สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต


แสดงหน้าที่  
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
ใบอนุญาต นิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต จำนวนวิศวกร
ผู้มีใบอนุญาต
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล(โดยย่อ)
นต.820 บริษัท เออีคอม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 1 - การศึกษาวิจัยและให้คำปรึกษาทางวิชาการและออกแบบสำหรับการสร้างอาคารพักอาศัย อาคารพ
นต.821 บริษัท สยาม มารีน คอนซัลแทน จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - รับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะปัญหาเกี่ยวกับด้านวิศวกรรมศาสตร์ทุกแขนง
นต.822 บริษัท หงษ์ทอง ออโต้แก๊ส จำกัด 1 - ติดตั้งแก๊ซ LPG , NGV รถยนต์ทุกชนิด ตรวจสอบสภาพรถใช้แก๊ซ LPG , CNGV
- ซ่อมบำรุงเกี่ยวกับรถใช้แก๊ซและรถยนต์ทุกชนิด จำหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์เกี่ยวกับรถใช
นต.823 บริษัท เอ็น.ดี.ที. เทคโนโลยี่ จำกัด 2 - ทดสอบคุณภาพงานก่อสร้าง ให้คำปรึกษาทางด้านวิศวกรรม
นต.824 บริษัท โรเดียม คอนซัลแทนท์ จำกัด 4 - ให้บริการเกี่ยวการอนุรักษ์พลังงาน หรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้และการผลิต
- ให้บริการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ให้บริการด้านงานวิศวกรรมความปลอดภัยการประเมินความเสี่ยง การป้องกันอัคคีภัยอาคาร
- ให้คำปรึกษา วางโครงการ ออกแบบและคำนวณ ควบคุมงาน พิจารณาตรวจสอบ งานวิศวกรรม
นต.825 บริษัท ไทย โกลบอล เอ็นเนอร์จี้ จำกัด 1 - ที่ปรึกษา ออกแบบ ควบคุมการก่อสร้าง อาคารโครงการประหยัดพลังงาน และอนุรักษ์สิ่งแว
- ผลิตพลังงานไฟฟ้า และส่งพลังงานไฟฟ้า การผลิตพลังงานทดแทน
นต.826 บริษัท พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 10 - ตรวจสอบคุณภาพ รอยเชื่อม รอยต่อโลหะ การหล่อโลหะ ด้วยรังสี
- ตรวจสอบและทดสอบด้วยวิธีไม่ทำลาย
นต.827 บริษัท เอส เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - รับจ้างออกแบบ เขียนแบบ งานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรม งานตกแต่งภายใน ควบคุมการก่อสร้าง และรับเป็นที่ปรึกษาในการก่อสร้างทั่วไป
นต.828 บริษัท วิศวกรที่ปรึกษาเอ็คโก จำกัด 4 - ที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง ออกแบบงานวิศวกรรม สถาปัตยกรรม
นต.829 บริษัท พี เอ็น ซิงค์โครไนซ์ จำกัด 2 - วิศวกรที่ปรึกษา ด้านอาคารและงานสาธรณูปโภค
นต.830 บริษัท เจษฎาเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิสเซส จำกัด 4 - รับเหมาติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ก่อสร้างบ้าน อาคารพาณิชย์ โรงงาน ซ่อมบำรุงรักษาระบบไ
- ให้บริการตรวจสอบอาคาร และตรวจรับรองระบบไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม
นต.831 บริษัท เกทเวย์ อาร์คิเท็ค จำกัด 2 - งานควบคุมการสร้าง
นต.832 บริษัท เคาท์ ออน มี อินสเปคชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - ให้บริการตรวจสอบความปลอดภัยโรงงานและบำรุงรักษา
นต.833 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นซีเอ แอนด์ แอสโซซิเอท คอนซัลแตนท์ 1 - ให้บริการเกี่ยวกับการขุด เจาะสำรวจ วิเคราะห์ชั้นดิน พื้นดิน แร่ต่างๆ
นต.834 บริษัท ฟลัดเวย์ จำกัด 2 - บริการให้คำปรึกษา ศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ บริหารโครงการ และคว
นต.835 บริษัท คาแนล ออโตเมชั่น ซิสเต็ม จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - บริการให้คำปรึกษา ศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ บริหารการโครงการ แล
นต.836 บริษัท โซลูชั่นเอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแทนท์ จำกัด 6 - บริการที่ปรึกษา ออกแบบ พัฒนา ให้คำแนะนำ แก้ปัญหา ตรวจสอบ บริหารจัดการ ระบบงาวิศว
นต.837 บริษัท ศูนย์วิจัยโลหะวิทยา แอลพีเอ็น (ประเทศไทย) จำกัด 7
นต.838 บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - เป็นที่ปรึกษาด้านงานออกแบบ การทำแบบจำลองทางวิศวกรรม ประเมินราคาการก่อสร้าง ควบคุ
- ควบคุมการก่อสร้าง การประเมินผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้าง
- ตรวจสอบเครื่องจักรกล โรงงานอุตสาหการ ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อม กา
นต.839 บริษัท สุวรรณภูมิวิศวกรที่ปรึกษา (2532) จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - สำรวจออกแบบอาคารโครงสร้างงานโยธา
- ควบคุมการก่อสร้าง คลองชลประทาน งานถนน ทางรถไฟ ทางด่วน
- ควบคุมและทดสอบวัสดุก่อสร้าง บริการเจาะสำรวจดิน
นต.840 บริษัท พีเอสเอเอ คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส จำกัด 11 - ออกแบบโครงงสร้างอาคาร
- สำรวจ วิเคราะห์ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขซ่อมแซมอาคารที่ชำรุด
- ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมโครงสร้างและโยธา
- ตรวจสอบความปลอดภัยของอาคาร
- เขียนแบบเพื่อใช้ในงานก่อสร้างจริง
- บริหารโครงการ และควบคุมการก่อสร้าง
นต.841 บริษัท ไฮบริด อินทิเกรชั่น จำกัด 12 - ประกอบกิจการออกแบบ ตรวจสอบและทดสอบด้านวิศวกรรม รวมถึงระบบต่างๆ ณ สถานที่ใช้ก๊าซธ
- ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างสถานีบริการ น้ำมันเชื้อเพลิง แก๊ซ พร้อมทั้งระบบ
- รับตรวจสอบระบบไฟฟ้า รับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโรงงาน สถานีบร
- ให้คำปรึกษาแนะนำด้านวิศวกรรม เทคนิคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และอาศัยความชำนาญเฉพาะด้า
นต.842 บริษัท เคเอส ดีซายน์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ส จำกัด 2 - รับบริการออกแบบทางด้านวิศวกรรม และ ด้านสถาปัตยกรรม
- บริการตรวจสอบอาคารตามข้อบังคับของ กรมโยธาธิการและผังเมือง
นต.843 บริษัท ซีวิล เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 17
นต.844 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวตั้น เทค 2 - ตรวจสอบอาคาร
- ตรวจสอบระบบก๊าซปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติทั้งระบบ
นต.845 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ อาร์คิเทกเชอร์ จำกัด 3 - เป็นที่ปรึกษาออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม
- ออกแบบเพื่อการก่อสร้างในระบบอุตสาหกรรม (สำเร็จรูป)
- การบริหารควบคุมการก่อสร้าง
นต.846 บริษัท เอส.เจ. เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - รับเหมา ออกแบบ และติดตั้ง งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร
นต.847 บริษัท อินสเปคเตอร์ คอนซัลแตนท์ พลัส จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - บริการตรวจสอบงานระบบอาคาร ตรวจสอบอาคาร
- บริการรรับเหมาก่อสร้าง งานโยธา งานออกแบบสถาปัตยกรรม
- บริการตรวจวัด ตรวจสอบ ทดสอบ รับรองประเมินความเสี่ยง จัดฝึกอบรมและให้คำปรึกษา
- บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้า
นต.848 บริษัท อีคอน พลัส จำกัด 1 - บริการที่ปรึกษา งานระบบวิศวกรรม และพลังงาน
นต.849 บริษัท ชีต้าร์ เอ็นยิเนียริ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด 2
       
แสดงหน้าที่  
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร