สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต


แสดงหน้าที่  
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
ใบอนุญาต นิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต จำนวนวิศวกร
ผู้มีใบอนุญาต
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล(โดยย่อ)
นต.759 บริษัท โปร อินสเปคเตอร์ จำกัด 1 - ตรวจสอบอาคารตามพรบ.2548
- ประกอบกิจการให้บริการด้านควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง
- ประกอบกิจการด้านออกแบบวิศวกรรม
นต.760 บริษัท เอ็กซ์เปิร์ท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ติดตั้งระบบโทรมาตร SCADA , ระบบสื่อสาร ,ระบบกล้องวงจรปิด
- ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ GIS , ระบบคอมพิวเตอร์
นต.761 บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงานไทย จำกัด 2 - บริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมและควบคุมบริหารงานก่อสร้าง เช่น ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบก๊าซชีวภาพและจัดอบรมสัมมนา
- ติดตั้งและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย และจัดการขยะมูลฝอย และควบคุมมลพิษทางอากาศ
- ออกแบบก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาและการนำน้ำทิ้งกลับมาใช้ใหม่สำหรับน้ำอุตสาหกรรมและชุมชน
- เดินระบบควบคุมมลพิษในโรงงานอุตสาหกรรม และชุมชน แบบการตรวจและติดตามและให้คำปรึกษาแก้ไขปรับปรุง
นต.762 บริษัท โทกะ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1
นต.763 บริษัท ก้าวหน้าวิศวกรรมและการตรวจสอบ จำกัด 1 - ตรวจสอบอาคาร
นต.764 บริษัท ออโรร่า เทคโนโลยี แอนด์ เอ็นจีเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด 3 - ให้บริการด้านการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
- งานสำรวจออกแบบ
- ควบคุมงานก่อสร้าง
- งานด้านอื่นๆที่เกี่ยวกับด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชายฝั่ง วิศวกรรมทางเทคนิคธรณี แ
นต.765 บริษัท ไพโรจน์สมพงษ์พาณิชย์ จำกัด 8
นต.766 บริษัท เอ็ม แอนด์ ดับเบิลยู (ไทยแลนด์) จำกัด 1 - ประกอบธุรกิจออกแบบ จัดหา ผลิต ติดตั้ง และดำเนินงานเกี่ยวกับห้องปลอดเชื้อและระบบป
- เป็นที่ปรึกษาและจัดหาบริการในการจัดการโครงการในการวางแผน ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง ทดส
- ให้บริการก่อสร้างในส่วนที่เกี่ยวกับการวางแผน ออกแบบ ก่อสร้าง สร้างอาคาร และติดตั
นต.767 บริษัท ฟีนิกซ์ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ที่ปรึกษา วิจัย ฝึกอบรม ด้านการจัดการวิศวกรรมอุตสาหการ
นต.768 บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด 27
นต.769 บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด 10
นต.770 บริษัท เอลแมกซ์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

6
นต.771 บริษัท เซ็ทคอม จำกัด 3 - ออกแบบวิศวกรรมโครงสร้าง
นต.772 บริษัท พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด 1
นต.773 บริษัท สหพลัส จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2
นต.774 บริษัท อีออน เอเลน เจนเนอเรชั่น จำกัด 7 - ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบแาคาร อาคารพาณิชย์ และรับจ้างเขียนแบบ เพื่อใช้ในการก่อส
นต.775 บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส์ จำกัด 12 - รับเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรมและการขนส่ง
นต.776 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) 935 - รับเหมาก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง โครงการต่างๆทุกประเภท
นต.777 บริษัท อาร์ซีไอ เทสติ้ง อินสเพ็คชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด 3 - บริการงานทดสอบตรวจสอบแบบไม่ทำลาย การฝึกอบรมการทดสอบแบบไม่ทำลาย
- การให้คำปรึกษา คำนวณ และออกแบบ ติดตั้งเครื่องจักร
นต.778 บริษัท อินฟีนิท เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด 38 - รับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน
- รับงานโยธาทุกประเภท
นต.779 บริษัท เค.ดับเบิลยู. คอนชัลแต้นท์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

4 - รับบริการออกแบบและรับเหมาก่อสร้าง
- รับบริการควบคุมงานก่อสร้าง
นต.780 บริษัท แซส เทค โซลูชั่น จำกัด 6 - ประกอบกิจการรับเหมา ออกแบบ ติดตั้ง ประกอบเครื่องวัด เครื่องชั่งอัตราการไหลระดับค
- เครื่องมือหนักทุกประเภทที่ใช้ในกลุ่มโรงานอุตสาหกรรมทุกประเภท
- รับเหมาก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน ท่าเทียบเรือ อุโมงค์ โครงสร้างงานโยธาทุกปร
- ประกอบกิจการออกแบบด้านวิศวกรรมทุกประเภท
นต.781 บริษัท อีเนอร์จี อีโวลูชั่น จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

5 - รับเหมาก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อร้างอ่างอื่น รวมทั้งรับงา
- รับออกแบบด้านวิศวกรรมทุกประเภท
นต.782 บริษัท แอบโซลูท บิซิเนส ออพพอทูนิตี้ ซัคเซส จำกัด 6 - ให้คำปรึกษาแนะนำด้านวิศวกรรม
นต.783 บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด 44 - ที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงาน
- ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม
- ที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรอาคาร
- ที่ปรึกษาออกแบบวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและการจัดการด้านการอนุรักษ์พลังงาน
- จัดอบรม/สัมมนา
นต.784 บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) 71
นต.785 บริษัท วี เอส ดี คอนเซ้าท์แต้นท์ จำกัด 4 - ให้บริการวิชาชีพออกแบบวิศวกรรมงานโครงสร้าง
นต.786 บริษัท ซี.เอ็น.เอส. คอนสตรัคชั่น จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2
นต.788 บริษัท พีพีพลัสแมนเนจเม้นท์ จำกัด 3 - ประกอบธุรกิจบริการควบคุมงานก่อสร้างต่างๆ
- บริการออกแบบวิศวกรรม
- เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำด้านการออกแบบ
นต.789 บริษัท แฟคทอรี่ เซอร์วิส แอนด์ เมนเทนแนนซ์ จำกัด 2
       
แสดงหน้าที่  
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร