สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต


แสดงหน้าที่  
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
ใบอนุญาต นิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต จำนวนวิศวกร
ผู้มีใบอนุญาต
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล(โดยย่อ)
นต.880 บริษัท เอ็มเออาร์ซี (ไทยแลนด์) จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

7
นต.881 บริษัท เฟิร์สไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - รับเหมาก่อสร้าง
- ออกแบบ
- ตรวจสอบอาคาร
นต.882 บริษัท เอ็ม สแควร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนเนจเมนท์ จำกัด 3
นต.883 บริษัท อาร์คีไทพ์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนส์ จำกัด 9
นต.884 บริษัท เอส.พี.ซี.ดีไซน์ จำกัด 3 - รับบริการออกแบบและปรึกษาด้านวิศวกรรม
นต.885 บริษัท เอ็มโพสต์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - รับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอื่นทุกชนิด รวมทั้งงานโยธา ไฟฟ้า งานประปา
- ประกอบกิจการด้านวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เช่น งานออกแบบ คำนวณ ควบคุมงาน อำนวยการใช้ รวมถึงงานอื่นทุกประเภท
นต.886 บริษัท สแป จำกัด 7 - ออกแบบงานทางด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
- งานด้านบริหารการก่อสร้าง
- งานตรวจสอบงานก่อสร้าง
- ที่ปรึกษาทางด้านการก่อสร้าง และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
- งานด้านการวิจัยและพัฒนาวัสดุด้านการก่อสร้าง
นต.887 บริษัท โอเบค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

4
นต.888 บริษัท ธนัช - ธนัตถ์ จำกัด 1 - ออกแบบ คำนวณโครงสร้าง ควบคุมการก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้างงานโยธา
- บริการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคาร ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร
- บริการตรวจรับรองชิ้นส่วนและอุปกรณ์ ระบปั่นจั่น เครน ชนิดต่างๆ ระบบหม้อดัน หม้อไอ
- บริการตรวจสอบรับรอง ระบบไฟฟ้า งานวิศวกรรมไฟฟ้า
นต.889 บริษัท เอ็มเอชพีเอ็ม จำกัด 10 - บริการให้คำปรึกษา และรับงานทางด้านวิศวกรรมทุกสาขา ให้คำแนะนำ วางแผนแม่บท และแผนงาน การบริหารงาน และเทคนิคทางวิศวกรรม ด้านต่างๆ
- ออกแบบก่อสร้าง/ติดตั้ง การควบคุมการก่อสร้าง/ติดตั้ง เกษตรกรรม สถาปัตยกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การลงทุน การเงิน และการธนาคาร ตลอดจนปัญหาเทคนิคเกี่ยวกับการผลิต และการตลาด
นต.890 บริษัท ซีเวิร์ท (ประเทศไทย) จำกัด 2 - ให้บริการทดสอบทางวิศวกรรม ด้วยวิธีการทดสอบ แบบไม่ทำลายสภาพ และวิธีการทดสอบด้วยกา
นต.891 บริษัท พารากอน เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 4 - บริการงานศึกษาทางด้านวิชาการ ศึกษาวิเคราะห์โครงการ งานศึกษาจัดทำแผนหลัก
- งานศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- งานสำรวจและออกแบบรายละเอียดทางด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม งานบริหารโครงการและควบค
นต.892 บริษัท สยาม เอ็นไวรอนเม็นทอล คอนซัลแทนท์ จำกัด 3 - บริการสนับสนุนด้านการออกแบบ ควบคุมงาน บริหารสัญญา และ อื่น ๆ ด้านงานก่อสร้างทุกร
นต.893 บริษัท เอ็น พี ดีไซน์ แอนด์ แพลนนิ่ง จำกัด 5 - งานออกแบบ วางแผนโครงการ
- ตรวจสอบอาคาร
นต.894 บริษัท เน็กส์ อินโนเวชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 13 - ประกอบกิจการรับบริการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และ สถาปัตยกรรมควบคุม
- ประกอบกิจการรับบริการผู้ตรวจสอบด้านวิศวกรรม และ ด้านสถาปัตยกรรม
- ประกอบกิจการรับบริการเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ น้ำ อากาศ และ ระบบจัดการมลพิษกา
- ประกอบกิจการรับบริการเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
นต.895 บริษัท แมคเคลเลอร์ จำกัด 3
นต.896 บริษัท ซัสเทนเอเบิล เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - ให้คำปรึกษาทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
นต.897 บริษัท เอส-เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 2 - ออกแบบและควบคุมงานระบบไฟฟ้าและอุตสาหกรรม
- ควบคุมการก่อสร้างงานระบบไฟฟ้าและอุตสาหกรรม
- พิจารณาตรวจสอบงานระบบไฟฟ้าและอุตสาหกรรม
- อำนวยการใช้งานระบบไฟฟ้าและอุตสาหกรรม
นต.898 บริษัท โปร เอเซีย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1 - ประกอบกิจการด้านวิศวกรรม,งานออกแบบคำนวณ,งานอำนวยการใช้,งานอำนวยการติดตั้ง,งานอำน
นต.899 บริษัท อินเตอร์ ซิสเต็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด 11 - ประกอบกิจการรับจ้างทำงานสำรวจออกแบบ และ ให้คำปรึกษา ควบคุมงานรับจ้างเหมาซ่อมแซม
นต.900 บริษัท ยูเอสบี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 4 - ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ และ เครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือทุ
- ประกอบกิจการติดตั้งงานระบบไฟฟ้า เครื่องมือสื่อสารทุกชนิกทุกประเภท
- ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างรวมทั้งออกแบบ และ ตกแต่งอาคาร สถานที่ รับเป็นที่ปรึกษ
- เป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมทุกประเภท
นต.901 บริษัท 38 เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 3 - ควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง
- ตรวจสอบมูลค่างานก่อสร้าง
- เป็นที่ปรึกษางานก่อสร้าง
นต.902 บริษัท แร่นอง เซอร์วิส จำกัด 3 - งานออกแบบและคำนวณ
- งานพิจารณาตรวจสอบ
นต.903 บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

38 - ให้คำปรึกษาและแนะนำ ควบคุมการดำเนินงานและการจัดการด้านเทคนิค
- ควบคุมก่อสร้างบริหารการจัดการ
- บริหารจัดการทางด้านวิศวกรรม
นต.904 บริษัท อมรินทร์สยามคอนซัลแต้นท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้านการบริหารงาน ด้านการทำโครงการการพัฒนาของภาครัฐและถาคเอกชน ด้านการก่อสร้าง ออกแบบอาคารและสิ่งก่อสร้างต่างๆ
นต.905 บริษัท วี แอนด์ เอ็น ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 1 - พัฒนาโครงการ
- ผู้รับจ้างก่อสร้าง
- งานควบคุมการสร้าง
- งานออแบบ
นต.906 บริษัท เอส.อินเตอร์แอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด 7 - รับเหมาก่อสร้างอาคารทั่วไป สำนักงาน โรงงาน
นต.907 บริษัท คาสสิน่า จำกัด 12 - รับบริการออกแบบ ก่อสร้าง ควบคุม บริหารงาน และให้คำปรึกษางานสถาปัตยกรรม งานตกแต่ง
นต.908 บริษัท ซีวิล แอนด์ สตรัคเจอรัล เอ็นยิเนียร์ส จำกัด 15 - รับออกแบบ ควบคุม และให้คำปรึกษา เกี่ยวกับทางด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม น้ำประปา ร
นต.909 บริษัท เออาร์เจ สตูดิโอ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2
       
แสดงหน้าที่  
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร