COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร

รายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต


แสดงหน้าที่  
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 
ใบอนุญาต นิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต จำนวนวิศวกร
ผู้มีใบอนุญาต
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล(โดยย่อ)
นต.601 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพีอีซี อินสเป็กชั่น แอนด์ เซอร์วิส

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ตรวจสอบอาคาร
นต.602 บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

8 - รับจัดทำหรือรับจ้าง หรือรับบริการ สำรวจ วิเคราะห์ ทดสอบ ค้นคว้า วิจัย ออกแบบ ประ
- และทำรายงานในโครงการต่างๆทางด้านโลจิสติกส์และด้านวิศวกรรมจราจรและขนส่งทุกแขนง ทุ
นต.603 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับตรวจสอบอาคาร 45 2 - ประกอบกิจการให้บริการตรวจสอบอาคารทุกประเภท
- ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกประเภท
นต.604 บริษัท กรีน ซินเนอร์จี คอร์เปอเรชั่น จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - จัดหาและออกแบบให้คำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม และอุปกรณ์ครบวงจรเกี่ยวก
- รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุมบริหารงานก่อสร้าง
นต.605 บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด 3 - ทำการประมูลสอบราคาซื้อ จ้าง เช่า ประกวดราคาซื้อ จ้าง เช่า
- ประมูลซื้อ จ้าง เช่า ด้วยวิธีการปกติหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อขายสินค้าต
- รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.606 บริษัท เอ เอ็ม เจ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแท้นท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

4 - รับบริการให้คำปรึกษาและออกแบบทางด้านวิศวกรรมระบบ
นต.607 บริษัท โพรเฟสชั่นแนล ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 11 - เป็นที่ปรึกษา ออกแบบ บริหารงานก่อสร้าง และควบคุมการก่อสร้างด้านวิศวกรรม
นต.608 บริษัท เอ็ทโปร สุมิตร ดีไซน์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

7 - รับบริการให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำด้านวิศวกรรมทุกระบบ
- รับออกแยยงานโครงสร้าง และงานวิศวกรรมทุกระบบ
นต.609 บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง พลัส วัน จำกัด 1 - รับบริการตรวจสอบอาคาร
นต.610 บริษัท ยูนิตี้ ซิสเต็ม จำกัด 10 - ให้บริการรับออกแบบ ติดตั้งระบบไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาล ปรับอากาศ
- และระบบป้องกันอัคคีภัย ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
นต.611 บริษัท ศุภสิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - รับเหมาก่อสร้าง
- เป็นผู้ตรวจสอบอาคาร
นต.612 บริษัท โรลลิ่ง คอนเซปต์ อินโนเวชั่น จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - ทำการประมูลสอบราคมซื้อ จ้าง เช่า ประมูลซื้อ จ้าง เช่า ด้วยวิธีการปกติ หรือวิธีกา
- เพื่อขายสินค้าตามวัตถุประสงค์ให้แก่ส่วนราชการองค์การของรัฐทั้งภายในและภายนอกประเ
- ประกอบกิจการวิเคราะห์โครงการ ออกแบบ ควบคุมงาน เขียนแบบ แผนผัง
- รับปรึกษาเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม และประมาณราคา เป็นวิศวกรที่ปรึกษา
นต.613 บริษัท คอมบัสชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 1 - รับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำทางวิศวกรรมและควบคุมบริหารงานก่อสร้าง
- รับบริการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
- รับตรวจสอบสถานที่บรรจุก๊าซปิโเลียมเหลวประเภทที่ 3
- รับตรวจสอบการวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ Burner and Boiler
- รับบริการด้านการทดสอบและตรวจสอบด้านวิศวกรรมระบบท่อความดันก๊าซ อุปกรณ์ก๊าซ ถังจ่ายก๊าซ และอุปกรณ์ก๊าซ LPG CNG NG และน้ำมัน
- วิศวกรควบคุม
- รับรองขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรออกแบบสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ
- การยกระดับระบบการจัดการพลังงานตามกฏหมายด้วยมาตรฐานการจัดการพลังงานสากล
- บริการตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต
- บริการความปลอดภัยในงานก่อสร้างระบบรางสำหรับวิทยากรปลอดภัย
- Solar cell
- เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ชำนาญการ
- ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ระดับต้น
- เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ
- 5TH Asia Combustion Workshop sales and Service Training
- ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ
- Undustrial Combustion Workshop
- รับบริการ Calibration Gas Leak Detector
- ออกแบบ และรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน
นต.614 บริษัท เอลบรุส จำกัด 2 - รับบริการออกแบบ เป็นที่ปรึกษา และควบคุมงานก่อสร้างด้านวิศวกรรม
นต.615 บริษัท พีพีเอ คอนซัลแตนท์ส จำกัด 2 - ประกอบกิจการรับออกแบบแปลนก่อสร้าง คำนวณโครงสร้าง ออกแบบโครงสร้าง
- ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมทุกชนิด
นต.616 บริษัท ไบโอแก๊ส โฟรันเนอร์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - รับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน
- รับทไงานโยธาทุกประเภท
- ให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ปรับปรุงแก้ไข ตรวจสอบ รวมทั้งบริการติดตั้งอุปกรณ์เกี
- ที่ปรึกษา ออกแบบ ควบคุมการก่อสร้าง Start-up ระบบ
- ควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
นต.617 บริษัท โจเวียน เอ็นยิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - ให้บริการด้านวิศวกรที่ปรึกษา ออกแบบ คำนวณ ควบคุมงาน และบริหารงานก่อสร้าง
- งานพิจารณาตรวจสอบ งานวางแผนโครงการก่อสร้าง งานให้คำปรึกษา งานสำรวจ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ด้านงานวิศวกรรมโยธา
นต.618 บริษัท บิซส์ เอ็นส์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ตรวจสอบอาคาร , ตรวจสอบระบบไฟฟ้า
- บริการออกแบบงานวิศวกรรม
นต.619 บริษัท เอ็นโปร คอนซัลแตนท์ จำกัด 4 - ให้บริการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารพาณิชย์ ที่อยู่อาศัย สำนักงาน ทุกประเภท
- ให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านงานก่อสร้างอาคารพาณิชย์ ที่อยู่อาศัย สำนักงาน ทุกประเภ
นต.620 บริษัท เอ็น ซี ซี คอนซัลแทนท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

4 - ควบคุมงานก่อสร้าง
- ออกแบบด้านวิศวกรรมโครงสร้าง
- ประกอบกิจการให้คำปรึกษาด้านการออกแบบและควบคุมการก่อสร้างทุกประเภท
นต.621 บริษัท วนิชชัยก่อสร้าง(1979) จำกัด 15 - งานบริหารการก่อสร้าง
- ควบคุมงานก่อสร้าง
- ปรับปรุง แก้ไข และออกแบบด้านวิศวกรรมก่อสร้างให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรมให้เป็นไปตามหลักวิชาการและระเบียบกระทรวง
นต.622 บริษัท นอร์ธพลัส จำกัด 5 - บริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมและควบคุมบริหารงานก่อสร้าง
นต.623 บริษัท อินเตอร์ ซีเอ็ม จำกัด 5 - ที่ปรึกษาบริหารงานก่อสร้าง
นต.624 บริษัท เอ็นบิลด์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - บริการทางวิศวกรรมและทางเทคนิค การบริการให้คำปรึกษาแนะนำด้านวิศวกรรมและบริการทางเ
- การบริหารโครงการก่อสร้าง
- รับออกแบบ ควบคุม ตรวจสอบอาคาร
นต.626 บริษัท ควอลิตี้ บิวดิง ออดิท จำกัด 2 - บริการตรวจสอบอาคาร,โรงงาน,ป้ายโฆษณา ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร และบริการตรวจสอบพลังงาน ตาม พรบ. การส่งเสริมการอนุรัรกษ์พลังงาน
นต.627 บริษัท แอร์พลัส แอ๊พพลาย จำกัด 6 - รับเหมาติดตั้งระบบปรับอากาศ แอร์ควบคุมความชื่น ห้องสะอาดปลอดเชื้อ
นต.628 บริษัท ไตรเทคคอนซัลแตนส์ จำกัด 6 - ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม และงานออกแบบเพื่อใช้ก่อสร้าง
- ดำเนินงานออกแบบแปลน คำนวณ และออกแบบโครงสร้าง ควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
- ดำเนินงานออกแบบทางวิศวกรรมระบบต่างๆ เพื่อความสมบูรณ์ของโครงการ
- เข้าทำสัญญากับองค์การหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน เกี่ยวกับงานศึกษาวิเคราะห์โครงการ
- งานควบคุมการก่อสร้าง
- ประกอบกิจการให้คำปรึกษา และดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
นต.629 บริษัท ซี เอ็ม ซี ยูนิเวอร์แซล จำกัด 2 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมและควบคุมบริหารงานก่อสร้าง
- จดทะเบียนที่ปรึกษา ณ ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง
นต.631 บริษัท วารี ดีซายน์ แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด 4 - วิศวกรที่ปรึกษางานระบบวิศวกรรม ที่มีความพร้อมในการให้บริการทั้งในหน่อวยงานภาครัฐเเละเอกชน รวมถึงห้างร้านค้าสถานที่ประกอบการต่างๆพร้อมให้บริการงานด้านวิศวกรรมของอาคารสูงโรงงานอุตสาหกรรม อาคารขนาดใหญ่ และอื่นๆพร้อมขบวนการตรวจสอบและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบวิศวกรรมได้อย่างครบถ้วน
นต.632 บริษัท โซลูชั่น คอนโทรล จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ให้บริการออกแบบ ติดตั้ง ตรวจสอบ บำรุงรักษา และคำแนะนำทางวิศวกรรม
       
แสดงหน้าที่  
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52