็กซ์ บิสซิเนส จำกัด 3
นต.952 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราไชศวรรย์ 1 - รับเหมาก่อสร้าง และงานวิศวกรรมโยธา
นต.953 บริษัท แอคโนเลดจ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 3 - งานออกแบบวิศวกรรม
- งานที่ปรึกษาทางด้านการก่อสร้าง
- งานที่ปรึกษาทางด้านการก่อสร้าง
- งานบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
- งานสำรวจ
- งานให้ปรึกษาด้านวิศวกรรมจราจรและขนส่ง
นต.954 บริษัท คอร์ เทคโนโลยี คอนซัลแต้นส์ จำกัด 5
นต.955 บริษัท ชูบุ อีเลคทริค พาวเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

25 - ให้คำปรึกษาและแนะนำสำหรับกิจการพลังงาน
- บริการทางวิศวกรรมและเทคนิคสำหรับกิจกรรมพลังงานที่ไม่รวมถึงการบริการทางสถาปัตยกรร
- บริการฝึกอบรมใช้เครื่องจักร เครื่องกล เครื่องมือ และอุปกรณ์ สำหรับกิจการพลังงาน
- กำกับดูแลและให้บริการแก่บริษัทในเครือ เช่น การบริหารด้านธุรกิจ การบริหารทรัพยกรบ
นต.956 บริษัท เบคา (ไทยแลนด์) จำกัด 47 - บริการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม
นต.957 บริษัท อาทิตย์ อีแอนด์ซี จำกัด 1
นต.959 บริษัท ไทย แอบโซลูท อินสเปกเตอร์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

0 - ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง
นต.960 บริษัท พรีเมียร์ คอนซัลแตนท์ ทีม จำกัด 4 - ที่ปรึกษาด้านบริหารงานก่อสร้าง ออกแบบ และควบคุมการก่อสร้าง
นต.961 บริษัท วิศวกรที่ปรึกษา 535 จำกัด 4 - บริการออกแบบด้านวิศวกรรม เป็นที่ปรึกษา และบริหารงานก่อสร้าง
นต.962 บริษัท พีเมค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 6 - งานออกแบบและคำนวณงานอาคาร
- งานออกแบบและคำนวณงานระบบไฟฟ้า
- งานควบคุมงานก่อสร้างและผลิตอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 8 ชั้น
- งานตรวจสอบอาคาร
- งานให้คำปรึกษา
นต.963 บริษัท พีเอ็ม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 6 - งานควบคุมการก่อสร้างและผลิต อาคาร
- งานตรวจสอบอาคาร
- งานให้คำปรึกษา
- งานออกแบบและคำนวณงานอาคารและระบบไฟฟ้า
นต.964 บริษัท ไอ ที เอส แอดวานซ์ เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1
นต.965 บริษัท มาตรวจ เทคโนโลยี จำกัด 1 - ประกอบกิจการออกแบบระบบไฟฟ้า ระบบทำน้ำเย็น ระบบทำน้ำร้อน ระบบสุขาภิบาล
- ติดตั้งระบบไฟฟ้า ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบดับเพลิง
- ตรวจสอบระบบรอก เครน ลิฟท์ เครื่องต้มไอน้ำ
- ตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
นต.966 บริษัท พีพี เซฟตี้ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1
นต.967 บริษัท สตาร์ ซีวิลล์ จำกัด 6 - บริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุม บริการก่อสร้าง
นต.968 บริษัท ๙นาคราช จำกัด 10
นต.969 บริษัท เอทูพี วิศวกรรม จำกัด 8 - ผู้รับจ้างก่อสร้าง
นต.970 บริษัท ยูทีเค เอ็นจิเนียร์ จำกัด 1 - ตรวจสอบอาคารและรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าโรงงาน
       
แสดงหน้าที่  
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร