COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร

รายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต


แสดงหน้าที่  
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27  28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 
ใบอนุญาต นิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต จำนวนวิศวกร
ผู้มีใบอนุญาต
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล(โดยย่อ)
นต.850 บริษัท ชาญ คอนซัลแตนท์ จำกัด 4 - ที่ปรึกษาด้านงานวิศวกรรมแหล่งน้ำ ด้านวิศวกรรมโยธา
- ที่ปรึกษาด้านงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
นต.851 บริษัท เกรทเทสต์ เซฟตี้ จำกัด 1
นต.852 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แชมป์เอ็นจีวี 1 - ประกอบกิจการค้าและรับติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้กับก๊าซในรถยนต์ทุกชนิด
- ประกอบกิจการให้บริการ ตรวจสอบ ทดสอบอุปกรณ์ก๊าซ ตรวจทดสอบการติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซ
นต.853 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบสท์ พอลลูชั่น คอนโทรล 1 - บริการออกแบบ ควบคุมงาน ปรับปรุง ติดตั้งระบบบำบัดมลพิษ และระบบน้ำใช้ในอุตสาหกรรม
นต.854 บริษัท ต้นคูน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 2 - งานตรวจสอบอาคาร งานออกแบบก่อสร้างและแบบแปลน งานรับเหมา
นต.855 บริษัท ซีเคเอส ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 4
นต.856 บริษัท เอ็นเซฟ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 8 - ออกแบบติดตั้งตรวจสอบรับรองระบบงานด้านวิศวกรรมความปลอดภัยสิ่งแวดล้อม ระบบไฟฟ้าฯ
- บริการฝึกอบรม รับเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมความปลอดภัยฯ
- จำหน่ายอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ถังดับเพลิง สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯ
นต.857 บริษัท จี22 วิศวกร และ สถาปนิก จำกัด 16
นต.858 บริษัท ชูไพบูลย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 2 - รับเหมาก่อสร้าง ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมและควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.859 บริษัท เซ็นทรัล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแทนต์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

9
นต.860 บริษัท ซีเอสอีไอ(ไทยแลนด์) จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

4
นต.861 บริษัท อีเอ็มกรุ๊ป จำกัด 1 - เป็นวิศวกรที่ปรึกษา
นต.862 บริษัท กรีน เอ็นเนอร์ยี่ เน็ทเวอร์ค จำกัด 4 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.863 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวัตกรรมความปลอดภัยและวิศวกรรม 1 - งานตรวจสอบอาคารไฟฟ้า ปั่นจั่น
- หน่วยฝึกอบรม ทะเบียนเลขที่ จป.60-014 จป. บริหาร จป.หัวหน้างาน จป.เทคนิค และคปอ.ของกรมสวัสดิการคุมครองแรงงาน กระทรวงเเรงงาน
- บริการให้คำปรึกษาเพื่อจัดทำระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งเเวดล้อม
- งานบริการอบรม ด้านงานวิศวกรรม งานระบบมาตรฐาน iso ต่างๆ และหลักสูตรอื่นๆตามความต้องการลูกค้า
นต.864 บริษัท ดี.เอ็กซ์เพิร์ท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อินสเปคเตอร์ จำกัด 2
นต.865 บริษัท ดาคอน อินสเป็คชั่น เทคโนโลยีส์ จำกัด 13 - ให้บริการตรวจสอบ/ทดสอบทางวิศวกรรมในกลุ่มธุรกิจพลังงานและอื่นๆ
- ให้การฝึกอบรม วิชาชีพ ทางเทคนิคการตรวจสอบและวิเคราะห์ในกลุ่มพลังงานและอื่นๆ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
- ทำการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบ/ทดสอบทางวิศวกรรม ในกลุ่มธุระกิจพลังงานและอื่นๆ
- ให้บริการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า ในกลุ่มธุระกิจพลังงานและอื่นๆ
- ให้บริการทดสอบและสอบเทียบ เครื่องมือวัดอุตสาหกรรมและอื่นๆ
นต.866 บริษัท บาลานซ์ สตรัคเจอร์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - คำนวณและออกแบบโครงสร้างต้านแรงแผ่นดินไหว
- ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง รวมถึง คำนวณและออกแบบโครงสร้าง
- เสริมกำลังโครงสร้าง (FRP Strengthening) รวมถึง คำนวณและออกแบบการเสริมกำลัง
- บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
นต.867 บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด 1 - ให้บริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานหรือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้และการผ
นต.868 บริษัท จีโอ เมเนจเม้นท์ จำกัด 13 - บริการหลักเพื่อบริการออกแบบและควบคุมงานวิศวกรรมก่อสร้าง
- วัตถุประสงค์ของนิติบุคคลเพื่อประกอบกิจการบริการทางด้านวิศวกรรม
นต.869 บริษัท เอ ทริปเปิ้ล เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1
นต.870 บริษัท สยามเทค เอส.อี แอนด์ ซี จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1
นต.871 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีเอสเค คอนสตรัคชั่น 3 - ให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม และ ควบคุมงานก่อสร้าง
นต.872 บริษัท เซค ดีไซน์ จำกัด 5
นต.873 บริษัท โมสท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 2 - การให้เช่า การขาย การซื้อและดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์
- ตัวแทน นายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
- บริหารรับจ้างตรวจอาคารด้านวิศวกรรม และสภาปัตยกรรม รวมทั้งอุปกรณ์ประกอบระบบต่างๆ ของอาคาร และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบสภาพอาคาร
นต.874 บริษัท แอสโคนา เอ็ม จำกัด 1 - ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม ด้านวานก่อสร้าง งานโยธา สำรวจ
นต.875 บริษัท พีเอสซี คอนสตรัคชั่น เมเนจเม้นท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

5
นต.876 บริษัท พีเอสซี เอ็นจิเนียร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

4
นต.877 บริษัท คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส พลัส จำกัด 1 - รับบริษัทตรวจสอบอาคาร และงานควบคุมการก่อสร้าง
นต.878 บริษัท เอ 21 คอนซัลแตนท์ จำกัด 7 - รับจัดหรือรับจ้าง หรือรับบริการ สำรวจ วิเคราะห์ ทดสอบศึกษา ค้นคว้า วิจัยออกแบบฯ
นต.879 บริษัท แอร์โฟลว์ โปรเฟสชั่นแนล จำกัด 4
       
แสดงหน้าที่  
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27  28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52