COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร

รายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต


แสดงหน้าที่  
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 
ใบอนุญาต นิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต จำนวนวิศวกร
ผู้มีใบอนุญาต
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล(โดยย่อ)
นต.633 บริษัท อนาไลซ์อินสเปคชั่นดีไซน์ จำกัด 1 - บริการงานด้านวิศวกรรม และตรวจสอบอาคาร
นต.634 บริษัท คอมฟอร์ท แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - ให้บริการตรวจสอบ ออกแบบ และปรับปรุง ระบบภายในอาคารเพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน
นต.635 บริษัท เอสแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ประกอบกิจการให้บริการด้านการออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
- ประกอบกิจการให้บริการควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง
- ประกอบกิจการให้บริการตรวจสอบอาคารตามพรบ.ควบคุมอาคาร
นต.636 บริษัท ปาล์มเมอร์ แอนด์ เทอร์เนอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 28 - วิศวกรรมโยธาและโครงสร้าง วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า
- งานออกแบบ งานบริหารและอำนวยการก่อสร้าง งานตรวจสอบ งานให้คำปรึกษา
นต.637 บริษัท พรอสเพอริตี้คอนกรีต จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป
นต.638 บริษัท ไฮ-โฟลว เท็คโนโลยี่ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ประกอบกิจการควบคุมงานติดตั้ง ระบบปรับอากาศ สุขาภิบาล ป้องกันอัคคีภัยไฟฟ้าพร้อมจัดจำหน่ายอุปกรณ์
นต.639 บริษัท เอสเอ็นซี-ลาวาลิน (ประเทศไทย) จำกัด 2 - ประกอบกิจการให้บริการที่ปรึกษาแก่อุตสาหกรรมการก่อสร้าง
- การบริหารโครงการก่อสร้างวิศวกรรม
- การเริ่มเดินเครื่องจักรเพื่อทดสอบการปฏิบัติการ ตลอดจนคุณภาพและปริมาณวัสดุ
นต.640 บริษัท ทริปเปิล อินสเปคเตอร์ จำกัด 2
นต.641 บริษัท วี-วิน อีโวลูชั่น จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - เป็นผู้ตรวจสอบอาคาร
นต.642 บริษัท ธญาวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

6 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุมบริหารงานก่อสร้าง
นต.643 บริษัท เอ ซี เอส อินเตอร์เนชั่นแนล คอนซัลแตนทส์ จำกัด 14 - บริหารโครงการ
- ออกแบบโครงสร้างอาคาร
- บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
- สำรวจ และเสนอแนะวิธีแก้ไขซ่อมแซมอาคารที่ชำรุดเสียหาย
- ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมโครงสร้างและโยธา
- ตรวจสอบความปลอดถัยของอาคาร
- ที่ปรึกษาด้านพลังงาน
- ออกแบบวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร
- ตรวจสอบและเสนอแนะวิธีแก้ไขปรับปรุงระบบประกอบอาคาร
นต.644 บริษัท โอเอสเค คอนซัลแตนส์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - รับบริการให้คำปรึกษา จัดการ และดำเนินงานในโครงการหรือในกิจการ หรือองค์การใดๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
- รับบริการศึกษา สำรวจ และวิเคราะห์ออกแบบรายละเอียดงานสถาปัตยกรรม และงานวิศวกรรมทุกสาขา
- รับบริการวางแผนโครงการและศึกษาความเหมาะสมของโครงการพัฒนาต่างๆ ด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมทุกสาขา
- รับเป็นที่ปรึกษาในการบริหารงาน ควบคุมการดำเนินงานก่อสร้างงานวิศวกรรมทุกสาขา และงานพัฒนาโครงการต่างๆ
นต.645 บริษัท ไออาร์อาร์ เอนเตอร์ไพรซ์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

5 - วิศวกรที่ปรึกษา
- รับเหมาก่อสร้าง
- ค้าขายวัสดุก่อสร้างและวัสดุสำนักงาน
นต.646 บริษัท พีนนาเคิล คอนซัลแตนท์ จำกัด 10 - ให้บริการออกแบบ จัดทำแบบ รูป รายการ ทางด้านวิศวกรรมทุกสาขา
- ให้บริการควบคุมการก่อสร้างงานอาคารทุกประเภท
นต.647 บริษัท พิบูลย์คอนกรีต จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

9 - ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น เสาเข็ม อิฐบล็อค เสาคอนกรีต บล็อ
- ประกอบกิจการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเสาไฟฟ้า คอนกรีตอัดแรง คอร. สปัน ตอม่อ คอนกรีตอ
นต.648 บริษัท พีซีซี โพสเทนชั่น จำกัด 13 - ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง
- ประกอบกิจการค้า รับเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ ออกแบบ ควบคุมงานก่อสร้างเกี่ยวกับโครง
นต.649 บริษัท นาราคอนซัลท์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด 2 - ประกอบกิจการออกแบบและให้คำปรึกษาด้านงานก่อสร้าง
นต.650 บริษัท เอ็ม เจ อาร์ แมนเนจเมนท์ จำกัด 15 - ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา ออกแบบ ควบคุม และให้คำแนะนำปัญหาที่เกี่ยวกับด้านวิศ
- ให้บริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน หรือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้และการ
นต.651 บริษัท สินเจริญชัย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 2 - ติดตั้ง ตรวจสอบ ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบไฟฟ้า ไฟอาราม และปั้นจั่นโรงงานอุตสาหกรรม
- รับเหมาก่อสร้างอาคาร โรงงงานอุตสาหกรรม
- รับตรวจอสบ และดูแลงานก่อสร้างทุกประเภท
- จัดซื้อ จัดจ้าง งานด้านวิศวกรรม
นต.652 บริษัท อินฟราสตรัคเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - ให้บริการสำรวจ ศึกษา ออกแบบด้านวิศวกรรมและควบคุมบริหารงาน รวมถึงให้บริการด้านตรวจสอบอาคาร
นต.653 บริษัท ซีม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 4 - ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ งานก่อสร้างทุกขนิด รวมทั้งงานโยธาทุกประเภท
- ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีดพ่นน้ำยากันสนิมสำหรับยานพาหนะทุกประเภท
นต.654 บริษัท เอส ที เอส อินสตรูเม้นท์ จำกัด 7 - ขายสินค้า
- เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา
- ปรึกษาทดสอบโครงการอาคาร สะพาน ถนน เขื่อน และสิ่งก่อสร้างต่างๆ รวมทั้งเสาเข็ม
- บริการเจาะสำรวจดิน หิน และสภาพธรณีวิทยา
- บริการออกแบบทางด้านวิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม
นต.655 บริษัท สตรีม ไรซ์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

8 - ให้คำปรึกษาออกแบบและสร้างอาคารต่างๆ
นต.657 บริษัท ซีวิลพาร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2 - ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารทุกประเภท
- รับเหมาก่อสร้างอาคาร
นต.658 บริษัท วิศวกรที่ปรึกษาคอนเนค จำกัด 3 - ให้บริการออกแบบ
- บริหารงานก่อสร้าง
- ควบคุมการก่อสร้าง
- ประมาณราคา
นต.659 บริษัท แบล็ค แอนด์ วิชช์ (ประเทศไทย) จำกัด 141 - ให้บริการและคำปรึกษาเฉพาะด้าน และบริการทางเทคนิค ด้านวิศวกรรม วิทยาศาสตร์
- เกี่ยวกับการออกแบบ การวางแผน การศึกษา การจัดซื้อ การก่อสร้าง การดำเนินงาน
- การจัดองค์กร การบริการ การฝึกอบรม ของโครงการด้านพลังงาน การพัฒนาแหล่งน้ำ
- การระบายน้ำ การบำบัดน้ำ และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
นต.660 บริษัท ดีพี อินสเปคเตอร์ จำกัด 1 - ตรวจสอบอาคาร
- ออกแบบงานระบบประกอบอาคาร
- รับเหมาก่อสร้างงานระบบประกอบอาคาร
นต.661 บริษัท ซีแมค เจนเนอรัล จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

10 - รับเหมาก่อสร้าง
- ออกแบบและก่อสร้าง
นต.662 บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) 416 - รับเหมาก่อสร้าง รับสัมปทานทุกชนิด
- ประกอบธุรกิจบริการ และที่ปรึกษาทางด้านสถาปัตยกรรม และวิศวกรรมทุกสาขา รวมทั้งกิจการโฆษณา
- ประกอบกิจการเผ็นผู้ประกอบอาชีพรับเหมาก่อสร้างออกแบบ ควบคุมงานตามกฎหมาย และข้อบังคับว่าด้วยการประกอบอาชีพงานก่อสร้งทุกสาขา ทุกประเภท ทุกชนิด และทุกขนาดงาน
- ประกอบธุรกิจใบนิการทางด้านกฎหมาย บัญชี วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การจัดจำหน่าย สื่อโฆษณา การตลาด รวมทั้งโฆษณา
นต.663 บริษัท เดคโค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด 22 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
       
แสดงหน้าที่  
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52