COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร

รายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต


แสดงหน้าที่  
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 
ใบอนุญาต นิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต จำนวนวิศวกร
ผู้มีใบอนุญาต
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล(โดยย่อ)
นต.570 บริษัท เมก้า คอนซัลแตนท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

4 - ตรวจสอบอาคาร ออกแบบ ให้คำปรึกษางานด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
นต.571 บริษัท ฟุลลี่ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - รับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน
- และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
นต.572 บริษัท เค.เอส.คอนซัลแตน จำกัด 9 - ประกอบกิจการด้านการศึกษา ค้นคว้า วางแผน วิเคราะห์ วิจัย และให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมโยธา
- ประกอบกิจการด้านการออกแบบ คำนวณ
- รับทำการสำรวจ รังวัด และจัดทำแผนที่ ตลอดจน จัดเตรียมภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อใช้สำหรับออกแบบทางด้านวิศวกรรม
- รับบจัดเตรียมแก้ไขจัดพิมพ์แบบทางด้านวิศวกรรมโยธา
- รับจัดเตรียมเอกสารประกอบสัญญาเพื่อการประกวดราคาและข้อกำหนดต่างๆ
- รับทำการสำรวจหาข้อมูล รวมทั้งการศึกษาเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม
- รับบริการให้คำปรึกษา วางระบบงาน ออกแบบ เตรียมโปรแกรมคำสั่งเพื่อประมวลผลและวิเคราะห์ด้วยระบบคอมพิบวเตอร์ รวมทั้งบริการจัดเตรียมแบบทางวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์
นต.573 บริษัท ไพรม์ ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ประกอบกิจการให้บริการ ติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกกรณ์ เครื่องปรับอากาศ ระบบอากา
- ให้บริการงานไฟฟ้า งานเหล็ก
นต.574 บริษัท ลอยด์ส รีจิสเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด 3 - ให้คำปรึกษา ตรวจสอบ หม้อต้มไอน้ำ และภาชนะความดันในโรงงานอุตสาหกรรม
นต.575 บริษัท 05 คอนสตรัคชั่น จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.576 บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแทนท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

10 - ให้คำปรึกษา วางแผน และรับดำเนินการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study)
- สำรวจและออกแบบรายละเอียด (Detail Design) ทางด้านวิศวกรรมและการติดตั้ง
- ระบบป้องกันสิ่งแวดล้อม
- ให้คำปรึกษาและดำเนินการควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ระบบกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- ระบบระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย และควบคุมงานดูแลบริหารจัดการ
- ระบบท่อรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสีย
- ให้คำปรึกษา และจัดทำรายงานการศึกษาความเหมาะสมของโครงการพัฒนาต่างๆ
- ให้คำปรึกษา และจัดทำแผนหลักในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ให้คำปรึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาต่างๆ
- ให้คำปรึกษาและจัดทำรายงานติดตามการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมหลังเปิดดำเนินโครงการ
- ให้คำปรึกษา ดำเนินการสำรวจและจัดทำรายงานด้านธรณีแหล่งแร่ วิศวกรรมเหมืองแร่
นต.577 บริษัท เอเอ็มพี พัฒนา จำกัด 3 - ประกอบกิจการวิศวกรที่ปรึกษามีความเชี่ยวชาญให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านงานวางแผนระบบโลจิสติกส์และโช่อุปทาน
- ดำเนินงานด้านโลจิสติกส์การขนส่ง วางระบบจัดการฐานข้อมูล ระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
- งานวางแผนโครงการโปรแกรมเพื่อระบบควบคุมและติดตามยานพาหนะด้วยGPS/GPPRS งานด้านสิ่งแวดล้อม งานด้านระบบวิทยุสื่อสาร
- การวิเคราะห์ต้นทุนการขนส่งในงานด้านการวางแผนการจราจรและขนส่ง และเศรษฐศาสตร์ขนส่ง
นต.578 บริษัท ตรัยเอ็น คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

7 - ประกอบกิจการที่ปรึกษาออกแบบ อละควบคุมการก่อสร้าง วิศวกรรม
- รวมถึงงานสถาปัตยกรรม ตรวจสอบสภาพความปลอดภัย
- ให้คำปรึกษางานด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรมของอาคาร และโรงงานทุกประเภท
นต.579 บริษัท จีโอ ดีไซน์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

18 - บริการออกแบบและควบคุมงานวิศวกรรมก่อสร้าง
- ประกอบกิจการบริการทางด้านวิศวกรรม
นต.580 บริษัท นวเทคโนโลยีวิศวกรรม จำกัด 8 - บริการออกแบบและตรวจรับรองความปลอดภัยสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ
- บริการตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยอาคาร
- บริการออกแบบและตรวจสอบความปลอดภัยงานระบบไฟฟ้า
- บริการอนุรักษ์พลังงานและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเนื่องจากกการใช้พลังงาน
- บริการออกแบบและติดตั้งงานวิศวกรรมโรงงานอุตสาหกรรม
นต.581 บริษัท แวสท์ เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.582 บริษัท เซ็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 85 - ประกอบกิจการรับออกแบบและให้คำปรึกษารับบริการติดตั้ง จำหน่าย นำเข้า ส่งออก
- ซ่อมแซมเกี่ยวกับงานระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล ปรับอากาศ สื่อสารป้องกันทีวีระบบ
- และระบบทีวีวงจรปิด ระบบโทรศัพท์ ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบเตือนสัญญาณเพลิงไหม้
- บำบัดน้ำเสีย ประหยัดพลังงาน สิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภค ระบบแก๊ส ระบบคอมพิวเตอร์
- ซ่อมแซม ก่อสร้าง ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยอิเล็คทรอนิคส์
นต.583 บริษัท พีเอสเอ เคมเทค จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

6 - ประกอบกิจการออกแบบ คำนวณ ผลิต และควบคุมการผลิตถังรับแรงดัน
- ถังบรรจุก๊าซอุตสาหกรรมเหลว และถังบรรจุก๊าซธรรมชาติเหลว
นต.584 บริษัท เพอร์เฟ็คท์ บิลดิ่ง โซลูชั่น จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

- บริการรับเป็นที่ปรึกษา ตรวจสอบอาคาร ออกแบบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับอาคาร
- ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง
นต.585 บริษัท บิวดิ้ง เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส ทีม จำกัด 3 - ตรวจสอบอาคาร ออกแบบอาคาร
นต.586 บริษัท เอส จี อาร์ เอนเตอร์ไพร์ส จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - ออกแบบและรับเหมาก่อสร้างงาน รับปรึกษา และบริหารงานก่อสร้าง
- รับตรวจสอบอาคาร และประเมินราคา
นต.587 บริษัท โกลบอล เวอรีตัส จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ให้บริการให้คำปรึกษาและนำฝึกอบรมและตรวจสอบอาคาร
- ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำปัญหา
- ประกอบกิจการด้านวิศวกรรม
- ประกอบกิจการพัฒนาระบบมาตรฐานต่างๆในองค์กร
นต.588 บริษัท ชัชวาลย์-รอยัล แฮสโคนิ่ง จำกัด 51 - ประกอบกิจการรับทำการออกแบบทางวิศวกรรมทุกสาขา ตกแต่งภายใน ออกแบบ และวางผังเมือง
- เป็นที่ปรึกษาทางวิศวกรรม ให้บริการทางเทคนิคเกี่ยวกับวิศวกรรมและการก่อสร้างทุกชนิ
- รับทำการควบคุมการก่อสร้าง
นต.590 บริษัท บีคอน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด 7 - ให้บริการด้านวิศวกรรม ควบคุมงาน ออกแบบ ที่ปรึกษา
นต.591 บริษัท พีทีแอล คอนซัลแทนส์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

5 - บริการให้คำปรึกษา และรับงานทางด้านวิศวกรรมทุกสาขา
- ให้คำแนะนำ วางแผนแม่บท และแผนงานการบริหารงาน และเทคนิคทางวิศวกรรมด้านต่างๆ
- การคำนวณและออกแบบก่อสร้าง/ติดตั้ง
- การควบคุมการก่อสร้าง/ติดตั้ง
นต.592 บริษัท ศรีปทุม พีเอชดี ตรวจสอบอาคาร จำกัด 3 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม ออกแบบ พลังงานและควบคุมบริหารงานก่อสร้าง
นต.593 บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ วิชั่น จำกัด 1 - ออกแบบและให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และเป็นที่ปรึกษาด้านอนุรักษ์พลังงาน
นต.594 บริษัท เมตริก วิศวกรที่ปรึกษาและสถาปนิก จำกัด 25 - ออกแบบทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม
- ควบคุมงานทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม
- เป็นที่ปรึกษาทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม
- ทำการสำรวจทางวิศวกรรม
- ให้บริการด้านค้นคว้าศึกษาวิจัยเกี่ยวกับมาตรการป้องกันแะลแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อค
- ให้บริการด้านบริหารงานก่อสร้างและบริหารโครงการก่อสร้าง
นต.595 บริษัท บีโอ เพาเวอร์เทค จำกัด 3 - ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างงานระบบไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ ระบบสื่อสาร ระบบประปา ระบบค
นต.596 บริษัท คอสท์เพอร์เฟค จำกัด 7 - ให้คำปรึกษาและรับงานทางด้านวิศวกรรมโครงสร้าง
นต.597 บริษัท อีเอ็มซี คอนซัลแตนท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ออกแบบและให้คำปรึกษาระบบวิศวกรรม
- ให้บริการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ตรวจสอบอาคาร
นต.598 บริษัท ซิสเต็มเมติกา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - รับเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ ออกแบบ ควบคุม ติดตั้ง บำรุงรักษา และบริหารจัดการด้านวิศวกรรม
- ตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคาร
นต.599 บริษัท อินสเปคเตอร์ แอนด์ เอ็นเนอยี่ จำกัด 2 - ประกอบธุรกิจบริการ ตรวจสอบระบบไฟฟ้า บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
- ประกอบธุรกิจบริการด้านการประหยัดพลังงาน
- ออกแบบ และติดตั้งงานวิศวกรรม ก่อสร้าง เครื่องกล และไฟฟ้า
นต.600 บริษัท ไอ.อี.คิว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 2 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมและควบคุมบริหารงานก่อสร้าง
       
แสดงหน้าที่  
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52