COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร

รายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต


แสดงหน้าที่  
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 
ใบอนุญาต นิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต จำนวนวิศวกร
ผู้มีใบอนุญาต
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล(โดยย่อ)
นต.790 บริษัท ซิทาเดล จำกัด 1 - ให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม
นต.791 บริษัท ไอเอฟเอสอี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

4
นต.792 บริษัท ทรัสตี้ โปรเจค แมเนจเมนต์ จำกัด 50 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุมบริหารงานก่อสร้าง
นต.793 บริษัท เอสเค แมเนจเมนท์ แอนด์ แพลนนิง จำกัด 1 - ให้บริการให้คำปรึกษา ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทอดสอบ วิเคราะห์ ออกแบบ บริหารโครงการ และควบคุมการก่อสร้างด้านวิศวกรรม ด้านสถาปัตยกรรม และด้านเทคโนโลยีทุกสาขา ให้บริการในการบริหาร การจัดการ ปฏิบัติการ ดูแล รักษาโครงการของด้านะฒนาแหล่งน้ำชลประทานและเกษตรกรรม ด้านพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านพัฒนาชนบท ด้านพัฒนาเมือง และพาณิชยกรรม ด้านพัฒนาการขนส่ง ด้านพัฒนาการท่องเที่ยว ด้านพัฒนาอุตสาหกรรม ด้านพัฒนาและอนุรักษ์สภาวะแวดล้อมทั้งในน้ำ บนบก และใต้ดินและในอากาศ
นต.794 บริษัท พรีม่าโกลบอลลิงค์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - จัดหาและติดตั้ง พร้อมให้คำปรึกษา งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง
- ความคุมการก่อสร้าง และบริหารหารการก่อสร้าง
- งานตกแต่งภายในและครุภัณฑ์
นต.795 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางซอยเทสต์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น 6 - ประกอบกิจการเพื่อการเจาะทดสอบและรับรองผลทางด้านปฐพีวิศวกร
- ประกอบกิจการเพื่อการทดสอบ ตรวจสอบและรับรองผล ความสมบูรณ์ของเสาเข็มทุกชนิด ประเภทโดยวิธี ไซ้สะมิคเทสต์
- ประกอบกิจการเพื่อทำการทดสอบ ตรวจสอบและรับรองผล ค่าการรับน้ำหนัก บรรทุก ความปลอดภัย ค่าการรับน้ำหนักบรรทุกประลัยของเสาเข็มทุกชนิด โดยวิธีไดนามิคโหลดเทสต์ และสะแตติคโหลดเทสต์
- ประกอบกิจการให้บริการเป็นที่ปรึกษา ออกแบบ ตรวจสอบ ควบคุมงานก่อสร้าง
- ประกอบกิจการเพื่อการสำรวจ ออกแบบเขียนแบบ ประมาณราคาประเภทงานก่อสร้าง งานโยธาทุกชนิด ทุกประเภท
นต.796 บริษัท ฟีนิกซ์ คอนสตรัคชั่น โปรเฟสชั่นแนลส์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

9 - รับออกแบบ ที่ปรึกษา และ รับเหมาก่อสร้าง
นต.797 บริษัท พีเทส จำกัด 1 - ให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้งอุปกรณ์ ปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้า
- ให้คำปรึกษา ออกแบบ ควบคุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้าเครื่องกล
- ให้บริการงานตวรจสอบอาคาร
นต.798 บริษัท ตปะ จำกัด 5 - งานตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน(ตามกฏหมาย)และฝึกอบรม
นต.799 บริษัท พรีเมโร่ แมนเนจเมนต์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - การออกแบบและคำนวณแบบก่อสร้าง การติดตั้ง การควบคุมการก่อสร้าง
- ให้คำปรึกาา
นต.800 บริษัท เดอะจีเนียส์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - บริการออกแบบอาคารตลอดจนขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
- บริการก่อสร้าง ต่อเติม รีโนเวทอาคารพักอาศัย โรงงาน อพาร์ทเม้นท์ต่างๆ และอาคารคอน
นต.801 บริษัท เค เอ็ม อาร์ เอเซีย แปซิฟิค จำกัด 1 - จำหน่าย ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบดับเพลิง ระบบไฟฟ้า
นต.802 บริษัท วี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 14
นต.803 บริษัท ตรวจสอบอาคารกรุงเทพ จำกัด 3 - ให้คำปรึกษา วางโครงการ บริหารการก่อสร้าง
- ออกแบบคำนวณ ควบคุมงานก่อสร้าง พิจารณาตรวจสอบ
- อำนวยการใช้ ตรวจสอบอาคาร
- ให้บริการตรวจสอบรับรองแบบอนุรักษ์การจัดการพลังงาน
- ให้บริการตรวจสอบการจัดการพลังงานไฟฟ้า
นต.804 บริษัท ฮิล คอนเซาท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

5 - ให้คำปรึกษา วางโครงการ บริหารงานก่อสร้าง
- ออกแบบคำนวณ ควบคุมงานก่อสร้าง พิจารณาตรวจสอบ
- อำนวยการใช้ ตรวจสอบอาคาร
นต.805 บริษัท อี แอนด์ เอส เอ็นจีวี เซอร์วิสเซส จำกัด 4 - บริการตรวจสอบ และซ่อมบำรุงรถขนส่งก๊าซธรรมชาติ NGV
นต.806 บริษัท อินฟราเทค เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด 2 - ตรวจสอบและให้คำปรึกษาแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านก่อสร้าง
- เจาะสำรวจและตรวจสอบคุณภาพดิน ด้านงานวิศวกรรมโยธา
นต.807 บริษัท คิวบิค ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 6 - บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ บริหารงานด้านวิศวกรรมงานระบบ
นต.808 บริษัท เมืองไฟฟ้า อมตะนครวิศวกรรม จำกัด 2 - ให้บริการตรวจสอบสภาพอาคาร ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบลิฟท
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ให้บริการตรวจรับรองระบบไฟฟ้าในโรงงาน งานอุตสาหกรรม อาคารสูง
นต.809 บริษัท โรจนะ แอสเซ็ท แมนเนจเมนท์ จำกัด 2 - บริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้านอสังหาริมทรัพย์ การจัดการด้านสินทรัพย์และการจัดก
นต.810 บริษัท เอ็นเนอยี่ เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด 3 - ให้คำปรึกษาและจัดการด้านวิศวกร และเทคนิคไฟฟ้าเครื่องกล
- บริหารโครงการจัดการพลังงาน งานซ่อมบำรุงรักษา
- ติดตั้งระบบสาธารณูปโภคระบบเครื่องกลในโรงงานอุตสาหกรรม อาคารสูง อาคารสำนักงาน โร
นต.811 บริษัท เอสพีที จีโอเทค จำกัด 2
นต.812 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สัญชัย ซอยส์เทสติ้ง 1 - ออกแบบและคำนวณโครงสร้างทุกชนิด
นต.813 บริษัท แปลน รีโนเวชั่น จำกัด 12 - ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานวิศวกรรมก่อสร้างและสถาปัตยกรรม
- ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้บริการออกแบบ จัดสร้างงานสถาปัตยกรรม
- งานตกแต่ปรับปรุงภูมสถาปัตยกรรม และงานตกแต่งภายในและภายนอก
นต.814 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรเกรซ อิเลคทริค เอ็นจิเนียริ่ง

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - ออกแบบเดินสายไฟทั้งภายในและภายนอกอาคาร
นต.815 บริษัท แอเรีย จำกัด 2 - ประกอบกิจการบริการออกแบบ และที่ปรึกษาทางวิศวกรรม
- งานบริหารควบคุมตรวจสอบการก่อสร้าง
นต.816 บริษัท ว.ไชยา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 14 - รับเหมาก่อสร้างอาคาร
- งานระบบปรับอากาศ,งานระบบประปา
- งานระบบไฟฟ้า
นต.817 บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่ ออดิเตอร์ จำกัด 2 - ตรวจสอบการจัดการพลังงาน อาคาร ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาส ระบบลิฟท์ ระบบบำบัดน้ำเสีย
นต.818 บริษัท อี แอนด์ บี พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ให้บริการตรวจสอบอาคาร ตาม พรบ. ควบคุมอาคาร
- รับเหมาติดตั้ง ซ่อม บำรุงรักษา งานระบบไฟฟ้า งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ งานระบบเครืองปรับอากาศ งานระบบสื่อสาร วานระบบประปา และงานระบบน้ำทิ้ง
- ประกอบกิจการให้บริการจำทำระบบการจัดการพลังงานในอาคารและโรงงาน
- ตรวจสอบและรับรองระบบการจัดการพลังงาน
นต.819 บริษัท ซิดเอ็น จำกัด 6 - ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมการบริหารจัดการปก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
       
แสดงหน้าที่  
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52