COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร

รายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต


แสดงหน้าที่  
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 
ใบอนุญาต นิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต จำนวนวิศวกร
ผู้มีใบอนุญาต
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล(โดยย่อ)
นต.465 บริษัท ผู้ตรวจสอบอาคารไทย จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - ออกแบบงานวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรมทุกประเภท
- ควบคุมงานวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรมทุกประเภท
- บริการก่อสร้างงานวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรมทุกประเภท
- รับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับงานวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม
นต.466 บริษัท สงวนพันธ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 7 - ตรวจสอบอาคาร ติดตั้งระบบความปลอดภัยให้กับโรงงาน
- ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน คาม พรบ.อนุรักษ์พลังงาน
- ที่ปรึกษาอนุรักษ์พลังงานจัดระบบจัดการพลังงาน
- ที่ปรึกษาด้านสิ่งเเวดล้อม ระบบควบคุมมลพิษ
- ตรวจสอบเครน ลิฟท์ ฝึกอบรมจความปลอดภัยในการใช้เครน ตรวจสอบหม้อน้ำ
- ติดตั้งระบบเครื่องจักร ระบบไฟฟ้าให้กับโรงงานอุตสาหกรรม
นต.467 บริษัท แวลู อินโนเวชั่น จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ประกอบกิจการให้บริการออกแบบ ผลิต จัดวางระบบติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา ฝึกอบรมจัดสัมมนา และสอนการใช้สำหรับเครื่องจักร และยานพาหนะทุกประเภท
- ประกอบธุรกิจบริการตรวจสอบอาคารตามกฎหมายตรวจสอบอาคาร
นต.468 บริษัท โปรเฟสชันนัล บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - ตรวจสอบ ออกแบบและให้คำแนะนำ อาคารที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ควบคุมงานก่อสร้าง อาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย และสถานที่ทำการต่างๆ
นต.469 บริษัท อาคิเทคเชอรัล แอนด์ เอนจิเนียริ่ง ออดิทเตอร์ส จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - บริการตรวจสอบอาคาร
นต.471 บริษัท กรุงเทพบิวดิ้งอินสเปคเตอร์ จำกัด 1 - รับบริการตรวจสอบอาคารทุกประเภทตามกฎหมาย
นต.472 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม บิลดิ้ง อินสเปคชั่น

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - งานออกแบบสถาปัตยกรรม
- งานออกแบบด้านวิศวกรรม (โครงสร้าง, ไฟฟ้า, เครื่องกล, สุขาภิบาล)
- งานควบคุมการก่อสร้าง
- งานตรวจสอบอาคาร
นต.473 บริษัท เอ็คซ์ทรีม เอ็นจีเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - ตรวจสอบอาคาร
- ให้บริการออกแบบและควบคุมงาน
- รับบริการเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำทางด้านวิศวกรรมและการตรวจสอบอาคาร
นต.475 บริษัท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์ กรุ๊ป (2007) จำกัด 1 - ประกอบธุรกิจบริการตรวจเช็คระบบความปลอดภัยของอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม และสถานที่ต่างๆ
- บริการตรวจสอบอาคารให้คำปรึกษาแนะนำด้านวิศวกรรม การใช้ไฟฟ้ากำลังและบริการทางเทคนิคอื่นๆ
- ให้บริการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน การใช้พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์
นต.476 บริษัท บิลดิ้ง ออดิท จำกัด 1 - รับตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคาร ประเภทการตรวจสอบต่างๆ และการตรวจสอบใหญ่ การ
- รับปรึกษาทางวิชาการ และบริการด้านเทคนิค งานสำรวจ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย
- รับจ้างวิเคราะห์ดิน อากาศ ของเหลวต่างๆ
- รับทำการสำรวจ ออกแบบ วางแผนงานทุกชนิด
นต.477 บริษัท ศุภสิน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1 - ประกอบกิจการรับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
นต.479 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตะโกราย เอ็นจิเนียริ่ง

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - ควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง
นต.480 บริษัท บิ้วดิ้ง อินสเปกเตอร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

4 - รับจ้างตรวจสอบอาคาร ความปลอดภัยของอาคาร
- ให้คำแนะนำด้านการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ไฟฟ้าสื่อสาร สุขาภิบาล และปรับอากาศ
นต.483 บริษัท เอบีไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - เป็นผู้ตรวจสอบอาคาร
- ที่ปรึกษางานบริหารงานก่อสร้าง
นต.484 บริษัท ดี แอนด์ เอส เดอะ เฟิร์ส จำกัด 1 - รับเหมาก่อสร้าง
- ออกแบบอาคาร
- ตรวจสอบอาคาร
นต.485 บริษัท แคลคูลัส อีควิปเม้นท์ จำกัด 1 - ให้บริการด้านตรวจสอบอาคาร
- ควบคุมงานระบบ
นต.486 บริษัท พีวายอินสเปคชั่น จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - ประกอบกิจการบริการทางด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม
นต.487 บริษัท โปรทรัช จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - ประกอบกิจการรับขเหมาระบบไฟฟ้า ระบบโทรศัพท์ ระบบโทรทัศน์ ระบบประปา และระบบเครื่องปรับอากาศ
- รับเหมาอาคารพาณิชย์ อาคารสูง โรงงาน และอาคารชุด
- ติดตั้งและจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา อุปกรณ์ระบบปรับอากาศ รับออกแบบงานระบบไฟฟ้าทุกชนิด
นต.488 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวฟ เอ็นจิเนียริ่ง ตรวจสอบอาคาร และ ความปลอดภัย

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - รับบริการตรวจสอบอาคารและความปลอดภัย
นต.489 บริษัท เซฟตี้ทูยู จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ออกแบบและควบคุมงานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม
- ให้คำปรึกษา
- บริหารโครงการ
- ให้บริการตรวจสอบอาคาร
นต.491 บริษัท มามีมา จำกัด 2 - รับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน
- รับทำงานโยธาทุกประเภท
- ออกแบบตกแต่งอาคารบ้านเรือน เฟอร์นิเจอร์ทุกชนิด
- เป็นผู้ตรวจสอบอาคาร
นต.492 บริษัท ตรวจสอบอาคารและที่ปรึกษาทางด้านมลพิษ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - ให้บริการตรวจสอบอาคาร
- ให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางด้านมลพิษ (น้ำ, อากาศ, กากอุตสาหกรรม) และรับบริการกำจัดมลพิษ
- ให้บริการเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ (น้ำ, อากาศ, กากอุตสาหกรรม)
- ประกอบกิจการการค้าจุลินทรีย์ผง
นต.493 บริษัท บีเอสเอส บิวดิ้ง ซิสเต็ม จำกัด 3 - งานตรวจสอบอาคาร และงานยริการด้านวิศวกรรม
นต.494 บริษัท บี.ไอ.ซี. เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

4 - ตรวจสอบอาคาร
- ออกแบบและบริการด้านวิศวกรรม
นต.496 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค แอสโซซิเอท

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

4 - รับตรวจสอบอาคาร โรงงาน งานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด
- ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
นต.497 บริษัท ทัชศวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 4 - ประกอบกิจการตรวจสอบติดตั้ง และทดสอบงานด้านวิศวกรรมทุกประเภท
นต.498 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จาเบส อินสเปคเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 2 - ตรวจสอบอาคาร และงานวิศวกรรม
นต.499 บริษัท วิศวกรที่ปรึกษาอาคาร จำกัด 5 - ประกอบกิจการออกแบบโครงสร้าง อาคารที่พักอาศัย อาคารชุดและโครงสร้างอื่นๆ
- ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาและควบคุมงานก่อสร้างอาคารเเละงานวิศวกรรมโยธาทุกประเภท อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย อาคารชุดสถานที่ทำการ โรงงาน ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานโยธาอย่างอื่นทุกชนิด
- ประกอบธุรกิจรับเป็นที่ปรึกษาและจัดการบริหารอาคารทุกประเภท อาคารพาณิชย์อาคารที่พักอาศัยอาคารชุดโรงงาน รวมทั้งอาคารที่ทำการทุกประเภท
- ประกอบกิจการรับออกแบบงานวิศวกรรมควบคุมทุกประเภท
- ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษางานศึกษาความเป็นไปได้และการจัดทำแผนเเม่บท
นต.500 บริษัท แพลนนิ่ง แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนต์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - รับบริการตรวจสอบอาคารและรับรองความปลอดภัยของอาคารทุกประเภท
- ประกอบวิชาการให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำ ควบคุม วางแผน การบริหารงาน
- การจัดทำธุรกิจการบริการอาคาร เป็นผู้จัดการให้แก่บุคคล นิติบุคคล นิติบุคคลอาคารชุ
- รับบริการสำรวจ ออกแบบ วางแผน วางผัง งานสถาปัตยกรรม งานตบแต่งภายใน
- รับบริการให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำ วิเคราะห์โครงสร้าง ประเมินราคาค่าก่อสร้าง
- ควบคุมงานก่อสร้าง และบริหารงานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคาร โรงงาน โรงพยาบาล
- โรงแรม ถนน สะพาน ท่าเทียบเรือ ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการสิ่งก่อสร้าง
นต.502 บริษัท โพรเฟสชั่นแนล ซีเอ็ม จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

7 - ให้บริการออกแบบทางวิศวกรรมทุกระบบ บริหารงานก่อสร้าง และตรวจสอบอาคาร
- ควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง
- บริหารโครงการ
- เป็นที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรม
       
แสดงหน้าที่  
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52