สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต


แสดงหน้าที่  
: 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
ใบอนุญาต นิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต จำนวนวิศวกร
ผู้มีใบอนุญาต
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล(โดยย่อ)
นต.31 บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) 13 - ให้บริการตรวจสอบและทดสอบแบบไม่ทำลาย
- ให้บริการตรวจสอบและรับรองถังบรรจุก๊าซแอลพีจี และระบบท่อรวมทั้งอุปกรณ์
- ให้บริการตรวจรับรองหม้อไอน้ำ และเครื่องยกของหนัก
นต.32 บริษัท เอพซิลอน จำกัด 94 - ประกอบกิจการด้านการศึกษา ค้นคว้า วางแผน วิเคราะห์ วิจัย และให้คำแนะนำ
- ออกแบบ คำนวณ และควบคุมการก่อสร้างเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรม
- สำรวจ รังวัด และจัดทำแผนที่ จัดเตรียมภาพถ่ายทางอากาศและดาวเทียม ใช้ในการออกแบบ
- รับจัดเตรียม แก้ไข จัดพิมพ์แบบทางด้านวิศวกรรมโยธาให้ได้มาตรฐาน
นต.33 บริษัท นูแมพ จำกัด 11 - ประกอบกิจการบริการรับเป็นที่ปรึกษา ออกแบบ และให้คำแนะนำทางด้านวิศวกรรมทุกสาขา
- ประกอบกิจการค้า และบริการทางด้านคอมพิวเตอร์รวมทั้งอุกรณ์ของสินค้าดังกล่าว
- เป็นที่ปรึกษาและจัดการด้านการสำรวจ และจัดทำแผนที่
- เป็นที่ปรึกษาทางด้านระบบสารสนเทศ
- เป็นที่ปรึกษา ออกแบบ และให้คำแนะนำทางด้านสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์พลังงาน
- บริการ วิเคราะห์ วิจัย ประเมินผล จัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์
- เผยแพร่สถิติข้อมูล วิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม
- รับทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษา และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อสวล.
- รับทำการศึกษาวิจัยและให้คำปรึกษาทางวิชาการ
นต.34 บริษัท วิศวกรที่ปรึกษาต่อตระกูล ยมนาคและคณะ จำกัด 18 - STRUCTURE DESIGN
- PRELIMINARY STUDY
- PROJECT MANAGEMENT
- PRE-CONSTRUCTION MANAGEMENT
- CONSTRUCTION SUPERVISION
- BUILDING OPERATION & MAINTENANCE
- COST CONTROL & ESTIMATE
นต.35 บริษัท เอส แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด 8 - ออกแบบงานสถาปัตยกรรมและงานโครงสร้าง
- ที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง
นต.36 บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด 52 - รับจ้างออกแบบ เขียนแปลน คำนวณแบบ เป็นที่ปรึกษางานด้านสถาปนิก และวิศวกรรมทุกประเภ
- รับจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เครื่องไฟฟ้า เครื่องจักรกล โยธา
- รับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำด้านบริหารงาน
- เป็นที่ปรึกษาและให้บริการด้านพลังงาน
- ประกอบธุรกิจด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
- ประกอบธุรกิจด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
- บริการ ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบระบบ วางแผน และออกแบบรายละเอียดงานก่อสร้าง
- เป็นที่ปรึกษาบริหารโครงการ บริงานก่อสร้าง และควบคุมการก่อสร้าง
นต.37 บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด 26 - บริการให้คำปรึกษา และรับงานทางด้านวิศวกรรมทุกสาขา
นต.38 บริษัท เอส.เอส.เอ็นยิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 1 - ประกอบกิจการบริการ ตรวจสอบ วิเคราะห์ความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคาร
- ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของอาคาร รวมทั้งเสนอแนะวิธีการซ่อมแซมแก้ไขตามหลักวิชาการ
- ประกอบกิจการรับออกแบบ คำนวณโครงสร้างอาคาร
- ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาและควบคุมงานก่อสร้าง เป็นที่ปรึกษาจัดการก่อสร้าง
นต.39 บริษัท ฮาลโครว์ (ไทยแลนด์) จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

6 - เป็นที่ปรึกษาทางด้านวิชาการงานออกแบบ
- งานควบคุมการก่อสร้าง
- งานทดสอบโครงสร้าง
- งานวิชาการต่างๆ
- มุ่งเน้นจรรโลงวิชาการและวิชาชีพทางวิศวกรรม
นต.40 บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 14 - ทำการสำรวจแหล่งน้ำบาดาล เจาะบ่อน้ำบาดาล การพัฒนาบ่อ วิเคราะห์คุณภาพของน้ำบาดาล
- ติดตั้งอุปกรณ์ปั๊มน้ำทุกขนาดทุกประเภท
- เป็นที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ทำรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- การวิเคราห์คุณภาพน้ำ ดิน และคุณภาพอากาศ การตรวจวัดระดับเสียงและความสั่นสะเทือน
นต.41 บริษัท ไมนฮาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด 171 - บริการให้คำปรึกษา และรับงานทางด้านวิศวกรรมทุกสาขา
นต.42 บริษัท วิชชากร จำกัด 14 - เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาให้บริการ งานสำรวจ ออกแบบ ควบคุมงานด้านวิศวกรรม
- งานศึกษาความเหมาะสม งานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม
นต.43 บริษัท ซีวิลดีซายน์ แอนด์ อาร์ช จำกัด 13 - บริการออกแบบ เขียนแบบ แก้ไขแบบ อาคาร สิ่งปลูกสร้าง
- เป็นวิศวกรที่ปรึกษา
- ควบคุมโครงการก่อสร้าง
- รับเหมาก่อสร้าง
- รับตกแต่งแก้ไขปรับปรุงและจำหน่ายแบบอาคารสิ่งปลูกสร้างทั้งภายในและต่างประเทศ
- เป็นผู้ตรวจสอบอาคาร
นต.44 บริษัท ที่ปรึกษาวงศ์วัฒน์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2
นต.45 บริษัท รีซอสส์ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนทส์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - รับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาด้านวิศวกรรม
- ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน และงานโยธา
นต.46 บริษัท เอ พลัส คอนซัลแตนส์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - ประกอบธุรกิจบริการเป็นวิศวกรที่ปรึกษา คำนวณ ออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้างอาคาร
- รับเหมาก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด
นต.47 บริษัท ไออีซีเอ็ม จำกัด 28 - รับจ้างออกแบบเขียนแปลน คำนวณออกแบบ
- เป็นที่ปรึกษางานด้านสถาปนิกและวิศวกรรมทุกประเภท
- รับจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เครื่องไฟฟ้า เครื่องจักรกล และงานโยธา ทุกประเภท
- รับจ้างขนส่งสินค้าทั้งทางน้ำ ทางบก และทางอากาศ
นต.48 บริษัท เออีซี อินดัสเตรียล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 21 - ให้บริการออกแบบ เขียนแบบ คำนวณแบบ งานวิศวกรรมทุกสาขา
นต.49 บริษัท อินฟรา คอนซัลแตนท์ จำกัด 1 - ประกอบกิจการศึกษาวิจัย และรับปรึกษาทางวิชาการ และบริการด้านเทคนิค
- งานสำรวจศึกษาค้นคว้า วิจัย ออกแบบ ประเมินผล สรุปผล และทำรายงานในโครงการพัฒนา
- งานอนุรักษ์พลังงานหรือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้และการผลิตพลังงาน
นต.50 บริษัท ทรานส์คอนซัลท์ จำกัด 3 - วิศวกรที่ปรึกษาด้านการวางแผน
- งานศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
- ออกแบบ ควบคุมการกอ่สร้าง ด้านวิศวกรรมการจราจรและคมนาคมขนมส่งในรูปแบบต่างๆ
- ศึกษาความเหมาะสมของโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนันสนุนระบบโลจิสติกส์
นต.51 บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด 343 - บริการให้คำปรึกษา และรับงานทางด้านวิศวกรรมทุกสาขา และอื่นๆ
นต.52 บริษัท แวนการ์ด เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิสสิส จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

5
นต.53 บริษัท สยาม เอ็นจิเนีย ฟอรั่ม จำกัด 6 - งานเสริมฐานรากอาคาร
- ทำเสาเข็ม Micropile สำหรับงานต่อเติม
- ยกปรับระดับโครงสร้าง
- งานซ่อมแซมโครงสร้างอาคารที่มีปัญหาแตกร้าว
- ตรวจสอบสภาพอาคารเก่า หรืออาคารที่ต้องปรับปรุง
นต.54 บริษัท ซีวิลดีซายน์กรุ๊ป จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

5 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุมบริหารงานก่อสร้าง
นต.55 บริษัท ทีม ควอลิตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - ฝึกอบรมเกี่ยวกับวิศวกรรมพลังงานและอื่นๆ
- ดำเนินการโครงการอนุรักษ์พลังงานต่างๆให้กับหน่วยงานราชการและเอกชน
- ออกแบบระบบประหยัดพลังงานในอาคารและโรงงาน
- ติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน งานบริหารจัดการ บำรุงรักษาอุปกรณ์
- จัดหาแหล่งเงินทุนในการติดตั้งอุปกรณ์อนุรักษ์พลังงาน
- ที่ปรึกษาด้านพลังงานทดแทน
- ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างเครื่องกลและไฟฟ้า
นต.56 บริษัท แอ็คคอนซัลแท้นส์ จำกัด 7 - ให้บริการที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรม
- ศึกษา สำรวจ ออกแบบ ควบคุม และบริหารการก่อสร้าง
นต.57 บริษัท แอ็ค คอนสตรัคชั่นแมนเนจเม้นท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - ให้บริการที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรม ศึกษา สำรวจ ออกแบบ ควบคุม และบริหารงานก่อสร้าง
นต.58 บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 136 - ตรวตสภาพพื้นดิน ใต้ดิน และเหนือพื้นดิน ทั้งบนบก ในทะเล และบนอากาศ
- ทดสอบงานด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างทุกชนิด
- ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้าและคนโดยสาร
- รับออกแบบ คำนวณ ควบคุมงาน และรับเหมาก่อสร้าง
- วางท่อน้ำประปา วางท่อน้ำมันและก๊าซ งานโครงสร้างเหล็ก ก่อสร้างฐานราก บ่อน้ำบาดาล
- ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา วิจัย บริหาร และควบคุมงาน พิจารณาตรวจสอบวิเคราะห์กา
- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา ออกแบบสำรวจ สถาปัตยกรรม และการก่อสร้างทุกชนิด
นต.59 บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด 39 - บริการให้คำปรึกษา และรับงานด้านวิศวกรรมทุกสาขา
นต.60 บริษัท เอค คอนซัลแตนท์ จำกัด 3 - รับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาที่มากับทางวิศวกรรมและทางสถาปัตยกรรม
       
แสดงหน้าที่  
: 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร