COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร

รายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต


แสดงหน้าที่  
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 
ใบอนุญาต นิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต จำนวนวิศวกร
ผู้มีใบอนุญาต
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล(โดยย่อ)
นต.431 บริษัท สามารถ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด 9 - ให้คำปรึกษา ศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ วิเคราะห์ ออกแบบ บริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้
นต.432 บริษัท นนกรุ๊ป จำกัด 2 - ประกอบกิจการบริการทางวิศวกรรม ออกแบบ ตรวจสอบ ติดตั้ง ปรับปรุง งานก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า ระบบสัญญาณเตือนภัย งานระบบดับเพลิง งานสุขาภิบาล
นต.433 บริษัท สหรัฐ บิลดิ้ง อินสเปกเตอร์ เซอร์วิส จำกัด 1 - ตรวจสอบอาคาร
- ให้คำปรึกษา
- ควบคุมทางด้านวิศวกรรม
นต.434 บริษัท วิศวกรที่ปรึกษาซีเทค จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - ให้คำปรึกษาและรับงานทางด้านวิศวกรรมทุกสาขา
- ตรวจสอบความปลอดภัยสำหรับอาคาร
นต.435 บริษัท เอส.ที.ออดิเตอร์ จำกัด 1 - ประกอบกิจการเกี่ยวกับการตรวจสอบอาคาร
- ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
- ตรวจรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าโรงงาน
นต.436 บริษัท เบสิคอินสเปคเตอร์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - บริการตรวจสอบอาคาร
นต.437 บริษัท เคอีซีตรวจสอบอาคาร จำกัด (เลิกกิจการ)

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

6 - ตรวจสอบความปลอดภัยของอาคาร
- สำรวจรังวัด ทำแผนที่ภูมิประเทศ
- เจาะสำรวจดิน หิน คอนกรีต ทดสอบดินและวัสดุก่อสร้าง
- สำรวจออกแบบด้านวิศวกรรมโยธา และบริหารงานก่อสร้าง
นต.438 บริษัท ผู้ตรวจสอบอาคารนนทบุรี จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - ให้บริการทางด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม
- รับตรวจสอบความปลอดภัยของการใช้อาคาร
นต.439 บริษัท ชัยรัตน์ แอนด์ ซัน เอนจิเนียริ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - ออกแบบ เขียนแบบทางวิศวกรรม สถาปัตยกรรม
- ควบคุมงานและบริหารโครงการก่อสร้าง
- ตรวจสอบอาคาร
นต.440 บริษัท ดีเอสพีเอ็ม จำกัด 4 - ประกอบธุรกิจรับเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำ รวมถึงบริหารจัดการ โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ งานออกแบบและรับเหมาก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
นต.441 บริษัท เอสคิว อาร์คีเต็ค แอนด์ แปลนเนอร์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

6 - ที่ปรึกษาออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม บริหาร/ควบคุมการก่อสร้าง
- งานตรวจสอบอาคาร
นต.442 บริษัท เพอรี่ อินฟรา จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

11 - รับบริการเป็นที่ปรึกษาและให้บริการทางวิศวกรรมทุกชนิด เช่น สิ่งแวดล้อม ระบบำบัดขอ
นต.443 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โพรซีด เอ็นจิเนียริ่ง

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ตรวจสอบอาคาร
- ออกแบบและควบคุมงาน
- งานระบบควบคุมภายในโรงงาน
นต.445 บริษัท เจ แอล พี เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด 2 - รับเจาะสำรวจดิน งานสำรวจสภาพพื้นที่
- ออกแบบทางด้านวิศวกรรมโยธา ควบคุมงานก่อสร้าง
- ตรวจสอบอาคาร
นต.448 บริษัท เบสท์ เอ็นเนอร์ยี่ เซอร์วิส จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - รับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
- รับออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมแซม อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
- รับเหมาติดตั้งจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบปรับอากาศ
- ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมโยธา งานสำรวจ
- ควบคุมงานก่อสร้าง ตรวจสอบอาคาร และออกแบบงานด้านวิศวกรรมโยธา
นต.449 บริษัท เจ.อาร์.เอ็ม. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 4 - งานที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคาร
- งานออกแบบทางวิศวกรรม
- งานประมาณราคาค่าก่อสร้าง
- งานตรวจสอบอาคาร
นต.450 บริษัท ปิยะทวี อินสเปคเตอร์ จำกัด 1 - ประกอบกิจการรับตรวจสอบอาคาร
นต.451 บริษัท อุมบาว์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - รับบริการออกแบบ และให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม
นต.452 บริษัท ไทย แสตนดาร์ด อินสเปคเตอร์ จำกัด 3 - รับบริการเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร และรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาต่างๆ ด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
นต.453 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักงาน เคเอส เอ็นจิเนียริ่ง

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

2 - ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และภูมิสถาปัตยกรรม
นต.454 บริษัท เบสท์บิลเดอร์คอนซัลแตนท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

6 - รับเป็นที่ปรึกษา และแก้ไขปัญหางานโครงการต่างๆ ออกแบบและเขียนแบบงานวิศวกรรม สถาปัตยกรรม
- ควบคุมและบริหารงานก่อสร้างอาคารทุกประเภท
นต.455 บริษัท ยูที อินสเปคเตอร์ จำกัด 3 - รับบริการเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำเกี่ยวกับอาคาร
- รับบริการตรวจสอบอาคาร
นต.456 บริษัท โมเดิร์นวิว จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

5 - ให้บริการออกแบบ คำนวณและให้คำปรึกษางานสาขาวิศวกรรมทุกสาขา งานสถาปัตยกรรม
- รับเหมาก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน งานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับงานโยธาทุกป
นต.457 บริษัท ไวส์ คอนซัลแทนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

5 - ออกแบบและคำนวณ
- ควบคุมงานก่อสร้าง
- Construciton Management
นต.458 บริษัท ที เอส บี อินสเปคเตอร์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

4 - รับริการตรวจสอบอาคาร
- ประกอบกิจการรับเหมาะก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน
- สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
นต.460 บริษัท ไทย อินสเปคเตอร์ เซอร์วิส จำกัด 1 - รับตรวจสอบอาคาร ความมั่นคงแข็งแตงของโครงสร้างอาคาร และระบบอุปกรณ์ประกอบของอาคาร
- รับออกแบบโครงสร้างและงานระบบของอาคาร รวมถึงสิ่งปลูกสร้างทุกชนิด
นต.461 บริษัท โภคิน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - ติดตั้งระบบไฟฟ้าและงานเครื่องกล
นต.462 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิพัฒน์ชัย บริการ

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - รับตรวจสอบอาคาร
นต.463 บริษัท วุทธิธนชัย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - รับออกแบบ ตรวจสอบอาคาร ควบคุมงานก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้างด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกร
- จำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์ด้านวิศวกรรมพร้อมซ่อมแซม บำรุงรักษา
นต.464 บริษัท มีดีไซน์แอนด์ไอ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ให้คำปรึกษาและออกแบบด้านงานวิศวกรรมโยธา และสถาปัตยกรรม
- รับเหมาก่อสร้าง ปรับปรุงและตกแต่งภายในอาคาร
- บริหารงานก่อสร้าง
- ให้คำปรึกษาด้านการตรวจสอบอาคาร
       
แสดงหน้าที่  
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52