COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร

รายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต


แสดงหน้าที่  
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 
ใบอนุญาต นิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต จำนวนวิศวกร
ผู้มีใบอนุญาต
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล(โดยย่อ)
นต.759 บริษัท โปร อินสเปคเตอร์ จำกัด 1 - ตรวจสอบอาคารตามพรบ.2548
- ประกอบกิจการให้บริการด้านควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง
- ประกอบกิจการด้านออกแบบวิศวกรรม
นต.760 บริษัท เอ็กซ์เปิร์ท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ติดตั้งระบบโทรมาตร SCADA , ระบบสื่อสาร ,ระบบกล้องวงจรปิด
- ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ GIS , ระบบคอมพิวเตอร์
นต.761 บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงานไทย จำกัด 4 - บริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมและควบคุมบริหารงานระบบบำบัดน้ำเสีย ก๊าซชีวภาพ และจัดอบรมสัมมนา
- ก่อสร้าง ติดตั้ง และปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะมลพิษทางอากาศ
- ออกแบบก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาและการนำน้ำทิ้งกลับมาใช้ใหม่สำหรับน้ำอุตสาหกรรมและชุมชน
- เดินระบบควบคุมมลพิษในโรงงานอุตสาหกรรม และชุมชน แบบการตรวจและติดตามและให้คำปรึกษาแก้ไขปรับปรุง
นต.762 บริษัท โทกะ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 3
นต.763 บริษัท ก้าวหน้าวิศวกรรมและการตรวจสอบ จำกัด 1 - ตรวจสอบอาคาร
นต.764 บริษัท ออโรร่า เทคโนโลยี แอนด์ เอ็นจีเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด 5 - ให้บริการด้านการศึกษาความเหมาะสมโครงการ งานสำรวจออกแบบ ควบคุมการก่อสร้าง และงานด้านอื่นๆที่เกี่ยวกับวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชายฝั่ง วิศวกรรมทางเทคนิคธรณี และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นต.765 บริษัท ไพโรจน์สมพงษ์พาณิชย์ จำกัด 8
นต.766 บริษัท เอ็ม แอนด์ ดับเบิลยู (ไทยแลนด์) จำกัด 1 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.767 บริษัท ฟีนิกซ์ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ที่ปรึกษา วิจัย ฝึกอบรม ด้านการจัดการวิศวกรรมอุตสาหการ
นต.768 บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด 27 - รับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่งอื่นทุกประเภท รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท ซ่อมแซม ปรับปรุง และบำรุงรักษาอาคารและสิ่งปลูกสร้างทุกชนิด การตรวจอาคารด้านวิศวกรรมและระบบต่างๆ ภายในอาคาร
นต.769 บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด 11 - ประกอบกิจการจัดสรรที่ดิน พัฒนาที่ดิน แบ่งแยกที่ดินแปลงใหญ่เป็นแปลงย่อย ให้เช่าซื้อ ให้เช่าที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง บ้าน โรงเรือน ตึกแถว ทาวเฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ อาคารชุด จัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใดๆตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
นต.770 บริษัท เอลแมกซ์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

6
นต.771 บริษัท เซ็ทคอม จำกัด 3 - ออกแบบวิศวกรรมโครงสร้าง
นต.772 บริษัท พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด 1 - มีความรู้ความชำนาญในการควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง
นต.773 บริษัท สหพลัส จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2
นต.774 บริษัท อีออน เอเลน เจนเนอเรชั่น จำกัด 6 - ให้คำปรึกษา และออกแบบงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร
นต.775 บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส์ จำกัด 11 - รับเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรมและการขนส่ง
นต.776 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) 1004 - เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างครบวงจรที่มีประสบการณ์และความชำนาญในงานก่อสร้างทุกประเภท
- มีความพร้อมที่จะสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นโครงการขนาดใหญ่หรือใช้เทคนิคชั้นสูงโดยการประมูลงานในราคาที่สามารถแข่งขันกันได้
- มีความรับผิดชอบในงานก่อสร้างให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล และก่อสร้างเสร็จทันเวลา ภายในงบประมาณที่กำหนด
- รักษาภาพลักษณ์ของความเป็นผู้นำของบริษัทก่อสร้าง
- สร้างความพึงพอใจระดับสูงสุดให้แก่ลูกค้า
- ใช้ศักยภาพของบริษัทในการขยายธุรกิจ รับเหมาก่อสร้างไปยังต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในแถบภูมิภาคเอเชีย
นต.777 บริษัท อาร์ซีไอ เทสติ้ง อินสเพ็คชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด 3 - บริการงานทดสอบตรวจสอบแบบไม่ทำลาย การฝึกอบรมการทดสอบแบบไม่ทำลาย
- การให้คำปรึกษา คำนวณ และออกแบบ ติดตั้งเครื่องจักร
นต.778 บริษัท อินฟีนิท เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด 30 - รับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน
- รับงานโยธาทุกประเภท
นต.779 บริษัท เค.ดับเบิลยู. คอนชัลแต้นท์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

4 - รับบริการออกแบบและรับเหมาก่อสร้าง
- รับบริการควบคุมงานก่อสร้าง
นต.780 บริษัท แซส เทค โซลูชั่น จำกัด 8 - ประกอบกิจการรับเหมา ออกแบบ ติดตั้ง ประกอบเครื่องวัด เครื่องชั่งอัตราการไหลระดับค
- เครื่องมือหนักทุกประเภทที่ใช้ในกลุ่มโรงานอุตสาหกรรมทุกประเภท
- รับเหมาก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน ท่าเทียบเรือ อุโมงค์ โครงสร้างงานโยธาทุกปร
- ประกอบกิจการออกแบบด้านวิศวกรรมทุกประเภท
นต.781 บริษัท อีเนอร์จี อีโวลูชั่น จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ให้บริการที่ปรึกษาและออกแบบงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโครงสร้างและงานด้านสถาปัตยกรรมในงานอาคารสำนักงานโรงงานที่พักอาศัย สะพาน ท่าเทียบเรือ ถนน เขื่อน อุโมงค์ และงานอื่นๆที่อยู่ในขอบข่ายวิศวกรรมทุกประเภท
นต.782 บริษัท แอบโซลูท บิซิเนส ออพพอทูนิตี้ ซัคเซส จำกัด 6 - ให้คำปรึกษาแนะนำด้านวิศวกรรม
นต.783 บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด 46 - ที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงาน
- ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม
- ที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรอาคาร
- ที่ปรึกษาออกแบบวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและการจัดการด้านการอนุรักษ์พลังงาน
- จัดอบรม/สัมมนา
- งานตรวจสอบความปลอดภัยของอาคาร
นต.784 บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) 91 - ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อนอุโมงค์และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับงานโยธาทุกประเภท รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุมบริหารงานก่อสร้าง
นต.785 บริษัท วี เอส ดี คอนเซ้าท์แต้นท์ จำกัด 4 - ให้บริการวิชาชีพออกแบบวิศวกรรมงานโครงสร้าง
นต.786 บริษัท ซี.เอ็น.เอส. คอนสตรัคชั่น จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2
นต.788 บริษัท พีพีพลัสแมนเนจเม้นท์ จำกัด 3 - ประกอบธุรกิจบริการออกแบบสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม และวิศวกรรม ออกแบบภูมิทัศน์ ออกแบบและตกแต่งภายใน เขียนแบบตกแต่ง จัดทำสวน และจัดหาเครื่องตกแต่ง หรือสิ่งก่อสร้างอย่างอื่นและรับเป็นที่ปรึกษาและคำแนะนำด้านการออกแบบ รวมถึงรับบริการควบคุมงานก่อสร้างต่างๆ
นต.789 บริษัท แฟคทอรี่ เซอร์วิส แอนด์ เมนเทนแนนซ์ จำกัด 2
       
แสดงหน้าที่  
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52