COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร

รายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต


แสดงหน้าที่  
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 
ใบอนุญาต นิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต จำนวนวิศวกร
ผู้มีใบอนุญาต
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล(โดยย่อ)
นต.371 บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด 1 - รับบริการตรวจสอบอาคารและรับเหมาก่อสร้าง
นต.372 บริษัท เอส แอนด์ เค คอนซัลเท้นท์ (2007) จำกัด 1 - ประกอบกิจการการออกแบบ
- ให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรม
- การตรวจสอบอาคาร
นต.373 บริษัท เฟิร์ท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด 3 - ตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคาร,ป้าย,ออกแบบอาคาร
นต.374 บริษัท เอเอ็มซี ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - รับติดตั้งระบบไฟฟ้า ปรับอากาศ ระบายอากาศ สุขาภิบาล ดับเพลิง
นต.375 บริษัท แปซิฟิค ซัมมิท เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

6 - รับตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ต่างๆ
นต.376 บริษัท ผู้ตรวจสอบอาคารภาคใต้ จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - ให้บริการตรวจสอบอาคาร
- ให้บริการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สำรวจ ตรวจสอบ ทดสอบ แก้ปัญหา อกแบบ ประมาณราคา ฯลฯ
- งานด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ด้านวิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม
นต.377 บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 3 - รับจ้างตรวจสอบอาคารด้านวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการตรวจ
นต.378 บริษัท คิวเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 8 - รับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ และให้คำปรึกษา อาคาร อาคารพาณิชย์ โรงงาน อาคารที่พักอาศัย ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอื่นๆ ทุกประเภท
- รับเหมางานระบบไฟฟ้า ประปา เครื่องกล ระบบปรับอากาศ รวมทั้งงานด้านสถาปัตยกรรม
นต.379 บริษัท 3คิว บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด 3 - รับจ้างตรวจสอบอาคารทุกชนิด
นต.380 บริษัท อินทิเกรเทด เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด 13 - ใหัคำปรึกษาด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมจราจร วิศวกรรมแหล่งน้ำ
นต.381 บริษัท บิลดิง อินสเปคเตอร์ จำกัด 1 - ตรวจสอบอาคาร
- บริการที่ปรึกษางานด้านวิศวกรรม ควบคุม บริหารงานก่อสร้าง งานอาคารต่างๆ
- บริการบำรุงรักษาระบบอุปกรณ์อาคาร
นต.382 บริษัท เค.พี.บิลด์ดิ้ง ออดิท จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

8 - ตรวจสอบอาคาร
- ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง
- ให้คำปรึกษาแนะนำด้านวิศวกรรม เทคนิคอื่นที่เกี่ยวข้องและอาศัยความชำนาญเฉพาะด้าน
- การบริหารโครงการงานก่อสร้าง
นต.383 บริษัท โปร อี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

6 - ตรวจสอบสภาพความปลอดภัยของอาคาร
- วิศวกรที่ปรึกษาออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง รวมถึงงานสถาปัตยกรรม
นต.384 บริษัท แอสเส็ท อินสเปคเตอร์ จำกัด 1 - บริการงานออกแบบอาคารทุกประเภท
- งานบริหารโครงการ
- งานควบคุมการก่อสร้าง
- งานตรวจสอบอาคาร และอุปกรณ์ประกอบอาคารทุกประเภท
นต.385 บริษัท อินเทลลิเจนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด 4 - บริหารงานก่อสร้างให้คำปรึกษาออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างทุกชนิดทุกประเภททั้งด้านสถาปัตยกรรม และด้านวิศวกรรม รวมถึงด้านอื่นๆ อันเกี่ยวเนื่องผูกพันกับงานก่อสร้าง
- รับบริการเป็นผู้ตรวจสอบสภาพอาคารทุกชนิดทุกประเภททั้งด้านสถาปัตยกรรมและด้านวิศวกรรมรวมถึงด้านอื่นๆ อันเกี่ยวเนื่องผูกพันกับอาคารที่รับตรวจสอบ ตลอดจนรับเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำในทุกด้าน ทั้งทางด้านสถาปัตยกรรม ด้านวิศวกรรม ด้านกฎหมาย
นต.386 บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) 150 - ให้บริการด้านการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
- ให้บริการด้านการรับออกแบบงานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม ตกแต่งภายใน งานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร
นต.387 บริษัท พีแอลซี วัฒนา จำกัด 1 - ตรวจสอบอาคารตามกฏหมายควบคุมอาคาร
- ประมาณราคาประเมินราคา อาคาร สิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร อุปกรณ์
นต.388 บริษัท บิลดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - เป็นที่ปรึกษาและรับตรวจสอบสภาพอาคาร อุปกรณ์ประกอบอาคาร
- แก้ไขปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์ประกอบอาคารด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
นต.389 บริษัท ผู้ตรวจสอบอาคาร 1 (ประเทศไทย) จำกัด 1 - ให้บริการตรวจสอบอาคาร โรงงาน ป้ายโฆษณา
- รับเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ ด้านวิศวกรรม
นต.390 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักงานธุรกิจบริการตรวจสอบและประเมิน

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - รับตรวจสอบอาคาร
- ออกแบบ ควบคุมงานก่อสร้าง
นต.391 บริษัท เอบิวด์ แมเนจเมนท์ จำกัด 40 - รับบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
นต.392 บริษัท ตรวจสอบอาคารปลอดภัย จำกัด 3 - การบริการทางด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม
- ให้บริการตรวจสอบอาคาร ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
นต.393 บริษัท แสงประดิษฐ์ เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด 20 - รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า
นต.394 บริษัท โปรเฟสชันแนล ทีม เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด 1 - รับเป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม
- รับออกแบบด้านวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม
- รับเหมาก่อสร้างด้านวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม
- จำหน่ายวัสุดและอุปกรณ์ด้านวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม
- รับตรวจสอบอาคาร
นต.395 บริษัท พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด 3 - ประกอบกิจการบริการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงภายในอาคารรวมถึงระบบอุปกรณ์ที่ติดตั้งภายในอาคาร
นต.396 บริษัท ไอเอ็มเอ็มเอส บิวดิ้งอินสเปคชั่น จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

7 - รับตรวจสอบอาคาร
นต.397 บริษัท บลู สแท็ค จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

3 - ให้คำปรึกษา
- ออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุง
- ตรวจสอบระบบทางวิศวกรรมและสาขาที่เกี่ยวข้อง
นต.398 บริษัท ศรีมงคล วิศวกรรม จำกัด

(ใบอนุญาตหมดอายุ)

1 - รับงานตรวจสอบอาคารหรือโรงงาน
- งานออกแบบ
- การจัดการพลังงาน
- ประกอบกิจการตรวจสอบอาคารหรือโรงงานและอุปกรณ์ของอาคารหรือโรงงาน
- ประมาณราคาค่าตรวจสอบหรือให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบอาคารหรือโรงงาน
นต.399 บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด 4 - รับบริการให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการตรวจสอบควบคุมการก่อสร้างและรับเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร
นต.400 บริษัท เอ พลัส อี ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 12 - ออกแบบสถาปัตยกรรม โครงสร้าง งานระบบทุกระบบ ที่ปรึกษา ควบคุมงาน ควบคุมอาคาร ตรวจสอบอาคาร การบริหารจัดการงานก่อสร้าง
       
แสดงหน้าที่  
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52