สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต


แสดงหน้าที่  
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
ใบอนุญาต นิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต จำนวนวิศวกร
ผู้มีใบอนุญาต
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล(โดยย่อ)
นต.694 บริษัท แปซิฟิค ริม ริช กรุ๊ป จำกัด 4 - รับจ้างเหมาก่อสร้าง
นต.695 บริษัท เชียงใหม่ เคเอสที จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - บริการให้คำปรึกษา ออกแบบตรวจสอบ บำรุงรักษา
- จำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือ ระบบไฟฟ้าคอนโทรลในโรงพยาบาล
นต.696 บริษัท องศา คอนซัลแตนท์ จำกัด 5
นต.697 บริษัท โกลบอลเทคโนโลยีแอนด์เอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแต้นท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3
นต.698 บริษัท วิศวกรที่ปรึกษา สรศักดิ์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - ให้บริการออกแบบ ควบคุม ตรวจสอบรับรองงาน ด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม
นต.699 บริษัท เออีคอม (ประเทศไทย) จำกัด 18 - การทำกิจการบริการทางวิศวกรรมทุกประเภท
นต.701 บริษัท มาสเตอร์โฟร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - บริการออกแบบสถาปัตย์ ออกแบบวิศวกรรมโครงสร้าง ออกแบบวิศวกรรมงานระบบ
- ตกแต่งภายในและควบคุมงานจัดสวน
- รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาตกแต่งภายใน และรับเหมาจัดสวน
- บริการตรวจสอบอาคารและป้ายโฆษณา
นต.702 บริษัท เอส.พี. ไทย เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด 2 - ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและอาคาร ตรวจสอบระบบเครื่องกล
- ให้บริการับออกแบบและควบคุมงาน
- ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม
นต.703 บริษัท เอเสค คอนซัลแตนท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ให้คำปรึกษา ศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ วิเคราะห์วิจัย ออกแบบ บริหารโครงการ และควบคุมการ
นต.704 บริษัท เช็คคอน โปรเฟสชั่นนอล อินสเป็คชั่น จำกัด 3 - ตรวจสอบงานก่อสร้าง
- ตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง
นต.705 บริษัท ซีวิล เทคโนโลยี่ คอนซัลแตนท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

4 - บริษัทที่ปรึกษา ออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้าง
นต.706 บริษัท ยูทิลิตี้ พลัส จำกัด 8 - ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องกล
- รับเหมาก่อสร้างอาคารทั่วไป
- ตรวจสอบอาคาร
นต.707 บริษัท โบลเตอร์ สจ๊วต จำกัด 3 - บริการงานด้านวิศวกรรม งานทดสอบวัสดุก่อสร้าง และงานวัดปริมาณงานก่อสร้าง
- ประกอบกิจการบริการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม เช่นให้คำปรึกษา วางแผน ออกแบบ
- และในด้านการเตรียมการ ด้านศึกษา วางแผน แนะนำ ควบคุมดูแลทางด้านวิศวกรรม สถาปัตยกร
นต.708 บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด 139
นต.709 บริษัท สแปน คอนซัลแตนท์ จำกัด 3
นต.710 บริษัท วิศวกรรมซ่อมบำรุงทั่วไป จำกัด 1 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม
- ตรวจทดสอบและควบคุมเครื่องจักรกลทุกชนิด
- งานซ่อมบำรุงในขอบเขตของวิศวกรรมเครืองกลไฟฟ้า โยธา สุขาภิบาลและเคมี เป็นต้น
นต.711 บริษัท เอเชียแปซิฟิคเวิลด์ไวด์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ประกอบกิจการขายเครื่องจักร ติดตั้งเครื่องจักร ขายผลิตภัณฑ์อุปกรณ์อะไหล่ทุกชนิด
- ซ่อม รักษาอุปกรณ์ ขายระบบคอมพิวเตอร์ ควบคุมติดตั้งวางระบบควบคุมและการบริหารวางระบบควบคุม
- รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาอาคาร รับเหมาก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง ดัดแปลง ต่อเติมหรือจัดการโดยประการอื่นใด
- อาคารสูง อาคารสูงพิเศษ อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอื่นทุกขนิด
- รวมทั้งรับงานโยธาทุกประเภท
นต.712 บริษัท เนชั่น คอนเซาท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

4 - รับบริการออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง
นต.713 บริษัท บิลเดอร์ คอนซัลแตนท์ส แอนด์ โปรเจค แมนเนจเม้นท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

12 - รับปรึกษาด้านการออกแบบ,ควบคุมงานก่อสร้าง
นต.714 บริษัท สถาปนิกทูเก็ตเตอร์ จำกัด 11 - รับบริการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง
นต.715 บริษัท บิวดิ้ง อินสเปคชั่น ทีม จำกัด 1 - รับบริการงานตรวจสอบอาคาร
นต.716 บริษัท ออมทอง อินเตอร์เทรด จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - รับเหมาก่อสร้าง ตกแต่ง ทุกชนิด
นต.717 บริษัท โปทีม บิลเดอร์ จำกัด 26 - รับเหมาก่อสร้าง
นต.718 บริษัท ไวส โปรเจ็ค คอนซัลติ้ง จำกัด 13 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง
นต.719 บริษัท ซินเนอร์ยี เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่น จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - บริการงานวิศวกรรมโยธา เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล
- บริการตรวจสอบรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้า และตรวจสอบอาคาร
- บริการเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากกา
นต.720 บริษัท วิศวชลกร จำกัด 3 - ให้บริการด้านวิศวกรรมต่างๆ เพื่อดำเนินการรับเหมาก่อสร้างอาคารบ้านเรือน
- รับเหมาก่อสร้างอาคารโรงงานและอาคารสำนักงาน รับเหมาก่อสร้างบ้านถนน ทำรั้ว
- ให้คำปรึกษางานก่อสร้างและงานด้านต่างๆ
นต.721 บริษัท เมืองไฟฟ้า กรุงเทพวิศวกรรม จำกัด 2 - ตรวจสอบสภาพอาคาร ระบบประกอบอาคารต่างๆ ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ
- ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบลิฟท์ ระบบบริการและอำนวยความสะดวกในอาคาร บำบัดน้ำเสีย
- ตรวจรับรองระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ
- ตรวจสอบระบบบำบัดมลพิษน้ำ ระบบบำบัดมลพิษอากาศ
- ตรวจสอบระบบจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม
- ตรวจรับรองระบบรอก เครน ชนิดต่างๆ
- ตรวจรับรองระบบหม้อต้ม หม้อไอน้ำ ถังภาชนะรับแรงดัน
- ตรวจสอบการจัดการพลังงาน การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร
- ควบคุมให้คำปรึกษาแนะนำด้านการบริหารจัดการพลังงาน การฝึกอบรม การอนุรักษ์พลังงาน
นต.723 บริษัท บี แอนด์ เจ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - รับติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ปรับอากาศและระบายอากาศ สุขาภิบาลและดับเพลิง
นต.724 บริษัท จอมไทย ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแทนต์ จำกัด 4 - ประกอบกิจการรับควบคุมงาน แนะนำ ปรึกษางานก่อสร้าง งานสถาปัตยกรรมทุกชนิด
- บริการถอดแบบ เขียนแบบ อาคารสิ่งปลูกสร้างในงานด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรมทุกชนิด
- รับควบคุมงาน แนะนำ ปรึกษา บริหารงานก่อสร้าง งานวิศวกรรมทุกชนิด
- รับออกแบบและควบคุมงานด้านตกแต่งภายใน
นต.725 บริษัท ฟลูอิดไดซ์ เบด แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ เซฟวิ่ง จำกัด 1
       
แสดงหน้าที่  
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร