COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร

รายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต


แสดงหน้าที่  
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 
ใบอนุญาต นิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต จำนวนวิศวกร
ผู้มีใบอนุญาต
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล(โดยย่อ)
นต.503 บริษัท สยาม บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

4 - รับตรวจสอบสภาพอาคาร ความมั่นคงแข็งเรง
- ตรวจระบบและอุปกรณ์ประกอบต่างๆของอาคาร รวมทั้งสมรรถนะ ระบบการจัดการความปลอดภัย และการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของอาคาร
นต.505 บริษัท พีพีอี คอนซัลแตนท์ส จำกัด 3 - ประกอบกิจการให้คำปรึกษา แนะนำ ทำการสำรวจ ค้นคว้าตรวจสอบ คำนวณ ออกแบบควบคุม บริหารงานด้วยธรณีวิทยา วิศวกรรม สถาปนิก การประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ โทรเลข การชลประทาน การคมนาคม รวมตลอดกิจการ ซื้อ-ขายที่ดิน โดยจัดซื้อหรือจัดหาที่ดิน มาจัดแบ่งแปลงย่อยๆ เพื่อปลูกสร้างบ้านอาคารพาณิชย์ คอนโดมิเนียม เพื่อให้เช่า ขายอีกทั้งรับจ้างพัฒนาที่ดินในรูปแบบต่างๆ
นต.506 บริษัท ไทย แอบโซลูท อินสเปกเตอร์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

4 - ประกอบกิจการรับจ้างตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคาร
- ประกอบกิจการรับจ้างคำนวณ ออกแบบ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง
- ควบคุมการก่อสร้าง การจัดหาวัสดุ การตรวจสอบ และการวิเคราะห์ เกี่ยวกับงานวิศวกรรมก
- บริการให้คำปรึกษา และบริหารจัดการงานก่อสร้างอาคาร
นต.507 บริษัท บิลดิ้ง เอ็นจิเนียริ่ง อินสเปคชั่น จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

5 - ให้บริการด้านการตรวจสอบอาคาร สถานบริการ ป้ายและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ
- เพื่อความปลอดภัยด้านความมั่นคงแข็งแรง ตรวจสอบอุปกรณ์ประกอบอาคาร ป้องกันอัคคีภัย
นต.509 บริษัท บี. แคร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1 - รับตรวจสอบอาคาร
- รับเหมาก่อสร้าง
นต.510 บริษัท เอสเอสพี หนึ่งศูนย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2
นต.512 บริษัท ดิ อินสเปคเตอร์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ให้บริการตรวจสอบอาคารทั้งภายในและภายนอก
- รับเป็นที่ปรึกษางานด้านอาคารต่างๆทุกชนิดประเภทที่เกี่ยวข้อง
นต.514 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

29 - ให้คำปรึกษา ตรวจวัด วิเคราะห์ ประเมินผล เพื่อการจัดการ อนุรักษ์ การลงทุน การประก
- ให้บริการทางวิศวกรรมทั้งหมด รวมถึงการจัดทำข้อเสนอและบริหารโครงการ
- เป็นผู้แทนจำหน่าย ผู้จัดจำหน่าย เสนอราคา ประกวดราคา ทำการตลาดทั้งหมด ในส่วนที่เก
- จัดการฝึกอบรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน การอนุรักษ์ การประหยัดพลังงา
- ให้บริการสอบเทียบ และปรับเทียบเครื่องมือวัดทางด้านไฟฟ้าต่างๆ
- ประกอบกิจการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า ทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ทดสอบน้ำมันหม้อแปลง
นต.515 บริษัท วิศวกรและสถาปนิก ตรวจสอบอาคาร จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

4 - บริการตรวจสอบอาคาร
นต.516 บริษัท พันธ์วิศวกรรม คอนซัลแตนท์ กรุ๊ป จำกัด 4 - เจาะสำรวจดิน
- ทดสอบทางปฐพีกลศาสตร์
- ทดสอบรับน้ำหนักเสาเข็ม
- เสาเข็มเจาะ
- ให้คำปรึกษางานก่อสร้าง
- ออกแบบ ตรวจสอบอาคาร
- งานสำรวจ
นต.517 บริษัท บิลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ แอนด์ อินสเป๊คชั่น จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - ออกแบบ ควบคุมงาน บริหารงานก่อสร้างด้านวิศวกรรมโยธา ไฟฟ้า และตรวจสอบอาคาร
นต.518 บริษัท บิวดิ้งอินสเปคชั่นโซลูชั่น จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - รับบริการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคาร
- รับเหมาก่อสร้าง,ติดตั้งงานระบบประกอบอาคาร
นต.519 บริษัท ไอพีซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 2 - ประกอบกิจการรับตรวจสอบอาคาร
- ประกอบกิจการรับ สำรวจพื้นที่ และภูมิประเทศ เจาะสำรวจดิน
- ประกอบกิจการรับซ่อมแซม เสริมกำลังโครงสร้างทางวิศวกรรมทุกประเภท
- ประกอบกิจการการบริการ สำรวจ ทดสอบ ตรวจสอบ และวิเคราะห์โครงสร้างอาคารทางวิศวกรรม
- ประกอบกิจการวิชาชีพวิศวกรรม จำหน่ายเครื่องมือทางวิศวกรรม
นต.520 บริษัท เอส ซี เอ็ม อี จำกัด 3 - ประกอบกิจการรับจ้าง รับเหมา ออกแบบ ติดตั้ง ควบคุม และให้คำปรึกษาทางวิศวกรรมเครื่
- ประกอบกิจการรับจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าทุกชนิด
- รับตรวจสอบอาคาร
นต.521 บริษัท เอ็นสเพค กรุ๊ป จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - รับตรวจสอบอาคาร
นต.522 บริษัท อีเอ็มเอส คอนซัลแตนท์ จำกัด 14 - รับบริการด้านการออกแบบทางวิศวกรรม
- เป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมควบคุม
- บริหารงานก่อสร้าง
นต.523 บริษัท ฟินิกซ์ อินสเปคเตอร์ ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 5 - ตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคาร
- ออกแบบอาคาร
- ควบคุมงานอาคาร บริหารงานก่อสร้าง
นต.524 บริษัท ซี-อินไซท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - ออกแบบอาคารด้านวิศวกรรม
- ตรวจสอบอาคารตามกฎกระทรวง
- ควบคุมงานก่อสร้าง
นต.525 บริษัท โทเทิ่ล แอ็สเซ็ท แมนเนจเมนท์ แอนด์ คอนซัลแทน จำกัด 4 - ประกอบกิจการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
- ให้คำปรึกษา แนะนำ วางแผน การจัดการ การตรวจสอบ การประเมิน การติดตั้ง การบริหาร เท
- ดำเนินการติดตามตรวจสอบระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
นต.526 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย.เอ. ออกแบบ และ ตรวจสอบอาคาร

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ให้บริการงานออกแบบคำนวณอาคารและโครงสร้างงานโยธาทุกชนิด
- ให้บริการงานตรวจสอบอาคาร
นต.527 บริษัท อดิศร ซัพพลาย จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - งานรับเหมาระบบไฟฟ้า
- งานอออกแบบระบบไฟฟ้า
นต.528 บริษัท ทรัพย์ธงชัย เซฟตี้ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - ตรวจสอบความปลอดภัยโรงงาน โรงแรม อาคารสูง ระบบไฟฟ้าแรงสูง เครื่องกล
นต.529 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอสเอ็น อิเลคทริค เอ็นจิเนียริ่ง 2 - ออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า
- ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
- บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
- ตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้า
- ตรวจสอบอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
นต.530 บริษัท บิลดิ้ง ออดิท แอนด์ ลอว์ (ประเทศไทย) จำกัด 1 - บริการงานวิศวกรรม และตรวจสอบสภาพอาคารตามกฎหมาย
นต.531 บริษัท เอ เอฟ ยู เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - งานตรวจสอบอาคาร
- งานควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง
นต.532 บริษัท เอ็น.เอส. พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1 - ออกแบบ รับเหมา ควบคุม ให้คำปรึกษา งานโยธาทุกประเภท
- รับตรวจสอบอาคาร และอุปกรณ์ประกอบของอาคาร
นต.533 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟ้าไทยกรุ๊ป

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - รับเหมาก่อสร้าง
- ตรวจสอบอาคาร
นต.534 บริษัท ไซวา อินสเปคเตอร์ จำกัด 1 - รับตรวจสอบอาคารคามกฎกระทรวงปี 48
นต.535 บริษัท วิศวกรรมผู้ตรวจสอบอาคาร จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - ให้บริการตรวจสอบอาคาร ตามพรบ.ควบคุมอาคาร และตามกฎกระทรวง
นต.536 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นกล้าพัฒนา

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ตรวจสอบอาคาร และอุปกรณ์ประกอบของอาคาร
- งานวิศวกรรม
       
แสดงหน้าที่  
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53