COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร

รายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต


แสดงหน้าที่  
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 
ใบอนุญาต นิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต จำนวนวิศวกร
ผู้มีใบอนุญาต
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล(โดยย่อ)
นต.664 บริษัท เอ.พี.ซี.คอนซัลแตนท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

5 - ประกอบธุรกิจรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานก่อสร้างทุกชนิด
- ประกอบธุรกิจบริการเป็นผู้ออกแบบ เขียนแบบอาคาร ถนน เขื่อน และงานก่อสร้างอื่นๆ
- ประกอบธุรกิจรับเป็นที่ปรึกษาและควบคุมงานก่อสร้างทุกชนิดทุกประเภท
- ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร
นต.665 บริษัท เอ.ไอ.เอ็ม. จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

5 - ออกแบบและติดตั้งงานระบบไฟฟ้าแรงสูง-ต่ำ
- ออกแบบและติดตั้งงานระบบสุขาภิบาล
- ออกแบบและติดตั้งงานระบบปรับอากาศ
นต.666 บริษัท ซีเมโค คอร์โปเรชั่น จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

4 - ประกอบกิจการทางด้านบริการ ที่ปรึกษา วางแผน รับเหมาติดตั้ง ทดสอบ ระบบไฟฟ้าและเครื่องกลทางด้านอุตสาหกรรม
นต.667 บริษัท เอ็นจิเนียริ่งซิสเต็มเทคโนโลยี จำกัด 4 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.668 บริษัท ศิรกร จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

11 - ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสริมเหล็กและอัดแรงทุกชนิด ทุกประเภท
- รับจ้างติดตั้งและก่อสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง ไฟฟ้าแรงต่ำ และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าทุกข
- รับเหมาก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน งานก่อสร้างทุกชนิด และงานโยธาทุกประเภท
นต.669 บริษัท วิ้นท์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เมเนจเม้นท์ จำกัด 5 - ให้คำปรึกษา ออกแบบแวางโครงการ ควบคุมการก่อสร้าง และพิจารณาตรวจสอบงานด้านวิศวกรรม
นต.670 บริษัท ซีเอ็ม โปรเฟรสชั่นแนล จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

5 - บริการออกแบบ งานโครงสร้าง งานระบบประกอบอาคาร
- บริการควบคุมงานก่อสร้าง
- บริการควบคุมปริมาณงานและราคาของต้นทุนค่าก่อสร้าง
นต.671 บริษัท วิคกี้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 2 - ประกอบกิจการนำเข้าและเป็นตัวเเทนจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับระบบน้ำ แก๊สปิโตรเลียม
- ประกอบกิจการด้านการออกแบบ ติดตั้งและบริการและให้บริการทางด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับระบบน้ำ แก๊สและปิโตรเลียม
นต.672 บริษัท วีอี โซลูชั่น จำกัด 4 - ประกอบกิจการรับเหมางานก่อสร้างระบบท่อสำหรับงานอุตสาหกรรมทุกประเภทและงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด
นต.673 บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ไฟร เซอร์วิสเซส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - ให้บริการออกแบบด้านเครื่องกล ออกแบบและติดตั้ง
นต.674 บริษัท ไมน์เว คอร์เปอเรชั่น จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

10 - ให้บริการปรึกษา ศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสม
- งานออกแบบรายละเอียดและควบคุมการก่อสร้างด้านวิศวกรรมโยธา
- โครงสร้างระบบถนน สะพาน สาธารณูปโภค แหล่งน้ำ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และวิศวกรรมเครื่
นต.675 บริษัท พรวิเศษ วิศว์ จำกัด 4 - ประกอบกิจการที่ปรึกษา สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา ตรวจสอบสิ่งก่อสร้างต่างๆ
นต.676 บริษัท คาบิเน็ทอินจิเนียร์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - รับเหมา รับจ้าง งานระบบไฟฟ้า ปรับอากาศ
- ออกแบบ งานระบบไฟฟ้า
นต.677 บริษัท ที่ปรึกษา คีน จำกัด 1 - ประกอบกิจการบริการด้านวิศวกรรม
- รับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำวิชาชีพวิศวกรรม
- ออกแบบ เขียนแบบ วางผัง ควบคุมงาน และวางแผนการก่อสร้าง
นต.678 บริษัท เอ็นริชเมนท์ แอสโซซิเอท จำกัด 6 - ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน
- รับเหมาก่อสร้าง ให้คำปรึกษา ให้บริการเกี่ยวกับงานระบบประกอบอาคารทั้งหมดและงานสาธ
- รับปรึกษาและให้คำแนะนำและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านวิศวกรรม และออกแบบทั้งหมด
นต.679 บริษัท วี เอส พี เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 9 - ให้บริการงานที่ปรึกษาในด้านต่างๆ ได้แก่ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน และแหล่งนำ
- วิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล สุขาภิบาล และวิศวกรรมทุกแขนง
- วิศวกรรมโครงสร้าง และงานด้านสถาปัตยกรรม
- การสำรวจจัดทำแผนที่ การเจาะสำรวจทางด้านธรณีวิทยา ฐานราก และแหล่งวัสดุก่อสร้าง
- การบริหารโครงการ และควบคุมงานก่อสร้าง
นต.680 บริษัท ปรีชานานากิจ จำกัด 1 - รับจ้างบริหารงานก่อสร้าง
นต.681 บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

167 - ออกแบบ จัดหา ก่อสร้าง และติดตั้ง อาคารและโรงงานระบบสาธารณูปโภค
- งานตรวจสอบ ทดสอบ ซ่อมแซม จำนวนการใช้และบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า เครื่องกล และสุขาภิบ
นต.682 บริษัท สุพรีเรีย คอนสตรั๊คชั่น แอนด์ เมเนจเม้นท์ จำกัด 5 - ประกอบกิจการให้บริการที่ปรึกษา วางโครงการ ออกแบบและคำนวณ บริหารโครงการและควบคุมก
- ให้คำแนะนำทางด้านวิศวกรรม
นต.683 บริษัท เค. อาร์. เอ็นจิเนียริ่งแอนด์อินสเปคชั่น จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - บริการตรวจสอบอาคาร
- บริการงวานด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
นต.684 บริษัท เซฟคอน อินสเปคชั่น จำกัด 1 - บริการงานตรวจสอบอาคาร
- บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมโครงการ
- บริการงานอชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
-
นต.685 บริษัท เออี เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ออกแบบ ติดตั้ง ให้คำปรึกษา งานบำรุงรักษา ด้านวิศวกรรม
นต.686 บริษัท ระยองไทยวิศวกรรม จำกัด 1 - รับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านวิศวกรรมและอื่นๆ ดังปรากฏในสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
-
นต.687 บริษัท ออกแบบและที่ปรึกษาอาคาร ทีเอสเจ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

7
นต.688 บริษัท ไฮเวอชั่น วิศวกรรม จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

5 - ประกอบกิจการออกแบบรับเหมาติดตั้ง งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล
- งานระบบไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม งานระบบปรับอากาศ งานระบบป้องกันอัคคีภัยและโยธาให
นต.689 บริษัท ซี ไอ เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 2 - เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ และออกแบบติดตั้งเครื่องจักรเกี่ยวกับการบริหารงานด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
นต.690 บริษัท ยุทธศาสตร์วิศวกรรม จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

7 - ทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซระบบท่อ
นต.691 บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด 7 - ให้บริการเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง ให้คำปรึกษา และงานออกแบบงานทางด้านวิศวกรรม เก็บ หรือรับตัวอย่างในงานก่อสร้าง และงานทางด้านวิศวกรรมทุกประเภท เพื่อทดสอบ วิเคราะห์ สำรวจ และรายงาน
- ให้บริการปรึกษา วิจัย ตรวจสอบ ควบคุม และจัดทำรายงานเกี่ยวกับผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม
- ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนาความรู้ทุกแขนงสาขาวิชา
นต.692 บริษัท เซ็มเทค จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรม
นต.693 บริษัท ยูนิตี้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ซี เซอร์วิส จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - เป็นที่ปรึกษาด้านงานออกแบบวิศวกรรมและงานควบคุมบริหารโครงการ
       
แสดงหน้าที่  
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53